Meclis Çalışmaları

01/11/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN KASIM AYI TOPLANTISININ 01.11.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
13.10.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6239) Bayraklı ilçesi bayraklı mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada 5 parselin gecekondu hak sahibine satışına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 2. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1280) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu mahallesi 24N-IIb pafta, 14105 ada Inolu parselin 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret + Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere ayrık nizam 8 kat ( A-8), TAKS:0.60, K.A.T. (katlar alanı tolamı): 31260 m2 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 3. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1183) 02-09 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Almanya?nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılım hk.
EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6239) Bayraklı ilçesi bayraklı mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada 5 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.
HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1280) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu mahallesi 24N-IIb pafta, 14105 ada Inolu parselin 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret + Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere ayrık nizam 8 kat ( A-8), TAKS:0.60, K.A.T. (katlar alanı tolamı): 31260 m2 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebi hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-733) Yapımı başlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde veteriner sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin artacağından dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67.maddesi gereğince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Hizmet Alımı İhalesi yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :104

2- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-606) Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) orak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :105

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi Yamanlar Mahallesi 26M.IIID pafta, 25943 ada, 7 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :106

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5292) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N IIb pafta, 37641 Ada, 7 nolu parseldeki 2799/24736(27.99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :107

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5397) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-Ic pafta, 2011 ada, 34 nolu parseldeki 1743/23279(17,43m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :108

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5394) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M 2D pafta, 36826 ada, 20 nolu parseldeki 2/100(2.00 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :109

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5420) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IIA pafta, 32913 ada, 14 nolu parseldeki 103/271(103 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :110

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
GÜNDEMDE KALDI

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1076) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 1134 ada 15 no.lu parselin bir bölümünün "Toplu Taşıma Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisine  askı sürecinde yapılan  itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :111

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1112) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34166 ada, 11 nolu parsel maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :112

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1113) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31573 ada, 28  nolu parsel  ve 31574 ada, 16 nolu parsellerin maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :113

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1114) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31579 ada, 13 nolu parsel ve 31584 ada, 10 nolu parsellerin maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :114

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1116) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 6 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :115

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1105) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2706 ada, 15 nolu parsel hissedarı tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :116

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1095) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :117

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1103) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31620 ada, 12 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :118

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1101) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 2-4-5 ve 8  nolu parsellerin maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :119

18- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1106) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 6 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :120

19- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31567 ada, 25 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :121

20- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1107) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 2 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :122

21- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1097) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 7 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :123

22- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1093) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 1 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :124

23- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1100) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31621 ada, 7 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :125

24- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1098) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 3 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :126

25- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1109) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :127

26- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1099) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 1 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :128

27- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1110) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 1 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :129

28- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1096) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 5 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :130

29- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1111) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 8 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :131

30- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1108) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 7 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :132

31- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1104) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 2 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :133

32- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1102) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :134

33- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1092) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :135

34- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1094) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :136


VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 04.11.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı