Meclis Çalışmaları

01.11.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 01.11.2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY - Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Tarkan DÜZMAN-Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN-  Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Meclisimizde çoğunluğa ulaştık birleşimi açıyorum. Her ay birinci birleşimde gerçekleştirdiğimiz saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet ediyorum.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar hoş geldiniz, bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKANLIK MAKAMINA

             Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan yararlanmış gecekondu bulunmaktadır. Taşınmaz mal imar planında bitişik nizam 4 katlı konut adasına isabet etmekte olup, tapu alanı 268,00 m2 dir.
            Söz konusu Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada, 5 parselin 2942 sayılı yasa hükümlerince tespit edilecek bedelden gecekondu hak sahibine satışının yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre bir karar oluşturulmasını arz ederim.

BAŞKAN-  Evet bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
BAŞKANLIK MAKAMINA

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24N-IIb pafta, 14105 ada, 1 no'lu parselin Ticaret+Konut (TİCK) fonksiyonlu, Ayrık Nizam- 14 Kat (A-14) (Yençok=55,70 metre), TAKS:0.40, KAKS:3,00 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 05.306 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliğine TMOB Mimarlar Odası tarafından  İzmir 3. İdare Mahkemesine 2015/969 E. sayılı dosya ile açılan davada 04.04.2016 tarihinde planda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Parsel malikleri vekilince verilen 08.08.2016 tarihli dilekçe ile taşınmazın, 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret+Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere, Ayrık Nizam- 8 Kat (A-8), TAKS=0.60, K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı)=31260 metrekare yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik  değişikliği talep edilmektedir.
Konunun Mecliste incelenerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususu OLUR'larınıza arz ederim.  

BAŞKAN-  Evet bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1183) 02-09 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Almanya?nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılım hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Kültür, Sosyal İşler, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonlarına sevkini öneriyoruz. Bir de Cuma günü yapılacak meclis toplantısına kadar çıkarılmasını?

BAŞKAN-  Bu maddenin Veli TOPAL Bey?in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6239) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada 5 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk, İmar komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Üzerinde imar aflı?.

BAŞKAN-  Tamam gitsin. İmar aflı hak sahibi, başka çaresi yok.
3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1280) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu mahallesi 24N-IIb pafta, 14105 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret + Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere ayrık nizam 8 kat (A-8), TAKS:0.60, K.A.T. (katlar alanı tolamı): 31260 m2 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebi hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin Hukuk ve İmar komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Hangisi o?

Veli TOPAL- Ek gündem maddesi 2, İmar ve Hukuk Komisyonlarına.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Burada toplu okunacak maddeler var komisyondan gelen oy çokluğuyla, onları ayrı okuyacağız oy birliğiyle olanları.. benzerleri okumuyoruz. Birinci maddeyi okuyun şimdi siz.

1-(VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-733) Yapımı başlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde veteriner sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin artacağından dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67.maddesi gereğince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Hizmet Alımı İhalesi yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak rapor.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2-(SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-606) Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi Yamanlar Mahallesi 26M.IIID pafta, 25943 ada, 7 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5292) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N IIb pafta, 37641 Ada, 7 nolu parseldeki 2799/24736(27.99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5397) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-Ic pafta, 2011 ada, 34 no?lu parseldeki 1743/23279(17,43m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.  

Veli TOPAL- Komisyon raporları doğrultusunda oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5394) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M 2D pafta, 36826 ada, 20 no?lu parseldeki 2/100(2.00 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5420) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IIA pafta, 32913 ada, 14 no?lu parseldeki 103/271(103 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Bu maddenin gündemde kalmasını?

BAŞKAN- Bu maddenin gündemde kalıp tekrar komisyona geri gönderilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ön bahçe mesafesiyle ilgili. Burada mı Sibel Hanım? İpek Hanım nerede? Ön bahçedeki şeyin 5 m olması konusunda, çünkü 5m çekmeler var ya. Şimdi bu bir yapı olmadığı için sabit yapı komşu parsele 2 metre mesafe kalması meselesi gibi bir mesele olduğunu düşünmüyor arkadaşlar, portatif bir şey bu. Onun için 5m zaten uyguluyor  herkes  5 m yapıyor. Onu yeniden bir değerlendirin. Tamam mı arkadaşlar?

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1076) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 1134 ada 15 no.lu parselin bir bölümünün "Toplu Taşıma Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisine askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünün oylarınıza sunuyorum. . Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 başka var mı? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nolu komisyon kararının kabulünü? konuşacak mısın? Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu konuda oylanmadan önce, Ali Başkanım konuşacak.

BAŞKAN- Buyurun. Tabiki tabi komisyonlardaki muhalefet şerhinizi açıklayabilirsiniz.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sayın başkan şu anda görüşülmesi gündem maddesindeki konulardan 10. maddeden 34?üncü maddeye kadar olan konu Çay Mahallesi Tepekule revizyon imar planları hakkında ve bu imar planlarını vatandaşın itirazını esas söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizin bildiği üzere sağlıklı bir kent elde edebilmek için kentlerin imar planlı olması gereklidir, elzemdir. Oysa ki adı geçen bu iki mahallede Çay Mahallesi ve Tepekule Mahallerinde imar planları mevcuttur. Ve bu imar planlarına esas ruhsatlı binalar mevcuttur. 1986?da çıkan imar affı yasasına göre de  ruhsatlı binalar çok çok da fazladır. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri biliyorsunuz ki bu adı geçen iki mahallenin sosyolojik yapısını ben size bildiğiniz şeyi bir tekrar edeyim. Anadolu?muzun güzel köşelerinden gelmiş, ekmek parası için, istikbal için gelmiş insanlarımız bulunmaktadır burada. Buradaki vatandaşlarımız 40-50 yıldır gerek kullanılan şat fabrikasında, gerek Sümerbank?ta, gerek taş sanayi de gerek esnaf olarak tırnaklarıyla alın teriyle para kazanarak da bu gayrimenkulleri elde etmişlerdir yapmışlardır. Bu nedenle burada yapılan revizyon imarı planlarında ruhsatlı ve imar affına esas ruhsatlı yapıların dikkate alınması gerektiğini bu mecliste sürekli tekrar etmiştik. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri bildiğiniz üzere tapu bir namustur, insanların şerefi, onuru kadar tapu değerlidir, çünkü bir alın terinin eseridir. Bu nedenle burada yapılacak revizyon imar planlarında, insanlarımızın vatandaşlarımızın tapu ve değerlerini göz ardı etmemek gerektiği hususunu dikkatinize çekerim. Yapılan imar revizyon planlarında yalnızca boş arsa yapılmış bir imar planı gibi yapılmış olup, ruhsatlı binaların ve imar affına esas ruhsatlı binalar göz ardı edilmiştir. Belki bu zorunluluktur olabilir ama vatandaş görülen itirazlarda ki itiraz edemeyen 80-90 yaşındaki insanları biliyorum çünkü itirazın ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Bu insanların değerlerini bu imar planını da dikkate almak zorundayız. Bu nedenle bu yapılan revizyon imar planının geri çekilerek, vatandaşların talepleri doğrultusunda tekrar dikkate alınmasını, gerekirse ada bazında düzenlemeleri vatandaş derleyerek düzenleyerek belediye müracaatıyla gönül rızasıyla yapılmasını öneriyoruz. Bunlardan dolayı vatandaşın değerlerini dikkate almak kaydı ile vatandaşın itirazları bizce Ak Parti grubu olarak uygundur. Bu imar planının tekrar elden geçirilmesini saygılarımızla arz ederiz.

BAŞKAN- Evet, teşekkür ederim buyurun. Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan, değerli meclis iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Biraz müsaade isteyeceğim. Bir kısım notlar aldım onları arz etmek istiyorum.

BAŞKAN- Tamam buyurun nerden isterseniz oradan okuyun.

Aynur ÇETİN- Bugün burada uzun yıllar kader birliği yaparak birlikte yasadığımız, Bayraklı halkının geleceğine, hayallerine, umutlarına, geçmişten getirdiği birikimlerine, emeklerine dokunacak önemli bir konuyu karara bağlayacağız. 1/1000 ölçekli Tepekule ve Çay Mahalleleri imar revizyon planlarına vatandaşlar tarafından yapılan itirazları. Keşke bugün burada çok mutlu, çok umutlu, çok güzel şeyler konuşabilseydik. Biz Ak Parti meclis grubu olarak maalesef yine acı kelimeler konuşacağız. Güzel Bayraklımızın 86- 88 yıllarında yapılmış ve uygulamaya konulmuş imar planlarının bugün geldiğimiz noktada halkın ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerine, yerleşmelerin gelişme potansiyeline, sektörel hedeflere cevap vermediği gün gibi ortadadır. Bayraklı halkının doğal ve kültürel mirasa ve rezervlere sahip, Bayraklının hak ettiği çağdaş ve doğal değerlerin korunduğu bir şehircilik anlayışının hakim olduğu imar plan ve programlarının yapılması elzem olmuştur. İmar revizyonlarını ve planlamalarını yapmak belediyenin yetkisi ve görev alanı içerisindedir. Nitekim 2 yıldan fazla bir süredir bu konu sayın başkan tarafından değişik yerlerde basında, medyada, ve bir kısım platformda gündem yapılmış, özellikle gecekondu bölgelerinde yaşayan halka, 2014 Mart ayında başlayan 5 yıllık dönemde mutlaka imar değişikliğine gidileceği, çağdaş şehir ihtiyaçlarına cevap vermeyen eski imar planları yerine, 3-4 katlı imar aflı yapıya sahip vatandaşların mağdur edilmeksizin herkese sahip olduğu kat kadar kat verileceği kentsel dönüşümün zahmetsizce, vatandaşı mağdur etmeden vatandaş ile müteahhit arasında çözülebileceği, vatandaşın evini, dükkanını çok yüksek fiyatlarla pazarlayabileceği bir pazarın oluşacağı imar revizyon planlarının yapılacağı sözleri verilmiştir. 2014 Mart ayından bu  yana gelinen noktada ilk olarak Çay ve Tepekule Mahalleleri imar planlarında pilot bölge çalışmaları yapılmış ve yeni imar revizyon planları bugün kamunun ve vatandaşın huzurundadır. Konunun ilk meclise geldiğinden bu yana ısrarla ve şiddetle hakkaniyete uygun vatandaşın mülkiyet hakkına dokunmayacak şekilde ve özellikle ruhsatlı yapılarında içlerinde bulunduğu revizyon imar adalarında vatandaşı mağdur etmeyecek bir planlama yapılmasını, zayıfın ve madden güçsüz olanın güçlü olana ezdirilmeyeceği bir planlama yapılmasını, kısa vadede acil şekilde toplumsal ve sosyal barışı ve huzuru bozmayacak şekilde planlama yapılmasını istediğimizi defalarca kez ifade etmemize ve bu konuda Ak Parti grubu olarak bize defalarca sözler verilmesine rağmen, bugün geldiğimiz noktada vatandaşın mağdur edildiği 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır dişinden tırnağından artırdıklarıyla elde ettiği ve tüm yaşam umutları olan evlerinin mallarının hiç edildiği yok edildiği bir imar revizyon planlamasıyla karşı karşıyayız. Üstelik vatandaşa verilen sözlerde lafta kalmış durumda. Sayın Başkan 3-4 katlı imar aflı yapısı bulunan vatandaşa sahip olduğu kadar kat vereceği sözleri vermiştir.  Hatta revizyon planlarıyla ?10 kata kadar inşaat hakkı veriyoruz? demiştir. Son iki yıldır basında verdiği açıklamalarda bunların hepsi mevcut. Eğer, evet 10 kata kadar inşaat hakkı mevcut bu planlamalarda ama ada bazında. Bu durumda 3-4 katlı imar aflı yapıya sahip vatandaşın revizyon planıyla 3-4 kata sahip olmuş mudur? Hayır. Hele ki ruhsatlı ve çok katlı yapıya sahip vatandaşların da bu revizyon planlaması içerisinde kaldığını görmekteyiz ki bazı vatandaşların tek parselde ruhsatlı binada 3'ten 4'ten fazla katı, dairesi mevcut ve bu imar revizyon planıyla bu katlar hiç oldu, yok oldu maalesef. Sayın Başkan'ın vatandaşa verdiği sözler tozpembe umutlar yeşertmiştir, Bayraklının özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan halkımıza. Ama bu revizyon planları askıya çıktığından bu güne durumun bir trajedi yaratacağı da gün be gün ortada. Bakınız bir fıkra ile durumu anlatmak istiyorum; Temel bir gün bankadayken soyguncular bankayı basmışlar. Bankada bulunan herkesin önce paralarını alıp sonra da silahla onları vurmuşlar. Sıra Temel'in yanındaki bayana gelmiş. Soyguncu, ?adın ne?? diye sormuş ?Ayşe? demiş. Soyguncu, ?benim annemin adı da Ayşe?ydi? deyip insafa gelmiş, kadını serbest bırakmış. Sıra Temel'e gelmiş. Temel'e de aynı soruyu sormuş. Temel ?Adum Temeldur ama arkadaşlar bana Ayşe derler.? Şimdi bugüne dek vatandaşa Temel'i Ayşe diye anlattınız, tanıttınız. Şimdi tüm çıplaklığıyla Ayşe değil Temel'in dayatıldığı ortada. Burada zaman içerisinde bugün itirazlarını oylayacağımız vatandaş sayısının onlarca belki yüzlerce katı itiraz gelecek önünüze. İnsanların anayasal hakları olan mülkiyet haklarını kamu yararıyla denge sınırını aşacak şekilde bertaraf edemezsiniz. Bu revizyon planlarıyla oluşacak parselasyon planlarında yıkımlar başladığında insanlar sokağa atılacak. Evlerinden barklarından olacak. Bugün gelinen noktada askı sürecinde itiraz eden vatandaşın isyanı, itirazına kulak vermelisiniz. Her fırsatta insan odaklı belediyecilik anlayışı içerisinde olduğunuzu insan odaklı hizmet verdiğinizi iddia etmektesiniz. İşte şimdi bu insanların hayatları, emekleri, yaşamları önünüzde. İtirazların reddine karar vererek, kayıtsız kalarak insan odaklı olmuyorsunuz maalesef! Biz en başından bu yana olduğu gibi Ak Partili Meclis Grubu olarak vatandaşların itirazlarının kabulü yönünde görüşlerimizi bildiriyoruz. Komisyonlarda da bu yönde kararlar oy çokluğuyla geçti. Bugün huzurda da bu yöndeki komisyon kararlarına ret oyu vereceğimizi bildirmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim buyurun Emre Bey.

Emre MARAZ- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi ben fıkrayla başlamayacağım başkanım.

BAŞKAN- Fıkrada herkes soyguncu oluyor.

Emre MARAZ- Yok yok fıkrayla falan başlamıyoruz. Direk realiteyi söyleyeceğim. Şimdi Aynur Hanım sağ olsun çıktı, konuşuyor. Sanki biz bu revizyon planı çalışmalarını Bayraklının Belediye Meclisine dün gelmiş, bu günde onaydan çıkmış ve Çay Mahalle imara revizyon olarak katılmış vaziyetinde anlattı sağ olsun hani buna ben ne diyeceğimi şaşırıyorum. Hani nasıl bir tepki vereceğimi de şaşırıyorum açıkçası, kelimeler ağzıma, boğazıma diziliyor.

BAŞKAN- Su vereyim istiyorsan.

Emre MARAZ- Başkanım içiyorum ben.

BAŞKAN- Siyaset böyle bir şey.

Emre MARAZ- Başkanım şimdi yani biz burada 1/5000?lik nazım imar planları geçmiş, sağ olsun Ali Beyde Büyükşehir Belediye meclisinde hiç bir şekilde ret dememiş.

BAŞKAN- İmar Komisyonunda.

Emre MARAZ- Gelmiş burada

BAŞKAN- Şifa-i demişsin. Yazılı bir şey yok. İmzalamış geçmişsin.

Emre MARAZ- Bir dakika arkadaşlar, müdahale etmeyin. 1/5000?lik nazım imar planlarını Büyükşehir Belediye meclisinde oy birliği ile geçti mi? Geçti. Geldik 1/1000?lik revizyon imar planına Bayraklı Belediye meclisinde oy birliği ile geçti mi? Aynur Hanım.

BAŞKAN- Karşılıklı konuşmayalım.

Emre MARAZ- Bir saniye lütfen lütfen yani. Arkadaşlar ben realiteden bahsediyorum. Geçti o zaman bizim bürokrat arkadaşlarımız geldi burada planı anlattılar, Adalet ve Kalkınma Partisindeki  arkadaşlarımız da geldi. Bizim grubumuzun partisi üyeleri de geldi. Çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Gerekli sunumlar yapıldı. Hani bunlar bu şekilde hani heyecanlı bir şekilde anlatılıyor sanki olay oldu bittiye gelmiş gibi anlatılması,  inanın üzülüyorum.

BAŞKAN- Temel?le Ayşe var.

Emre MARAZ- Ben fıkra anlatmakta istemiyorum. Yani bunun yanında?

BAŞKAN- Evet buyurun.

Emre MARAZ- Bir dakika Başkanım.

BAŞKAN- Daha bitmedi mi?

Emre MARAZ- Cumhuriyetimizin 93?üncü yıl dönümü kutlu olsun. Bunu da söylemek istiyorum. Onu da unutmak istemiyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz.  Sağ olun buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, az önce sayın meslektaşımı bende hayretle dinlemiş bulunmaktayım. Sanki bu gün buradan bu oylamadan sonra belediye olarak hurra gideceğiz, mahalleye dalacağız, önümüzde ne var ne yok yıkıp savacağız, edeceğiz, evsiz bırakacağız.

BAŞKAN- Evsiz bırakacağız, barksız bırakacağız.

Gamze Gül ÇAMUR- Ve karşımızda sosyal demokrat belediyecilik ilkesini savunan bir belediye yokmuşçasına davranacağız, gibi bir algı yarattı meslektaşım. Sanırım bunu istemeden yaptı. Sosyal belediyeciliğin en büyük hedeflerinden biri modern kentler yaratmaktır. Bunu da tabi ki kanunun kendisine verdiği çerçeve ölçüsünde yapar ve sınırı asla aşmaz. Hukuk komisyonu olarak da bizim görevimiz belediyelerin bu görevlerini icra ederken hukuk kaidelerine bağlı olarak yapıp yapmadıkları konusunda görüş bildirmektir. Bu belediyemizin yaptığı imar revizyon planı bir kere kanuni bir zorunluluk. Ben şimdi hukuki terimleri konuşarak anlatmak istemiyorum. Hepimizin daha rahat anlayabileceği şekilde şayet bugün burada başka bir belediye olsaydı da, imar revizyon planını yapmak zorunda kalacaktı. Çünkü kanunen küçük ölçekli planlar, büyük ölçekli planlar yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içinde uygulanmak durumundadır. Bunu biz mecburiyetten yaptık. Kendileri de olsalardı muhalefet şerhi koydukları halde onlarda yapacaklardı bu plan tadilatını. Kaldı ki hukuken araştırdığımızda, baktığımızda bu plan tadilatının vatandaşların anayasal hakkı olan mülkiyet hakkını çiğneyen tarzda bir yaklaşımı yok. Daha da mağduriyetlerin önüne geçmek için haklar korunmuş, yeşil alan olarak itirazları ben söylüyorum. Bazı itirazlar yanlış bilinçlendirmeden, mesela 7 kat diye ?ben 10 kat istiyorum? diyor. Zaten bakıyoruz  itiraza orada 10 kat verilmiş. Artı yeşil alanla ilgili hakları olanlar başka adada değerlendirilmiş, üstelik en önemli bizim burada bu plan tadilatını kabul etmemizi sağlayan bu mutlak bir belediyemizin dayattığı bir değişiklik değil. Mutlak muvaffakıyet aranıyor. Oradaki parsel sahiplerinden birinin bile izin vermemesi durumunda bu plan orada hayata geçmeyecek. Dolayısıyla böyle itirazlara itirazlar ret edildi, kabul edildi diye galeyana gelinip o şekilde tepki verilmesi  de aslında çok anlamsız. Çünkü bir dayatma yok zaten vatandaş kabul etmezse o plan orada işlemeyecek. Bu nedenle biz sosyal belediyecilik anlamında çalışanları da kutluyoruz, ve grup olarak kabul ettiğimizi bildiriyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet çok kısa buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Sayın Başkanım, ben bu önemli konu üzerinden siyaset yapmak istemiyorum. Ben arkadaşlarıma da aynısını tavsiye ediyorum. Şimdi bu gerçekten bizim Bayraklıda yaşayan halkımızı ilgilendiren önemli bir konu. Biz burada onay verdik bütün meclis üyeleri olarak onay verdik. Neden verdik? Burada ruhsatsız yapıların, küçük parsellerin birleştirilip ada bazında yukarıya doğru kat verilerek hak sahiplerine yani orada bir rant varsa hak sahiplerine verilsin diye, ona bizde onay verdik. Şimdi bu revizyonu yapmaktaki amacımız iki mahalleden kaçak, ruhsatsız parselleri birleştirerek ruhsatlı yerlere dokunmadan küçük parselleri birleştirip inşaat haklarını yukarıya doğru vererek vatandaşın herhangi bir hak kaybı olmadan, haksızlığa uğramadan, burada birinci öncelik hak sahipleri olacak şekilde rızaya dayalı olmak şartıyla evet demiştik. Hep birlikte dedik. Ruhsatlı yapıları içinden ayıracaksınız. Şimdi her neyse burada 25 tane itiraz var, dedik. Ama bu 25 tanenin üzerinde itiraz. Vatandaş doğru bilgilendirilmemiş. Ciddi anlamda tepkiler alıyoruz, Bizde dışarıda alıyoruz. Yani bunu yapalım, yapmayalım demiyoruz ama gerçekten o mağduriyetleri gidererek yapalım. Biz yapılmasına karşı değiliz, orada eğer yapılacaksa hep beraber yapalım bunun altına imza atmanın onurunu, gururunu hep birlikte yaşayalım. Ama eğer böyle gidersek, vatandaşı mağdur edersek, yani yaptığımız işin bir anlamı kalmaz eğer rızaya dayalıysa da o zaman bu çalıştıklarımız bu yaptıklarımız da boşa gitmiş demektir. Yani rızaya dayalı evet derse tamam, hayır derse olmayacak ne yaptık biz ? 6 aydır neyi çalışıyoruz ? Teşekkürler.

BAŞKAN-  Tamam buyurun Münir Bey.

Münir DEMİR- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Başkanım burada izliyoruz Ak Partili değerli meclis üyesi arkadaşlarımızı ve burada görüyoruz ki bunu şu anda itirazda bulunan vatandaşlarımızı da yanlış bilgilendirmişler. Şimdi burada mesela arkadaşımız diyor ki, ?imar aflı 5 katlı bina var ?diyor ?imar aflı 5 katlı binaya diyor bire bir verecek mi?? Ya orası 3 kat imarı zaten imar aflı. Kaç kat yapabilir. O kaçak yapıya bire bir nasıl verilir. Ama ruhsatlı yapı bizden sonradan ruhsat almışsa 3 katlı imar yapmışsa 3 katını 3 katlıyı zaten bire bir burada dile getirdik ve bu düzenleme olduktan sonra da vatandaş sanki Belediye orayı istimlak ediyor Belediye kendi binasını alıyor öyle bir şey yok ki. Müteahhitle kendisi görüşecek, kendisi anlaşacak. Eğer vatandaşın işine gelirse o müteahhitle anlaşmayı yapacak. Eğer orada bir hak kaybı varsa vatandaş verir mi kendi hak kaybını? Yani mümkün mü?  Benim düşün ki benim orada 3 katlı 200 metre bir arsam var. Müteahhit geldi ki 10 katlı 6 daire yapıyor. 6 daireden bana 1 daire verse kabul eder miyim? Vatandaşı yanlış yönlendirmişler Başkanım ve bu itirazları da bundan dolayı geliyor ve orada eğer vatandaş mağdur olacaksa, orada bir yıkım yapılacaksa, eğer orada bir hak tecavüzü olacaksa başta başkanımız ve biz CHP?li meclis üyeleri bedelimizi ve bedenimizi oraya koyarız. Öyle vatandaşımızı nasıl mağdur edeceğiz? Nasıl evsiz bırakacağız? Ama Aynur Hanım konuştu. Söylüyor.

BAŞKAN-  Bir dakika konuşmayı bitirsin.

Münir DEMİR- Şimdi konuşmanızla itirazlar birbirini tutuyor. Yani siz bu vatandaşı orada yanlış bilgilendirdiğiniz için bu vatandaş itirazda bulunmuş. Hayır ama yanlış aktarıyorsun işte. Siz şuan şurada yaptığınız bu konuşmayı bana da anlatsan, eğer bu işin bilincinde olmasan bende anlarım ama yanlış anlatıyorsunuz. Vatandaşı dinliyoruz. Şu düzenlemeyi de vatandaş faydalansın diye. Başkasına değil. Herhalde gelecekte bir beklentimiz var. Beklenti olsun diye bekletiyoruz bunları.

BAŞKAN-  Tamamdır teşekkür ederiz. Ben bu konuda yeterlilik önergesi veriyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Konuşmalar bitmiştir. Konuşmalar bitmiştir. Bir dakika arkadaşlar konuşmalar bitmiştir. Bir dakika arkadaşlar. 10. Maddeden 34. Maddeye kadar olan maddelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Oturur musun arkadaşım oturur musun? Oturur musunuz? 5 kişi konuştunuz. Evet. Ya kaç kişi konuştu Tarkan Bey baksana burada. Tamam konuşursun dilek temennilerde devam et. Bak senli benli konuşmayalım buradan, oturur musun? Biraz kibar ol yani oturur musunuz. Siz bir yerinize oturur musunuz Tarkan Bey. Tarkan Bey. Biz bu planları keyfimizden mi yaptık. Belediyeye giren çıkan bir şey mi var burada? Kalsın mı böyle burası yıkıntı gecekondu mu kalsın bu bölgeler?  Bırak Allah aşkına politika yapmayın burada. Bak başkanlık makamına saygın varsa sen diye hitap etmezsin. Bu işin terbiyesi budur. 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN-  Evet  Dilek ve Temenniler buyurun arkadaşlar. Kısa kısa konuşalım.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar 2084/4?te oturan Tepekule Mahallesinde tabiî ki Münir Bey demin dedi ki  orada oturan arkadaşlarımızı bazı insanlar yanlış yönlendirdi, yanlış yönlendirenleri ben biliyorum. Neden biliyorum dersin?

BAŞKAN-   Tanerler girdi devreye..

Fahrettin ORANDI- Bakın değerli arkadaşlarım 1600 konut ipotekliydi. Bayraklı Belediyesi Büyükşehir Belediye başkanlığına bile dava açarak, bu konuyu Tepekule halkının lehine çözdük biz. Mahkeme mahkeme her gün salondan salona toplantılar yaptık. Değerli arkadaşlarım. Tepekule Mahallesinde ben kendi oturduğum?

BAŞKAN-   Ölen oldu. İntihar edeceklerdi kaç kişi öldü.

Fahrettin ORANDI- Evet intihar edenler oldu. 2 kez para ödedim Sayın Başkanım. Bir ara evimi satmaya kalktım. 400.000 lira veriyordum, kimse almak istemiyordu. Yanıma bir Çelik inşaat yapıldı bir baktım dairenin bir tanesi 700.000 liraya gidiyor. Oğlum matematik öğretmeni baba dedi ya dedi biz 400.000 liraya sattığımız ev kimse almıyordu, dairenin bir tanesi 700.000 bin lira gidiyor. Değerli arkadaşlarım Tepekule Mahallesi başkanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Ak Partili meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onların düşüncelerini biliyorum. El birliğiyle biz bu işleri başardık. Tepekule?de Çaymahalle?de oturan arkadaşlarım zengin olacak. Yerleri ellerinden alınmayacak.

BAŞKAN-   30.000 kişide 25 kişi itiraz ediyor olacak iş değil.

Fahrettin ORANDI- İsteyen verir isteyen vermez. Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN-    Buyurun Tarkan Bey.

Tarkan DÜZMAN- Evet Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, bir Emre Bey?e cevap vereceğim dedi ya 1000?lik ve 5000?lik planlar?Biz burada bir kere bu plan yapılmasın diye çaba sarf etmedik. 1000likleri de iyi niyetle geçirdik 5000?likleri de iyi niyetli, bu plan düzgün yapılsın diye. Şimdi bir adam ortaklık kuruyor, bir iş kuruyor. Adam hırsız dolandırıcı çıkıyor, ortağından ayrılıyor. Ne yapacağız ortaklığı devam mı ettireceğiz? Yani bu?

BAŞKAN-    Neyi benzetmeye çalıştınız?

Tarkan DÜZMAN-  Neyi benzetmeye, yani biz doğru yolda ilerlerken iyi niyetli bir, iyi niyetli bir imar planı yapılsın, vatandaş hak kazansın, şehir, ilçe güzelleşsin niyetiyle biz bu yola çıktık.

BAŞKAN-    Başka ne niyetimiz var?

Tarkan DÜZMAN-  Dedi ya arkada Emre Bey?in konuştuklarında farklı şey vardı. Emre Bey?de İmar Komisyonunda ben de. Birlikte güzel çalıştık. 10 gün boyunca aksaklıkları gördük, söyledik ama hiçbir değişiklik olmadı. Sonrasında vatandaşlardan gelenler doğrultusunda oturup planların komisyonda incelenmesinden sonra bir takım hataların farkına vardık.

BAŞKAN-   Düzeltilmedi mi onlar? Düzeltildi.

Tarkan DÜZMAN-  Hayır düzeltilmedi aynı duruyor. Sonrasında vatandaşı buraya topladık bu öneri de bizden geldi. Doğru mu? Dedik ki vatandaşları toplayalım bir şikayetleri, sıkıntıları neyse onarabileceğimiz doğrultuda onaralım. İyi niyetli olarak biz yaklaştık biz plan yapılmasın diye kesinlikle Ak Parti grubunun böyle bir tavrı da yoktu. Olsaydı, 1000?lik plana oy çokluğuyla geçirirdik. 5000?liği Büyükşehirden oy çokluğuyla geçirirlerdi. Biz bir şeyler yapılsın diye çaba sarf ettik. Ama sonrasında baktık ki ilerledikçe planlar önümüze bize burada yapılan sunumda, daha önce geçen aylarda yapılan sunumda, gerekli şeyleri görememiş, eksiklikleri. Sonrasında baktık vatandaşın yeri yeşil alanda kalıyor, ana cadde üzerinde adamın çok ciddi değerde aldığı dükkan yola terk edilmiş gibi çok bariz 5-6 sıkıntı var. Yani yeşil alanda kalan?

BAŞKAN-   Biri de sizin yaptığınız bir inşaattı herhalde.

Tarkan DÜZMAN- Evet evet bizim yaptığımız inşaatta da var. Hepsinde var. Bir tanesinde değil ki caddenin tamamında var şuanda. Caddede %60 inşaat yapılaşması tamamlanmış ondan sonra yol genişleyecek karşı tarafta hiç yapılaşma yok oradan çekilebilir. Ondan sonra itirazınız olmadı diyor. Ali KÖKOĞUZ, Ali Bey bununla ilgili bilmiyorum ama kayıtlara bakarsanız en az 3-4 defa bu planlar yapılırken ruhsatlı alanlar, ruhsatı olanlar bunlara dikkat edilsin. Vatandaş zayi olmasın, zarar görmesin diye bilmiyorum ama en az 3-4 kere kayıtları var.
BAŞKAN-  Ya tamam orası ikaz etmiştir. İkaz etmiş.

Tarkan DÜZMAN-  Hayır arkadaşların söylemleri Başkanım bakın?.

BAŞKAN- O zaman niye muhalefet şerhi koymamış yazılı olarak şunlar şunlar şunlar yapılsın önerin neydi Ali Bey? Komisyonda nerede öneri. Şimdi sen şimdi Büyükşehir komisyonunda oy birliğiyle geçmiş. Oy birliğiyle geçiyor nasıl şerh koyuyorsun. Dikkat etmişler işte başka çözüm bulamamış arkadaşlar. Yani dikkat edilip de bu sonuçta şey değil ki. Bitti mi Tarkan Bey?

Tarkan DÜZMAN-  Bitti bir de Münir Bey dedi ya vatandaş. Yani şuraya 4-5 tane vatandaşı siz gelene kadar aldıramadık. Temsilci seçmişler. Yani vatandaş belediye personelini koltuklara doldurarak?

BAŞKAN-  Tarkan Bey bakın.

Tarkan DÜZMAN-  Zabıta personelini buraya doldurarak?

BAŞKAN- Bir izin verir misin, bir dakika dinle.

Tarkan DÜZMAN-   Vatandaş burada gelsin dinlesin duysun sonra kendisi konuşsun?

BAŞKAN- Bir dakika provokatörler başladı bu işe. Arsa spekülatörleri devreye girdi. Biz burada yüzlerce, binlerce arkadaşımızın hayatıyla uğraşıyoruz, geldiğimiz günden beri. İşte bu olay yani biliyorsunuz Tepekule  İsmail Bey siz orada değil miydiniz? Sayın İsmail Bey Tepekuledeki ipotek sorunu esas yaşanılan sorun oydu. Adamları perişan ettiler. Biz onu çözüp bide onlara daha güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. 25.000 kişide 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi itiraz ediyor. Olacak bu kadar. Peki her şey bitti mi? Buyursunlar yargıya gitsinler kardeşim. Hani bağımsız yargı var ya, buyursunlar bağımsız yargıya gitsinler. Olay budur.

Tarkan DÜZMAN-    Sayın Başkanım.

BAŞKAN-  Evet dilek ve temenni? Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- 25 kişi derken, ya bizim o bölgedeki insanlar ne askı süresini bilir, ne internetten bakarlar?

BAŞKAN- Çağırın siz, siz meclis üyesisiniz. Çağırsaydınız.

Tarkan DÜZMAN- Bak yani siz temin birisi dedi ya Ak Parti bunları kışkırtmış falan böyle bir şey?

BAŞKAN- Hayır biz öyle bir şey değil yanlış anlatılmış dedi arkadaşlar.

Tarkan DÜZMAN-  Yanlış yani böyle bir şey yok biz vatandaşın bize getirdiğini burada?

BAŞKAN- Siz anlatmadınız provokatörler anlattı o zaman.

Tarkan DÜZMAN-  Aktarmakla yüklüyüz. Aksi takdirde yani öyle bir çalışma yapılsaydı bu itiraz 1000 olurdu 2000 olurdu gayet iyi niyetli biz buna yaklaştık. Ama şuan vatandaş istemiyor revizyon planıyla ilgili?

BAŞKAN-  Evet teşekkür ederim. Emre Bey bir iki konuda?

Emre MARAZ- Başkanım şimdi Tarkan Bey?in sözlerine ben bir cevap verme gereği hissettim. Şimdi hakikaten en başından beri revizyon imar plan çalışmasında, Ak Partili arkadaşlar da hani çok iyi niyetli bir şekilde girildiği, bizler zaten CHP grubu olarak sosyal belediyeciliğin getirdiği en ücra noktalara varıncaya kadar aslında düşünülen bir plandı. Yani buralardaki sosyal yaşam illa ki değişecek. Yani bunlarla ilgili sizinle işte komisyonda da ne kadar tartıştık Tarkan Bey yani, hani sizin de öyle şuan muhalefet şerhi koydunuz işte aman karşı çıkıyorsunuz da demek istemiyoruz tabi ki. Yani sizlerin de aslında onayıyla belli bir aşamaya gelen bir plandı bu. Ama şu noktada benim demek istediğim biraz önce de yani söz aldım da 1/5000 lazım imar planı ve 1/1000 revizyon imar planının arasındaki uyumdan ben bahsettim. İkisi arasında da yani şuan yeşil alanda kalan alanlar falan bahsediliyor işte hani bire bir örtüşüyor zaten. Hani bunlar en başında 5000?likle 1000?likler zaten uyumlu değildi. Ne oldu? Tekrar Büyükşehir?e gitti. Hani bu aşama da bir günlük iki günlük bir olay da olmadı. Hani bunun bir evveliyatı var. Oradan gelinceye kadar 5000?lik ve 1000?liklerde sonuçta birbirini örtüştü ve Belediyemiz meclislerinden de geçti. Sonuçta itirazlarla ilgili kısımda da hani bunların gerekçemiz ne bizim 5000?lik ve 1000?liklerin uyumu.

BAŞKAN-  Evet anlaşıldı. Buyurun Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, bende tüm arkadaşlarıma Bayraklı Çay mahallesi ve Tepekule arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bence Sayın Başkanım, burada bir pazar var biz Belediye olarak kendimizi bu insanlara bu iş karşılığında pazarlayamadık. Neden diye derseniz ben kendim müteahhit sıfatıyla konuya öyle baktığım zaman geçen gün de burada Bahar Hanım?la Sibel Hanım da buradalardı. Çok güzel konuyu aktardılar ama yeterli sayı yoktu. İnsanlara bir kere ulaşamamışız. Böyle bir tepkiler alıyoruz. Ben kendi izlenimimi söylüyorum, bence burada bir maketle ya da bir helikopter çekimiyle bir sunum olsaydı?

BAŞKAN-  Devam ederiz ona. O yapılmayacak bir şey değil. Onu yapalım arkadaşlar.

Latif AYDEMİR- Hayır yapılmasında bir mahsur yokta keşke yapılsaydı belki bir tane itiraz olmayabilirdi. Yani bir sunum?

BAŞKAN-  Şimdi Latif Bey 25-30.000 nüfusla 25 tane itiraz normaldir ya?

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım biz bir arsaya?

BAŞKAN-  Dünyanın en güzel planlamasını yapsak yine itiraz olur.

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım biz bir arsaya talip olduğumuz zaman, o arsa sahiplerini uygulama öncesi kabullendirmek adı altında en az 3 tane mimarla çalışıp avam projesi yapıyoruz. Fakat burada biz bu insanlara ne yaptık? Benim gördüğüm kadarıyla yetersiz olduğumuz, hani eksik kaldığımız noktada kendimizi anlatamamanın eksikliği gibi bir şey görüyorum.

BAŞKAN-  Olur bundan sonra gideriz 3 boyutluları hazırlarsın.

Latif AYDEMİR-  Çünkü bu bir tek Tepekule, Çay mahalleyle kalmayacak. Biz öyle konuşmuştuk bunları?

BAŞKAN-  Evet Adalet mahallesi devam edecek?

Latif AYDEMİR-  Yani devam edecekse yaptıklarımız yapacaklarımızın?

BAŞKAN-  Şimdi geç kalıyoruz işte bak bu tür tartışmalarla Latif Bey Çiçek mahallesi gidiyor?

Latif AYDEMİR-   Ama Sayın Başkanım?

BAŞKAN-  Çiçek Mahallesi gidiyor..  Bir dakika bir dakika bak Çiçek Mahallesine bundan sonra imar değişikliği falan yapılamaz arkadaşlar. Çünkü imarlı yapılar aldı başını gidiyor değil mi hepiniz orada inşaat yapıyorsunuz, nasıl yapacaksınız yani süreyle de yarışıyoruz biz?

Latif AYDEMİR-   Sayın Başkanım, şimdi ben burada vatandaş diliyle konuşmak istiyorum yani meclis üyesi bir tarafa burada güçlüyle zayıf çıkacak ortaya. İzalei şüyu davaları olacak. Hukukçu diliyle arkadaşlarımız biraz da kendilerini oradaki oturan insanların yerlerine de koysunlar. Yani biraz da masada olduğu gibi değil, sahada olduğunu masaya yansıtırsak o günkü gördüğüm benim eksiklik buydu. Her şey aslında çok güzel gidiyor. Sadece kendimizi ifade edememişiz. Ben onu fark ettim?

BAŞKAN-  Onu görselliğe dökelim arkadaşlar.

Latif AYDEMİR- Birde başkanım bizler buraya geldiğimiz zaman konuşmayalım mı yani girişte babanın yeri yazmıyor. Burası bütün arkadaşların yeri.

BAŞKAN-   Evet.

Latif AYDEMİR-   Belediye Başkanımız doğumundan ölümüne kadar sorumlu ise,  doğru mu Başkanım?

BAŞKAN-   Evet.

Latif AYDEMİR-    Her şeyle ilgileniyorsunuz. Yani burada biz vatandaşı temsilen bir şeyler ifade etmeyeceksek, bir söz alamayacaksak?

BAŞKAN-   Öyle bir şey mi var ?

Latif AYDEMİR-    Öyle bir şey yokta sanki biz hiç konuşmayacakmışız gibi?

BAŞKAN-  Yahu başından beri siz konuşuyorsunuz tutanakları alınca göreceksiniz en çok siz konuştunuz.

Latif AYDEMİR-   Başkanım siz 22 kişisiniz biz 15 kişiyiz müsaade edin?

BAŞKAN-   Maşallahınız var sizin bak Tarkan şey Çağlar söz istiyor buyurun .

Latif AYDEMİR-   Birde biz hiçbir şekilde seviyeyi kaçırmamaya?

BAŞKAN-   Necati Bey izin vermiyor önce Necati Bey almış.

Latif AYDEMİR-   Buyurun Necati Bey ben o zaman ara veriyorum.

BAŞKAN-    Ara verin efendim.

Necati YILDIZ- Sayın başkan, değerli arkadaşlarım. Yaklaşık 2,5 seneyi tamamladık. Ben önce kendi adıma konuşayım burada bir işe yaradığımı hissettiğim konuların en başında bu olay geliyor.

BAŞKAN- Bu olay geliyor başka bir olay yok.

Necati YILDIZ- Ve burada da ben birkaç defa sizlere gerçekten teşekkür etmiştim. Amaç hizmetse, amaç bir şey vermekse döneminde bir şey katmaksa kendimizle övünebileceğimiz ender konulardan bir tanesi bu idi. Şimdi talihsizliğe bakın ki, en çok övüneceğimiz konuda işi arkadaşlarım beni yanlış anlamasın yani bir oportünizm örneğine, siyasete kurban ediyoruz kendimize yazık ediyoruz.

BAŞKAN- Necati Bey oportünizmi bir açar mısınız?

Necati YILDIZ- Şimdi efendim oportünizm, şartlara?

BAŞKAN- Hedefine varmak için?

Necati YILDIZ-  Çevir kazı yanmasın dönemine göre, adamına göre işte hani ona bukalemun da denebiliyor. Yani arkadaşlarımı katarak söylemiyorum yani tenzih ediyorum. Ama yani, sırf elbette tepki olacaktır elbette haksızlığa uğradığını düşünen insanlar hakkını arayacaktır bundan doğal bir şey yok. Protestoda edeceklerdir, bunlar son derece demokrasinin içinde limitleri içinde olan şeyler. O arkadaşlar yeterince ikna edilmemişte olabilirler ya da ikna edilmiş olsalar bile haksızlığa uğradığını düşünmüşte olabilirler ama sözünü ettiğimiz konu 30 bin kişide 25 kişi hadi diyelim ki eksik bilgilendirildi, bir 25 de ben ilave edeyim 50 kişi. Bütün mesele böylesine olumlu ve Bayraklı Belediyesinin bu dönem içerisinde yaptığı en iyi meclisinin hizmetini küçük, politik şeylere hesaplara, sırf konuşmuş olmak için konuşmalara ya da 3 tane dışarıdan insandan alkış almak için konuşmalara heba etmekten gerçekten üzüntü duydum. Umarım hiç olmazsa bundan sonra böyle oy birliği ile aldığımız kararları geriye dönerek bir daha kendi kendimiz ile çelişmeyiz. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz, Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Necati başkana ben cevap vermek istiyorum. Öyle bir çaba hiç kimsede yok başkanım.

BAŞKAN- İyi niyetle başlandı evet.

Çağlar HASPOLAT- Yani bu bizi de heyecanlandıran bir projeydi.

BAŞKAN- Çok destek aldık evet.
Çağlar HASPOLAT- Biz bu konuda hiçbir zaman geri adım atmadık. Şimdi 25 tane itiraz var diyoruz ama bugün az önce meclise girmeden önce 500-600 kişi burada bir basın açıklaması yaptı. Benim elime de bu basın açıklamasını tutturdular. Bende? Ağabey ya sayı saymasını bilmiyorsunuz?

BAŞKAN- Çağlar Bey tamamdır tamamdır.

Çağlar HASPOLAT- Yani bu basın açıklamasını bir bakın başkanım bir de bu itirazlara bakın. Yani bizim derdimiz burada? Bu itirazları da görmezden gelemeyiz.

BAŞKAN- Tamam bakalım.

Çağlar HASPOLAT- Orada bir mağduriyet varsa o mağduriyetleri de giderelim.

BAŞKAN- Biz özgürlükler belediyesiyiz. Sabah başkası geliyor pankart açıyor, öğlenden sonra başkası. Evet buyurun. Pankart açmak isteyen gelebilir belediyemize bizim demokrasi sonuna kadar açığız.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Herkese hayırlı akşamlar sayın Başkanım, sayın misafirler, ben ne mimarım ne müteahhit ben gecekondu çocuğuyum. Bu duruma bakış açısını şöyle değerlendirmem lazım. Siz ve biz güzel bir şey yaptığımıza inanmış olabiliriz. Ama burada vatandaş eğer mağdurum ben bunun durmasını istiyorum diyorsa, bununla bir belediye olarak ilgilenmek zorundayız. Öyle yapsın, böyle yapsın, şöyle yapsın demeyelim. Biz o vatandaşları alalım 2 kişide olsa alalım, 25 kişide olsa alalım. Biz onları bir dinleyelim sizin için güzel olan, bizim için güzel olan, onlar için değildir. O gecekonduların nasıl yapıldığını bizler biliriz, gecekondular yoklukla yapılır, yokken yaparlar?  Gökdelenlerde varlıkla?

BAŞKAN- Ben hiç bilmiyorum, bana anlatma.
                      
Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Yani öncelikle biz o vatandaşın yanında olmalıyız. Birde burada tüm konuşanlar şunları söylediler. Dediler ki, siz kışkırtıyorsunuz. Bakın sayın Başkanım?

BAŞKAN- Yanlış anlatılmış o.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Biz kışkırtsaydık 25 kişi olmazdılar 25 bin kişi olurdular.

BAŞKAN- Olur, bırakırdık. Bundan mutluysa insanlarımız.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ-  Burada bilip bilmeden arkadaşlarımız bir nevi iftira atıyorlar. Biz buna inanmamış insanları dinleyelim dedik, bunun da isim babası Tarkan Bey?di. Ben deminde söylediğim gibi bir müteahhit olarak konuşmuyorum, gecekondu çocuğu olarak konuşuyorum o insanları dinleyelim. Artı, bunun duyurusunu ne kadar çok yapabildiniz.

BAŞKAN- Latif Bey yarım kalmıştı.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ-  Bunun duyurusunu ne kadar çok yapabildiniz, o insanlar biz duymadık diyorlar zaten başından beri.


BAŞKAN- Latif Bey ile devam edelim.

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım, benim o gün akşam Bahar Hanım ve Sibel Hanımın ifadeleri ile yaklaşık 640 bin metre kare gibi bir şey söylendi. Şimdi burada 25 kişi 100 metreden 2500 emsalle?

BAŞKAN- Dönüşüm alanımı? 65 hektar falan her halde değil mi?

Latif AYDEMİR- Şimdi Sayın Başkanım, belki gözden kaçan bir şey daha var, bunlar yavaş yavaş ortaya çıktığı zaman? Örneğin; yeni ruhsatı alınmış kişiler diğer vatandaşlarımız 6306 riskli yapıdan dolayı gidecekler 850 lira devletten her ay 18 ay süresince para alacaklar ya da 100 bin TL yi 10 yıl 120 ay geri ödemeli alacaklar. Fakat bu yeni biten binaların ruhsatını biz yapı kullanma verdiğimiz için Emre Beyden buna cevap istiyorum. Hani bu vatandaş ne olacak başkanım?

BAŞKAN- Müteahhitte pazarlıkta oda şansını zorlayacak tabi yapacak tabi başka çaresi yok. Senden alır kirayı. Şimdi 18 uygulaması gibi uygulanmayacak mı bu? Yani orada gönüllülük bir kişi hayır dese orada o adada uygulanamayacak Latif Bey bırakın bu işleri.

Latif AYDEMİR- Bana her şey sizi hatırlatıyor.

BAŞKAN-  Teşekkür ederim güzel şarkıydı. Buyurun Ali Bey. Efendim Ak Partili arkadaşlar hepsi konuşsun bırakın.

Ali ŞENAY-  İyi akşamlar Başkan, meclis. Ben Necati Beye soru sormak istiyorum. Şimdi bu yolda kalan veya da yeşil alanda kalan vatandaş bankaya gittiğinde kredi alabilecek mi? Satabilecek mi arsasını?

BAŞKAN- Başka yerde hak verildi onlara.

Ali ŞENAY-  Hayır satamaz bankaya gittiği zaman satamaz. Buradan alacaklar imar durumunu alacaklar başkanım. Burada oturan herkes gariban bir vatandaş sizde biliyorsunuz, hepimizde biliyoruz.

BAŞKAN- İnşaat hakkı saklı kalıyor ama.

Ali ŞENAY-  İnşaat hakkı saklı kalıyor ama bankalar buna kredi vermez başkanım. Biz belediye olarak kendi ayağımıza sıktık başkanım, biz gecekonduda yapsaydık bu uygulamayı şuan da bunlar olmayacaktı.

BAŞKAN- Bir dakika mikrofonu ver.

Sibel BAŞALOĞLU(Plan Proje Müdür V.) Başkanım bu konunun üzerine?

BAŞKAN- Ruhsatlı çok az bina var.

Sibel BAŞALOĞLU(Plan Proje Müdür V.) Dün veya evvelsi gün biliyorsunuz belediyemize sürekli ekspertiz arkadaşlar geliyorlar. Bunlar, İnşaat Mühendisi, Mimar veya Plancı oluyor. Gelen arkadaşlardan biri çok tesadüf Çay Mahallesinde okul alanının altında kalan 88 planına göre yapılaşma hakkı B3 olan bir parseli sordu bize. Bizde kendisine yeni plan bilgisini verdik, şu anda okul alanında kalmaktadır ancak düzenleme sahasındadır,  18?e tabidir ve?

Ali ŞENAY- Onlara sansarlar gelir paralı olanlar gelir başkası gelmez, vatandaş almaz.

Sibel BAŞALOĞLU(Plan Proje Müdür V.) Ben ayrık nizam 10 katlı bir imar adasında yapılaşma hakkı olduğunu söyledik, plan bilgisini verdik. Ben daha önce komisyonda bu konuda fikir alış verişinde bulunduğumuz için merak ettiğim için kendisine sordum. Bir önce ki plan koşullarında mı arazisi değerli şimdi mi dedim. Şu anda yazacağı raporun daha olumlu olacağı yönünde bilgi verdi.

BAŞKAN-  Tabi 10 katlı bir inşaattaki?

Ali ŞENAY- Bunu yazacak ama banka buna kredi vermeyecek. O gün siz kendinizde duydunuz sunumda. Vatandaş dedi, şu anda mafyalar bize baskı kuruyor. Arsa mafyaları?

BAŞKAN- Bak ne diyor Ali Bey. Bir başka?

Ali ŞENAY- Ağabey onu söylüyorum vermezler. Şu anda vermiyorlar işte. Şu anda ama vatandaş, hastası var satacak bunu ne yapacak? Öldü parasına gidecek.

BAŞKAN- Öldü parasına gitmez Ali Bey o kadar da?

Ali ŞENAY- Gider başkanım.

BAŞKAN - Ya karşımıydınız siz iptal etseydik o zaman bu planı niye uğraştık biz bu kadar.

Ali ŞENAY- İptal etmeseydik başkanım?

BAŞKAN- Bakıyorum en büyük muhalefet siz oldunuz hem oy birliği ile geçiriyorsunuz, hem o öyle olsaydı böyle olsaydı niye burada baştan?

Ali ŞENAY- Başkan biz komisyonda Sibel Hanım?a sorduk, başkan 1 dakika.

BAŞKAN- 1 Dakika baştan niye söylemiyorsunuz.

Ali ŞENAY- Biz komisyonda Sibel Hanım?a sorduk, şehir planlamacılarınız çıktı bunları gezdiler, Sibel Hanım?ın söylediğini söyleyeyim mi? Biz her gün oraya yemeğe gidiyoruz diyor, biz oradan geçiyoruz diyor. Böyle bir? Bide bir pidecide yemek yiyoruz diyorlar. Böyle bir uygulama olmaz.

BAŞKAN- Nasıl yani? Bir dakika?  

Ali ŞENAY- Biz biliyoruz Başkanım.

Sibel BAŞALOĞLU(Plan Proje Müdür V.)- Başkanım araziyi dolaşıp dolaşmadığımıza ilişkin arazide arazi kullanış yapılıp yapmadığımıza ilişkin bir bilgi soruldu. Bende planlama çalışmalarına başlanmadan önce ilk yapmamız geren şeyin bu olduğunu ifade ettim. Hiçbir zaman gidilmeyecek bir alan bile olsa zamanında oraya öğle yemekleri için çok gidip geldiğimizi hatta yürüyerek çok gidip geldiğimizi alanı gayet iyi bildiğimizi belirttim kendisine ve arazi kullanış çalışmaları arazide yapılmıştır.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar buyurun Ramazan Bey.

Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu kadar eleştiriye karşın Büyükşehir bürokratlarına çevre ilçelerden bizim bu plan ve projeleri yeni planlarımızı?

BAŞKAN- Mükemmel dediler.

Ramazan BULUT- Mükemmel dediler. Sibel Hanımdan bu duyumları aldık. Özellikle bürokratlarımıza hep bunun nasıl yapıldığını öngörü olarak sormuşlar.

BAŞKAN- Çünkü istimlâk yok burada.

Ramazan BULUT- Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum başkanım. Cumhuriyetimizin 93. Yılında?

BAŞKAN- Hay Allah razı olsun ya.

Ramazan BULUT- Allah hepimizden razı olsun başkanım. Cumhuriyetimizin 93. Yılında Bayraklı Belediyesi yine geçmiş yıllarda olduğu gibi yine muhteşem bir etkinliğe imza atarak tarih yazmıştır. Smyrna Meydanında 7?den 77?ye farklı yaş gruplarından Cumhuriyet sevdalısı 2123 kişi zeybek oynadı ve hemen ardından bir arada toplanarak dev bir ülke bayrağı, ülke haritasını oluşturarak vatanın bölünmez bir bütünlüğünü Cumhuriyetimizin 200. Yılında da var olacağını dosta düşmana herkese göstermiştir. Dolayısı ile bu etkinliğimiz yazılı basında ve ulusal televizyon kanallarında ana haber olarak gündeme damgasını vurmuştur. Ayrıca, insanlardan oluşturulan ülke haritası kategorisinde Guinness rekorlar kitabına adını yazdırmıştır. Bayraklı ilçesi artık sadece İzmir?de değil Türkiye genelinde konuşulan bir ilçe olmuştur. Biz hala neyi tartışıyoruz burada başkanım? Dolayısı ile?

BAŞKAN- Dilek ve temenniler ya? Oyladık oyladık.

Ramazan BULUT- Oylandı.

BAŞKAN- Dilek ve temennilerdeyiz. Sen uyuyorsun oğlanı evlendireceğim diye dertlenmişsin.

Ramazan BULUT- Dolayısı ile tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum, bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan başta Belediye Başkanımıza, Zeybek oynayan efelerimize emeği geçen herkese yürekten kutluyorum herkese teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Buyurun Mustafa Bey.

Mustafa KARAMAN- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım hayırlı akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Sayın Karaman buyurun. 1dakika arkadaşlar. Tarkan Bey sen bağırırken oylandı o.
Mustafa KARAMAN- Sayın başkanım bugün konuştuğumuz konu aslında Bayraklının kanayan yarası?

BAŞKAN- 1 dakika arkadaşlar. Bir daha oylatırız  buyurun.

Mustafa KARAMAN- Sayın başkanım bugün konuştuğumuz aslında bu konu Bayraklının kanayan yarası. Sebebine gelince bende aynı şekilde Fuat Edip Baksı Mahallesinde oturuyorum buradaki birçok arkadaşımız gibi. Aynen de öyle Sayın Mustafa ağabeyim, Mustafa ÇEKİÇCİ ile aynı mahallenin insanlarıyız 1983-84-85 imar aflarından yararlanmış gecekonduda oturuyorum sayın başkanım. Tabi biliyorsunuz 60 hektar meselesi olan kentsel dönüşüm olan projenin içersinde müdavim olarak bulunuyoruz.  Bende inşaat sektörünün içersinde bir insanım. Yani Çiçek Mahallesi dediniz Fuat Edip Baksı Mahallesi şuan Cengizhan?ın olduğu bölgeler yapılaşmalarda başladı önüne geçme şansımız mümkün değil. Yıllardan beri Karşıyaka Belediyesinin üvey evladı olarak nitelendirilen bir Bayraklıda yaşamıştık bu doğru. Yani biz konuştuğumuz şurada birbirimizin üzerine sürekli ithamlarda bulunduğumuz konu keşke, hakikaten yani bu itiraz konularının içerisinde belki çok daha farklı bir şekle getirilebilirdi ama muhakkaklı suretle itirazlarda olacak sonuca gideceğiz. Benim oturduğum alanda da aynı şekilde bitmiyor. 60 hektarlık alan 5 yıldır yılan hikâyesine döndü çözemedik gidiyor. Nitekim de çözemeyeceğiz herhalde. Daha güzel planları bizde istiyoruz yapılaşmaların yukarı doğru dikeylere gitmesini biz de istiyoruz doğru başkanım. Oturduğum alanda bir zamanlar kendi satmak istemiş olduğum evim 100 bin lira değer etmiyordu. 4 katlı binada oturuyorum, babama sorduğum zaman değeri 1 trilyon diyordu. O dönem zannediyorum Muhittin Bey Karabağlar Belediye başkanıydı herhalde değil mi başkanım? Evet, Muhittin SELVİTOPU. Benim derneğimde bir toplantı söz konusu olmuştu 5 kişi Büyükşehir?den gelip katılmışlardı, bu kentsel dönüşümle ilgili. Portatif bir şey hazırlamışlardı izledik hiçbir tanesinin doğru olduğunu görmedik. Bir tek eksiğimiz arkadaşlarımızın değdi gibi gerçekten görsel bir şey hazırlasaydık belki bir ihtimal önü açık olabilirdi, bu itirazlarında olması mümkün olamayabilirdi. Ama yukarıya çıktığımız zaman yani bahsetmiş olduğum Çiçek, Fuat Edip, Alparslan?a çıktığımız zaman bu imar nizam planlarının hakikaten orada da uygulanması gerektiğini hepimiz hem fikiriz. Keşke müdavim olabilsek yani bugün 4 kata çıkmış ama şöyle bakalım satmış olduğumuz 4 katlı rakamla 1 tane dairenin arasında uçurum var. 4katlı ev 100 bin lira 150 bin lira yapmıyorken bugün bir tane daire 200 bin lira yapıyor. Yani burada da itiraz etmemizin mümkün olmayacağı  bir gerçek. Şimdi Fahrettin Ağabey?de aynı şeyleri söylüyor yani aynı konunun içersindeyiz, aynı fikirleri düşünüyoruz art niyetli bir düşünce zaten hiç birimizde yok. Dedik ya yaşadığımız bölgenin daha mükemmel olması. Ama her ne gerekiyorsa gereksin sonuç insana dayalı insana odaklı başkanım. Bizlerde kat karşılığı anlaşmaya gittiğimiz zaman itiraz süresi ne kadar olursa olsun, sonuçta itiraz edenlerin hiçbir tanesinin haklı olduğunu görmedik yani adanın bir noktasından almaya kaldığımız zaman yanlış mıyım Münir Bey? İtiraz eden isterse bir kişi olsun isterse 10 kişi olsun %60?ını alan bir insan zaten o bir kişiyi sürfile ediyor elindeki arazi öyle ya da böyle bir şekilde alınacak başkanım bunun önüne geçme şansımız yok. Yani ona da itiraz etmemiz bu aşamada zaten bir şeyi de düzeltmiyor. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum, yaşadığımız gecekondunun düzelmesinde hem fikiriz sonuna kadar bir şekilde çözelim. Fakat itirazları da zaten temizleme şansımız yok biz birbirimize ithamlarda bulunup da çözme şansımız zaten yok. Hayırlısı olsun başkanım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi 1 saattir herkes diyor ki; kişinin evi 100 milyarken olacak 300 milyar 400 milyar diyor. Şimdi buradaki vatandaşın derdi evinin pahalanması ya da rant yapması değil. Buradaki vatandaşın derdi?

BAŞKAN- Bu tarafa dönün efendim.

Abdullah AKTAŞ- Burada ki vatandaşın derdi benim 3 katlı binam var, 3 tane dairem var 3 daire bana verecek misiniz der. % 99?un derdi bu. İkincisi?

BAŞKAN- İmarlı yapısı olanlar. Ruhsatlı imarlı.

Abdullah AKTAŞ- İkincisi 15 Kasım 2013 yılında derneğimizde bir toplantı yaptık. Toplantıya siz gelmiştiniz Adalet Mahallesi de aynı bu mahalleler gibi aynı kaderi paylaşıyor. Orada bu soru size sorulmuştu, sizde aynı şu cevabı verdiniz; kaç katlı binanız varsa?

BAŞKAN-  İmarlı yapı.

Abdullah AKTAŞ- İmarlı değil. Şuan % 70-80 imarsız zaten veya imar affından yararlanılmış vaziyette. Kaç katlı?

BAŞKAN- Kaçakta.

Abdullah AKTAŞ- Binanız da verdiğiniz cevap aynen şuydu?

BAŞKAN- Neydi?

Abdullah AKTAŞ- Binanızda kaç daireniz varsa birebir aynı hakkınız kullanılarak verilecek diye siz kendiniz söylediniz.

BAŞKAN- Vallahi ben belediye başkanlığını hak etmeyen bir adammışım yani.

Abdullah AKTAŞ- Hayır başkanım aynı şekilde CHP?li meclis üyeleriniz de 2 ay önce ben bu olayın bu şekilde olduğunu ben öğrendim çok iyi biliyorum şahit oldum. Tesadüfen bir komisyonda şahit oldum.

BAŞKAN- Ne icra etti.

Abdullah AKTAŞ- Bize bu şekilde anlatılmadı, başkan da bu şekilde anlatmadı ama karşımıza başka şekille geldi diye birebir şahit oldum yani. Şimdi bizim?

BAŞKAN- Abdullah Bey buyurun kardeşim.

Abdullah AKTAŞ- Bizim derdimiz burada insanların mağduriyetinin giderilmesi yani şuan ki duruma göre adam 1 metre kareye 3 katlı binası var 3 bin yaptı dikeye verdiniz müteahhit ile anlaştı bu adamın yeri 1500 metre kareye düştü. Bunların giderilmesi yani insanlar hakkını burada birazda ön plana çıkması ama burada yapılan planlarda müteahhite rant sağlayacak hale gelmiş, getirilmiş. Vatandaşın kendi evini kendi yapma şansı yok, yapsa şimdiye kadar yapardı.

BAŞKAN- Abdullah Bey müteahhit değilsin değil mi sen? İyi, peki teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar 10. ile 34. maddeye kadar olan maddeleri tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kemal Bey duydunuz mu? Tamam. Bu yeterliliği oyladım, öbürünü de oyladım. Evet buyurun.

Veli TOPAL- Sayın başkanım konu yeteri kadar tartışıldı. Ben 29 Ekim kutlama töreninde ilçemizin tanıtımına katkı koydunuz başta siz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Sağ olun. Bütün arkadaşlar katıldı. Ak Parti grubundan da arkadaşların katıldığını biliyorum sağ olsunlar.

Veli TOPAL- Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü bir kez daha vurguladınız. Onun içinde teşekkür ediyorum.

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Meclise katılmayan Ali ALAN?ın mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- Bir sonraki Meclis toplantısı 4 Kasım Cuma günü saat 18.00 da.

BAŞKAN-Cuma 4 Kasım mı?

Veli TOPAL- Cuma günü 4 Kasım. Bir de gündemde kalan konunun?

BAŞKAN- Cuma gününe kadar çıkması? Onun için komisyonlara duyurulur.

 


Hasan KARABAĞ
Meclis başkanı

 

Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN

       Üye                                                   Üye