Meclis Çalışmaları

01/12/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 01/12/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 


HAZIR BULUNANLAR    :


Belediye Başkan Vekili        : Yeşim TEKOĞLU
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Abdullah AKTAŞ- Âdem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN-  Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali KÖKOĞUZ.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Değerli meclis üyeleri hoş geldiniz. Yeterli çoğunluğumuz vardır, meclisimizi açıyorum. Her ayın ilk toplantısında yaptığımız gibi saygı duruşu ve İstiklal Marşı?na davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Tekrar hoş geldiniz değerli meclis üyeleri, meclisimizi açtık gündemimize geçmeden önce bir kaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle Adana Aladağ da yitirdiğimiz 12 can 11 ana kuzusu bir eğitimci ihmal, tedbirsizlik, denetimsizlik adı her ne olursa olsun içimiz yandı. Yitirdiğimiz canlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İkinci olarak Aralık ayının biz kadınlar için ayrı bir önemi olduğunu hatırlatmak istiyorum. 5 Aralık 1934 kadınlar mecliste. Ulu önder Atatürk?ün demokrasiye inancı, kadınların hak ve özgürlüklere inancı ile 1930 yılında çıkarılan bir dizi yasayla önce belediye seçimlerine katılma, daha sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme, ardından da kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarına ilişkin yasayı 5 Aralık 1934 de uygulamaya koyarak kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Bu onurlu duruşu nedeniyle Atamıza bu yasayı çıkarmasında emeği geçen herkese minnetlerimi tüm kadınlar adına sunuyorum. Bu önemli günde gerçi pazartesi olacak ama bayan olduğum için bunu ifade etmek istedim. Beni başkan vekili olarak görevlendiren sayın başkanım Hasan KARABAĞ?a huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Değerli meclis üyeleri, ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız ekonomik dalgalanmalar ülkemizde yaşayan her ferdi etkilediği gibi belediyemizi de etkileyecektir. Bu nedenle bu sıkıntılı süreçlerin siyasi kaygılardan uzak, hep birlikte birlik ve dayanışma içinde atlatmalıyız diye düşünüyorum. Gündemimize şimdi 2. maddeyle devam edelim. Buyurun Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Adana da yaşanan olay bütün Türkiye?nin ciğerini yaktı. Oradaki evlatlarımız, çocuklarımız üzerinden siyaset yapmak hoş bir şey değil. Orada ihmal varsa da isteyerek olmuş bir şey değildir. Kimse istemez böyle bir şeyi. Yani başkanım geçen günde uçak düştü, bu bir nevi ihmal kaza ama yani bilinçli yapılan bir şey değil bunun üzerinden de siyaset yapılması hoş değil. Ayrı yeten 
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Siyaset mi yapıyorum ben? Adı her ne olursa olsun.
Çağlar HASPOLAT- Şimdi vurgulama hatası yaptınız o zaman.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Adı her ne olursa olsun. Can kaybı.
Çağlar HASPOLAT- Her ne olursa olsun. Aynen öyle.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- İfade ettim. Tutanaklarda görürsünüz Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Tamam.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Evet okuyalım.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-2C pafta, 40009 ada, 1 no?lu  parselin  alanı 1.409,65m2dir. Taşınmazın tapu kaydında 3.340/28.193 hisse Sırrı DEMİR,e, 2.560/28.193 hisse Emin ÜNAL'a, 1.755/112.772 hisse Ümit ŞEN'e, 585/28.193 hisse Yosma ŞEN'e, 1.755/112.772 hisse Esme KIRKPINAR'a, 1.755/112.772 hisse Fadime DAŞ'a, 1.755/112.772 hisse Asiye ŞEN'e, 14.600/28.193 hisse Ali KARAGÖZLÜ'ye, 2.100/28.193 hisse Abdurrehim YILDIZ'a, 2.300/84.579 hisse Ayşe SERİN'e, 2.300/84.579 hisse Hakan SERİN 'e, 2.300/84.579  hisse Yasemin SARI'ya, 953/28.193 (47,65m2) hisse Belediyemize aittir. Taşınmaz İmar planında  Ayrık Nizam 8 kat konut adasına isabet etmektedir.
         Söz konusu parseldeki hak sahibi diğer hissedarların Belediye hissesi hakkında Ali   KARAGÖZLÜ'ye Muvafakat vermiş olmaları nedeniyle, 953/28.193 (47,65m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı 17.maddesi gereğince parselde hissedar olan Ali KARAGÖZLÜ'ye, satılıp satılmayacağı hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre bir karar oluşturulmasını arz ederim.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: 01/04/2016 tarih ve 98 karar nolu Meclis Kararı
            İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi "İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir." hükmü gereğince, Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü' nün 28.03.2016 tarih ve 2016-782 sayılı yazısında Anadolu Caddesi Tek No:21' den 177' ye kadar  (21 ve 177 dahil) numarataj için emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakınca olmadığına dair görüşü bulunduğundan 01/09/2016 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararı ile içkili yerler ile ilgili karar alınmıştır. Ancak söz konusu Karar da bahse konu adresler aralığında bulunan (2710 Ada, 27 Parsel) Anadolu Caddesi No: 23/1 tahsisli numarataj olup, hali hazır durumda ise 1597/1 Sokak No: 6 ve 6/A olarak numaratajı bulunmaktadır.
            Yeni numarataja göre kararın güncellenmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve ekinin Meclis' e havalesini arz ederim.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Evet bu maddenin de gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Ek Gündem evet 2 tane. Evet yeni eklendi. Ek gündem maddesi 2 evet.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 19 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1408) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi mahallesi 25N-IIc paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Sosyal Tesis Alanı? olarak belirlenmiş olan 4150 ada, 1 nolu parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 19.09.2016 tarih ve 05.914 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu nazım imar planı doğrultusunda 4150 ada, 1 nolu parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uyguluma imar palanı değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Sosyal İşler, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin İmar, Sosyal İşler, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi L18-a-04-d-I-d pafta, 40036 ada, 1 nolu parsel ile 2774 ada, 1 nolu parselin önünde "Yat Limanı" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğ kapsamında belediye meclisimizce onaylanan kurum görüşü talebi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Hukuk ve Esnaf-Sanatkârlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına sevkini öneriyoruz. Ancak 2?inci meclis birleşimine yetişmesi lazım, bir aylık süre doluyor. Onun için arkadaşlar bunu dikkate alırsa?
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Evet bu maddenin İmar, Hukuk ve Esnaf-Sanatkârlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu maddeyi bir sonraki meclise çıkarmalarını rica ediyorum arkadaşların.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1407) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a-04d-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yeşil alan olarak belirlenmiş 25158 ada 3 nolu parselde hali hazırda bulunan 4.00m x 9.00m ebatlarındaki trafonun bu alanda belediyemizce düzenleme yapılacak olması nedeniyle 1965 ada, 23 nolu parsel bitişiğinde yer alan kamuya terkli alana taşınmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Evet bu maddenin İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1411) Belediyemizce imar planı revizyonları kapsamında Gümüşpala, Emek, Org. Nafiz Gürman, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahallelerini kapsayan 230 hektarlık alanda hazırlatılan ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca 01.07.2016 tarihinde onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda Gümüşpala Mahallesi 25M-Id pafta, ve Emek Mahallesi 25M-IId paftada "Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA2.3): Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler" olarak belirlenen alanların söz konusu rapor doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planında "Yapı Yasaklı Alan" olarak işlenmesi amaçlı plan değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1405) İzmir ili, Bayraklı ilçesi 25N-Id, 25N-Ic, 25N-IId, 25N-Ia, 25N-Ib, 25N-IIb, 25N-IIa, 26N-IIIc, 26N-IIId, 26N-IVc, 26N-IVd paftaları kapsayan alanda geçerli olan ve İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 15.05.2015 tarih ve 05.540 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli bayraklı imar planına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6863) Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-4a pafta, 37729 ada, 42 nolu parseldeki 83/6583 (2.49 m2) belediyemiz hissesinin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satılıp satılmaması hk.
Veli TOPAL- Başkanım bu 7, 8, 9 ve 10?uncu maddeler aynı içerikte gecekondu hak sahiplerine satış bu 7, 8, 9, 10 nolu gündem maddelerinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Evet 7, 8, 9 ve 10?uncu maddelerin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

11- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6213) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 19 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6978) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 26NIIC pafta, 40009 ada, 1 parseldeki 953/28.193 (47,65 m2)belediyemiz hissesinin 3194 sayılı kanunun 14. maddesi gereği parseldeki diğer hissedar olan Ali KARAGÖZLÜ'ye satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bunun Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

13- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3191) İçkili Yer Bölgesi Güncellemesi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu bölgemizde bulunan tek otel. Bu otelle ilgili bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada bir açıklama yapılsın.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Tabi.

Veli TOPAL- Bölgemizde bulunan Hilton Oteli Anadolu caddesinden numara alıyor. Ancak Altınyola da baktığı için içki yasaklı bölüme giriyor. Bunun çatıda, terasta içkili alan olarak kabul edilebilmesi için bir öneri..

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bayraklıdaki tek otelimiz zaten biliyorsunuz. Zaten komisyonlarda daha önce görüşüldü geçti bu. Sadece numaratajdan  dolayı problem vardı, O yüzden değişiklik önergesi bu sadece? Numarataj da bir problem var. Zaten onayladığımız daha önceki mecliste..

Veli TOPAL- Tamam tekrar oylayın başkanım. Oy çokluğu olur.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6239) Bayraklı ilçesi bayraklı mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada 5 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin İmar, Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bu maddeyi Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)-  Dilek ve Temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Cindi Bey.

Cindi CANPOLAT- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar başkanın da ifade ettiği gibi ülke olarak çok ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hem ülke içindeki terör olaylarının artmış olması, hem de çevremizde yakın coğrafyamızdaki terör olayları, savaş hali ülkemizi başta ekonomik anlamda olmak üzere değişik alanlarda çok ciddi sıkıntılara sürüklemektedir. Böylesi karamsar bir tabloda dahi hepimizin arzusu ve özlemi laik, demokratik, cumhuriyetin egemen olduğu, dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ülke bütünlüğü içinde, barış içinde kardeşçe yaşamış olduğumuz bir ülke özlemidir. Böyle bir ülkeye ancak çağdaş ve modern bir eğitim sistemi uygulanmasıyla ulaşılabilir. Bu günkü süreçte ülkemizde böyle bir eğitim anlayışının sürdüğünü söylemek maalesef mümkün değildir. Hemen hemen her alanda olduğu gibi eğitim alanında da alınan yanlış kararlarla eğitim politikamız maalesef çökmüş ve ülkemiz her geçen gün biraz daha karanlığa itilmektedir. Böylesi karamsar bir tabloda bizleri aydınlığa çıkaracak olan yine öğretmenlerimizdir. Ben bu noktada başta başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Ayrıca yakın zamanda hayatını kaybeden Küba?nın efsane lideri Fidel Castro?yu da rahmetle anıyorum. Ve Fidel Castro?nun ulu önder Mustafa Kemal Atatürk?le ilgili bir söylemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor; ?Bende devrim gerçekleştirdim. Ama Atatürk?ün yaptıklarını yapamazdım. Türkler sağdan sola doğru yazarken, harf devrimiyle tam tersi yönde yazmaya başladı. Kıyafet devrimi ve medeni kanunla kadınlara getirilen statü çok önemliydi. Ona ve devrimlerine hayranım. Kendinize başka bir önder aramayın? diye seslenmiştir. Şimdi bizden binlerce kilo metre uzakta bir ülkeyi yarım asıra yakın idare etmiş bir liderin böyle bir söylemi varken bizlere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese siyasi düşüncesi ne olursa olsun, siyasi partisi ne olursa olsun dini, etnik kökeni hiç fark etmez kabul etmemiz ve sahiplenmemiz gereken tek önderimizin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve en kıymetli değerimizin de onun bize armağan etmiş olduğu laik, demokratik cumhuriyet olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ayrıca Adana?nın Aladağ ilçesindeki yangında hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmene de Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederim.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)-  Teşekkür ederiz Cindi Bey. Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Cevap hakkı doğdu Sayın Başkanım.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Cevap hakkı mı doğdu?

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Cindi arkadaşımız Fidel Castro?ya Allahtan rahmet diledi, kendisi duysa kabul etmez. Fidel Castro duyarsa kendisi kabul etmez haberin olsun..

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Evet Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL- Cindi arkadaşım gönlünden geçeni söyledi. Allahın kabul edip etmeyeceğini biz bilemeyiz. Bende 29 Ekim de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararnameyle belediyelerdeki dershanelerin kapatılması, hatadan dönüldü. Şimdi çocuklarımız dershaneye gitmeye başladılar. Burada emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz Veli Bey. Buyurun Aynur Hanım. Önce bayanlar.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikle Adana Aladağ da hayatını kaybeden genç kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Yakınlarına hepimize başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara da geçmiş olsun diyoruz. İkinci olarak geçen hafta içerisinde Öğretmenler Gününü kutladık. Bizde kutsal bir görev ifa eden bütün öğretmelerimizin gününü kutluyoruz. Ancak Sayın Cindi Can POLAT?ın düşüncelerine eğitim sisteminin çöktüğünü ilişkin düşüncelerine katılmamız mümkün değil. Eğitim sistemi de tarih boyunca gelişim kat etmiştir. Bu her ülkede böyledir. Halen daha ülkemiz de gelişim kat etmekte, daha da gelişecektir. Değişik farklı sistemler uygulanması da bu değişim süresi içerisinde normaldir, olağandır. Her geçen yıl daha güzel, daha uygar, daha bilinçli çocuklar yetiştirme yolunda hükümetimizin projeleri mevcuttur ve mevcutta olacaktır. Son olarak bir şeye daha değinmek istiyorum. Siz Sayın Başkanım bu konuda başta zaten beyan etmiştiniz. 5 Aralık 1934 evet kadınlara Türkiye de mecliste milletvekili olma hakkının tanındığı gün. Daha öncesinde kademeli olarak 1930 dan itibaren muhtarlık ve yerel seçimler de seçilme hakkı da verilmişti. Bu komuyla ilgili olarak dünya üzerinde birçok çağdaş ve uygar, medeni denilen ülkelerden çok daha önce bu haklar bizlere verildi. Bunu bize tanıyan o günkü meclisimize, o günkü liderimize teşekkür borçluyuz. Şükranlarımızı borçluyuz. Saygıyla da anıyoruz. Ancak o günden sonra belli bir zaman süresi içersindeki 90?lı yıllarda maalesef ülkemiz de kadınlarımızın, kızlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden olan eğitim hakkı özellikle başörtüsü takan kullanan kadınlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden biri olan eğitim hakkı maalesef özellikle yüksek tahsil yapma hakkı ellerinden alınmış idi. Bununla ilgili olarak ta 2008?den itibaren yasal düzenleme yapan meclisimize, iktidarımıza, partimize teşekkür ediyoruz. O partinin bir mensubu olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Yine 2013?den  beride başörtülü kadınlarımız çok şükür ki mecliste, halkın iradesini temsil hakkına sahip oldular. Bunu da bu anlamda belirtmek isterim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz Aynur Hanım. Buyurun.

Âdem SEÇİLMİŞ- Sayın Başkanım hayırlı akşamlar hepinize, Adana da olan elim kazadan dolayı Türkiye?mizin başı sağ olsun. Ayrıca Pazartesi günü ben Küba dan bahsedildi, Küba?ya gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Castro?ya selamınızı ileteceğim inşallah, meclis grubu adına bir şey verecekseniz götürebilirim Sayın Başkan. Evet toprak mı götüreyim?

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Bayraklıdan toprak götürsün o zaman.

Âdem SEÇİLMİŞ- Bizim arkadaki bahçeden alayım ben. 1 kilo götüreyim.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Olur tamam belediyemizin bahçesinden

Âdem SEÇİLMİŞ- Tamam. Hayırlı akşamlar.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim. Buyurun İsmail Bey.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adana Aladağ?daki elim olaydan dolayı, ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine sabır niyaz ediyorum. Sayın Başkan birazda kendi bölgemize dönelim. İki hafta önceki yağan yağmurda Tepekule ve Çay Mahallesindeki rezilliği hepimiz gördük. Orada yaşayanlarda gördü. Kilit parke taşları yapıldı. Yapılana eyvallah ama bilinçsizce yapılarak, asfalt sökülmeden, asfaltın üstüne kum serip taşlar döşendi ve 15-20 cm yol yükseldi. Ve bu yüzden dolayı esnaf ve vatandaşlar birinci katta oturanları su basıldı. Dün ve evvelisi gün yine aynı şeyler oldu. Burada defalarca yapılırken dile getirmemize rağmen aynı şekilde devam etti. Teslim kabuller nasıl aldındı? Nasıl kontrol edildi? Bilirkişiler veya uzaman ehiller hiç inceleme yapmadı mı, bu taşlar döşenirken?  Bunlara cevap verilsin. Tamam diğerleri de konuşulsun ama biz kendi bölgemizi de konuşalım biraz. Teşekkür ederim.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim İsmail Bey. Fen işleri birimimize söyleriz, bir daha incelesinler. Buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım İsmail Bey nereden bahsediyor onu bilmiyorum ama, tabii ki çok yoğun bir yağmur yağdı. Bu sadece İzmir?de değil, Ankara?da da oldu, İstanbul?da da oldu. Bu gayet normal, ama yinede eksiğimiz varsa ben nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam dört aylık yağmur bir günde yağdı. Olur ama eksiğimiz varsa da eksiğimizi gideririz.

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Not alsın arkadaşlar tekrar incelesin.

Veli TOPAL- Biz elimizden gelen tedbiri alıyoruz. İsmail Bey en yakın sen biliyorsun bunu..

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen olmadığına göre?

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- Ali KÖKOĞUZ?un mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- 7 Aralık Çarşamba saat 18.00

Yeşim TEKOĞLU (Belediye Başkan V.)- 7 Aralık saat 18.00 da toplanmak üzere meclisimizi kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar.


Yeşim TEKOĞLU
Belediye Başkan Vekili


Sema TURAN                                         Ayşegül BAHADIR
          Üye                                                                Üye