Belediye

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 

İletişim : 477 20 00 

 

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç,Kapsam,Hukuki Dayanak,Tanımlar

Amaç

Madde  1- İzmir Bayraklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma usul ve esasları bu yönetmelikte belirtilmiştir.Kapsam

Madde 2:-Bu yönetmelik; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işlevini,faaliyet alanlarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile işyerlerinin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde denetlenmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması hakkında yasa ile belediyelerin yetki alanlarında kalan işyerlerinde kontrollerin yapılmasına ilişkin esasları kapsar.Hukuki Dayanak

Madde   3:-Bu Yönetmelik

·         1596 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

·         2559 sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu

·         3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun;

·         5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

·         5393 sayılı Belediye Kanunu

·         2872 sayılı Çevre Kanunu

·         5326 sayılı Kabahatler Kanunu

·         5237 sayılı Ceza Kanunun Çevreye İlişkin Hükümleri

·         01.07.2005 tarihinde yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

·         10.08.2005 tarihinde yayınlanan İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

·         13.04.2007 tarihinde yayınlanan İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar

Madde   4:-Bu yönetmelikte geçen;

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: Bayraklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü?nü

Müdür: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü  ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

İdari Yapılanma, Görev, Yetki ve Sorumluluklarİdari Yapılanma

Madde 5:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Yönetim Basamakları aşağıdaki gibidir.

            a-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

            b-Evrak Kayıt Birimi

            c-Gürültü Denetim Birimi

            ç- Çevre Denetim Birimi

d-Arşiv BirimiÇevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri

Madde  6: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:

1)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri,İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve  diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak.

2) Kanunlar çerçevesinde çevresine az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin 2. ve 3. sınıfların denetlenmesi,

3)Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek,

4) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları , sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

5) Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek , desteklemek , yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,

6)Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek  ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

7)İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.8)Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek.

9)Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,

10)Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek.

11)Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp, yürütmek.

12)Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek.

13)Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası gibi...) belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak.

14)Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,

15)Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak.

16)Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.

17)Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.

18)Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Yetki Ve Sorumlulukları:

Madde  7:Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,

657 sayılı D.M.K hükümlerine istinaden belediye başkanınca atanır. Müdürlüğünün yönetiminden ve personelin bu yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumludur. Başkanına bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve ilgili yönetmeliklerin yetki ve sorumlulukları kapsamında bu yönetmelikte belirtilen görevlerle ve ilgili mevzuatların belediyelere verdiği görevlerin ifasını ifade eder.

Görevleri;

-          Belediye meclis toplantılarına katılmak,

-          Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına  bilgi vermek,

-          Gayri sıhhi müesseseleri ve çevreye zarar veren işyerlerini denetlemek,

-          Personel haftalık çalışma programını yapmak,

-          Birimlerle, haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları yapmak,

-          Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla gelen ve kayda girmiş evrakların ilgili birime havalesini yapmak,

-          Birimler arası koordinasyonu sağlamak,Evrak Kayıt Birimi

Madde  8: Evrak Kayıt Birimi:

Bir büro görevlisinden ve  bir sekreterden oluşur .

Görevleri;

-          Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla gelen tüm yazışma ve dosyaları kayda almak, tasniflemek,

-          Müdürlükten gönderilecek tüm yazışmaları kayda almak, Yazı İşleri Müdürlüğüne nakledilmesini sağlamak,

-          Başkanlık Makamı?na ve Encümen?e gidecek yazıları göndermek ve sonuçlanan yazıların takibini yaparak Müdürlüğe getirmek,

-          Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek,

-          Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve Müdürlük içi yönlendirmek,

-          Müdürlükler arası, Müdürlüklerle firma ve şahıslar arası, Müdürlükler ve resmi kurumlar arası yazışmaların yazılarını yazmak, yazıların kayda alınması için evrak kayda yönlendirilmesini sağlamak, tasniflemek ve arşivlemek.


Gürültü Denetim Birimi


Madde  09: Gürültü Denetim Birimi:

İki çevre mühendisi,bir makine mühendisi, bir  teknikerden oluşur.

Görevleri;

-          Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması, ilgili yönetmelik doğrultusunda hesaplamaların yapılması için rapor düzenlenmesi,

-          Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen yerlere gerekli yerlerin takibinin yapılması

-          Değerlendirilen gürültü şikayetleriyle ilgili şikayet sahiplerine cevap ve bilgilendirme yazılarının yazılmasıdır.


Çevre Denetim Birimi


Madde  10: Çevre Denetim Birimi:

Bir çevre mühendisi, bir tekniker ve bir çevre zabıtasından oluşur.Görevleri;

- Çevre ile ilgili şikayet ve dilekçeler değerlendirilerek şikayet sahiplerine cevap ve bilgilendirme yapmak,

-Diğer Resmi kurum ve kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak

            -Belediye sınırları içersinde gayri sıhhi müesseselerin denetim ve kontrollerinde bulunmak
Arşiv Birimi


Madde  11: Arşiv Birimi:

Bir arşiv görevlisinden oluşur.

            Görevi;

- Müdürlüğe gelen kurum içi ve dışı resmi yazılar ile şikayet dilekçelerinin kayıtlarının yapılıp Müdürlük Makamına sunulması,

- Müdürlük Makamından havale edilmiş evrakları müdürlük personeline iletmek,

- Müdürlüğe gelen ve müdürlükten çıkan her türlü evrak ve yazışmanın kaydının yapılıp, ilgi dosyasına kaldırmak,ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük,YürütmeYürürlük

Madde 12:Bu yönetmelik Bayraklı Belediyesi Meclisince kabulü ve yerel bir gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

Madde 13: Bu yönetmelik hükümlerini Bayraklı Belediye Başkanı yürütür.