Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BELEDİYE < Geri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                       İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bayraklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentsel sorumluluk sahası bütününde yapılaşma alanlarının onaylı imar planlarına göre gelişmesi, sağlıklı, güvenli ve estetik kent oluşturmak için gerekli iş ve işlemleri yürütmektedir.
Müdürlük çalışmaları yasa, yönetmelikler, onanlı imar planlar ve geçerli imar uygulamaları çerçevesinde 
*Parsellere ait imar durumunun belirlenmesi,
*Yapı ruhsatı tanzimi,  
*Muvakkat inşaat ve irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye Encümeni'ne sunulması,
*Tescilli Eski Eser kapsamında korunacak yapıların röleve, restorasyon projelerine ön onay yapılması, ,
*Mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenilemesi işlemleri yapılması,
*İstinad duvarı, tamirat ve çevre tanzimi vb. gibi işlemlerle ilgili izinlerin verilmesi,
*Yapı denetimi mevzuatı kapsamında işlemlerin yapılması,
*Yapılara yapı kullanma izni düzenlenmesi,
*Tesisat ve asansör muayene raporu verilmesi
işlemlerinin yürütülmesini kapsar.
 
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatlar
-5393 sayılı Belediye Kanunu
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
-3194 sayılı İmar Kanunu
-4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
-2872 sayılı Çevre Kanunu
-2942 - 4650 sayılı Kamulaştırma Yasası
-2863 - 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
-2981 ? 3290 ? 3366 sayılı İmar Affı Kanunu
-775 sayılı Gecekondu Kanunu
-2946 Kamu Konutları Kanunu
-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
-5237 sayılı T.C.K 5846 ? 4630 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
-2565 sayılı Askeri yasak Bölgeleri Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-2004 sayılı İcra İflas Kanunu
-İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
-Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
-Otopark Yönetmeliği
-Sığınak Yönetmeliği
-Asansör Yönetmeliği
-Numaralama Yönetmeliği
-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
-Isı Yalıtım Yönetmeliği
-İ.B.Ş.B Yüksek Yapılar Yönetmeliği
-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
-ÇED Yönetmeliği
-K.V.T.V.K. Yüksek Kurulu İlke Kararları
-Karayolu Kenarında Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
-LPG İstasyonları Yönetmeliği
-Arşiv Yönetmeliği
-Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
-Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ
 
1-      İmar Durumu Şubesi
2-      Yapı Ruhsat Şubesi
3-      Yapı Kullanma Şubesi
4-      Yapı Denetim Şubesi
5-      Arşiv
6-      Genel Kayıt
 
 
İMAR DURUMU: Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ve imar yönetmeliğine göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz.

İmar Durumu İçin İstenilen Belgeler

-      Dilekçe
-      Tapu fotokopisi
-      Varsa Çap (Plan Örneği)
*İlgili birim gerekli hallerde aplikasyon krokisi getirilmesini talep eder.
 
 
YAPI RUHSATI : Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.
 
Yeni İnşaat Ruhsatı İstenilen Belgeler

1. Yapı sahibi dilkçesi (Talebin açık olarak belirtilmesi, Tebligat adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)
2. Tapu aslı veya Tapu İdaresince "Aslı Gibi" onayı yapılmış fotokopisi ( son ay vizeli )
3. Kadastro Müdürlüğü'nden alınmış "Arsa Aplikasyon Krokisi"
4. İmar durumu (1 yıl vizeli)
5. Yol Belgesi
6. Kanal Belgesi
7. Gerekli ise vekaletname
8. Otopark ücret dekontu ( önolur onaylı projesi var ise )
9. Gerekli ise " Yıkım İzni" belgesi
10. Gerekli ise " Trafo" belgesi
11. Ustalık belgesi
12. Müteahhit mal sahibi ise :
.Ticaret Oda Belgesi
.Vergi Levhası
. Noter Taahhütnamesi
13. Müteahhit Firma İse :
. Ticaret Oda Belgesi ve Yetki Numarası
. Vergi Levhası
. Kat Karşılığı Düzenleme İnşaat Sözleşmesi
. İmza Sirküleri (Müteahhit Firma)
. Ticaret Sicil Gazetesi
 
14. Yapı Denetim Firması Tarafından Alınmış:
. Proje Kontrol Formu (Mimari -Betonarme-Elektrik-MekanikTesisat projeleri Kontrol Formu)
. Yapıya İlişkin Bilgi Formu
. Mal sahibi ile Yapı Dnt. Şirketi arasında örnek 8' e uygun Hiz. Sözleşmesi
. Yapı Denetim izin belgesinin Noter tastikli sureti
. Yapı Denetim Şirketinin örnek 9'a uygun Taahhütnamesi
. Yapı Denetim Şti. Hizmet Bedelinin ilk taksitine ait makbuzu ( 1000 m² ye kadar olan yerlerde bedelin tamamı veya teminat mektubu )
. Yapı denetçisi İnş. Müh. Ve yardımcı kontrol elamanları ikametgahı
15. Proje Denetçisi Mimar ve Mühendislerce onaylanmış:
. Mimari Proje ( 1 adet ozalit ve CD si )
. Betonarme Proje ve Statik Hesapları ( 1 Takım - Beton ve Demir Metrajlı )
. Parsel içinde yapılması gerekli ise İstinat Duvarı Projesi
. Elektrik Projesi ( TEDAŞ ve TLEKOM onaylı )
. Mekanik tes.proje.ve denetim inceleme formu (iz-su onaylı)
. Isı yalıtım Projesi ve Hesapları
. Asansör Avan(elektrik ve mekanik) Projeleri
. Zemin Etüdü Raporu 
. Kalorifer rapor ve hesapları
. Kalorifer Projeleri
. Geoteknik Müh. İşin adı yazılı belgeleri
. Jeofizik Müh. İşin adı yazılı belgeleri
. Mimar İşin adı yazılı belgeleri
. Makina Müh. İşin adı yazılı belgeleri
. Jeoloji Müh. İşin adı yazılı belgeleri
. Elektrik Müh. İşin adı yazılı belgeleri
. İnşaat Müh. İşin adı yazılı belgeleri
16. Şantiye Şefine Ait:
. Şantiye Şefi Oda Belgesi
. Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
. İkametgahı
 
Ruhsat Gerektiren Tadilat Başvurularında Gerekli Evraklar

               . Yapı sahibi dilkçesi (Talebin açık olarak belirtilmesi, tebligat adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)
. Tapu aslı veya Tapu İdaresince "Aslı Gibi" onayı yapılmış fotokopisi ( son ay vizeli )
. Borcu Yoktur Yazısı
. Gerekli ise Vekaletname
. Proje müelliflerinin tadilata müracaat edildiği yıla ait büro tescil belgeleri
. Arşiv dosyasına yapıştırılmak için tadilat çizimleri
. Gerekli ise Teknik rapor(inşaat mühendisi tarafından hazırlanacak)
. Gerekli ise   Keşif Özeti (mimar Tarafından imzalanacak)
. Gerekli ise tesisat projesi tadilat çizimleri
. Gerekli ise ısı yalıtım hesapları tadilatı
. Proje müellifleri-denetçileri imzası
. Gerekli ise b.arme projesi tadilat çizimleri
. Ruhsat Çıkmayı gerektirir ise (Şantiye Şefi ve Müteahhit oda belgesi)
. Gerekli ise Elektirik projesi tadilat çizimleri
. Gerekli ise Kalorifer tesisat ve klima tesisat tadilat çizimleri
. Gerekli ise asansör mekanik ve elektirik projesi tadilat çizimleri
. Gerekli ise Karot ve Donatı Röntgeni
 
Ruhsat Gerektirmeyen Tadilat Başvurularında Gerekli Evraklar

                . Yapı sahibi dilkçesi (Talebin açık olarak belirtilmesi, tebligat adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)
. Tapu aslı veya Tapu İdaresince "Aslı Gibi" onayı yapılmış fotokopisi ( son ay vizeli )
. Borcu Yoktur Yazısı
. Gerekli ise Vekaletname
. Proje müelliflerinin tadilata müracaat edildiği yıla ait büro tescil belgeleri
. Arşiv dosyasına yapıştırılmak için tadilat çizimleri
 

 YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ
Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitim tarihini,tapu kaydını,adresini,bağımsız bölümlerin cinslerini,numaralarını,metrekarelerini,sınıflarını,mal sahiplerini gösteren ve Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisi,proje müellifi mimar,yapı müteahhidi ile şantiye şefi'nin imzaları alınarak usulüne uygun düzenlenen belgedir.         03.04.2012 tarih 28253 sayılı 14.04.2012 tarih 28264 sayılı resmi gazetede yayınlanan "YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK " gereği Yapı Kullanma İzni müracaatı için; 


A)Yapı Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanması gereken evraklar:


1) KANAL BAĞLANTI TUTANAĞI

2) TELEKOM UYGUNLUK YAZISI

3) YANGIN RAPORU

4) ASANSÖR MUAYENE RAPORU

5) YAPIYA AİT TÜM CEPHE FOTOĞRAFLARIB)Yapı Kullanma İzni belgesi müracaatı esnasında getirilmesi gereken evraklar:

1) DİLEKÇE

2) TAPU FOTOKOPİSİ (Değişiklik yoktur vizeli)

3) NÜFUS FOTOKOPİSİ (T.C. kimlik nolu)

4) ENERJİ KİMLİK BELGESİ (01.01.2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alan binalar için)

5) SGK'DAN BORCU YOKTUR YAZISI

6) DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN HAZIRLANAN YAPI UYGUNLUK RAPORU (A bölümünde belirtilen 5 adet evrağı içeren)C)Yapı Kullanma İzni müracaatı sonrası belediye tarafından denetimi yapılacak belgeler:

1) EMLAK VERGİSİ BORCU YOKTUR YAZISI

2) TESİSAT RAPORU (Yapı ruhsat ş.b. den)

3) SIĞINAK RAPORU (Yapı ruhsat ş.b. den)

4) YOL BORCU YOKTUR YAZISI (Fen İşleri Müdürlüğü'nden)

5) TRETUVAR YAZISI (Fen İşleri Müdürlüğü'nden)

6) KONTEYNIR MAKBUZU (her 15 bağımsız bölüm için 1 adet)

7) OTOPARK ÖDENDİ YAZISI (B.Ş.B.Mali Hiz.Da.Bşk.'dan)

8) İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN İSKAN HARCI ÖDENDİ YAZISI

9) YAPI DENETİM ŞUBE ONAYI

 

            YAPI DENETİM:
Güvenli, sağlıklı, ekonomik yapı elde edebilmek amaçlarıyla yapıların, ilgili idare ve yükleniciden (müteahit) bağımsız olarak, tasarım ve yapım aşamalarında yürürlükteki yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması sürecidir. Yapı denetim firması, ruhsat ve şantiye şefi sicil durum belgesi ile ruhsat güncellemek için yapı denetim birimi'ne başvurmalıdır.
 
 
Yapı Denetim Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
-          Dilekçe
 
-          İş yeri teslim tutanağı fotokopisi
 
-          Yapıya ilişkin bilgi formu
 
-          Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği ek 24-form 22'e göre)
 
-          İnşaat ruhsatı fotokopisi
 
-          Fatura aslı ve fotokopisi (suret onayından sonra aslı iade edilecek)
 
-          Banka dekontu ve fotokopileri
 
-          İnşaat 1000 m2'nin üzerinde ise bir sonraki hakedişin banka dekontu ve fotokopileri
 
-          Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri (4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği ek 25-form 23'e göre)
 
-          Yapı denetim hizmet sözleşmesi fotokopisi (4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği ek 6-form 4'e göre)
 
 
      ·         Hakedişler 4 takım halinde(2 asıl) hazırlanacaktır.
·         Evraklar sıralı ve eksiksiz bir biçimde teslim edilecektir.
·         Eksik evrağı olan hakediş dosyaları kayda alınmayacaktır.
·     
İnşaat seviyesi arttıkça ilgili kanun ve yönetmelik geeği diğer belge ve işlemler ilgili birm tarafından talep edilecektir.

 

ÖRGÜTLENME  GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 İletişim Bilgileri

Adres: Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Hizmet Binası, Osmangazi Mah. 617/9 sk. No:3, Bayraklı/İZMİR

Telefonlar:
Müdürlük:           0232 477 20 00 / 255        
Genel Kayıt:        0232 477 20 00 / 256       
İmar Durumu:      0232 477 20 00 / 270-271
Yapı Ruhsat:        0232 477 20 00 / 245-246-248-288             
Yapı Kullanma:    0232 477 20 00 / 260-261
Yapı Denetim:      0232 477 20 00 / 265-266
Arşiv:                  0232 477 20 00 / 284