Sosyal Sorumluluk

Yönetmelik

BAYRAKLI BELEDİYESİ KIZ MİSAFİRHANESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç

Madde:1

Bu yönetmeliğin amacı, Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Misafirhanesi?nde kalan öğrencilerin ve misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı, temiz, rahat ve güvenli bir yaşam alanının sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde:2

Bu yönetmelik Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Misafirhanesi'nde kalacak öğrencilerin ve misafirlerin kabulü, Kız Misafirhanesi'nin yönetimi, işletilmesi, Kız Misafirhanesi?nde kalacak öğrencilerin disiplin işlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde: 3

A. Kız Misafirhanesi: Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Misafirhanesi'ni,

B. Belediye: Bayraklı Belediyesi'ni

C. Başkan: Bayraklı Belediye Başkanı'nı

D. Kız Misafirhanesi Müdürü: Kız Misafirhanesi'nden sorumlu Yöneticiyi

E. Öğrenci: İzmir'deki Ortaöğretim ve yüksek öğrenimde öğrenim gören öğrencileri

F. Öğretim yılı: Akademik takvime göre derslerin başlangıç ve öğretim yılına ait sınavların bitim tarihine kadar olan süreyi ve yaz okullarının devam ettiği süreleri kapsar.

 

ORGANLAR:

Madde: 4

Kız Misafirhanenin organları;

A. Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu

B. Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetimi


NENE HATUN KIZ MİSAFİRHANESİ YÖNETİM KURULU:

Madde: 5

Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu, Bayraklı Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Başkan tarafından seçilen iki ilgili Müdür ve Kız Misafirhanesi Müdüründen oluşur.

Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu:

A. Kurula gelen önerileri ve şikâyetleri inceleyip karara bağlar.

B. Kurul öğretim yılı süresince 3 ayda bir; olağanüstü hallerde Başkan'ın çağrısı üzerine toplanır.

C. Yönetim Kurulu kararları hakkında Başkanlık Makamını bilgilendirilir.

NENE HATUN KIZ MİSAFİRHANESİ YÖNETİMİ:

Madde: 6

Nene Hatun Kız Misafirhanesi Müdürü, Kız Misafirhanesi yönetiminin üst makamıdır ve bir üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bağlı çalışır.

Görevleri:

A. Kız Misafirhanesi'nde uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirler.

B. Kız Misafirhanesi birimlerini ve personelini denetler gerekli gördüğü hallerde sözlü uyarıda bulunur ihtar ve kınama cezalarının uygulanması gerektiğinde üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bilgilendirme yapar.

C. Kendisine gerek Kız Misafirhanesi personelinden, gerekse öğrencilerinden gelen sorunları gidermek için çözümler üretir ve bir üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bilgilendirme yapar.

D. Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu'nun gündem taslağını hazırlar ve bir üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?nün onayına sunar.

E. Kız Misafirhanesine öğrenci kabul eder, istisnai durumlarda bir üst makama incelemeye ve kabule sevk eder.

F. Kız Misafirhanesi'nin demirbaşlarının korunması ve kollanması için gerekli önlemler alır.

G. Kız Misafirhanesi'nin disiplinini temin eder, gerekirse işbu yönetmelikte mevcut olan işlerin uygulanmasını sağlar.

H. Kız Misafirhanesi yönetmeliğinde belirlenen diğer görevleri yerine getirir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Nene Hatun Kız Misafirhanesine Alınma ve Kabul Koşulları

Başvuru Şartları
Madde:7

Misafirhanesi'ne girmek isteyen öğrencilerin;

A. Bir yüksek öğrenim kurumuna veya ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmaları ve ailesinin misafirhanenin bulunduğu şehrin Belediye sınırları dışında ikamet etmesi durumunda kurallara uygun olarak başvurmaları gerekir. Misafirhaneye kabul edilecek öğrencilerin seçim kriterleri Misafirhane Yönetimince belirlenir.

B. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş ya da hakkında soruşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış olsalar bile Kız Misafirhanesi'ne alınıp alınmayacakları Başkan tarafından karara bağlanır.

C. Disiplin işlemi ile Kız Misafirhanesi'nden çıkarılmış bir öğrencinin yeniden kabulü en az bir dönem sonra Kız Misafirhanesi Müdürü'nün teklifi üzerine Başkan tarafından onaylanabilir.

D. Mezun olan veya kaydı silinen öğrenciler mezuniyet, kayıt silme tarihinden itibaren üç iş günü içinde Kız Misafirhanesi ile ilişkilerini keserler. Lisans öğrencileri 4 + 1yıl, ön lisans öğrencileri 2 + 1 yıldan fazla Kız Misafirhanesi'nde kalamaz.

E. Yaz Okulu, staj vs. gibi gerekçelerle Kız Misafirhanesi'nde kalması gereken öğrenciler ile misafirlerin, Nene Hatun Kız Misafirhanesinden yararlanma koşulları ve ücret tarifesi Belediye Meclisince tespit edilir.

F. Akademik yıl süresince ve yaz okulu dönemlerinde öğrencilerin ve misafirlerin sergilediği tutum ve davranışlar bir sonraki dönem kayıtlarında belirleyicidir.

G. Yabancı uyruklu öğrenci ve misafirler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek suretiyle misafirhaneye alınıp alınmayacakları Yönetim Kurulunca onaylanır.

H. Misafirhaneye kayıt esnasında veli idareye öğrencinin evci çıkacağı adreslerle ilgili evci formunu doldurur, sonrasında ki adres değişikliklerini aile idareye bildirir.

I. Misafirhanede günlük konaklama yapacak misafirin girişte kimlik bilgileri ve ikametgâh bilgi formu alınır. Misafirhane konaklama bedeli peşin olarak alınır.

J. Misafirhanede konaklama yapacak misafir başvuru anında kalacağı gün bilgisini idareye bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Misafirhane Ücreti ve Depozito

Misafirhane Ücreti

Madde: 8
Kız Misafirhanesi ücretleri ve depozito miktarları her öğretim yılı başlangıcında başkanın önerisi üzerine Belediye Meclisi tarafından tespit edilir.

 

Madde:9

Kız Misafirhanesi ücretleri aylık ve ayın ilk 10 günü tahsil edilir. Bu zaman diliminde ödenmeyen taksitlere vergi mevzuat biçimlerindeki gecikme faizi oranı uygulanır. Ödemelerini 3 ay aksatan öğrencinin durumu muhtaçlık durumuna geçmesi halinde Belediye Encümeni?ne sevk edilir muhtaçlık durumuna geçmemesi halinde yönetim Kurulu?na sevk edilir ve çıkış işlemleri yapılır.

İlk aylık ücreti ve depozito peşin olarak ilk kayıtta ödenir. Depozito ücreti ve aylık ücretler Belediye Meclisi?nce belirlenir.

Öğrenci sayısının % 10 unu geçmemek şartıyla, muhtaç olduğu resmi evraklarla belirlenen öğrenciler Yönetim Kurulunca incelenir ve Başkandan onayı alındıktan sonra Kız Misafirhanesi'nde ücretsiz kalabilirler.

Misafirhane Ücretini Ödemeyenler

Madde: 10

Kız Misafirhanesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra ilişiğini kesmek isteyen öğrenciye iade edilecek Kız Misafirhanesi ücreti ve depozitosu aşağıdaki kurallar çerçevesinde ödenir.

A. Kız Misafirhanesi'ne kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar ayrılmak istemeleri halinde ödedikleri Kız Misafirhanesi ücretinin % 50 si

B. Üçüncü hafta sonunda ayrılmak isterse % 25'i iade edilir.

C. Dördüncü haftada ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz.

D. Kız Misafirhanesi'nden uzaklaştırma cezası alan öğrencilere ücret iadesi yapılamaz.

E. Öğrenci misafirhanede barındığı sürece, misafirhane ücretinin ödemelerinden öğrenci, velisi, vasisi veya kefili müteselsilen sorumludur.

F. Depozito ücreti, öğrenci, Kız Misafirhanesi'nden ayrılırken, Kız Misafirhanesi'nin herhangi bir malzeme ve demirbaş eşyasına zarar vermediği tespit edildiği takdirde öğrenciye iade edilir.

G. Öğrencinin Kız Misafirhanesi'ndeki herhangi bir malzeme veya demirbaş eşyasına zarar vermesi durumunda, hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyeti üzerinden hasarı yapana ödettirilir, ya da depozitosundan kesilir.

H. Kız Misafirhanesi'nden ayrılan her öğrenci için ilişik kesme belgesi hazırlanır.

I. Misafirhaneye kayıt sırasında veli ve öğrenci ortak imzalı yükümlülük belgesi alınır. Bu belge öğrencinin misafirhaneden ayrılması durumunda ödeme takibi yapılıp misafirhaneye herhangi bir ödemesi yok ise belge iade edilir; var ise belge işleme konulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Misafirhanenin Açılma ve Kapatılması

Misafirhanenin Normal Açılma ve Kapanma Zamanları

Madde 11

Öğrencilerin normal eğitim ve öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak; misafirhanelerin yaz tatili normal kapanışları ile yeni öğretim yılı açılış tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Yaz tatili süresince öğretim ve diğer eğitim faaliyetleri için misafirhanede ne gibi şartlarla faydalanılacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Misafirhanenin Olağanüstü Kapatılması

Madde 12

Misafirhanelerin olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar:

A. Misafirhanede kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması,

B. Misafirhanenin bir bölümünün dahi olsa yönetmeliklere aykırı maksatlarla veya Misafirhane idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,

C.  Misafirhane öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri,

D. Misafirhanenin genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde kalma imkânlarının ortadan kalkması,

E. Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa misafirhanenin işgal edilerek, diğer öğrenciler açısından güven sorunu oluşturması.

Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen durumlarda Başkan tarafından kapatma kararı verebilir. Ancak, Başkan kapatma kararını Yönetim Kurulunun ilk toplantısında onaya sunar.
Misafirhanenin olağanüstü kapatılması halinde misafirhane boşaltılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

Öğrencilerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar

Madde:13

Kız Misafirhanesi'nde kalan öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için konulan ilke ve kuralları bozanlara Kız Misafirhanesi Müdürü uyarma verebilir. Gerekirse Kız Misafirhanesi Müdürü uzaklaştırma cezaları için görüşülmek üzere Kız Misafirhanesi Yöneticisi bir üst makamına sevk yapar

Uyarma Cezaları

Madde:14

Uyarma cezası; öğrencinin, Kız Misafirhanesi içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda uyarılmasıdır. Uyarı cezaları takipselliği nedeniyle öğrenci sicil durumu dosyasına işlenir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A.Diğer Kız Misafirhanesi sakinlerinin çalışmasına veya dinlenmesine engel olmak, yönetici veya hizmetlilere saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak,

B.Kız Misafirhanesi penceresinden veya balkonundan aşağıya bir şey atmak, aynı yerlere kurutma amacıyla çamaşır, giysi vs. asmak.

C.Yatakhane ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik ve düzenine özen göstermemek,

D.Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde genel yerlerde gürültü yapmak,

E.Kız Misafirhanesi eşya ve malzemelerin yerini izinsiz değiştirmek.

F.Daimi ikametgâh ve izine çıktığı adreslerdeki değişiklikleri 15 gün içinde Kız Misafirhanesi Müdürlüğüne bildirmemek,

G. İzinsiz ve mazeretsiz olarak geceyi bir gün Kız Misafirhanesi dışında geçirmek,

H.Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

I.Genel ahlaka uygun olmayan bir kıyafet ile genel alanlarda dolaşmak,

J.Odalarda TV, klima cihazı, yemek pişirme cihazları bulundurmak ve kullanmak,

KINAMA CEZASI:

Madde:15

Kınama cezası, öğrenciye, Kız Misafirhanesi içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A. Kız Misafirhanesi'nden ayrılırken veya gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, Kız Misafirhanesi yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

B. Kız Misafirhanesi bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan poster ve afiş yapıştırmak,

C. Kız Misafirhanesi yönetiminin izni ile asılmış duyuruları kaldırmak, yırtmak, aralamak veya değiştirmek,

D. Kız Misafirhanesi yönetimince koyulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını ve onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak,

E. Sarhoşluk yüzünden Kız Misafirhane sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, Kız Misafirhanesi içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak,

F. Kız Misafirhanesi'nde arkadaşını tehdit etmek, kavga çıkarmak,

G. İzinsiz ve mazeretsiz geceyi üst üste iki gün Kız Misafirhanesi dışında geçirmek,

H. Uyarma cezasının alınmasını gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamak,

İ. Kız Misafirhanesi Müdürlüğünce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek yâda hiç vermemek,

J. Kız Misafirhanesi içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak veya kumar aletleri bulundurmak,

K. Kız Misafirhanesi eşya ve malzemesini, Kız Misafirhanesi'nden dışarı çıkarmak,

L. Yasaklanmış yayınları Kız Misafirhanesi'ne sokmak,

M. Kız Misafirhanesinde hayvan beslemek,

N. Misafirhane ve çevresine erkek arkadaş getirmek,

N. Kız Misafirhanesi iç yönetmelik ve iç uygulama kurallarını ihlal etmek.

KIZ MİSAFİRHANESİNDEN ÇIKARMA CEZASI:

Madde:16

Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler, Kız Misafirhanesi'nde bir haftadan iki yarıyıla kadar geçici veya kesin olarak çıkarılır:

A. Hırsızlık yapmak

B.Kız Misafirhanesi'nde silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereçler bulundurmak, kullanmak.

C. Kız Misafirhanesi yöneticilerini tehdit etmek, yönetim ve yöneticilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeç vermek, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak.

D. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya Kız Misafirhanesi'ne sokmak.

E. Kavga etmek.

F.Ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

G. Kız Misafirhanesi başvuru formunda gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak.

H.Üniversitelerden herhangi bir uzaklaştırma cezası almak.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde:17

Kız Misafirhanesi'nden çıkarma kararlarına karşı 5 gün içinde Başkanlığa yazılı itirazda bulunabilirler.

Madde:18

Kız Misafirhanesi'nde çıkarma kararı verilen öğrenciler, Kız Misafirhanesi tanıtım kartını yönetime teslim etmek zorundadır.

Madde:19

Kız Misafirhanesi Müdürü gerek gördüğünde öğrenci odasını değiştirebilir ve gerekçesini Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bildirir.

Madde:20

A.Başkanlık olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Kız Misafirhanesi'ni kapatabilir.

B.Olağanüstü durumlar dışında, Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine 30 gün önceden Kız Misafirhanesi'nde kalan öğrencilere duyurulmak koşulu ile Kız Misafirhanesi, Başkanlık tarafından kapatılabilir.

Madde:21

Tatil sürelerinde yâda herhangi bir nedenle Kız Misafirhanesi'nden ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yönetim sorumlu değildir.

Madde:22

Kız Misafirhanesi'nde kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile Kız Misafirhanesi'nde kalamazlar.

Madde:23

Her türlü ceza öğrenciye, velisine, ailesine ve Başkanlığa yazılı bildirilir ve öğrenci dosyasına işlenir.

Madde:24

Kız Misafirhanesi Müdürlüğüne tutanakla teslim edilmeyen para ve kıymetli evrak vs. eşyaları kaybolmasından Kız Misafirhanesi Yönetimi sorumlu tutulmaz.

Madde:25

Öğrenciler Uyarma ve Kınama cezası aldıkları eylemi tekrarladıklarında bir üst cezayı alırlar.

Madde:26

Bu yönetmelikte bulunmayan durumlarda Yüksek Öğrenim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmenliği maddeleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

Madde:27

Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde:28

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Bayraklı Belediyesi Kız Misafirhanesi Ücret Tarifesi

Depozito bedeli ----------------------------------------------------------325,00TL

Aylık ücret

2 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------325,00 TL

4 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------270,00 TL

6 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------245,00 TL

8 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------215,00 TL

Günlük konaklama (Öğrenci velisi, yakını, Devlet memurları ve Akademisyenler bayan olma koşulu ile  )------------------------25,00 TL

(Ücretlere % 18 K.D.V. dahildir.) Bayraklı Belediyesi etkinlik davetlileri talep halinde Başkan Onayı ile 3 gün süreyle ücretsiz olarak misafirhanede kalabilirler.

 

Günlük konaklama talebi bir aydan uzun ise aylık ücret uygulanır.


İLETİŞİM

Tel:  0232 347 50 59 - 348 80 94

Adres:  269/14 sok. No:2 Mansuroğlu Mah. BAYRAKLI / İZMİR