Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/12/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Aralık ayı I. Birleşimi 01.12.2016 Perşembe günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Nail KURTULUŞ
Belediye Başkan Vekili

 

T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01/12/2016
Perşembe
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
04.11.2016 tarihli meclis tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili,Bayraklı ilçesi, Postacılar mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 19 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1408) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi mahallesi 25N-IIc paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Sosyal Tesis Alanı? olarak belirlenmiş olan 4150 ada, 1 nolu parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 19.09.2016 tarih ve 05.914 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu nazım imar planı doğrultusunda 4150 ada, 1 nolu parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uyguluma imar palanı değişikliği önerisi hk
.
3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) Bayraklı ilçesi, Turan mahallesi L18-a-04-d-I-d pafta, 40036 ada, 1 nolu parsel ile 2774 ada, 1 nolu parselin önünde "Yat Limanı" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğ kapsamında belediye meclisimizce onaylanan kurum görüşü talebi hk.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1407) Bayraklı ilçesi, Bayraklı mahallesi, L18a-04d-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yeşil alan olarak belirlenmiş 25158 ada 3 nolu parselde hali hazırda bulunan 4.00m x 9.00m ebatlarındaki trafonun bu alanda belediyemizce düzenleme yapılacak olması nedeniyle 1965 ada, 23 nolu parsel bitişiğinde yer alan kamuya terkli alana taşınmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1411) Belediyemizce imar planı revizyonları kapsamında Gümüşpala, Emek, Org. Nafiz Gürman, Soğukkuyu ve Yamanlar mahallelerini kapsayan 230 hektarlık alanda hazırlatılan ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca 01.07.2016 tarihinde onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda Gümüşpala mahallesi 25M-Id pafta, ve Emek mahallesi 25M-IId paftada "Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA2.3): Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler" olarak belirlenen alanların söz konusu rapor doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planında "Yapı Yasaklı Alan" olarak işlenmesi amaçlı plan değişikliği önerisi hk.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1405) İzmir İli, Bayraklı ilçesi 25N-Id, 25N-Ic, 25N-IId, 25N-Ia, 25N-Ib, 25N-IIb, 25N-IIa, 26N-IIIc, 26N-IIId, 26N-IVc, 26N-IVd paftaları kapsayan alanda geçerli olan ve İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 15.05.2015 tarih ve 05.540 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli bayraklı imar planına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği önerisi hk.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6863) Bayraklı ilçesi, Postacılar mahallesi 26M-4a pafta, 37729 ada, 42 nolu parseldeki 83/6583 (2.49 m2) belediyemiz hissesinin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satılıp satılmaması hk.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6865) Mülkiyeti belediyemize ait olan Bayraklı ilçesi, Emek mahallesi 25M-IA pafta, 37101 ada, 8 parselin gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6866) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi Bayraklı mahallesi 26 N-3D pafta, 32888 ada 6 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6868) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar mahallesi 25M1B 26M4C pafta, 25957 ada 18 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.

11- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6213) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 19 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6239) Bayraklı ilçesi bayraklı mahallesi 26N-IIIC pafta, 33126 ada 5 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin İmar, Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.


VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 25.11.2016