Meclis Çalışmaları

01/11/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 01.11.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA-Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Mustafa YILMAZ-  Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN- Gamze Gül ÇAMUR- Hamdi VATANSEVER.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

05.10.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ek gündem, ilave edilecek gündem maddemiz. Bir dakika önce başkanlıktan geleni okuyalım sonra meclis üyelerimizinkini.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahalleleri, 27M-IIId, 27M-IIIc, 26M-IId, 26MIIa, 26M-IIId, 26M-IVc, 26M-IVb, 26M-IVa, 26M-IIIa, 26M-IIc, 26M-IIb, 26M-Id, 26M-Ic, 26M-IVd, 26M-Ib, 26M-Ia, 25M-Ib, 25M-Ia ve 25M-IIa paftaları kapsayan ve sınırları ekli paftada belirlenmiş olan yaklaşık 612 Ha'lık alanda, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonu çalışmaları ile, Müdürlüğümüzce 1/1000 Ölçekli İmar Planı  Revizyonu çalışmalarına başlanmıştır.                       

            1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden; Ek(1) listedeki adalarda; inşaat ruhsatı süresinde devam eden yapılar ve yapı kullanma izin belgesi almış yapılar (ilave inşaat ruhsatı başvuruları hariç) dışında kalan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması konusunda Meclis Kararı alınması hususu OLUR'larınıza arz ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu ek gündem maddesinin gündeme alınmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ek gündem maddesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi iki arkadaşımızın önerisi var.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

     Sivil Toplum Kuruluşlarının halkın yararına topluma katkı sunacak etkinliklerde panayır, kermes, hediyelik, yöresel gibi organizasyonlarda BAYRAKLI SEVGİ YOLU girişi 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI yanındaki toprak sahayı uygun zamanlarda ya da belli tarihlerde STK derneklere özellikle engelli derneklere tahsis edilmesini arz ederim.

AK Parti grubu adına meclis üyesi İsmail YAĞCI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu başkanlıkla görüşülerek mülkiyeti kime aittir, yasal dayanağı nedir ondan sonra değerlendirilecek bir konu. Bu konuyu meclis gündemine almayı doğru bulmuyorum.

İsmail YAĞCI- Başkanım okunsun tutanaklara geçsin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tutanaklara geçti okudum zaten.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

İlçemizde ikamet eden tarafımca sayıları bilinmeyen gazilerimiz yaşamakta olup bu gazilerimize belediyemizin sunduğu özel bir hizmet varsa meclisimizin bilgilendirilmesi, ayrıca Karşıyaka Belediye Başkanlığı’nın Karşıyaka ilçesinde ikamet eden gazilerimize ücretsiz özel kıyafet tedariğinde bulunduğu, Bayraklı Belediyesinin de ilçemizde yaşayan gaziler için törenlerde giyecekleri kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması gerekirse meclisimizce karar alınması.

AK Parti grubu adına meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Değerli arkadaşlarım hepiniz meclis üyeleri biliyorsunuz tüm törenlerimizde gazilerimiz, belediye meclis üyelerinin bile önünde oturtulur kıyafetleriyle. Bütün bu organizasyonları belediyemiz yapmaktadır, bunu da bilginize sunuyorum. Bu da meclisin gündemine alınacak bir konu değildir. Şimdi gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İlave maddeyle beraber. Evet devam edelim birinci maddeden.

Veli TOPAL- Başkanım gündemdeki konuların, gündemde yazıldığı gibi okunmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündemi oylattım. Gündemde yazıldığı konuların gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? İkisi aynı şey...

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır hayır. Evet, gündeme başlayalım, devam edelim.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5365) Belediye Meclisimizin 04.11.2013 tarih 10/140 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4. dereceli Kameraman kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem oylanmasını öneriyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3945) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanununa bağlı Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5.inci maddesinin 2. bendinde pazar yerinin kurulmasına Belediye Meclisince karar verilir hükmü gereği; 2131/9-2131/6-2131/18 belirtilen adresler arasında kamuya terkli alanda Adalet Mahallesi pazarının kurulması hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Pazar Yerleri, Esnaf, Çevre Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Veli Bey’in saydığı komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu gündemle ilgili miydi?

Abdullah AKTAŞ- Bu daha önce kurulan Pazaryeriyle tekrar aynı yerde kurulmasıyla mı ilgili?

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu isterseniz komisyonlarda görüştükten sonra konuyu görüşürken detaylı tartışalım. Evet devam edelim.

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-4) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarına  sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini Veli Bey’in saydığı komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-4081) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, İslam Kerimov Caddesi, No: 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 8/A, 8/B, 8/C, adreslerinin "Genel Emniyet ve Asayiş yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığı" görüşü ile numarataj krokisinde de belirtilen adreslerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Esnaf, Çevre, Hukuk, Sosyal İşler, Eğitim komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini Veli Bey’in saydığı komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-(PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde Ek(1) listedeki adalarda; inşaat ruhsatı süresinde devam eden yapılar ve yapı kullanma izin belgesi almış yapılar (ilave inşaat ruhsatı başvuruları hariç) dışında kalan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5039) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11701) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB pafta, 32777 ada, 24 nolu parseldeki 329/108400 (13,16 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11319) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID pafta, 25843 ada, 15 nolu parseldeki 1003/10903 (10,03 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını talep ediyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11035) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB pafta, 37866 ada, 28 nolu parseldeki 27387/1197499 (8,83 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11712) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 37645 ada, 7 nolu parseldeki 22073/53793 (220,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 37872 ada, 7 parsel 87,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11036) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 10 parsel 158,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11031) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IB pafta, 25951 ada, 1 parsel 185,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11033) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36167 ada, 2 parsel 189,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11034) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36288 ada, 11 parsel, 349,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11037) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26MIVC pafta, 36122 ada, 8 parsel, 140,00 m2  taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2867) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 1971 ada 3 no.lu parsel ile 1973 ada 7 no.lu parselde onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu noktada izninizle bir şey söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım ek gündeme başkanlıkça getirilen konu belkide bu meclisin bu güne kadar yaptığı işlerden en hayırlılarından biri olacak. Çünkü bu çapta, bu genişlikte bir imar revizyonu planını yakın tarihte başka belediyelerce gündeme getirildiğine pek tanık olmadık. Bu dönemin bu 5 yıllık dönemin beklide bizleri onurlandıran en değerli çalışmalarından biri olacaktır. Bu gündem maddesinin Büyükşehir’imizden de hızla geçerek sonuçlanması dileği ile ilgili komisyonların önümüzdeki toplantıya yetiştirecek şekilde toplanması ricam var ve bu konuda katkısı olan bütün arkadaşlara, bürokratlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, dilek ve temennilerde bir haksızlığa neden olmamak için arkadaşlardan zaman zaman sitem, eleştiri alıyorum haklı olarak. Yani dengeli bir söz verme usulünü benimseyeceğim, her iki gruptan da yeteri sayıda arkadaşa söz vereceğim. Önce Ak Parti grubundan Ali KÖKOĞUZ. Buyurun Ali Bey.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan değerli arkadaşlarım biliyorsunuz geçmiş günlerimizde 29 Ekim 1923 de kurulan Cumhuriyetimizin 95. Yıl dönümünü kutladık. Atatürk’ün 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri Milli bir devletin onurlu bir şekilde özgürce düşünebilen eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devletimiz ve ülkemiz Cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesindedir ki, uluslar arası camiada önemli bir yere sahip olmuş ve yine ülkemiz Atatürk’ün koymuş olduğu ilkelerle de dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk İlke ve İnkılâplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Sayın başkan değerli meclis üyeleri Cumhuriyet kurulduktan sonra büyük Atatürk büyük devrimlere imza atmıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisi marifetiyle. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu günde 1 Kasım 1928 tarihinde Harf Devrimlerini yapmıştır. Muasır medeniyetlere ulaşabilmek adına bu harf devriminden dolayı da büyük Atatürk’e teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sağolun.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel duygularınızın temennilerinizin ve tespitlerinizin bütün Ak Partili dostlarımca da paylaşılmasını diliyorum.

 

 Ali KÖKOĞUZ- Hep beraber sayın başkan hep beraber.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buyurun Emre Bey.

 

Emre MARAZ- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutladık, fakat Cumhuriyetimizin 95. Yılına girinceye kadar bir kere geriye dönüp de 1923 de nasıl bir ülke vardı onları anlatmadan bu kadar alelade bir şekilde Cumhuriyetimizin faziletini anlatacağız ama o değerleri de bir kere hatırlamakta yarar olduğunu düşünmekteyim. 1923 öncesi nüfusun %80’i kırsal bölgelerdeydi, 11 Milyon insan yaşıyor ve bunların çoğu hastalıkla uğraşmaktaydı. Yakılan yanan binalar 114 bin 408 ülke neredeyse yeniden kurmak gerekli bir haldeydi. 4000 km demir yolu vardı ve bu demir yollarının tamamı da yabancı devletlerin, emperyal devletlerin sadece kendileri için kullandığı örnek; mesela Buca’dan Alsancak’a olan demir yolu hattı gibi sadece onların kendisinin kullandığı hatlar vardı. Köylü topraksız saban bile yoktu. Çok az Tarım Mühendisi var her yerde tefeci spekülatörler ve savaş tacirleri halkı eziyordu. Salgın hastalıklardan insanımız kırılıyor ve 3 milyona yakın insanımız da Tifo, Verem gibi hastalıklarla savaşmaktaydı. Bebek ölüm oranları %60’ın üzerindeydi. Ekonomik hayatımız içler acısıydı ve kapitülasyonlar Osmanlıdan gelen dış borç ve Düyun-i Umumiye’den belimizi bükmüş ve tarım ilkesel yöntemlerle yapıldığı için topraklar bilinçsiz şekilde kullanılıyordu.  Böyle bir ahval ve cemaat içinde bir durum vardı ülke içinde. Cumhuriyetin kazanımlarına biraz değineceğim. Cumhuriyetimiz 1923 ‘de kurulduktan sonra ilk iş Atatürk’ün 6 Nisan 1920 de Anadolu Ajansı daha sonra Atatürk’ün ismi buradan çıkarılmıştır Anadolu Ajansından 19 Nisan 1923’de Türkiye Şeker Fabrikaları, 1924 ‘de İş Bankası, yine aynı tarihte Ankara Fişek Fabrikası Gölcük Tersaneleri…

 

Latif AYDEMİR- Başkanım bizleri de bu kadar konuşturacak mısınız?

 

Emre MARAZ- Sözümü kesmezsen sevinirim arkadaşım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 5 dakikası dolunca uyaracağım.

 

Latif AYDEMİR- Biz genelde kesiliyoruz da biz genelde konuşturulmuyoruz da.

 

Emre MARAZ- Konuş arkadaşım sende ama bak şuan sen benim sözümü kesiyorsun.

 

Latif AYDEMİR- Özür dilerim ama ben başkana ithafen söyledim.

 

Emre MARAZ- Özür dileme, sözümü kesme.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 5 dakikası dolunca uyaracağım.

 

Latif AYDEMİR- O zaman geri alıyorum.

 

Emre MARAZ- Teşekkür ederim, çok sağolun.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Siz rahat olun.

 

Latif AYDEMİR- Rica ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 5 dakikasını doldursun ben uyarırım hiç merak etmeyin.

 

Emre MARAZ- 1925’de Ankara…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 5 dakika hakkını kullanacak.

 

Latif AYDEMİR- Hepimize 5 dakika olsun başkanım.

 

Emre MARAZ- Arkadaşlar konuşayım Allah aşkına. Efendim…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toparlayalım.

 

Emre MARAZ- Moğollardan mı?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani bakın şurada 1 dakika luzumsuz laf atmayla geçti.

 

Emre MARAZ- Ne alaka? 1923’den başladım. 5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Fakültesi kuruluyor. 1925 yılında Şakir Zümre Fabrikası yine 1970 de kapanıyor. Adana Mensucat fabrikaları ve daha adını sayamayacağımız fabrikalar. 1926 Alpullu şeker fabrikası yine 2018 de kapanıyor. Cumhuriyetin değerleri Cumhuriyete katkı sunan bütün kadrolarıyla insanımıza değer veren bütün kurumlarımız maalesef 1980 den sonra özelleştirmelerle bir takım farklı kapatma nedenleriyle elimizden çıkıyor. En son işte 2018 de Şeker Fabrikalarımız. Bunlarla ilgili neden değindim? Cumhuriyetimizin kazanımları elde ettiğimiz değerler bizler için çok önemli, gelecek kuşaklarımız için çok önemli. Cumhuriyetimiz bir fazilet, erdem diyoruz ama bunun kurucusuna ve Cumhuriyetimize başta Atatürk olmak üzere yani Çin de bile Atatürk okutulurken ders kitaplarında okutulurken ve batının keşfettiği bir lider, dünya lideri olarak kabul edilirken maalesef bizim ülkemizde Atatürk’ümüze ve Cumhuriyetimize yeterince sahip çıkılmadığını tespit ettim. Üzülüyorum…

 

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, teşekkür ederim.

 

Emre MARAZ- Bir dakika başkanım bitmedi daha, başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bitirdiniz mi?

 

Emre MARAZ- Yok bitmedi. Bitiyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 dakika daha ilave ediyorum.

 

Emre MARAZ- Kuruluş ve fabrikalarla dışa bağımlılıktan uzak politikalarla ve tam bağımsız politikalarla ülkenin kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabileceği bir düzeye gelişmesi için bizler Cumhuriyetin verdiği erdemde biz bunları yerine getirmek istiyoruz. Bu yapıya kavuşturma azmi başta “Her fabrika bir kaledir” diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 95. Yılını kutladığımız Cumhuriyet olmak üzere Dumlupınar’da, Çanakkale’de, Kıbrıs’ta, Gabar’da, Eruf’da, Hakkâri’de, Tunceli’nin dağlarında donarak şehit düşmüş askerlerimize ve tüm şehitlerimize de boynumuzun borcu olduğunu Cumhuriyetimize karşı bir borcumuz olduğunu söylüyorum. Bu vesile ile şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi gurubu adına Cumhuriyetimin 95. Yılını bir kez daha kutluyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Önce şöyle bir şey yapalım başkan adaylığında kamuoyunda adı geçen arkadaşlarımıza izninizle öncelik verelim, görüşlerini ben de merak ediyorum onları dinlemek isteriz. Latif Bey buyurun.

Latif AYDEMİR- Estağfurullah. Ben Adalet Ve Kalkınma Partisi, Bayraklı Belediyesi meclis üyesi sıfatıyla şimdi bizim partimizde sen ben yok biz varız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Öyle duyumlar var kamuoyunda, o yönünüzle de görüşlerinizi alalım.

Latif AYDEMİR- Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Bende Emre Bey’in birçok konuşmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum, yanlış anlaşılmaya da sebep olmadım Emre Bey bu arada. Başta 5 bin denilen sayı ile ilgili tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ben de Cumhuriyet töreninde göstermiş oldukları emek, çaba ve gayretten dolayı ve gösteriden dolayı bayraklımızın ismini duyurdukları için teşekkür ederim. Sayın başkanımızı orda gördüğümüz gibi burada da görmek isterdik yine bugün göremedik kendisini özledik selam ve saygılarımızı iletirseniz seviniriz. Diğer taraftan imar barışı uzatılmıştır, bununla ilgili 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir. Bununda  bayraklıda, İzmir’de en çok Bornova  ve daha sonra Buca ilçemiz başvuru yapmış, bayraklıda ne durumdayız onunla ilgili daha sonra…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bunu bizde bilgilenmek isteriz gerçekten. Bayraklıda ki son sayı nedir? Elinde verisi olan imardaki arkadaşlar…

Latif AYDEMİR- Bir de sayın başkanım bu daha önce Anadolu Caddesindeki bu benzin istasyonu ile ilgili bir sual sormuştum, dünde önünden geçtim üzüldüm belediyemize ait halen kapalı. Orayla ilgili bir cevap mümkünse uygun görürseniz ve daha sonra şuan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesinde yaklaşık 2 aydır süren yani Bayraklı cezalandırılıyor mu ödüllendiriliyor mu çok merak ediyorum. Ağaçlar bir gece operasyonuyla katledildi, hem sağında hem solunda,112’nin karşısında. Başka ilçede ya da ilde olsaydı gezi olayları olurdu diye korkuyorum ama Allahtan kimse görmedi herhalde benden başka kimse de görmedi. Bunların hepsi tespitli, o gördüğünüz yolun bizim eski ilçe binamızın yol güzergâhındaki ağaçlar kökleri hala açık.

Abdullah AKTAŞ- Bisiklet yolu yapıyorlar oraya.

Latif AYDEMİR- Şimdi bu konuyla ilgili biz de Bayraklı belediyesi olarak başta Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız da konunun takipçisi olursa öyle bir kavşak yapılıyor ki şuan arkadaşlar, akşamları herkes bir engelli sürücü vaziyetinde olacak. Neden? Çünkü kavşak, yolun ortasında. 40 metre yol var Bornova merkezden başlayıp bu Smyrna Meydanına kadar yapılan bir bulvar çalışması Büyükşehir döneminde 2009 ‘dan. Fakat şuan bulvar evlere şenlik göreceksiniz yani bu Manisa kavşağındaki Sabuncubeli tünelinden gelen eski kazaları nasıl şuan yapılan tünelle sıfıra indirge olduysa, burada çok büyük kazalara sebep olacaktır. Yeşil ışıkta geçen bir insan kavşağın ortasında yaklaşık yanılmıyorsam bir 100 metre tül uzunluğunda devasa bir kavşak yapılmış. İzmir’in hiçbir yerinde bu kadar kötü bir kavşak çalışması yok. Bizler Bayraklı belediyesi meclis üyesi olarak bu konunun takipçisi olalım. Bence bizim belki yetkili ya da birimdeki arkadaşlarımız da fark etmişlerdir ama yetki Büyükşehirde olduğu için müdahale olamıyoruz, fakat yol yakınken yanlıştan dönülürse çok sevinirim. Bu konuyla ilgili başta Büyükşehir meclis üyelerimiz biz tabi Bayraklı dışında bir şey yapamıyoruz, yani bu sen ben değil hepimizin duygu ve düşünceleri düşüncesiyle bunu ifade ediyorum. Çok zor bir trafik bekliyor bizi burada ve yani akışkan olması köprüden gelen Bornova’dan gelen araçların süratle gelip bir anda yeşilde geçse bile kendisi çok büyük kazayla karşı karşıya kalmış olacak. Gerek Smyrna Meydanından giderken, gerek Özkanlardan gelirken Osmangazi veya Manavkuyu’dan. Yani bu konuyu önemserseniz sevinirim. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Benim bildiğim kadarıyla Latif Bey yol Mühendisliği konusunda bizim Büyükşehir belediyemiz çok uzman elemanlara, planlamacılara sahip. Sizin bahsettiğiniz…

Latif AYDEMİR- Başkanım bunu Bayraklı Belediyesi yapsaydı bu olmazdı.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan bütün kavşaklarda ne kadar uzman olunduğu görülüyor.

Latif AYDEMİR- Büyükşehirde var ya sayın başkanım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın bakın İnşaat Mühendisliğin de ayrı bir uzmanlık konusu o. Ben yinede ilgili arkadaşların Büyükşehir’de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Mustafa ÇEKİÇCİ Bey, buyurun.

Mustafa ÇEKİÇCİ- Herkese iyi akşamlar. Geçende bir tweet atılmış Tarkan Bey tarafından. Bayraklıda Sayın Hasan KARABAĞ’a siyaseti bıraktırdık diye, başkanın siyaseti falan bıraktığı yok. Bayraklıda şuan devam ediyor, Büyükşehir’de aday ama Tarkan şunu bilmiyor. Tarkan kısa pantolonla gezerken başkanım Bayraklıda siyaset yapıyordu ve ayrıca da güçleri yetmiyor yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Çağlar Bey. Çağlar HASPOLAT.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın başkan 4 yıldır burada bu meclisi hep beraber hep birlikte yönettik, şimdi geçtiğimiz ayda mecliste 2019 yılı Bayraklı bütçesini geçirdik yaklaşık takribi 300 milyon TL. Şimdi biz bu bütçenin başarılı kullanılmadığını eleştirilerde bulunduk, meclis üyesi arkadaşlarımızla CHP ‘li meclis üyesi arkadaşlarımızla az bütçeyle çok iş yapıldığını ve çok başarılı bir başkan vizyonu olduğunu söylediler. Şimdi çok ufak bir matematik hesabıyla her yıl 300 Milyon lira bütçe kullanılırsa, 9 yıldır Hasan KARABAĞ 2 milyar 700 milyon bir bütçeyi kullanmış Bayraklı Belediyesi ve Hasan KARABAĞ 2 milyar 700 milyon. Eski para 2 Katrilyon, 2.7 katrilyon eski para. Şimdi Bayraklı da bu parayı nerede kullanıldı? Ne yapıldı? Çok ciddi bir rakamdan az bütçe diyorsunuz ya başarılı başkan diyorsunuz ya, bu para nerde kullanıldı? Yani Bayraklıya baktığımız zaman 2.7 milyar TL nerede kullanıldı? Bana böyle şu belediye binasının haricinde ki burayı da yaparken yarısını Büyükşehir belediyesi ödedi, haricinde bir şey gösterin. Şimdi bu bütçe nerede kullanıldı? Bu bütçe Anadolu’daki birçok ilin belediyesinden de büyük bir bütçe. Şimdi bu bütçe nerde kullanıldı tabi başkana, başkan kendisi yok kendisi anlatmaz. Şimdi başarılı başkan FETÖ terör örgütünün belediyelerden sorumlu imamı Erkan KARAASLAN denilen bir adam var, bir zaat var. Şimdi o denilen adam Bayraklı Belediyesine gelip danışmanlık yapmış, şimdi ciddi anlamda da bütçe ve ücret almış buradan. Şimdi, Cumhuriyeti böyle mi koruyacaksınız?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani aynı terör örgütün…

Çağlar HASPOLAT- Şimdi belediyelerde üçkâğıt nasıl yapılır? Bir dakika sayın başkanım. Belediyelerde nasıl üçkâğıt nasıl yapılır kitabını yazan Erkan KARAASLAN denilen adam gelmiş Bayraklı belediyesine danışmanlık yapmış.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O kadar uzun boylu değil, haddinizi aşmayın.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi bu bütçenin nerede kullanıldığını Hasan KARABAĞ mı anlatacak, Erkan KARAASLAN mı? Gelsin burada anlatsın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bütçeyi getirip terör örgütünü birbirine bağlamayın. O zaman adama sorarlar,15 Temmuz milatta, 15 Temmuz ‘dan evvel senin için milat olan şeyi…

Çağlar HASPOLAT- Şimdi başkanım. Benim sözüm bitmedi…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çok fazla haddinizi aşarsanız bu mikrofonu size kapatırım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan haddimi aşmıyorum ve doğruyu söylüyorum. Erkan KARAASLAN bu belediyeden danışmanlık ücreti aldı.

Hatice TATLI- Fazlasıyla aşıyorsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Demagoji yapıyorsun.

Çağlar HASPOLAT- Hayır yapmıyorum, ben ispatlarım. Erkan KARAASLAN denen adam bu belediyeden danışmanlık ücreti aldı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Belediyedeki hangi muhbirlerle işbirliği yaptığını ben de biliyorum.

Hatice TATLI- Başkanım

Çağlar HASPOLAT- Ya ne muhbiri ya dünya âlem biliyor başkan. Basın yazdı sen ne muhbirinden bahsediyorsun? Ona buna atmayınız ya, ona buna atmayınız. Benim sözüm bitmedi daha, şimdi sayın başkan benim sözüm bitmedi daha.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey siz konuşun. Hayır, sizin sözünüz bitti.

Çağlar HASPOLAT- Benim bitmedi daha sözüm.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yeterli bitti.

Çağlar HASPOLAT- Yeterli değil.

Hatice TATLI- Başkanım

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bitti tamam kardeşim.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım yeterli değil benim sözüm daha bitmedi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim sizin sözünüz bitti.

Çağlar HASPOLAT- Bitmedi daha.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın beni içtüzüğü uygulamaya zorlamayın.

Çağlar HASPOLAT- Buyurun uygulayın. Ne yapacaksınız başkanım?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Uygularım. Yapacağımı biliyorsunuz içtüzükten kaynaklarımı, haklarımı…

Çağlar HASPOLAT-Ben bu meclisin önünde namus şeref sözü veriyorum. Getireyim evrakları Erkan KARAASLAN buradan danışmanlık ücreti aldı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya şimdi Erkan KARAASLAN…

Çağlar HASPOLAT- FETÖ’cüden … Ben iftira atmam. Sayın başkan ben ispatlarım bunu. Sizde iyi biliyorsunuz.

Hatice TATLI- Başkanım söz verir misiniz?

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Hasan KARABAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacakmış.

Hatice TATLI- Kol kola kim gezmiş bu sokaklarda.

Çağlar HASPOLAT- Orada burada Cumhuriyeti yeniden kuruyormuş. Kurtuluş Savaşını yeniden başlatıyormuş. Yok ya…

Hatice TATLI- Başkanım bize söz verir misiniz?

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika kardeşim tamam.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Hasan KARABAĞ gidip orda burada…

Ramazan BULUT- Başkanım sesini keser misiniz artık. Sesini kesiver.

Fahrettin ORANDI- Bana vermiştiniz sözü başkanım. Başkanım sözü bana vermiştiniz.

Hatice TATLI- Evet ben bir şey söyleyeceğim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika Fahrettin sırayla vereceğim ama…

Çağlar HASPOLAT- Benim sözüm bitsin sonra başkan, benim sözüm bitsin sonra.

Ramazan BULUT- Çağlar Bey başkan izin verirse konuşursunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sen provokasyon yapıyorsun her toplantıda.

Çağlar HASPOLAT- Ne provokasyonu?

Fahrettin ORANDI- İşte 15 yılda nasıl zengin oldun?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ve bundan sonra sana müsamaa göstermeyeceğim.

Hatice TATLI- Başkanım, başkanım. 

Çağlar HASPOLAT- Niye başkan doğruyu söylemek zorunuza mı gidiyor burada.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Her doğruyu sen mi söylersin?

Çağlar HASPOLAT- Doğruları siz mi söylüyorsunuz o zaman.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya karanlık adamlarla iş birliği yapıp sonra doğrudan mı bahsediyorsun bana.

Çağlar HASPOLAT- Ya ne karanlığı. Karanlık adamlarla iş birliği yapan senin başkanın işte, Hasan KARABAĞ işte, ispatlarım ben bunu.

Hatice TATLI- Ben söyleyeyim. Tamam. Çağlar Bey Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Karanlık adam Hasan KARABAĞ’dır esas, ispatlarım bunu.

Hatice TATLI- Çağlar Bey ne istedikler de vermedik diyen, FETÖ’cü ile kol kola gezen.

Sema TURAN- Ne konuştuğunuzu bilin yeter.

Çağlar HASPOLAT- Sen onları geç, geç onları geç.

Hatice TATLI- Bütün imkânları maddi manevi Polis Teşkilatını, Askeriye’nin içine sokarak…

Çağlar HASPOLAT-Bugün Cumhuriyetin en büyük savunucusu biziz.

Hatice TATLI- Siz mahvetmediniz mi Türkiye Cumhuriyetini? Bu nedenle sen bir KARAASLAN’a sadece KARAASLAN’la başkanı suçlayamazsın.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teknisyen arkadaş gelsin buraya, teknisyen arkadaş gelsin buraya. Bir dakika ya teknisyen arkadaş gelsin buraya.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şu arkadaşın sesini kıs. Tamam, nerden kapatıyoruz. Tamam tamam.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani sen sanıyormusun ki…

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Fahrettin Bey buyurun. Mikrofon verin Fahrettin Bey’e.

Hatice TATLI- Başkanım bir dakika ben cümlemi bir tamamlayayım dilerseniz. Bütün bunların Türkiye’nin bu hale gelmesinin sebebi olacaksın ondan sonra çıkacaksın KARAASLAN’dan bahsedeceksin. Böyle bir şey olamaz sen önce senin yöneticilerini, Türkiye’yi FETÖ’ye nasıl teslim ettiklerine bak ondan sonra konuş bu 1. 2-bütçeyle ilgili de bizim 2009 da 54’tü. Biz 300 milyonlarla kullanmadık biz bu belediyeyi 54 milyonlarla kurduk. Ne demek 300 kötü harcamış. Kendi belediyelerine bir baksınlar hangi bütçede paranın nerelere gittiğini.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Fahrettin Bey’e verin.

Fahrettin ORANDI- Değerli arkadaşlarım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Toleransımı oldukça zorlandınız.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan ben değerli arkadaşlarım konuşmacı arkadaşlarımın hiçbir zaman araya girip sözünü kesmiş bir insan değilim. Biz bu ülkenin insanıyız Ak Partili oluruz, CHP’ li oluruz ama en kötü olan şey ne biliyor musunuz? Yalancı şahit, gizli tanık olmak. Şimdi ben bütün arkadaşlarım biliyorum özellikle Çağlar Bey senin bürona, işyerinde Zaman Gazetesi eksik olmazdı. Ben de Zaman Gazetesi bende o sokaklarda dolaştığımda o Zaman Gazetesinin üzerine yazı yazıyordum. “Allahın düşmanı, Şeytanın Avukatı Fethullah GÜLEN”. Şimdi siz kalkıp Fethullah GÜLEN ile bakın bunlar CIA’nın yetiştirdiği insanlar. Beynini başka yere kiraya verme, yalancı şahit gizli tanıklık yapma, yalancı şahit gizli tanıkların sonu ne olduğu belli. Senin büronda Zaman Gazetesi eksik olmuyordu. Sen yalın ayakla buraya geldin 15 yıl içerisinde nasıl zengin oldun?

Çağlar HASPOLAT- Kim?

Fahrettin ORANDI- Sen?

Çağlar HASPOLAT- Ben zengindim valla.

Fahrettin ORANDI –Nasıl?

Fahrettin ORANDI – Değildin. Biliyorum seni ben.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Fahrettin ORANDI - Sayın başkanım bu Ak Partili Ali Bey meclis üyesi arkadaşlarımdan ben, Çağlar hariç özür diliyorum. Bu meclisi germenin insanlara iftira atmanın, yalancı şahit, gizli tanıksın sen. Sen böyle bir insansın. Bak senin yüzünden Ak Parti’nin oyları düştü oyları, senin yüzünden halk Ak Partiye oy vermiyor, ben size açık söyleyeyim.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Sen bu iftira tazını devam ettirirsen çok büyük cevaplar alırsın. Herkesin herkes hakkında bildiği bir şey var.

Çağlar HASPOLAT- Adil olun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Adil olursam sen bu mecliste insan içine çıkamazsın.

Çağlar HASPPOLAT- Bak Adaletliğine inanıyorum senin ama adil olacaksın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Adil olursam insan içine çıkamasın.

Çağlar HASPOLAT- Yok ……… İrlandalılara kiraya vermiş.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Veli Bey söz sizde buyurun, ondan sonra yeterli görüyorum.

Veli TOPAL- Sayın başkanım sayın meclis hepinizi saygılarla selamlıyorum.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- Mikail Bey ben ne konuşacağımı sana sormayacağım lütfen haddini bil. Bağırmakla bu işler olmaz, eğer bağırmakla oluyorsa biz daha kalabalığız, sizden daha çok sesimiz çıkar. Lütfen bir meclis üyesine yakışır şekilde dinleyeceksiniz, lütfen. Hem ne konuşacağımı bilmiyorsun ki, niye Çağları kaldır diyorsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Veli Bey lütfen bana hitap edin, bana hitap edin, bırakın.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- Sayın başkanım meclis sayısından bahsediyorum. Bakın sayın başkanım şimdi önemli olan burada bağırmak çağırmak değil önemli olan bir şeyler anlatabilmek. Şimdi Sayın Çağlar Bey belediye başkanımızı FETÖ’cülükle suçladı gerçi Hatice abla onun cevabını verdi ama ben gerçekten yadırgıyorum. Ya düne kadar Fethullah GÜLEN’in savcısı olanlar, avukatı olanlar…

Çağlar HASPOLAT- İspatlarım ben hem FETÖ’cü, hem hırsız. İspatlarım.

Veli TOPAL- Bakın çok haddini aşıyorsun Çağlar Bey, haddinizi aşıyorsunuz lütfen, lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Hepiniz duydunuz.

Veli TOPAL- Varsa elinde belge git burası hukuk devleti gidersin müracaat edersin lütfen. Böyle konuşamazsın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bakın hepiniz duydunuz. Bir dakika Veli Bey. Hırsız olduğunu ispat edemezsen namertsin.

Çağlar HASPOLAT- Namerdim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Namertsin zaten.

Çağlar HASPOLAT- Edemezsem namerdim edersem sen namertsin tamam.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Devam et.

Çağlar HASPOLAT- Cümle âlem biliyor kaç para kaçırmış dünya âlem biliyor ya.

Veli TOPAL- Şimdi sayın başkanım Çağlar Bey her zaman meclisi geriyor nerden ne duyuyorsa onu konuşuyor. Ben şahsen onun konuştuğu sözlere cevap vermekten utanıyorum. Ben meclis üyesiyim.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- Şimdi, ama Ali abi sende grubuna hâkim ol lütfen, lütfen.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- Ben kısa kesiyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali Bey zamanında senden tavır bekliyordum. Kontrolünü kaybetmiş bir grup var şuan burada, kontrolünü kaybetmiş, şuurunu adeta kaybetmiş, ağzından çıkan kelimeyi bilmeyen bir meclis üyen var.

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle.

Sema TURAN- Meclis adabını bilmeyen…

Çağlar HASPOLAT- Sizden öğrenecek değilim.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, evet 3-4 gün önce belediyemiz ve ülkemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95.yılını kutladık. Bayraklı Belediyesi yine farkını yarattı, gönüllü 6000 kişi ile zeybek oynayarak Atatürk’ün at üstünde portresini yaptı ve ilçemizin tüm ulusal değil uluslararası aren da yer almasını sağladı, ilçemizin tanıtımını sağladı. Burada görev alan başta Belediye başkanıma tüm emekçiler olmak üzere kendilerine Bayraklıda yaşayan bir vatandaş veya Bayraklı belediyesi meclis üyesi olarak teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Kemal BÜYÜKKESİM- Biz de teşekkür ediyoruz, iyi yapılan şeylere teşekkür ediyoruz

Veli TOPAL- Ayrıca 30 Ekim Mondros Mütarekesinin 100.Yıl dönümüydü. Bu millete Allah bir daha Mondros Mütarekesi gibi bir anlaşma yapmaya nasip etmesin diyorum. Ayrıca Tunceli de iki tane kardeşimiz, evladımız 2018 yılında donarak öldü. Bu hepimizin içini acıttı, bu gerçekten bize yakışmadı bunun sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması istendi, önerge verildi, reddedildi. Biz, ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ölen kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bu güzel dileklerle Ali ALAN, Gamze Gül ÇAMUR, Hamdi VATANSEVER’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Gönül VURAL- Hırsız kelimesini geri alsın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Hayır tutanaklarda kalsın. Onun ne anlama geldiğini… Tutanaklarda kalsın dava hakkı doğsun. Bir aklı başına gelsin.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- Sayın başkanım 7 Ekim Çarşamba günü ikinci meclisimiz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika mazeretlerinizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.7 Ekim Çarşamba günü.

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye