Meclis Çalışmaları

08/05/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 08.05.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Nilgün ALPASLAN - Alim ÇANKAYA - Şentürk APAYDIN. 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet, değerli arkadaşlar. Meclis çoğunluğumuz var, Meclisi açıyorum. Değerli meclis üyelerimiz, sivil toplumun değerli temsilcileri, basın mensuplarımız iyi bir meclis geçirmek umuduyla hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.05.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

BAŞKAN- Öncelikle geçmiş toplantı tutanağının oylanması ile ilgili, Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar geçmiş meclis tutanağını. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Gündem maddelerinin gündemdeki şekilde okunmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3361) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2A Pafta, 36840 ada, 13 nolu parseldeki 12/299 (12,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Bu seste bir sıkıntı var, nereden kaynaklı bu? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Ak parti gurubu adına?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur, başkanım.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3357) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33270 ada, 16 nolu parseldeki 1558/36635 (15,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Ak parti grubumuz?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3291) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC Pafta, 31689 ada, 35 nolu parseldeki 29/117 (29,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Cumhuriyet halk partisi adına?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN-Ak parti gurubumuz?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2094) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla; belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kamu hizmetlerinde fiilen kullanılanların, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığı hususunda karar alınması hk.

 

BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi gurubu? Buyurun Yeşim Hanım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe, Sosyal Konutlar Komisyonlarına havale edilmesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Ak parti gurubu?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-397) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2019 – 31.08.2021 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılması hk.

 

BAŞKAN- Buyurun Cumhuriyet Halk Partisi?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Ak parti gurubumuz?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2092) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için “Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL SEN)” ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinin süresi 30 Mart 2019 tarihinde sona erdiğinden yetkilendirilecek sendika ile görüşme yapılması ve Sosyal Denge Tazminatı ödemesine yönelik sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Buyurun

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım, komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1445) 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

Yeşim TEKOĞLU- Söz almak istiyorum başkanım.

 

BAŞKAN- Buyurun, Cumhuriyet Halk Partisi gurubu adına?

 

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri, konuşmama başlamadan önce hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bayraklı Belediyemizin 2018 yılı Kesip Hesabını birazdan görüşüp hep birlikte karara bağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 2018 yılı Kesin Hesabını inceledik. Sizlere birazdan bu bilgileri aktaracağım. Ancak genel birkaç bir şey söyledikten sonra rakamsal verileri değerlendirmeye başlayacağım. Öncelikli olarak Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayraklı halkından aldığımız yetkiyle sayın başkanım, bürokratlar ve biz meclis üyeleri olarak her türlü zorluğa rağmen yerine getirmeye, faydalı olmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hepinizin de bildiği üzere hızlı kentleşme ile birlikte, kentlerdeki nüfus giderek artıyor. Belediyemizin görev ve sorumluluk alanları giderek arttığı için de belediyemizin mali yükü maalesef ki yapılarını tetikliyor. Sayın meclis üyeleri biliyorsunuz ki Türkiye çok zor ekonomik koşullardan geçiyor. Ancak ekonomi bir şekilde düzelir, dış politikamız da bir şekilde düzelir. Ancak en önemlisi hukuk ve adaletin yerine getirilmesidir. Bu da bence Türkiye’deki en önemli gerçekliktir. Çünkü devlet, adalet üzerine inşa edilir. Genel ifadelerimden sonra sizlere kesin hesapla ilgili rakamsal verileri aktarmak istiyorum. İnceleme ve mukayeseleri yapılan gelir-gider kalemleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Belediye Encümeninde incelendikten sonra biz meclisimize havale edildi bir önceki meclisimizde. Kesin hesap cetvellerinin de 2018 yılı gerçekleşmesi esas alınarak hazırlanmıştır. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması, işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru ve muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarının uygun yönetimin ve ilgili diğer kişilerin çıkarılmasına temel olacak karar ve kontrol  hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bunların yayınlanması da tabiî ki usul, esas ilke ve standartlarının belirlenmesini sağlıyor. 2018 Mali Yılı Kesin Hesap ve cetvellerinin, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması kesin hesap cetvelleri 01.01.2018 - 31.12.2018 ana mizan dökümü, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihli bilanço üzerinde yaptığımız incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; hesapların dengeli ve usulüne uygun kaydedildiği görülmektedir. Ana mizan dökümünde borç tutarı toplamı 6 milyar 839 milyon 894 bin 570 Türk Lirası.  Alacak tutarı toplamı 6 milyar 839 milyon 894 bin 570 Türk Lirası.  Borç kalanı toplamı 773 milyon 334 bin 219 Lira. Alacak kalanı toplamı 773 milyon 334 bin 219 Türk Lirası olduğu ve denkliğin sağlandığı hesapların örtüştüğünü görmekteyiz. 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri bilançosuna baktığımızda aktif toplamı 714 milyar 130 milyon 163 bin pasif toplamı 714 milyon 130 bin 163 Türk Lirası olduğu ve yine denkliğin sağlandığı tespit edilmiştir. Bayraklı Belediyemizin gider bütçesinin gerçekleşmesi şöyledir; Personel Giderleri: Bütçe Ödeneğimiz 49 milyon 98 bin 2 Türk Lirası, Bütçe gideri toplamı gerçekleşmesi 40 milyon 301 bin 982 bin, gerçekleşme oranımız % 82. Sosyal Güvenlik Primleri: Bütçe ödeneğimiz 7 milyon 583 bin 500 Türk Lirası, bütçe gideri toplamımız 4 milyon 814 bin 681 lira, gerçekleşme oranımız %63. Mal ve Hizmet Alımı Bütçe Ödeneğimiz: 154 milyon 180 bin, bütçe gideri toplamımız 132 milyon 935 bin 126 lira, yani gerçekleşme oranımız %86. Faiz Giderimiz: 9 milyon 65 bin, bütçe gideri toplamı 9 milyon 63 bin 371 lira, tahmin ettiğimiz gibi %100 gerçekleşmiş. Cari Transferler: Bütçe Ödeneğimiz 5 milyon 696 bin, Bütçe gideri toplamımız 3 milyon 325 bin 678 lira. Gerçekleşme oranı %58. Sermaye Gideri: 35 milyon 24 bin 500 Türk Lirası,  Bütçe gideri toplamı 17 milyon 807 bin 13 Türk Lirası, gerçekleşmesi %51. Sermaye Transferleri: 453 bin, gerçekleşmesi 0. Borç Vermemiz: 9 milyon bütçe ödeneğimiz, bütçe gideri toplamı 9 milyon, %100. Yedek ödenek zaten 0. Toplamda bütçe ödeneğimiz gider bütçesi tahmin ettiğimiz 270 milyon 100 bin iken, bütçe gideri toplamımız 217 milyon 247 bin 853 lira. Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı %80. Gelir bütçesini sizlere aktarmadan vergi gelirleri ile ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Karşılıklı veya karşılıksız olarak herhangi bir hakka dayanmaksızın yapılan ve geri ödenemez nitelikte olan tahsilâtlardır. Gelirler de harcamalarda olduğu gibi cari ve sermaye olarak ikiye ayrılırlar. Cari gelirler; vergi gelirleri ve vergi dışı gelirleri kapsamaktadır. Vergi dışı gelirleri; karşılıklı tahsilatlar, mülkiyet gelirleri, harçlar, ücretler ile cezalar gibi karşılıksız tahsilatlar dahil edilmektedir. Ayrıca vergi gelirleri vergilerden alınan cezalarla birlikte, cezaların ödenmesinden veya geç ödenmesinden doğan faiz veya cezaları belediyemizin vatandaşa sağladığı hizmetler karşılığında bu hizmetlerin maliyeti ile herhangi bir oran gözetmeksizin alınan ücret ve harçları kapsamaktadır. Buna istinaden 2018 Yılı Gelir Bütçesini şimdi sizlere aktarayım. Vergi Gelirleri tahmin edilen yani tahakkuk edilen 98 milyon 270 bin, net tahsilât 63 milyon 481 bin 494 lira, gerçekleşmesi %65. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahmin edilen 36 milyon 237 bin, net tahsilâtımız 29 milyon 646 bin 641 lira. Gerçekleşme oranı %82. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tahmin edilen gelirler 585 bin net tahsilâtımız 647 lira yani gerçekleşme yok gibi. Diğer Gelirler tahmin edilen 99 milyon 143 bin 100 lira iken, net tahsilâtımız 87 milyon 825 bin 257 lira. Gerçekleşme oranı %89. Sermaye Gelirleri 15 milyon 810 bin lira tahmin edilen, gerçekleşmesi 12 milyon 76 bin 395 lira. Yani gerçekleşme oranı %76. Ret ve İadeler -45 bin 100, net tahsilâtı 0. Toplamda gelir bütçemizin tahmin edilen 250 bin iken net tahsilâtımız 193 milyon 30 bin 437 lira. Yani gelirimizin gerçekleşme oranı %77. Ayrıca gelir toplamımız 193 milyon 30 bin 437 lira iken gider toplamımızda 217 milyon 247 bin 853 lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca belediyemizin muhasebesi, tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemine göre hazırlanan mali raporları, gelirleri, giderleri, amortismanları dahil varlıkları, mal ve hizmet varlıkları, cari ve sermaye varlıklarını, yükümlülüklerini ve diğer ekonomik akımlarını da içermektedir. Bayraklı Belediyemizin 2018 Mali Yılı Kesin Hesap ve cetvelleri bilançosu, mizana usulüne uygun olarak düzenlenmiştir. Diliyorum ki 2018 Yılı Kesin Hesabını size aktarırken bütçemizin daha fazla kaynak sağlanması bunların yeni dönemde yatırımlara dönüşerek faaliyetlerimizin çoğalması ve Bayraklı’mızın en iyi yere ulaşmasıdır. Detaylarını meclisimize sunarken şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi gurubu adına herkese saygılarımı sunar Plan ve Bütçe Komisyonunda görev olan öncelikli komisyon başkanımıza, komisyon üyelerimize ve değerli bürokratlarımıza, çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyoruz. Ak Parti gurubu adına buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle bulunmuş olduğumuz Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını yaptığımız, yapacağımız ibadetlerin ve duaların da kabul olunmasını diliyor, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yeşim Hanım bütçeden yani kesin hesaptan bahsetti. Ama nedense hep tahsil edilenlerden bahsetti, tahsil edilemeyenlerden bahsetmedi. Öncelikle o söyleyeceklerimiz 2018 yılı bütçesinin kesin hesabı olduğunu bir kez daha tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada söyleyeceklerimiz yani yeni göreve gelen başkanımızın dikkat çekmesi gereken konular olduğunu belirtmek istiyorum. Yeni göreve gelen bürokratlarımızın da bunlar üzerine çalışması gerektiğini düşünerek bunları söylüyorum. Şimdi Bayraklı Belediyesinin borçlarına baktığımızda kısa vadeli ve uzun vadeli olarak iki kalem olarak borçları görünüyor. Kısa vadeli borçlar, banka kredisi borcu 24 milyon 562 bin 931 lira. Faaliyetlerden kaynaklanan yani yaptırmış olduğu müteahhit ya da ne bileyim yaptırdığı işlerden kaynaklandığı borç miktarı 42 milyon 806 bin 512 lira. Yabancı emanetlerden kaynaklanan borçlar 4 milyon 196 bin 57 lira. Ödenecek olan vergi, fon, SSK, kamu giderleri ve vadesi geçmiş ertelenmiş borçlar 18 milyar 015 bin 576 lira. Kıdem tazminatları için ayrılan, bekletilen borç 586 bin 038 lira. Gelecek aylara ait gelir ve giderlerden kaynaklanan tahakkuk da 15 milyon 940 milyon 050 lira. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklardan yani sayım fazlası gözüken 558 bin 094 lira. Yani Bayraklı Belediyesinin 2018 yılı kısa vadeli borcu 106 milyon 665 bin 268 lira. Uzun vadeli borçlarına gelirsek banka kredisi 51 milyon 91 bin 381 lira. Kamuya olan borçlar yani ertelenmiş ya da taksitlenmiş borçlar 3 milyon 521 bin 249 lira. Kıdem tazminatı için ayrılan borçlar 3 milyon 119 bin 887 lira. Gelecek aylara ait gelir ve giderlerden kaynaklanan borçlar 15 milyon 513 bin 011 lira. Uzun vadeli borç toplamı ise 73 milyon 245 bin 530 lira. Bayraklı Belediyesinin 2018 yılı toplam borcu ise kısa ve uzun vadeli borcu ise 179 milyon 910 bin 798 lira. Yani eski para ile 180 trilyon lira. Bu kesin hesaba göre. 2019 yılının da 5 ayını geçirdiğimizi düşünürsek Bayraklı Belediyesinin bugünkü borcu yaklaşık 250 milyon lira bizim tahminimiz. Bu rakamları kesin hesaptan aldık. Yani oradan buradan çıkartmadık. Ayrıca Bayraklı Belediyesinin büyüklüğüne bakarsak, yani varlıklar toplamına bakarsak ödenen varlıklar toplamı 142 milyon 342 bin 554 lira. Duran varlıkların toplamı 528 milyon 371 bin 871 lira. Yani toplam varlığı Bayraklı Belediyesinin toplam eder varlığı 670 milyon 684 bin 366 lira. Yaklaşık 700 liralık bir bütçeye ve değere sahip Bayraklı Belediyesi. Buna karşılık uzun vadeli borçlar 70 milyon 245 bin lira. Öz kaynaklar toplamı 490 bin 770 bin 567 lira artı buradaki eksiği tamamlamak için de çekilen 106 milyon 665 bin 268 lira kredi borcu, kredi kullanılmış yani. Banka kredilerine bakarsak Bayraklı Belediyesinin toplam kredi borcu kısa vadeli 24 milyon 562 bin 931 lira. Uzun vadeli 51 milyon 91 bin 381 lira. Toplamı 75 milyon 654 bin 312 lira toplam kredi borcu 2018 yılı. Yani 76 trilyon lira kredi borcu var. 2018 yılında kullanılan banka kredileri borçları toplamlarına bakarsak 21 milyon 984 bin 198 bin lira da 2018 yılında kredi kullanılmış. Buradan da anlaşılacağı gibi yıllık gerçekleşen bütçenin yaklaşık %5’i banka faizlerine gidiyor. Bu da 9 milyon lira. Yani eski para ile yıllık ödediğimiz faiz 9 trilyon lira. Bankada olan limitimiz yani nakit paramız 2018 yılı sonu itibari ile 1 milyon 984 bin 198 lira. Yaklaşık 2 trilyon lira eski para ile. Geçmiş yıllardaki belediyenin zarar toplamı yani yapılmış olan ihale mi diyeyim, iş mi diyeyim, ya da başka bir şeyden mi dileyim? 23 milyon 371 bin 098 lira bu belediye zarar ettirilmiş ya da etmiş. 2018 yılından bahsediyorum. Bayraklı Belediyesinin kişi kurum ya da kuruluşlara verdiği borç 9 milyon lira 9 trilyon. Kendisi paraya muhtaç olan, kasasında yaklaşık 2 milyon lirası olan Bayraklı Belediyesinin 9 trilyon lira başka kişi ve kurumlara borç verdiğini görüyoruz. Yeşim Hanım tahsilâtlardan bahsetti, tahsil edilebilirleri söyledi biz tahsil edilemeyenleri söyleyeceğiz anlaşılsın diye. Bayraklı belediyesinin taşınmaz mallardan elde ettiği gelirler yani arsa, arazi, bina, konut aklınıza ne geliyorsa 2017 yılından devredilen rakam ben toplamlardan gideyim bunları 2017 yılından devredilen toplam rakam 15 milyon 972 bin 374, 2018 yılındaki toplam rakam devirle birlikte 50 milyon 649 bin 323, 2018 yılı tahsilâtı ise 24 milyon 154 bin 935 yani satmış olduğu malların %48’ini tahsil etmiş. %52’si şuan kimin cebinde, kimin nerede olduğu belli değil. Vatandaş da mı, kişi de mi? Yani parası tahsil edilememiş bu Bayraklı Belediyesinin. Taşınmazları satmışız ama tahsilâtı yapamamışız. Bayraklı Belediyesinin 2018 yılı içerisinde sattığı  taşınmaz mallar daire, arsa, arazi vesaire tutarı ise 34 milyon 676 bin 948 lira. Yani 35 trilyonluk malımızı satmışız. Arsa, arazi, konut, daire vs..vs..taşınmaz mal. Şimdi Bayraklı Belediyesinin tahsilat yönetimine bakarsak 2018 yılı bütçesi tahmini tahmin edilen toplam gelir tutarı 104 milyon 761 bin 974. 2018 yılının tahakkuk edilen rakamı 222 bin 974 bin 969. 2018 yılı toplam gelir tutarı ise 327 milyon 736 bin 944. 2018 yılı gerçekleşen gelir tahsilatlarına bakarsak bunlar gelirlerdi şimdi tahsilata bakıyoruz. Nasıl bir tahsilât yapılmış? 2018 yılında toplam tahsilât tutarı 193 milyon 369 bin 704. Bir tahsilât da iade edilmiş belki bir dava açıldı kaybedildi, bunların bilmiyorum şuan ne olduğunu 339 bin 260 lira iade edilmiş tahsilâtlardan. Toplam tahsilât tutarı ise 2018 yılın sonunda 193 milyon 030 bin 437. Tahsilâtın gerçekleşme oranı %59, %41’i tahsil edilememiş 2018 yılında. Bunların sebeplerinin araştırılması lazım neden tahsil edilemiyor? Böylesi bir borcu olan Bayraklı Belediyesi alacaklarını neden tahsil edemiyor? Bayraklı Belediyesinin  rakamsal olarak tahsil edilen toplamlara bakarsak toplam 134 milyon 706 bin 506 lirası tahsil edilememiş. Gelirlerin yani 135 trilyonluğu kullanamamış, projeye çevirememiş, halkına yansıtamamış. Buradan da anlaşılacağı gibi belediye giderleri iyi yönetilemediği için  belediye bütçesinin rutin krediler üzerinden desteklendiği açıkça görülmektedir. Ayrıca dikkatimizi çeken bir husus var. Belediyemizde bulunan 30 müdürlüğün bütçelerine baktığımızda Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesi yani 2018 yılı gerçekleşen harcama bütçesi, harcama kalemi toplamı 2 milyon 575 bin 482. Yani Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesi,  16 müdürlüğümüzden daha fazla. Şimdi ben sormak istiyorum bu Özel Kalem Müdürlüğünün yetkileri, sınırları ya da bir ihale mi yapıyor, ne alıyor, ne yapıyor yetkisini öğrenmek istiyorum ben bu özel kalemin. Bu özel kalemden neler harcanıyor? Yada neler harcanmış? Şimdi bir şeye daha dikkat çekeceğim. Şimdi bu 16 müdürlüğümüze bakalım içinde neler var? İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü özel kalemden daha düşük bütçeye sahip, daha az para harcanmış olan müdürlüklerimiz. En çok dikkatimi çeken de kent tarihine ayrılan para 216 bin lira. Özel kalem 3 trilyona yakın para harcıyor. Kentimizin tanıtımına 216 bin lira para harcanmış. Bütün bu rakamlar dahilinde Özel Kalem Müdürlüğünün 16 müdürlükten daha büyük olan bu bütçeyle hangi hizmet, faaliyet, görevleri yerine getirdiğini merak ediyoruz. Özel kalemin görev ve yetkilerini ayrıca harcama yetkisinin içeriğini meclisimize açıklanmasını istiyoruz. Özel kalem ne harcamış, ihale mi yapmış yada bir hizmet mi yapmış, hizmet için bir ihaleye mi çıkmış merak ediyoruz. Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden yurtiçi borç verme tutarı 9 milyon lira. Yani 9 trilyon gibi bir rakam görünüyor. Kendisi borç batağında olan Bayraklı Belediyesi 9 milyonluk bu bedeli kime, hangi kurum ve kuruluşa hangi gerekçe ile vermiştir? Meclisimize açıklanmasını istiyoruz. Kesin hesapta belirtilen para cezalarından tahsilâtlar tahmini 8 milyon 572 bin lira öngörülmüş. Önceki yıllardan devredilen para cezası geliri ise 77 milyon 401 bin 848 lira öngörülmüş. 2018 yılı tahakkuku ise 27 milyon 655 bin 115 TL. Toplam para cezası geliri 105 milyon 56 bin 963 lira öngörülen gelir. 2018 yılında para cezası yapılan tahsilât tutarı ise sadece 5 milyon 610 TL. Düşünün 106 milyonluk para cezası tahsilâtı yapmamız gerekirken, gelirimiz varken bunun sadece 5 milyon 610 lirasını tahsil etmişiz. Yani nerdeyse %1’i bile değil yani. Neredeyse tahsilât yapamamışız. %5’i ancak tahsil edilmiş %95’i ise tahsil edilememiştir. Bu paralar Bayraklı halkının paralarıdır, tahsil edilip Bayraklı halkının hizmetine dönüştürülmesi gereken paralardır. Yani tahsilât yapılamayan, buna karşılık her yıl banka kredisi kullanılan ve bu kredilerle 9 milyon TL de faiz ödeyen bir belediye ile karşı karşıyayız. Bu tahsilâtların neden gerçekleştirilemediğinin nedeninin araştırılmasını hatta bunla ilgili gerekirse araştırma komisyonunun kurulmasını temenni ediyoruz, öngörüyoruz, talep ediyoruz. Taşınmaz malların satışından tahsil edilemeyen 24 milyon 494 bin 188 TL yani toplam tutarının %52’si neden tahsil edilemiyor? Taşınmazları satmışız ama parasını almamışız. Bu satışlar kimlere yapılmıştır? Uygun mu yapılmıştır, uygunsuz mu yapılmıştır, yasal mı yapılmıştır, yasal olmayan şekilde mi yapılmıştır? Tahsil edilememesinin sebebi nedir? Bağış ya da birilerine peşkeş mi çekilmiştir Bayraklı Belediyesinin malları? Parasını alamayacağın malın satılma sebebi nedir? Onu da anlamış değiliz. Sonraki kalemde saydığım Bayraklı Belediyesinin tahsil edilen paraları ile ödediği kredi faizi toplamı 138 milyon 614 bin 722 TL’dir. Yurtiçinde borç verdiği rakam ise 9 milyon TL’yi de ilave edersek bu rakamın toplamı 147 milyon 614 bin 722 TL’dir. Yani Bayraklı Belediyesinin borcunun %82’sini karşılamaktadır. Tahsilâtlar, verilen borç borcun %82’si tahsil edilen paralarla verilen borçlarla duruyor başkanım, ayrıca faizde. Bütçe giderleri içerisinde Özel Kalem Müdürlüğü harcaması olarak görünen temsil ve tanıtma giderleri rakamı 1 milyon 286 bin 019 TL’dir. Bu temsil ve tanıtım giderlerinin kalemleri nelerdir? Gerçek anlamda kullanılmış mıdır? Kar amacı gütmeyen kuruluşlara Spor Müdürlüğü bütçesinden ödenen tutar 760 bin TL’dir. Bayraklı daki spor kulüpleri, belediyeden destek alamadıklarını ifade ederken bu paranın hangi kuruluşa, hangi kuruluşlara ödendiğinin açıklanmasını istiyoruz. Uygunsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin de yapılmasını bekliyoruz. Kesin hesap giderleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılan hizmet alımları kalemi için 22 milyon buraya dikkatinizi çekmek istiyorum 22 milyon 150 bin TL’lik bir bütçe ayrılmışken ek ödenek veriliyor 10 milyon 881 bin lira ek ödenek veriliyor rakam 33 milyon 038 bin TL’ye çıkartılıyor. Bir iş yapılır, bir yol yapılır ya da ne bileyim bir tamirat yapılır anlarım. Bu nasıl bir ödeme şeklidir 22 milyon para ayrılmışken %50 arttırılmış bir iş. Ne iş yapıldığını merak ediyoruz, bununla ilgili bilgi istiyoruz. Hangi kuruluşa verildiği, niçin harcandığı, hangi hizmetin yapıldığı konusunda meclisimizin bilgilendirilmesini istiyoruz. Kesin hesap giderleri içerisinde Sosyal Yardım Müdürlüğü harcama kalemi olarak görülen hane halkına yapılan transferler de 1 milyon 273 bin 956 TL görülüyor. Bu harcama kalemleri gerçek sahiplerine ulaşmış mıdır? Bayraklı Belediyesinin tanıtımına 1 milyon 450 bin TL harcanırken, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğünün harcama bütçesi 216 bin 544 bin 95 TL’dir. Yani Bayraklı Belediyesinin tanıtımı, kentin tanıtımına Bayraklı tanıtımının üzerine önüne geçmiştir. Kent ve halk ikinci planda kalmıştır tanıtımında. Bunun tam tersine döndürülmesini istiyoruz. Bütçe giderlerine göre görev dağılımlarına harcanan para 219 bin 311 bin TL’dir. Oldukça yüksek olan bu zararın nedenleri sorulmuş mudur? Bayraklı Belediyesini zarara uğratan müdür, memur ya da çalışanlar hakkında gereken yasal işlem ya da soruşturmalar yapılmış mıdır? 220 milyon lira zarar etmiştir, ettirilmiştir belediyemiz bununla ilgili yasal işlemler yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yapılmasını talep ediyoruz. Yıllık kesin mizanda sayım fazlalığı hesabında 558 bin 94 TL görünüyor. Bu fazlalık neden ve nereden kaynaklanmaktadır? Acaba bu tutar Özkanlar Pazar Yeri esnafından yani pazarın yeniden yapılacağı vaadiyle toplanan fakat esnafa geri ödenmeyen paralar mıdır? Eğer öyleyse bu paraların bir an önce o esnaflara dağıtılması, gereği ödenmesi, iade edilmesi gerekmektedir. Belediyenin asli belirleyecek hizmetleri gideri toplamı 189 milyon 842 bin TL’dir. Yani bütçenin 27 milyon 405 TL’sini hizmete harcamaktadır. Buna karşılık bütçenin %13’ünü hizmet dışı kullanmaktadır. Yani hizmete dönüşmeyen kalem toplamı 27 milyonu yani %13’ünü hizmetin dışına harcamaktadır. Sonuç olarak; Bayraklı Belediyesinin gelirlerini iyi yönetilmediği için belediye bütçesinin kredilerle döndürüldüğü görülmektedir. Eğer belediyemizin üç aylık mizanları da tarafımıza verilirse Ak Parti gurubu olarak uygun olmayan harcama ve faaliyetlerde gerekli uyarıları önceden yaparak bütçe yönetimine daha da iyi katkıda bulunabileceğimizi belirtmek istiyoruz. Görevi yeni devralan başkanımıza bu bütçe ile Bayraklı halkına daha büyük proje ve hizmetler yapılabileceğini hatırlatarak yukarıda saydığımız uyarıları da ayrıca değer vermesini, değer vermesi en büyük arzumuzdur. Böylece büyük bir bütçeyle etkin projeler üretilerek, Bayraklı halkının geleceğine ve gelecek nesillerimize adından söz ettirecek kalıcı eserler bırakılması kaçınılmazdır. Ak Parti gurubu olarak iyi yönetilmeyen, sürekli kredilerle desteklenen 2018 yılı bütçesini 250 milyonluk borçlu olan bütçeyi yani kesin hesabı 2018 kesin hesabına ret veriyoruz. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum buyurun

 

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri Abdullah Bey’i dinledik. Bir kaç tane sorusuna cevap vermek istiyorum o nedenle söz aldım. Öncelikli olarak 2018 yılı mali dönemin kesin hesabını inceliyoruz. Geçmiş yılların toplam borç ve kredi tutarını söylemek doğru değil diye düşünüyorum. 2018 yılında çekilen toplam kredimiz 19 milyon 600 bin. Öncelikle bunu dikkatinizi çekmek istedim. Kullanılan kredi 19 bin 600.  Tamam mı? Karşılıklı konuşmayalım. Bir diğer husus sosyal yardım işleri ile ilgili bir tereddüdünüz var herhalde. Bununla ilgili bütün dokümanlar vardır, tabii ki ihtiyaç sahiplerine gidiyordur. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. İstediğiniz dökümleri de alabilirsiniz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden. Araştırma komisyonu talep ettiniz sizin de bildiğiniz üzere 2018 yılında zaten Denetim Komisyonu denetimini yaptı. Başkanın da uygun gördüğü Teftiş Kurulunda görüşülüyor. Ayrıca Sayıştay denetimine tabiiyiz bunu da biliyorsunuz araştırma komisyonuna gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de siz borçlar içerisinde 397 hesaptaki 558 bini saydınız. Muhasebe temel ilkeleri gereği 397 ve 497 hesap karşılıklı çalışır. Bu borç değildir sayım ve tesellüm fazlalıklarıdır. O yüzden onu orada saymamanız gerekiyor. Bir de sanırım Abdullah Bey halen eski devirde kaldı. Ben de eskiye çok özlem duyuyorum. Trilyonları, milyarları ben de kullanmak istiyorum, belki değiştirirsiniz diye düşünüyorum. Başka bir de borçlarla ilgili şirketlerde sermaye arttırımımız oldu kendisi de meclis üyesiydi bir önceki dönemde. Hem Bayraklı A.Ş.’ye hem de Bay-Bel A.Ş.’ye 9 milyon kadar bir sermaye arttırışımız oldu. Taşınmazlarla ilgili sürekli söylediğiniz şey, çok fazla alacağımız görünüyor diye biliyorsunuz ki İmar affı çıktı seçimler öncesi. İmar affı ile ilgili 48 eşit taşınmazlarla ilgili söylediğiniz şeyi söylüyorum. Taşınmazlarla ilgili imar affı kanununda 48 eşit taksitle ödüyorlar vatandaşlarımız. Ödedikçe borçlardan düşüyor. Ödemezlerse tabii ki bu iptal olacak bununla ilgili bilgi vermek istedim teşekkür ediyorum.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım,

 

BAŞKAN- Evet söz almak isteyen buyurun Mikail Bey

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan mevcut Abdullah Bey ve Yeşim Hanım rakamlara değindi. Kısa vadeli alacaklarımız, mevcut borçlarımız, uzun vadeli alacaklarımızı, borçlarımızı. Şimdi böyle enkaz falan devir almadınız sayın başkanım, burada enkaz falan yok. Bütçeye baktığımız zaman rakamlar 400… şimdi yani geçmişi biz geleceği tasarlamamız lazım. Geçmişte kalmayalım. Bütçe mevcut mizan, bilançolar son derece sıkıntısız. Ben şimdi birkaç önerim olacak sayın başkana, ekibine.

 

BAŞKAN- Buyurun

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan belediye binamızın 2017’de 25 milyar gibi bir rakamı belediye binasına harcandı. Belediye binasının inşası bitmiştir. Geçen dönemin 2017 faiz rakamlarıyla 2018 faiz rakamları birbirine yakındır 9 milyar civarı ikisi de. Şimdi sayın başkanımıza düşen bu mevcut bina yatırımlarındaki rakamları faizli olduğumuz hanelerde kapatıma sevk edebiliriz. Bu belediyemizin enerji, akaryakıt ve enerji harcamaları var 5 trilyon gibi bir rakam. Orada 2.170 lira akaryakıt harcaması var. 2.824 lira enerji, elektrik harcaması var. Klima ayarları yaza giriyoruz diye uyarıyorum sayın başkan. Klima ayarlarını 2 derece aşağıya çekerlerse burada tasarrufu faize borca gönderebilirsiniz. Hane halkına dokunmanız lazım. Bizim bölgedeki nüfusun 18-19 mahallesi gecekondu. Gezen aileler var, gezen aileler şöyle; bir mahalleye taşınıyor bir yıl yaşıyor sağa sola borç takıyor elden borçları öderken o mahalleyi terk edip başka bir mahalleye gidiyor. Sosyal işler müdürlüğümüzden gezen ailelerin veya Kaymakamlıktan da çıkartılabilir, gezen ailelilerin geziş sebebini bulabiliriz, biz sosyal belediyeciysek, oraya katkımız olur. Bizim çevre mahallelerde çarpanımız 0’dır sayın başkanım. İmajımızda, algımızda, görgümüzde işte kariyerimizde çarpan 0’dır. O yüzden bu rakamlar son derece gülünç 1200 rakamı son derece gülünç bir spor müdürlüğü, muhtarlar masamız var 306 bin lira harcamışız. 400 bin nüfuslu bir belediyede o dediğimiz 19 gecekondu mahallesi var. Biz oraya 1 milyon 200 bin lira para harcamışız. Çok ciddi şekilde orayı ele almanız lazım. Hakikatten orası ürkütücü, bozuyor. Kız çocuklarımız var eskiden soruyorduk evlendirmeden anasını babasını, soyunu, sopunu şimdi anasını babasını, soyunu, sopunu sormuyorlar direkt kız çocuğunu veriyorlar. Kolunda bilezik yok, bir meslek yok, boynunda bir diploma yok bir halt değil, cılız bir vücuduyla dönüp geri geliyor yanında bir iki çocukla beraber. Aile hayatının perişanlığı orada başlıyor. Devletin dayandığı nokta ailedir. Siz de bu ilçenin aile reisi sizsiniz. O ailelilerin devlete olan yansımasını düzeltebilirsiniz. Kız çocuklarına sahip çıkmanız ben mali işler başkanlığında yolda karşılaştığımda o stajyer öğrencilerin sohbetini yaptığımda o zamandan sanırım şeyler ödenmeye başlamış ödeniyormuş. Üniversite öğrenciler sayın başkanım liseliler değil, kız çocuklarına karşı biraz şey olursanız daha duyarlı. Mahalle semt evlerimiz var. Mahallelerde bizim yine çevre mahallelerde bildiğimiz yerleri konuşabiliyoruz. Bazı aile reisleri var kahvenin dışına çıkmazlar. Hanımları gidip çalışırlar aslında hastalık o aile reislerinde de, o hanımların çocuklarını semt evlerinde bir şeyler yapılabilir semt evlerinden o aile semt evlerini o çalışan annelerin çocuklarını tahsis edebilecek düzenekler kurabilirsiniz çok büyük maliyet teşkil etmez. Her mahallede sizin semt eviniz var değerlendirebilirsiniz. Bizim iyi öğretmenlerimiz oldu hocam, sayın başkan. Derdi ki; “Yolun karışıklı binalarını devamlı aklınızdan çıkarmayın.” diye hatta bir tarih hocamız vardı.  Diyordu ki; geçen ilk meclis topladık Çanakkale’yi biraz değinmemiz gerekiyordu. Şunu söylüyordu bize derste. “Çocuklar diyordu sizden ricam Çanakkale adını duyduğunuzda 2 dakika konuşun şöyle de yapabilirsiniz burada 250 bine yakın şehidin naşını gözünüzün önüne getirip Fatiha okuyabilirsiniz ama onların sizin Fatiha’nıza ihtiyacı yok. Arkandan gelen neslin Çanakkale’yi tanımaya ihtiyacı var lütfen konuşun” diye. Biz geçen ay burada uzun sürdü biraz o konuya değinecektim ben değinemedim. Aile, aile diyoruz ailenin başladığı yer Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Çanakkale. Nasıl başladı? Sayın başkan 1914’deki nüfus sayımız bizim 13 milyon. 3 milyon gayrimüslim, 10 milyon % 60’ı kadın, kaldı 4 milyon. Bu 4 milyon nüfusun içerisinde çocuklar, yaşlılar ve hastalar var, kaldı 1 milyon. 1milyon savaşçıyla yedi cephede savaşan bir Osmanlı Devleti var. İşte orada hep aynı tarihlerde Ermeni olayları var, şu var, bu var. O dönemlerde kayıplar var. 1 milyon ve yedi cephe. Çanakkale de 250 bini bırakıyorsun hemen sana soruyorlar diyorlar ki; “Ne yaptınız  şehide Türkiye de yani o Çanakkale de?” “Türkiye’nin geleceğini yok ettik diyorlar.” Churchill diyor ki: “Gazlı bomba atmışsınız insanların üzerine” diyor “hayır” diyor “Onlar Türk’tü” diyor insan değildi demek istiyor. Şimdi ben şuna değinmek istiyorum; Belediye başkanımız, belediyemiz mevcut bilançoların aile hayatına yansıyışına dokunması gerekiyor, benim beklentim o. Değerlendirme bölümü rakamsal %25’lere %28’lere yakın açıklarla gidiyor belediyemiz. O açıkları konsolide edebilirsiniz. Yani tasarlanan bütçe ile icra edilen bütçe arasındaki %25 çok büyük bir rakam. Yanlış. O 12 milyarlık kiralama 82 civarındaydı araç, 12 milyarlık civarında bir kiralama yapılan o araçların sahiplerine iadesi yapılabilir. Makam araçları ben 600 lira, arkadaşlar diğer meclis üyelerimiz de biliyor konuyu 600 liralık komisyona gelip gidiyorum. Buradan aldığım aylık rakam 600 lira bir muhtarın rakamının 3’te 1’i. Sözüm ona meclis üyesiyim. Bu hayır hayır beklentiyle iktisaden her kim ki gayrisafi milli hasıladan aldığı paydan haddini bilmiyorsa ona haddini bildirmek lazım. Benim bu belediyede bütçede aldığım pay bu. İmza atıyorum, sorumluluk alıyorum, geliyorum konuşuyorum, ediyorum. Hatta ve hatta hükümetin bana maaş ödemesi lazım. 600 lira bir muhtarın 3’te 1’i rakamı değil. Şöyle demek istiyorum meclis üyelerinde arka tarafta oturan halkımızın içerdeki meclis üyelerin çok fazla beklentisi olmasın. Meclis üyelerinin hali bu. Bütçe ile ilgili de belediye başkanımızdan benim ricam hatta hatta bu %20 maaşlardan kesintiler var sayın başkanım. Sizden kesiliyor mu sayın başkanım %20 maaşınızdan para kesiliyor mu?

 

BAŞKAN- Cevap vereceğim.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır, hayır öğrenmek istiyorum Sayın başkanım yani bizim ilçelere CHP’lilere %20 kesiliyor diye bizden de kesilmeye başladılar. Hayır, hayır 800 milyon civarında rakam var yıllık 800 milyonun %20’si 600 milyon CHP meclis gurubuna 200 milyon Ak Parti meclis gurubuna gidiyor. 600 milyonun %20 si 120 milyar yapar. Yılda, aylık 10 milyar. O zaman müsaade etsinler…

 

Mikrofon problemi sebebiyle deşifre edilememiştir.

 

Mikail BİLİCİ- Bayraklının bütçesinde bu da var. Aldığımız kararlar Bayraklının bütçesinin  içerisinde. Şimdi sayın başkan enkaz falan değil. Son derece güzel bir bütçe, son derece güzel bir mizan var elinizde. Geçmiş belediye başkanı da artık geçmişte kaldığı için çok da geçmişi yorumlanması değil. Ama bir şeyle bitireyim sayın başkanım. Kızamık hastalığı diye bir hastalık var. Her vatandaş çıkarır bu hastalığı. Bu kızamık hastalığı zenginliğin diğer adıdır. Etrafınızda kızamık hastalığı geçirdiğini tespit ettiğiniz kişilerle mesafe koyun. Kızamık hastalığı o vatandaş farkında değildir, ama zenginlik hastalığına düşmüştür. Zenginlik hastalığı sıradan bir hastalık değil. O yüzden ekibinizdeki bürokratlardan tutun, dolaylı teminatlı teminle verdiğiniz işlerdeki insanların o hastalığı geçirip geçirmediğini kontrol edersiniz. Mevcut rakamlarla ilgili de Abdullah Bey birkaç önemli bir şey vardı. Faize falan değindi. Fazla değinecek bir şey yok. Enerji olayına değindik. Mevcut çok mecburi yatırımlarımız yok. Duran varlıklarda da kıymetlilerimiz 400 küsür milyara yakın bir rakam, oradaki rakamlarla beraber bizim banka borçlarımız kapanıp belediyemiz faizden kurtulabilir. Onu rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Aslında Mikail Beye hemen şimdi bir şeyler söyleyeyim müsaade ederseniz. Dediğiniz önlemlerin birçoğunu anlıyoruz. Yani mesela kiralanan araçlarla ilgili iki firmamızla iş eskitmeye gittik. Hem temizlik işlerinde hem de diğer destek hizmetlerinin kiraladığı araçlarla ilgili 4 aylık belediyemizin bu anlamdaki kazancı 2 milyonun üzerinde. Onun dışında diğer alanlarda da gerekli incelemelerin tamamını yaptırıyoruz. Bundan hiçbir arkadaşımızın ve hiçbir vatandaşımızın bir endişesi olmasın. Biz de bu vatandaşın her kuruşunun hesabını sormaya ve elde ettiğimiz gelirleri vatandaşa yatırım olarak getirme kararlılığı içerisindeyiz. Bu anlamda ufak tefek değişiklikler de yapıyoruz. Yani semt merkezlerimizi, kendi belediye binalarımıza ve kendi tesislerimize alıyoruz çünkü ciddi bir kira giderimiz var. Kütüphanelerimiz benzer şekilde. Çamkıran’daki yerimiz birazcık atıl duruyor onu gerçekten İzmir’in en büyük ve en modern kreşlerinden birine dönüştürmekle ilgili bir çalışmamız olacak. Arif SAĞ Kültür Merkezi sadece düğün salonu ve üst kat sergi salonu olarak planlanmış. Aslında onun 1. katını yine bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir kreşe dönüştürmek ve en üst katını da işsizlikle mücadele adı altında, Milli Eğitim le diğer kamu kuruluşları ile birlikte bir eğitim merkezine dönüştürmek ile ilgili çabalarımız var. Biz işin daha başındayız ve inanıyorum ki kısa bir süre içerisinde aramızdaki doğru diyalogla da, birbirimizi de doğru anlayarak Bayraklı halkının menfaati ne ise ben başkan olarak onun sözünü veriyorum. Ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa vatandaşın lehine bunu yapacağız. Çünkü bizim vatandaşa verdiğimiz bir söz var. Gerçekten bu kentte bütün çocukların eğitim ihtiyacı ile ilgili okula gidemeyen gençlerimizle ile ilgili ciddi sorunlar, ciddi sıkıntılar var. Ve biz gerçekten bu tasarruflarla yapacağımız işlerden bu okula gidemeyen bütün çocuklara yardımcı olabilir durumdayız. Kız çocuklarımız tabii ki öncelikli. O anlamda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve işsizlik oranı oldukça yüksek. Eğitim merkezlerimizle diğer alanlarımızla hep birlikte tüm bileşenlerle yani biz farklı siyasal görüşlerde olabiliriz ama buradaki öncelikli görevimiz gerçekten kamuya hizmet götürmek kim olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin, inancı, kimliği ne olursa olsun. Bu anlamda da el birliğiyle, güç birliğiyle ki önümüzdeki süreçte Büyükşehre götürdüğümüz işler var Büyükşehir belediye başkanımızdan da bir randevu talep edelim. Ak Parti gurubundaki arkadaşlarımızla birlikte başkanımızı ziyaret edip, projelerimizin takipçisi de hep birlikte olalım. Bu anlamda ne gerekiyorsa biz bunların tamamına hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun

 

Abdullah AKTAŞ- Sayın başkanım şimdi Yeşim Hanım dedi ki: 9 trilyon paranın Bay-Bel A.Ş.’ye aktarıldığından bahsetti, doğru. Burada alınan oy çokluğuyla Bay-Bel A.Ş.’ye aktarıldı. Şimdi Bay-Bel A.Ş.’ye hak veya Bayraklı A.Ş.’ye fark etmiyor niçin para aktarılır? Muhasebeci olarak herkes herhalde biliyordur. Zarar ettiği çin aktarım yapılıyor sermaye aktarımı yapılıyor. Şimdi bu belediyenin tesisleri düğün salonundan tutun, kafeteryalara kadar tutun, şu an dışarıdaki piyasadaki serbest piyasada mücadele eden insanlarla aynı fiyatlara aynı değerde işlere karşılık aynı paraları alıyor. Düğün salonu dışarıda 7 milyonsa 7 bin liraysa bizim salonumuz da 7 milyon lira. Bir bardak çay 2 milyon 2.5 milyonsa bizim kafeteryalarımızda da aynı para. Ben şimdi şaşırıyorum piyasada mücadele eden bu insanlar kar ediyor ve değeri üzerine değer katıyor. Ya da bir birim üzerine başka birimler açıyor, yeni yerler açıyor, yeni istihdamlar sağlıyor, peki bizim kurumlar nasıl zarar ediyor? Demek ki burada ya bir kaçak var, ya bir yanlış uygulama var, ya da başka bir şey var. Yani aynı şekilde koşacaksınız piyasayla, aynı şekilde satacaksınız, aynı hizmeti vereceksiniz şunu anlarım; Eğer 7 bin liralık düğün salonunu 3,5 milyona liraya verirseniz, 2 bin 2500 liraya verirseniz, ya da ben bu gariban buna bedava verelim derseniz, bu sermaye aktarımını anlayabilirim. Ama piyasayla yarışırken nasıl oluyor da bu birimler zarar ediyor? Bunun gibi yanlış anlamayın bizim 13 tane kafeteryamız var yanlış hatırlamıyorsam herhalde 7-8 tane düğün salonumuz var. Yani çok büyük bir işletmeyiz. Bu işletmeler zarar ediyorsa kapatalım. Niye tutuyoruz sırtımızda? Niye Bayraklı’nın, Bayraklı halkının parasını bu işletmeler yiyor. Ya da bu işletmeler yüzünden çarçur ediliyor birincisi. İkincisi; sosyal yardım işlerini kötülemek için ya da başka yere aktarılıyor demek için söylemedim. Birkaç karşılaşmış olduğum noktadan dolayı söylemek istedim. Doğal olarak biz de meclis üyeleri olduğumuz için çevremizden insanlar geliyor ki biz elimizden geldiğimiz kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama bizim de çözemediğimiz bazı noktalar oluyor. Dolayısıyla ilgili kurum kuruluşlar ya da şahıslara bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Ben de geçtiğimiz dönemlerde durumu iyi olmayan birkaç aileyi yönlendirdim. Ama ne hikmetse durumlarının çok iyi olmadığını biliyorum bu insanlara yardım çıkmadı. Şimdi ben şunu merak ediyorum, ya da öyle olmadığını ümit ediyorum. Siyasal yapıya bakarak, ya da siyasi yönden bakarak gönderen kişinin durumuna bakarak böyle bir şeyler ya da insanların ayırt edilmemesi gerektiğini temenni ediyorum. Çünkü her insan bir değer, her insan kendince saygı hak eden varlıklarız. Adamın siyası boyutu…

 

BAŞKAN- Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Böyle bir şeyin olması durumunda ve tespit ettiğimiz an gereğini yapacağıma söz veriyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Sağolun.

 

BAŞKAN- Böyle bir şey mümkün değil.

 

Abdullah AKTAŞ- Aynen olmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ayrıca geçtiğimiz dönem bir masa kuruldu. Aynı bunun gibi Bayraklı’da en büyük sorunlardan bir tanesi olan doğalgaz kazıları ya da izinleri verilemiyor ya da yapılamıyor. Ben de birebir birçok mahalleyle ilgilendim hatta birçok mahallenin dilekçelerinin de birebir kendim elden teslim ettim. Ona rağmen 2016 yılından bugüne mesela 2 tane mahallede kazı yaptıramadım. Diyorlar ki Büyükşehir Belediyesi bize kazı izni vermiyor, ya da ne bileyim belki bütçelerini ayırmıyorlar, ya da yapmıyorlar bir şeyler yapılıyor. Şimdi bu doğalgaz sorununun Bayraklı’da doğalgaz sorununun çözülebilmesi için bir masa kurulmasını, vatandaşlar adına da bu firmayla birebir diyaloga geçmesini ve bu doğalgaz sorunlarının
Bayraklı da giderilmesini talep ediyorum.

 

BAŞKAN- Çok isabetli olur.

 

Abdullah AKTAŞ- Çünkü ben de çok uğraştım. Bir tane mahallenin inanın iki yıldır raporunu alamadım.

 

BAŞKAN- Evet vatandaşın şikayeti bu biliyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet, bizim de halkın yöneticileri olarak buna el atmamız gerektiğini düşünüyorum.

 

BAŞKAN- Kesinlikle. Teşekkür ediyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Sağ olun başkanım.

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bu düğün salonu meselesi ile ilgili biz fiyatlarda çok ciddi oynamalar yapamadık, ama kısmi düzeltmeler yaptık.  Çünkü satışları daha önceden yapılmış bunların. Ama özellikle Ümit Boz ve 75.yıl’daki düğün salonlarımız ile ilgili, bunların gerçekten maddi imkânları olmayan vatandaşlarımızla ilgili durumlarını beyan etmeleri durumunda yoksul, şehit, gazi ailelerine ücretsiz verebileceğimizi sizlere de deklare edelim, kamuoyuna da açıklayacağız. Bu arkadaşlarımızın mali durumu, vesairesi iyi değilse ilgili birimlerimiz bunu tespit etsinler. Şehit ve gazi yakını ise bu iki düğün salonumuzu ücretsiz olarak bu arkadaşlara kullandıracağız. Diğer indirimlerimiz olabildiğince şey oldu yani mesela havuzla ilgili rezervasyonlar dolmuş 6750 Lira gibi bir işlemdi. Mesela biz onu hafta içi 6000’e, 7800 Lira olan işi 7000 bin gibi böyle minik düzeltmeler yaptık. Ama önümüzdeki süreçte bunu da birazcık revize edeceğiz. Aslında benim planladığım iş biraz daha farklıydı. Ama verilmiş kontratlar ve teminatlar olduğu için şey yapamadık. Sizlerin de bilgisi dâhilinde olsun. Ümit Boz ve 75.yıl’da bu anlamda vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Buyurun

 

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşları saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Başkanım öncelikle biraz önce bahsettiğiniz konu ile alakalı arzumuzdu bu çok teşekkür ediyorum bir an evvel ilgilendiniz. Kısa sürede çözüme ulaştırmanız maksadıyla bununla ilgili de çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bu tabii az önce konuşmalardan vesaire baktıklarımız, bu hesap dökümlerinde öncelikle bu Bay-Bel şirketini vatandaşa Bayraklı’da yaşayan komşularımıza, halkımıza ne faydası vardır, bu ne yapar ne eder bunu bir sefer insan bilmek istiyor. 9 milyon bir para 10 milyon bir paradan bahsediyor. Bu Bayraklı da hangi garibana, hangi vatandaşımıza hangi komşumuza bir faydası olmuştur? Yani bunu biz sadece meclis üyesi olarak değil vatandaş olarak merak ediyorum. Bir 10 milyon para var kime ne faydası var? Yani adında halkçılık olan bir partinin bu konularla ilgili daha ince eleyip sık dokuyacağına inanıyorum.

 

BAŞKAN- Teftiş kurulumuz şuan gerekli incelemeleri yapıyor.

 

Muhammet ŞAHİN- Şimdi diğer bir konuda bir Özel Kalem Müdürlüğü var. Özel Kalem Müdürlüğü ile ilgili 2 milyon TL gibi bir paradan para konusu var. Ama burada vatandaşı ilgilendiren, çocuklarımızı ilgilendiren, aileleri ilgilendiren bir kreş konusu var. Kreş konusuna 20 milyon, 20 bin Lira bir bütçe ödenek ayrılmış Özel Kalem Müdürlüğü’ne 3 milyon. Yani burada asli olan kreş midir, özel kalem midir? Bunlarla ilgili tabi sizin de yeni başkanlığınızdan dolayı sizin de bu konularda suçunuz, günahınız olmadığını biliyorum. O yüzden bundan sonraki konularda daha dikkatli olursa vatandaşla alakalı biz daha mutlu oluruz vatandaş olarak, meclis üyesi olarak da söylemiyorum bunu, bir vatandaş olarak. Diğer konularla ilgili bizim arzu ettiğimiz bir diğer konuda bu bütçelerden burs konusu ile ilgiliydi. Bayraklı’da yaşayan öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, talebelerimiz ile ilgili burs konusunun biraz daha arttırılarak eşit oranlarda insanlara paylaştırılarak yapılırsa çok mutlu oluruz. Bununla ilgili de vatandaşlardan ciddi anlamda şey geliyor. Bir diğer konu da faiz giderleri ile ilgili ya şimdi ben bakıyorum 10 yılda 100 milyon faiz ödenmiş yani…

 

BAŞKAN- Valla ülke gibi olduk.

 

Muhammet ŞAHİN-  Evet 10 yılda 100 milyon faiz ödenmiş. Başkanım yani bu faiz giderleri ile ilgili de biraz daha arkadaşların ince eleyip sık dokumaları vatandaşın parasının faiz lobilerine vermektense vatandaşa harcanması konusuyla ilgili yani, çünkü bu bizim değil beytülmal vatandaşımızın malı. Yani daha ince eleyip daha sık dokuyup…

 

BAŞKAN- Kesinlikle haklısınız. Ülkemizin de temel sorunlarından bir tanesi yani.

 

Muhammet ŞAHİN-  Vatandaşın parası 100 milyon TL vatandaşın parası faiz lobisine gitmiş boşu boşuna. İnşallah bundan sonra sizin çalışmalarınızda da bundan sonra bu tür konuların daha ince eleyip sık…

 

BAŞKAN- Kesinlikle sizinde desteklerinizle beraber daha iyi işler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum.

 

Muhammet ŞAHİN-  Ben teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Serap KESKİN- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri sözlerime iyilik dolu bir ramazan geçirmeniz temennisi ile başlamak istiyorum. Bütçe belli bir döneme ait yapılacak giderleri, elde edilecek gelirleri tahmini olarak gösterir. Bu dönem “Mali Yıl” olarak adlandırılan bir dönemdir. Dolayısıyla geçmiş dönemin meclisinde karara bağlanmış bütçenin sorgulanması anlamsız, yersiz ve zaman kaybı olacaktır. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Mehmet TOPTAŞ- (Mikrofon arızası nedeniyle bozuk kayıt alınmış olduğundan deşifre edilememiştir.) Çok şeffaf bir şekilde karşılıklı görüştük. O görüşmede de ödenemeyecek bir borç değil Bayraklı Belediyesinin borcu gayet normal, diğer belediyelere göre normal bir borç. O yüzden biz sizin aldığınız tasarruf tedbirleriyle zaten bu borçların kısa zamanda azalacağını umuyoruz ve umut ediyorum. Ben bir mali müşavir olarak ileriyi fazlaca görürüm. Gerçekten seneye bu borçların ne kadar düştüğünü, ne kadar azaldığını hep beraber inşallah göreceğiz. Yani yatırımları da yapacağız, verdiğimiz sözleri Özkanlar Pazaryerini, kreşler devasa işler de yapacağız. Buradan herkese de o müjdeyi de verelim. Ve ama borçsuz bir belediyeyle önümüzdeki 5 yılı inşallah bu şekilde de bitireceğiz. Bir zamanlar Bornova da bir Cengiz BULUT vardı. Borçsuz bırakmıştı. Benim de iyi arkadaşımdır. Bana dedim bunu bir anlat dedi ki “ben göçmenim” dedi. “Eli sıkıyım” dedi. Nasıl belediye yönettiğimi bir gün sana anlatayım dedi, beraber olalım dedi. Kendisinin fikirlerini alacağım inşallah. Yani ödenemeyecek bir borcumuz yok. 105 milyon lira gibi bir alacağımız var. İmar barışından kaynaklanan ve bunların teker teker iptal edilmesinden dolayı bu rakam düşecek. Yani bu tek tip bir alacak bakmayın bilançoda gözüktüğüne. Oradan 5 milyon 610 bin lira tahsilât yapılması da valla bu şartlarda gayet güzel vatandaşın durumu belli. Türkiye’deki faiz oranları da belli. Dolayısıyla ben özellikle Mikail arkadaşıma ve Muhammed arkadaşıma olumlu görüşlerinden dolayı, Bayraklı’daki insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmesinden dolayı son derece teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun. Size söz vermedim mi? Vermedim değil mi buyurun.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bayraklı A.Ş. ve Bay-Bel iki tane şirketimiz. Hani halkımıza ya da ne menfaati var diye sorulduğu için söz aldım. Bu şirketlerimizde 13 tane sosyal hizmet amacıyla kurulmuş kafeteryalarımız, düğün salonlarımız az önce başkanım saydığı gibi ücretsiz olarak verilecek şehit ailelerine ve yardıma muhtaç kişilere 9 milyon gibi gördüğünüz rakam sadece sermaye artırımı. Bu iki şirketin kendilerine ait tüzel kişiliği var. Bayraklı Belediyemizin hissedarı olduğu sahibi olduğu şirketler. O nedenle öyle değerlendirilmemeniz gerekiyor çok faydası var. Evet, kafeteryalarımız çok var mesela Değirmen Cafe  Manavkuyu üzerinde birkaç tane söyleyeyim uğrarsınız belki bir görürseniz. Mürdüm Kafemiz var, Bayraklı var, havuz var ve burada en önemlisi de en büyük sosyal hizmet payda çok sayıda personel çalışmakta, bilginiz olsun. Hemen hemen ben de mali müşavirim. Zarar etmeyen şirketim yok o derece söylüyorum. Gerçekten sermaye artırımına giriyoruz. Ancak belki bu dönemde daha az zararla kapatırız diye düşünüyorum. Başkanım bir de bir şeyi düzeltmek istiyorum demin atladım. 2018 yılı toplam borcumuz Abdullah Bey’in söylediği gibi değil, mizanda da olduğu üzere yaklaşık 168 milyon 950 bin lira. Kayıtlara böyle geçsin diye 179 gibi not almışım da. Bir de teşekkür etmek istiyorum tabii ki Mikail Bey’e kız çocuklarıyla ilgili serzenişte bulundu. Eğitimdir, evlenmeleridir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var onların aracı olmasını istiyorum. Tabii ki belediyelerimiz kendi gönülleri, rızası ile yapıyorlar çünkü asıl görev Aile ve Sosyal Politikalılar Bakanlığımızdadır. Belediyeler tabii ki nasıl camilerde olduğu gibi milli eğitim de, okulda olduğu gibi tabii ki ona da fayda sağlayacaktır. Diğer hususta evet meclis üyelerinin huzur haklarıyla ile ilgili. Çok katılıyorum, takdir ediyorum. Ama bunla ilgili geçen senede bir çalışma yapıldı ama başarısız oldu. Bununla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisinin çalışmalara destek vermesi belki meclisten geçmesiyle daha da faydalı olabileceğini tahmin ediyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Değerli arkadaşlar, güçlü bir muhalefet meclisi CHP’li meclis üyelerimizin kıymetini arttırır. Güçsüz bir muhalefet olsa sizin kıymetiniz aşağılarda gezer. Kıymetli oluşunuz bizden geçer. Yeşim Hanım’ın bana teşekkürleri, Yeşim Hanım benim okul arkadaşım arkadaşlar. Yani Yeşim Hanım’ın teşekkürleri benim Yeşim Hanım’a teşekkürlerim sınıf arkadaşıyız biz onunla. Öyle parti sohbetinin üstünde bizim onunla hukukumuz. Şimdi tabi bizim okuldan gelen duruşumuzdan dolayı, Yeşim Hanım’ın seslenişlerini siyasi ortama çekmeyin yani bizim cehaletimizi kendi içimizde kendimizi vurmasın. Güçlü bir muhalefet, iktidarı düzgün kılar. Sayın başkanım Abdullah Bey şunu söylemek istedi. Sayın başkan dedi ki “siz bu iktisadi işletmelerden Bay-Bel’den şuradan buradan, eğer zararla bir daha bizim karşımıza sermaye ile gelmeyin. Şayet bizim karşımıza sermaye talebi ile gelirseniz oraları özelleştirin. Madem kar ediyor buralar özelleştirelim, kiraya verelim, zararını da karşılamayalım.” Abdullah Bey’in devamında söylemek istediği bu aslında düzelteyim dedim. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Evet, buyurun.

 

Emre DEMİR- Sayın başkan, sayın üyeler herkesi saygıyla selamlıyorum ben de. Biraz önce Serap Hanım’dı herhalde benimle konuşan sayın başkanım. Devlette devamlılık esastır. Bu bilançolar geçmişte kaldığı için üzerine bir örtü çekeceğiz diye bir durum yoktur. Onunla beraber size de teşekkür etmek istiyorum sayın başkanım bu düğün salonları ile ilgili tasarruflarınızdan dolayı. Fakat şurada çok ufak bir sıkıntı var, 6750 liralık düğün salonunu 6000 liraya düşürdük ama 6750 liralık düğün salonunu faturamız 500 lira kesiliyordu. Bunların tamamına fatura kesilecek mi, biz hepsini görecek miyiz başkanım? Bu konunun da takibini yaparsanız memnun oluruz.Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Şimdi aslında kağıt üzerinde olan biten uygunluğu, uygun olmayışı ilgili formata uygun olup olmaması beni çok ilgilendirmiyor. Ben bu işe ahlak ölçeğinde ve vicdan ölçeğinde bakmaktan yanayım. Faiz gideri düşük olabilir, yüksek olabilir ama faiz beni de rahatsız ediyor. Şirketler zarar etmemeli bitti nokta. Ediyorsa arkadaşlarıma da söylüyorum çalışan arkadaşlarıma da söylüyorum kapatırız, geçeriz. Ya da söyledikleri gibi kiraya verir geçeriz. Bizim dönemimizde fatura 7 lira ise 7 lira olacak. Ben kafeteryadaki arkadaşlara da söylüyorum; “Gelirim, otururum, çeker giderim. Arkamdan fişimle beraber hesabımı getirmezsen işinden olursun.” Bu noktalarda bizim hiçbir toleransımız ve hiçbir şeyimiz yok. Duyurduğunuz an, yani bilgimiz dışında olan işlemler varsa ki yani koca bir belediye yani biz istemeyiz ama bu tür istisnai durumlar olduğunda da bilgimiz olursa gereğini yaparız. Hiç endişeniz olmasın. 7 liraysa fatura arkadaş 7 liralık faturayı kesecek. Yemek faturası 10 liraysa 10 liralık faturayı kesecek. Bunun başka bir izahı falan yok yani. Şey yok yani emin olun zaten göreceğiz yani hep beraber. Evet başka söz isteyen arkadaşımız var mı? Evet arkadaşlar bu kesin hesabın oylanmasına geçelim. 5393 sayılı belediye kanunun ve mahalli  idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği ilk maddenin isim okunmak suretiyle diğer maddelerin işaret oylaması  yöntemiyle yapılmasını  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun

 

GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

 

01 VERGİ GELİRLERİ

(Öngörülen): 98.270.000,00 TL, (Net Tahsilat) 63.481.494,30 TL

İsmail SARI- Kabul.

Mehmet TOPTAŞ- Kabul.

 

İbrahim BALIKÇI- Kabul.

 

Hulisi BAŞARAN- Kabul.

 

Yeşim TEKOĞLU- Evet.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

 

İrfan ÖNAL- Kabul.

 

Cindi Can POLAT- Evet.

 

Serap KESKİN- Kabul.

 

İpek KUL- Kabul.

 

Osman AKSEKİ- Kabul.

 

Zehra ONGUN- Kabul.

 

Gönül GÜNGÖR- Kabul.

 

Ali UĞUREL- Kabul.

 

Emel ARSLAN HÜR- Kabul.

 

Ertuğrul CİVELEK- Kabul.

 

Hasan KARABAĞ- Kabul.

 

Metin UYMA- Kabul.

 

Mukaddes IŞIN- Kabul.

 

Kıyasettin AYDEMİR- Kabul.

 

Şehmuz BIÇAKÇI- Kabul.

 

Özgür HIZAL- Ret.

 

Dilek YILDIZ- Ret.

 

Osman SAĞLAM- Ret.

 

Abdullah AKTAŞ- Ret.

 

Mikail BİLİCİ- Ret.

 

Hayrullah TELLİ- Ret.

 

Seyfettin ATBAŞ- Ret.

 

Murat PERVANE- Ret.

 

Ahmet ÖZTEP- Ret.

 

Emre DEMİR- Ret.

 

Orhan TEMİZ- Ret.

 

Muhammet ŞAHİN- Ret.

 

Derviş KABACIK- Ret.

 

BAŞKAN- Evet oy çokluğuyla…

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Belediye başkanımız sayın Serdar SANDAL sizden de oy alacağız başkanım.

 

BAŞKAN- Kabul tabii ki.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- 22 kabul, 13 ret var başkanım 1.madde.

 

BAŞKAN- Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Evet,

 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

(Öngörülen) 36.237.000,00 TL, (Net Tahsilat) 29.646.641,79 TL

Yeşim TEKOĞLU- Oylamaya sunalım başkanım.

 

BAŞKAN- Evet, arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Bir daha

 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

(Öngörülen) 36.237.000,00 TL, (Net Tahsilat) 29.646.641,79 TL

BAŞKAN- Evet kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile…

 

Yeşim TEKOĞLU- Gelirleri kabul etmediğinizi anlayamadım.

 

BAŞKAN- Kabul ettiler. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Yeşim TEKOĞLU- Birinciyi kabul etmediler ya başkanım vergi gelirleri kendileri gönderiyor ya İller Bankası.

 

BAŞKAN-Evet.

 

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

(Öngörülen) 585.000,00 TL, (Net Tahsilat) 647,61 TL

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

05 Diğer Gelirler

(Öngörülen) 99.143.100,00 TL,

BAŞKAN- Evet, devam ediyoruz.

 

(Net Tahsilat) 87.825.257,52 TL

BAŞKAN- Kabul edenler, kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

06 Sermaye Gelirleri

(Öngörülen) 15.810.000,00 TL, (Net Tahsilat) 12.076.395,91 TL

BAŞKAN- Kabul edenler, kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

09 Red ve İadeler(-)

(Öngörülen) -45.100,00 TL, (Net Tahsilat) 0,00-

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Toplam

(Öngörülen) 250.000.000,00 TL, (Net Tahsilat) 193.030.437,13 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2018 Mali Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırması 1. Düzeyi

01 Genel Kamu Hizmetleri

02 Özel Kalem Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 2.575.482,75 TL

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 2.229.550,65 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edenler, etmeyenler? Evet, Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Aynısı arkadaşlar.

 

Yeşim TEKOĞLU- Plan ve Bütçe raporundan okuyoruz aynısı var grup başkan vekilinizde.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Yeşim TEKOĞLU- Hayır,  var elinde.

 

Abdullah AKTAŞ- Özel kalemi tekrar oylayabilir miyiz?

 

Yeşim TEKOĞLU- Hayır, başkanım geçtik oylayamayız.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Başkanım guruplara da dağıtıldı hepsine Ak Parti grubuna da CHP gurubuna da verildi.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

 

02 Özel Kalem Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 2.575.482,75 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Evet, Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 2.229.550,65 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edenler, etmeyenler? Evet, Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 1.712.801,03 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler? Bunu niye kabul etmediniz? Evet, Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Özgür HIZAL- Özel Kalem Müdürlüğü…

 

BAŞKAN- Yani onu tekrar oylattım zaten. Ama konuşmalarınızda…

 

Özgür HIZAL- Yeni bir yönetim olduğunun bizde farkındayız. Ve bunların düzeleceğini düşünüyoruz, temenni ediyoruz daha doğrusu. Ve bizde bu noktada size destek vereceğiz. Ama burada dakikalarca ve saatlerce Ak Parti grubu olarak eleştirdiğimiz bazı hususları, kabulü anlamında oy vermemiz tabirimi ne olur mazur görün siyasi kurnazlığa girer ki bu hiç birimize yakışmayacak bir tutum. O yüzden daha tane tane maddelerin daha tane tane grup başkan vekilimizde de vakit vererek onların tek tek tane tane oylanmasını istiyoruz.

 

BAŞKAN- Peki haklısınız. Bu uyarı dikkate alarak lütfen okuyun.

 

18 Yazı İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 1.766.686,76 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul etmeyenler? Yok mu? Eee arkadaşlar yani aslında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Abdullah AKTAŞ- Bütçeye zaten ret vermiştik.

 

BAŞKAN- Evet o ara bende anlamadım zaten yani o ara işlemi bende anlamadım. 

 

Yeşim TEKOĞLU- Abdullah bey tek tek oylanmak zorunda yani. Usul anlamında tek tek söyleniyor ya.

 

(Mikrofon problemi nedeniyle deşifre edilememiştir.)

 

Yeşim TEKOĞLU- O zaman başkanım hemen oylamaya sunup oy çokluğuyla diyip geçelim.

 

BAŞKAN- Evet okuyalım.

 

20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 446.969,17 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçelim.

 

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 3.731.803,22 TL

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

28 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 85.630,66 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

31 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 40.509.221,37 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 24.013.414,41 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

 50 Muhtarlık işleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 306.548,34 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 1.168.6678 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

45 Zabıta Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 7.886.644,66 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler

33 Fen İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 27.760.523,89 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 25.661.274,92 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 1.177.458,58 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

46 Veterinerlik İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 1.206.336,28 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05 Çevre Koruma Hizmetleri

30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 312.252,27 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 32.482.604,38 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

06 İskân ve Toplum Refâhı Hizmetleri

32 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 3.029.300,55 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 368.148,76 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 3.912.418,40 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

39 Plan ve Proje Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 923.193,92 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

44 Yapı Kontrol Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 961.335,14 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

07 Sağlık Hizmetleri

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 3.729.452,74 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oylamadan sonra olur mu? Ama oylamadayız şuan. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Diğer madde.

 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

 29 Spor İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 5.463.710,07 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 12.945.271,21 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

48 Kütüphane Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 1.742.172,40 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

52- Kent Tarihi Ve Tanıtım Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 216.544,95 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

09 Eğitim Hizmetleri

51 Kreş Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 20.829,97 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 8.902.205,53 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Toplam

 (Gerçekleşen) 217.247.853,76 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

 

1 İç Borçlanma

(Gerçekleşen) 19.600.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

3-Likidite Amaçlı Kurulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

(Gerçekleşen) 1.984.198,72 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım, öncelikle şunu söyleyeyim başından beri söz aldığımda belediyenin bize göre sıkıntılı olan yerleri ile ilgili size bilgileri aktardık.

 

BAŞKAN- Ben notlarımı aldım.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet şimdi bir kalem daha var dikkatimi çeken. Sağlık İşleri Müdürlüğüne 3 milyon 729 bin 452 TL harcama yaptırılıyor, bütçesi veriliyor. Basın yayına 3 milyon 731 bin 803 lira veriliyor. Bayraklı halkının sağlığı belediyenin bu basın yayın harcamasından daha mı üstte? Yani dikkat etmek istediğim konulardan bir tanesi de bu. Şimdi Özgür başkanımız bahsetti genel kabulle ilgili şeyi. Şimdi biz bütçeye hayır demişiz. Bu okunan kalemlerde, bütçenin harcama kalemleri. Dolayısıyla bunların hiçbirine evet deme şansımız lüksümüz yok yani. Çünkü biz bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimiz nedenleri de sebepleri de başında ben size aktardım. Yanlış yapılan işlerden, faizlerden, yanlış kullanımdan 670 milyonluk bir Bayraklı’nın değerinin ne kadar yanlış kullanıldığını size aktarmaya çalıştım. Dolayısıyla biz bu bütçeyi zaten kabul etmiyoruz. Bu bütçenin daha iyi kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle sağlık işlerinin kalkıp basın yayının altında kalmaması lazım. Sağlık işleri müdürlüğü bana göre Bayraklı halkı için harcanan Sağlık İşleri Müdürlüğünün 3 milyon değil 6 milyon olması lazım. Seçim zamanı ben iki tane eve gittim. Bakın sizin de buna şey göstereceğinizi tahmin edebiliyorum. Bakın 2 tane eve gittim başkanım seçim süreci boyunca. Hatta belediyemiz ekiplerini bu evlere yönlendirdim. Bakın herkes elini vicdanına koysun. Benim o gün iki aileden öğrendiğim şey şuydu; önce ailenin durumunu anlatayım bir tanesi iki tane yaşlı teyze ve amca bir tanesi makine hava hortumuna bağlı evin içerisinde 2 metre içerisinde gezebiliyor, makineye bağlı yaşıyor. Bir tane teyze yatalak halde sağına soluna dahi dönemiyor. Bakın bir tane genç çocukları var hastane için randevularını  her şeylerini ayarladım, çocuğun söylediği şey şu: “Abi ben babamı hastaneye götürürsem anneme kim bakacak?” Yani burada basın yayın harcaması 3 milyon olurken sağlık işleri harcaması 3 milyon olmamalı, olamaz yani. Bunun daha fazla olması lazım. Dolayısıyla…

 

BAŞKAN- Bir dakika karşılıklı konuşmayalım.

 

Abdullah AKTAŞ- 2018 yılı olduğunu biliyorum ben de onda hem fikiriz. Yani demek istediğim sizin bir sözünüz vardı “Ben tok yatarken halktan bir kişi” yanlış anlamadıysam “aç yatmayacak” demiştiniz. Dolayısıyla bu sosyal işler harcamalarının ve bu hastane yatırımlarının, hastane harcamalarının arttırılmasının en güzel şey olacak diye düşünüyorum bu Bayraklı’nın.

 

BAŞKAN- Evet sizinle hemfikirim.

 

Abdullah AKTAŞ- Teşekkür ederim başkanım.

 

BAŞKAN- Ben teşekkür ederim.

 

Yeşim TEKOĞLU- Ben de 2020 bütçesini yaparken ona dikkat ederiz diyecektim. Bir şey demeyecektim.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet, arkadaşlar dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen var mı? Buyurun Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar amaçları daha yaşanılabilir, daha özgür refah seviyesi daha yüksek, insanların kardeşçe ve barışın egemen olduğu bir ülke olan “Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve faşizmi” diyen üç fidanı Hüseyin İNAN, Deniz GEZMİŞ ve Yusuf ASLAN idamlarının yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Değerli arkadaşlar, onların nezdinde siyasi tarihimizde yaşanmış olan bütün siyasi idamları da kınadığımı belirtmek istiyorum. İnsanların düşünce, ideoloji ve inançlarından dolayı idam edilmemelerini diliyor ve böylesi vahşetlerin bir daha ülkemizde ve dünyamızda yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca Mayıs ayının ikinci haftasının ilk pazar günü ülkemizde Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ben elleri öpülesi annelerimizin anneler gününü şimdiden kutluyorum. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Toplantıya katılamayan meclis üyelerimiz var. Onların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Toplantı gün ve saati

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 3 Haziran saat 18.00’de Pazartesi. Bayram tatili olabilir ama resmi tatil daha henüz yayınlanmadı. Arife salı günü. Resmi bir şey şuan da yok hükümetin yayınladığı bir şey yok şuanda o yüzden. Birleştirdiler mi benim henüz bir bilgim yok. Siz biliyorsanız…

 

BAŞKAN- Evet 9 gün. Bir daha bakın.

 

Yeşim TEKOĞLU- İdari olabilir diyorlar. O zaman bir sonraki hafta yapacağız.

 

BAŞKAN- Bir sonraki hafta kaç oluyor bakın bir. Riske girmeyelim ayın 10’u

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bir dakika 10 olmaz büyükşehir haftası var başkanım.11’i olabilir. 11 Haziran o zaman

 

BAŞKAN-11 Haziran hangi güne geliyor? Salı saat 18:00 mi yine? Evet arkadaşlar bir sonraki meclisimiz 11 haziran saat:18.00 da. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

 

 

   

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

 

                                                                       Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                                 Üye                                                Üye