Meclis Çalışmaları

01/08/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

05.07.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1-(BAŞKANLIK MAKAMI-295) Bayraklı Belediyesinin Rize ili, Güneysu Belediyesiyle Kardeş Belediye olunmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 6. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4063) Kurumumuz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 6. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4086) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecesinin unvanına karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3628) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt birimleri olarak kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi" ve "Çocuk Masası Birimi Yönergesi" hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5260) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36888 ada, 12 nolu parseldeki 4/193 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5261) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37009 ada, 3 nolu parseldeki 3/179 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5108) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 14161 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Katlı Bölgesel Otopark alanında kalmakta olan 2.096,30m2 yüz ölçümlü taşınmaz için, İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.529.000,00 TL bedel takdir edilmiş olup;  2942 (D.4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın bu bedelin üç (3) eşit taksit ile tarafımıza ödemesi yapılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılıp yapılamaması hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (BAŞKANLIK MAKAMI-295) Bayraklı Belediyesinin Rize ili, Güneysu Belediyesiyle Kardeş Belediye olması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :66

 

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4063) Kurumumuz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 6. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :67

 

8- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4086) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecesinin unvanına karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :68

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2744) 5393 sayılı Belediye Kanununun Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin (a) bendi, Acil Durum Planlaması Başlıklı 53. maddesi hükümleri gereğince Bayraklı Arama ve Kurtarma  (BAK) Ekibinin Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :69

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-892) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :70

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :71

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1105) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :72

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4313) Bayraklı ilçesi, Çiçek  Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33289 ada, 6 nolu parseldeki 3/77 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :73

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4391) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 26N-3C Pafta, 31689 ada, 23 nolu parseldeki 9/121 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :74

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4408) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada 16 parseldeki 3/32(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin satışına dair alınan 01.10.2018 tarih ve 488 karar no.lu Meclis kararının iptali ile tevhit işleminden sonra oluşan 37023 ada 20 parseldeki 771/3671 (30,84 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :75

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1104) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ.: XX

 

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi İpek KUL’un mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.08.2019

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

                                                                                                   Serdar SANDAL

                                                                                                         Meclis Başkanı