Meclis Çalışmaları

03/01/2020

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 03.01.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI- Mehmet TOPTAŞ- İbrahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU- İrfan ÖNAL- Cindi Can POLAT- Serap KESKİN- İpek KUL- Nilgün ALPASLAN- Osman AKSEKİ- Zehra ONGUN- Gönül GÜNGÖR- Ali UĞUREL- Emel ARSLAN HÜR- Ertuğrul CİVELEK- Hasan KARABAĞ- Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ- Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR- Emre DEMİR.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN-Evet değerli meclis üyeleri sevgili konuklar çoğunluğumuz vardır. 2020 Ocak Ayı meclisinin birinci oturumunu açıyorum. Geleneksel olarak ilk meclislerimizi İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başlıyoruz, buyurun.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemin bir nolu maddesi Sayıştay Raporuyla ilgili. Evet arkadaşlar. Efendim? Oylamaya sunmaya gerek var mı? Yok, gerek yok. Buyurun. Sadece bilgilendirme bu.

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen "2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu" gönderilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesine göre 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu sonucunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

 

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

 

"Denetimlerin dayanağı; 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali tabloları ve bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetim kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dahil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Kamu İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bayraklı Belediyesi tarafından 2018 yılını kapsayacak bir İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmış, tüm müdürlüklere dağıtılmış ve kurum web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca Eylem Planı hazırlanırken oluşturulmuş izleme ve yönlendirme kurulu bulunmaktadır.

Kurum personelinin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları rahatça bildirebilmeleri amacıyla “Hata, Hile, Usulsüzlük ile Yolsuzlukların Bildirilmesi Şikayet ve Müracaatlarda izlenecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” 22.02.2016 tarihli Başkanlık oluruyla yürürlüğe girmiş ve tüm personele duyurulmuştur.

Kurumdaki tüm personel, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in Ek 1’inde yer alan Etik Sözleşmesini imzalamış olup, Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açıkça ifade edilmiştir. Mali işlemlerin süreç akış şemaları hazırlanmış, evrakları ve önemli belgeleri imzalamaya ve onaylamaya yetkili kişiler yazılı olarak belirlenip, ilgililere duyurulmuştur. Ayrıca “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan limitleri aşan tüm taahhüt ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.

Stratejik plan, idarenin paydaş görüşleri alınarak birimlerinin ve personelinin katkılarıyla mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmış ve idarenin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı oluşturulmuştur.

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler, idare faaliyet raporunda gösterilmekte ve Belediye web sitesinden duyurulmaktadır. Tüm harcama birimleri tarafından birim faaliyet raporları düzenlenip, harcama yetkilileri tarafından güvence beyanı verilmektedir. Birim faaliyet raporlarında yer alan bilgi ve açıklamaların doğru ve güvenilir olup olmadığı güvence beyanına dayanılarak ayrıca kontrol edilmemektedir.

Belirtilen hususlar kapsamında, Bayraklı Belediyesinde mevcut iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi yönünde, yürürlükteki iç kontrol mevzuatının gereklerinin büyük ölçüde yerine getirildiği değerlendirilmektedir.

 

DENETİM GÖRÜŞÜ

 

            Bayraklı Belediyesi 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve raporda yer alan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının,  "Denetim Görüşünün Dayanakları" bölümde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır."

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                         

 

 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar bu Sayıştay bulgularıyla ilgili bize gelen bütün bilgiler değerlendirilmiş ve bunların tamamıyla ilgili Teftiş Kurulu ayrıca görevlendirilmiştir. Yani, o konuda da çıkan gereği neyse belediyemiz tarafından da yapılmıştır, bunu da ayrıca tüm meclis heyetine sunmayı görev biliyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.12.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanmasıyla ilgili Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanmasını talep ediyoruz. Yalnız başkanım gündeme geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biz burada Sayıştay raporunun okunacağını düşünüyorduk ama şuan yönetmelik okundu herhalde. Rapor değil yani sonuç raporu değil bu.

Yeşim TEKOĞLU- Rapor. Zaten başkan bilgilendirme sunuyor, olması gerektiği gibi.

BAŞKAN- Yani burada size söylediğimiz şey şu; Sayıştay bulgularını aldık değerlendirdik, gereğini yaptık ilgili birimlere resmi olarak bildirdik, bunu söylüyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Denetimin sonucu.

Abdullah AKTAŞ- Peki bu bulgularla ilgili bilgi verecek misiniz peki? Nedir, ne değildir?

BAŞKAN- Neyle ilgili?

Abdullah AKTAŞ- Bulgularla ilgili.

BAŞKAN- Bulgularla ilgili zaten resmi kendi iç işleyişimiz yani. Ama biz bu işlemin hangi boyutuyla yapıldığını vesairesini kendi iç işleyişimiz bitmeden söylemenin bir anlamı yok ki.

Abdullah AKTAŞ- Tamam.

BAŞKAN- Evet, geçmiş toplantı tutanağının oylanması Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ettik başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet, geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, gündemin üçüncü maddesi buyurun.

 

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde ve okunmasını gibi oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım oylanması.

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Ek önergeleri okuyalım.

Yeşim TEKOĞLU- 4 tane ek önergemiz var.

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-173) “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınmasını oylayalım başkanım.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet, arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-174) “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” (EuropeAid/167523/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-175) Bayraklı Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" gerçekleştirmek için ortak çalışma ağı olan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı"na katılım için "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi ve Sürdürülebilir Kentsel  Gelişim Protokolü kapsamında, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde "Sürdürülebilirlik Ofisinin" kurulması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınmasını uygundur başkanım.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4299) Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınmasını uygundur başkanım.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2020 yılı için güncellenmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınmasını uygundur başkanım.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8615) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Kordon Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım grubumuz adına Mehmet TOPTAŞ’ı öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Grubumuz adına Orhan TEMİZ’İ öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar asil olarak Mehmet TOPTAŞ’ın, yedek olarak Orhan TEMİZ’i  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2723) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak Çamkıran Hizmet Binası önünde bulunan parka "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" adının verilmesi hk.

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar bu arkadaşımız yurt dışından gelen bedelli askerliği kabul etmeyen, izine gelmeyen ama son 20 gün kala koruma iken Manavkuyu da ikamet ediyorlar şehit düşen bir kardeşimiz. Buyurun Yeşim Hanım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Kültür, Sosyal İşler ve Sosyal Konutlara havalesini talep ediyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

 

BAŞKAN- İki nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-7094) Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personellere (01.01.2020 tarihinden itibaren, Meclis karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personellere göreve başladığı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar) ödenmek üzere ekli listede kadro adedi ve ünvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek görev yapacak ilgili personellere ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar o iş güvenliği ile ilgili verdiğimiz sözü tutuyoruz. Tüm kadrolu arkadaşları hiç kimseyi ayırmadan sözleşmelilerin tamamını uzatıyoruz, bununla ilgili bir madde. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz. Ama aynı zamanda Ocak ayında olduğu için maaş dağıtımı komisyondaki arkadaşların bir sonraki meclise yetiştirmelerini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

 

BAŞKAN-  Önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN- Evet aslında bu da bizim ihale komisyonuyla ilgili bir gelişme. Buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım AR-GE, Hukuk ve Eğitim komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

 

BAŞKAN- İlgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-173) “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bu iş birliği protokolü ve size yetki verilmesi. O yüzden oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

                                                  

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

6- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-174) “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” (EuropeAid/167523/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

                                                  

BAŞKAN- Evet önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-175) Bayraklı Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" gerçekleştirmek için ortak çalışma ağı olan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı"na katılım için "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi ve Sürdürülebilir Kentsel  Gelişim Protokolü kapsamında, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde "Sürdürülebilirlik Ofisinin" kurulması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım burada da size yetki verme var ancak bir tane sürdürülebilirlik ofisinin açılması var. O yüzden Kentsel Dönüşüm, Hukuk, Kent Konseyi, AR-GE ve Eğitim komisyonlarına sevkini talep etmekle birlikte bu da önemli bir konu bir sonraki meclise yetiştirilmesi gerekiyor başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

                                                  

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4299) Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna sevkini talep ediyoruz. Bir sonraki meclise yine yetişmesi şartıyla.

Abdullah AKTAŞ- Sevki uygundur başkanım.

                                                  

BAŞKAN- Evet ilgili önergeyi Plan Bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2020 yılı için güncellenmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yine buda 2020 Ocak ayından itibaren geçerli olacağı için yine bir sonraki meclise yetişmesi talebi ile Hukuk, Plan Bütçe ve Çevre Sağlık komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

                                                  

BAŞKAN- Evet arkadaşlar dokuz nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1699) 2020 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17 inci maddesine uygun olarak belirlenen aylık miktara ilişkin ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

                                                  

BAŞKAN- Evet bir nolu önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8341) Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No:49/A da bulunan Düğün Salonu olarak kullanılan kısmın Masal evi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım iki ve üç oy çokluğuyla gelmiş. Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Dur bakalım belki oy birliğine döner.

Yeşim TEKOĞLU- Evet, masal evi gibi bir projemiz varken oy çokluğu ile gelmesi...

BAŞKAN- Kadınların istihdamı, yoksul çocukların bu imkânlardan yararlanması. Yani ben bu konuda Abdullah Beyin sağduyulu olacağına inanıyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım isterseniz ben bir açıklama yapayım neden oy çokluğuyla geldiğine dair. Şimdi halkımız nezdinde yapılacak olan projelerin hiçbirisine biz karşı değiliz her zaman destek veriyoruz vermeye de çalışıyoruz. Yalnız burada özellikle komisyonlardaki görevli arkadaşlarımıza ben kendi grubumuzdaki arkadaşlarımıza ben birebir belirtmiştim komisyon olarak gidin yerinde tespit edin. Gerçekten bu düğün salonunun kapanmasıyla ilgili şikâyetler var mı, oradaki insanlar buranın kapanmasını istiyorlar mı bir sorun ona göre kanaat verin demiştim. Çünkü bize gelen duyumlar bu düğün salonunun kapanmasını istemedikleri yönündeydi.  Şimdi şöyle, burası yaklaşık üç dört mahalleye hitap eden bir düğün salonu o bölgede yakın bir düğün salonu da yok. Dolayısıyla belki rahatsızlıkları olabilir ama bunları önlememiz lazım burayı kapatmamak lazım. Çünkü yukarı mahalledeki insan…

                                                  

BAŞKAN- Postacılara açıyoruz ya…

Abdullah AKTAŞ- Ama ne zaman açılacağı belli değil başkanım. Hazır burası varken…

BAŞKAN- Düğün başlamadan açıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım Postacılar ama bu taraftaki mahallelere yine uzak kalacak orası yani.

BAŞKAN- Abdullah Bey bu sonuçta yoksul aile çocuklarının gidip eğitim alabileceği, annelerinin de o alanda iş edinebilecekleri para kazanabilecekleri ve belediyemize de yük olmadan Büyükşehir’imizin öncülüğünde yapılacak bir proje. Takdir sizin.

Abdullah AKTAŞ- Yani şöyle, bu madde ayrılsaydı düğün salonunun kapatılması, masal evinin yapılması ayrılsaydı masal evi projesine biz evet derdik, düğün salonunun kapatılmasına hayır derdik. Dolayısıyla bu madde birleşik olduğu için oy çokluğu ile geldi.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8392) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIA pafta, 25873 ada, 1 parsel no.lu 3.379,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Yeşim TEKOĞLU- Komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8399) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 14 parsel no.lu 36,47 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 4 dahil olmak üzere 17 dahil oy birliği ile gelmiş komisyonlarımızdan. O yüzden hepsinin oy birliğiyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği gibi oylanması uygundur.

BAŞKAN Arkadaşlar 4 dahil 17 dahil bu aradaki bütün önergeleri komisyonlardan geldiği şekli ile kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım tekrar aynı komisyonlarda değerlendirilmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- komisyonlara havalesi uygundur başkanım.

BAŞKAN Evet arkadaşlar bir nolu önergeyi komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisi hk.

BAŞKAN- Arkadaşlar burası Manavkuyu daki Fatih Camii. Bizim protokol cami olarak düzenlenmesini istediğimiz bir cami. Komisyon üyelerimizin tereddütleri var yani birde yerinde görmek istiyorlar. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar ve Hukuk komisyonlarına tekrar sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

BAŞKAN- Buda arkadaşlar yine Mansuroğlu Mahallesindeki bir camimiz yıkılıp yerine yenisi yapılacak ama komisyon üyelerimizin sıkıntısı şu, 200 m2 alan üzerinde 6 kat olması ile ilgili çekince var. Onu da sanıyorum yerinde inceleyecekler ondan sonra karara bağlayacaklar. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar,  Hukuk ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN Arkadaşlar ilgili maddenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN-  Dilek ve temenniler kısmına geçiyoruz. Söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle yeni yılın hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Göreve yeni gelen Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımıza da başarılar diliyoruz, kendisini tebrik ediyoruz. Ayrıca geçtiğimiz hafta milli otomobilimiz tanıtıldı inşallah onun da ülkemize hayırlı olacağını 58 yıl sonra bir özlemin giderileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu gündemdeki bırakılan iki madde ile ilgili ben konuşmak istiyorum. Şimdi başkanım bu iki yani bu özellikle protokol cami olarak düşündüğümüz Fatih Camisi ile ilgili bu konuda daha öncede sizinle görüşmüştük müftü ile de görüşüldü buranın eksikleri gedikleri çıkartıldı ve onun doğrultusunda bir takım işler yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bu gündeme getirilen bu madde sizin gündeme ilave ettirdiğiniz bir madde yani belediye başkanı ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da birimlerimizden gelen bir madde. Şimdi burada karşı çıkanlarsa yine Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar. Şimdi burada ben tedirgin olmayı anlayamıyorum. Şimdi burada bu caminin birde şu var yani yerine gidip tespit edilecek ya kardeşim bir aydır niye gitmediniz madem? Yani bu maddeyi şimdi burası için bir şeyler yapılmaya çalışılıyor Bayraklı için beş kere komisyonlar toplama şeyi var yetkisi var niye bunu ayın başında yapıp da beş kere toplanıp da bu yere gitmediniz, niye görmediniz burayı? Şu an bu Bayraklı için gerçekten elzem yapılması gereken bir iş. Protokol Camimiz yok, İzmir protokol camii bildiğiniz gibi Beşikçioğlu Camii. Dolayısıyla böyle bir şeyin burada olması Bayraklıya bir katkıdır. Komisyon üyesi arkadaşlardan ben şunu istiyorum, tamam yerine gidin ama burada yapılması gereken işler gerçekten gerekli olan işlemler ki ilgili birimlerimiz müdürlük zaten bununla ilgili projesini hazırlamış bununla ilgili açıklamalarını 3- 4 sayfa halinde komisyona sunmuş dosyaları bende gördüm. Hem bu iki cami konusuyla ilgili söylüyorum. Şimdi ilgili birimlerimiz bunları elden geçirmiş İmar Müdürlüğü veya buna rağmen işte yerine gidip görelim bu bana yani biraz şey geldi yani. Buraya bir protokol Camii kazandırılacak komisyonlarımızdaki arkadaşlarımızın da bu incelikte bu konuya bakmaları lazım ki bir an önce çünkü bu siyasi bir olay değil veya farklı bir olay da değil hukuki yoldan bir sıkıntısı da yok. Burada bir oradaki çalışanlara bir yer yapılmaya çalışılıyor yani genel anlamda yani burada sakıncalı bir durum yok. Dolayısıyla komisyondaki arkadaşların bunları bekleteceklerine bir ay boyunca beş kere toplanıp da bir an önce çıkarmalarını biz şuan burada dile getirmek istiyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Abdullah Bey komisyon Cumhuriyet Halk Partisinden oluşmuyor ki başkanım.

BAŞKAN- Bir saniye Yeşim Hanım bitirsin  hatip sözünü bitirsin bir saniye.

Abdullah AKTAŞ- Cumhuriyet Halk Partisinden oluşuyor demedim. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar itiraz etmiş bu konuya.  İşte burada konuşmak istemiyorum da Camiye şey yapılıyor da kalınacak yer yapılıyor da neden okul yapılmıyor. Şuan bu okul konusu değil okul konusu geldiğinde mutlaka oda konuşulacak.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye yalnız ne söyleyecekse bitirsin cevap vereceksek ondan sonra verelim.

Abdullah AKTAŞ- İlçemiz için gerekli olan bir proje yani o yönde bakılmalı siyasi olay değil dediğim gibi yani zaten sizin önerinizle geldi biz teşekkür ediyoruz böyle bir yatırımdan dolayı.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar Fatih Camii’nin Protokol Camii olması bizim de seçim vaatlerimizden bir tanesi. Diğer caminin yıkılıp yerine yenisinin yapılmasıyla ilgili Sayın Müftümüzle biz görüştük onlarda bize projelerini vesairelerini getirdiler. Fatih Camii ile ilgili aslında İmar komisyonundaki bütün arkadaşlar başkanlık makamında bizi ziyaret ettiler sizin üyenizde vardı yani bütün komisyon üyeleri olarak Fatih Camii ile ilgili ciddi bir sıkıntı yok. Ama öbür Mansuroğlu’ndaki camii ile ilgili 200 m2 zemin üzerindeki altı katla ilgili bir tereddüt var. Yani arkadaşlarımızın da bu tereddüdü giderip karar vermelerinde sıkıntı yok 15 gün geç olsun temiz olsun. Bir sorun yok yani biz halen arkasındayız. Evet, buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanın değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizde herkesin yeni yılını kutluyoruz savaşların olmadığı barışın egemen olduğu ve kardeşçe yaşadığımız bir yıl diliyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı ilçesi olağan kongresi yapıldı ve bu kongrede Avukat Pınar SUSMUŞ arkadaşımız İlçe başkalığına seçildi…

BAŞKAN-  Biz de memnuniyetimizi dile getirelim evet. Kutluyoruz.

Cindi Can POLAT- İlçe başkanımıza önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz. Sayın başkanım sizde ifade ettiniz açıklık getirdiniz ancak ben de bir kez daha ifade edeyim, gündemde tutmuş olduğumuz camii projeleri talepleri ile ilgili planlama ilke esasları ve teknik açıdan bazı sıkıntı ve sorunların olduğunu arkadaşlarımız ben o komisyonda yokum ama ifade ettiler. Bu sebepten dolayı komisyon gündeminde tutuldu. Önümüzdeki ay içerisinde bu konu değerlendirecek ve bir şekilde karar alınacaktır diye düşünüyorum teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlar bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi Kentsel Dönüşüm bu 60 hektarlık alanla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük bu anlamdaki çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımız Bayraklı Belediyesinin yürütülmesi ile ilgili bir kanaate vardık, bununla ilgili biz hazırlıklarımızı yapalım yani hem Büyükşehir bürokrasi ile görüştükten sonra biracık daha olgunlaştıralım. Adalet Mahallesinde yaptığımız gibi tüm meclisimizi bir bilgilendirelim bütün bileşenleri ile ne yaparız ne ederiz bu meseleyi nasıl çözeriz hep birlikte karara bağlayalım. Yetişebilirse bir dahaki meclise meclisten önce halledelim, yetişmezse önümüzdeki ayki mecliste bu 60 hektarlık alanla ilgili düzenlemeyi hep birlikte oturup tartışalım. Buyurun.

Kıyasettin AYDEMİR- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri kıymetli hazirun, 2020 yılının başta ülkemize sonra da Bayraklımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN- Peki teşekkür ediyorum. Buyurun.

İbrahim BALIKÇI- Sayın başkanım saygı değer meclis üyeleri hepinize hayırlı akşamlar, ben de yeni yılınızı kutlarım. Ayrıca, Emre DEMİR kardeşimiz vatani görevini yapmak için aramızda değil ona da hayırlı teskereler diliyorum. Hayırlı akşamlar.

BAŞKAN- Kaç günü kaldı? Bir haftası. Meclisin kıymetini bilin. Buyurun Muhammet Bey.

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkanım çok kıymetli meclis üyeleri 2020 yılının dünyaya ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Ayrıca yeni seçilen CHP ilçe başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum partisine ve Bayraklıya.  Diğer bir konuda başkanım daha önceki meclislerde dile getirmiştik bu düğün salonlarıyla ilgili olan konu. 75. Yıl Mahallesindeki düğün salonu kapandı. Şuanda Cengizhan Mahallesinde ve Alparslan Mahallesinde bu işi kaldıracak bir düğün salonu yok, büyük bir nüfusa sahip olan bölgede bununla ilgili düğün salonu projeniz var mı o bölgede? İkinci bir konu da düğün salonlarındaki indirimi iki düğün salonuyla sınırlı kalmıştı daha sonraki dönemlerde dar gelirli vatandaşlara ve Şehit ve Gazi ailelerine tüm düğün salonlarına uygulanacağıyla ilgili bir söz vermiştiniz. Vatandaşlarda bununla ilgili bizi sürekli arıyor ve bu konu ile ilgili taleplerini iletiyorlar. Yani dar gelirli vatandaşlarımıza bedava olması ve Şehit ve Gazi ailelerine tüm belediyeye ait belediyeye haiz olan düğün salonlarının bedava olması ile alakalı konu.

Muhammet ŞAHİN- İkinci bir konu ise camilerle ilgili olan başta Cengizhan mahallesindeki Serhat camisi ile alakalı destekleriniz ve diğer camilerle ilgili desteklerinizi biz biliyoruz bu anlamda da teşekkür ediyorum. Niyetinizden dolayı bir tereddüdümüz yok Milliyetçi Hareket partisi olarak.

BAŞKAN: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkanım değerli meclis üyelerim ben de 2020 yılının tüm büyük Türk milletine insanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni seçilen Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanı Pınar SUSMUŞ hanımefendiye ve yönetimine başarılar diliyorum. Sayın başkanım ben birçok vatandaşın sorunları ile ilgilenen meclis üyelerinden biriyim bütün arkadaşlar gibi. Branşımın dışında birçok sorunlar geliyor 24 saat belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız haklı olarak sorunlarını bize iletiyor biz de hiç nazlanmadan ilgili müdürlerimizle, başkan yardımcılarımızla bunları paylaşıyoruz ve çözüyoruz, tamamını çözüyoruz hiçbir aksaklık yok, hukuk çerçevesinde hiç sağa sola sapmadan. Ben bu konuda başta Fen İşleri Müdürümüze, Temizlik İşleri Müdürümüze, Zabıta Müdürümüze, Park Bahçeler Müdürümüze, Bayraklının ismini duyuran faaliyetlerden dolayı Kültür Müdürümüze ve Plan Bütçe komisyonundayım diğer komisyonlardayım bu komisyonlarda görev yaparken Yazı işleri Müdürlüğümüzden büyük destek alıyoruz çalışanlarına ve müdürümüze ve tüm belediye başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum, saygılar sunarım.

BAŞKAN- Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sen konuşmayı yaptın aslında abi.

Mikail BİLİCİ- Yaptım mı?

BAŞKAN- Biraz önce yapmadın mı?

Mikail BİLİCİ- Özeldi bizim onunla hikâyemiz. Güzel hikâyeler oluyor başkanım bazen. Fatih Cami ile ilgili ciddi bir sıkıntı yoktu sayın başkan, Alpaslan Mahallesinde Durmuş Yaşar İlköğretimin önünde ciddi bir sıkıntı var. Bilginiz varsa sayın başkan oradan geçerken utanıyorum ben. Çocukların yürüdüğü kaldırımlar yoldan 45 cm falan yüksek. 2 araç geçtiği an yolda yürüme imkânı yok, yolda yaya geçidi yok. Korkuyorum çocuğun birinin başına trafik kazası gelecek diye. Şahsınızdan, meclisimizden ricam çok hızlı bir şekilde oraya bir el değmesi lazım ne yapılabilecekse. Birde aynı sıkıntıyı Boğaziçi Kolejinin önünde gördüm sayın başkan. Orada da karşı tarafa geçiş var ama yaya geçişi yok öğrenciler için orada da bir trafik yoğunluğu var, gözden kaçırıyoruz.

BAŞKAN- Fen İşleri Müdürümüz not alıyordur herhalde.

Mikail BİLİCİ- Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu çok ivedi, diğer taraf kolay bir yaya geçidi yapacaklar ama Durmuş Yaşar ciddi sıkıntılı sayın başkan, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum uyarınız için, sağ olun. Evet, başka söz isteyen arkadaşımız, buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bende çiçeği burnunda İlçe başkanımız Pınar SUSMUŞ hanımı tebrik ediyorum. Kadının sesi her zaman Cumhuriyet Halk Partisinde daha da varmış bunu görmüş olduk. Hayırlısı olsun, başarılı çalışmalara imza atacağından şüphemiz yok. Ben de 2020 yılında en çok temenni ettiğim şey kadın cinayetlerinin son bulması. Bu kadar ekonomik dar boğazda vicdanlı insanların çoğalmasını talep ediyorum, bol şans diliyorum tüm herkese. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Biz teşekkür ediyoruz.

IX.  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar toplantıya katılmayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Yeşim TEKOĞLU- 8 Ocak 2020 Çarşamba saat 18.00 de.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet, 8 Ocak 2020 Çarşamba saat 18.00 de görüşmek üzere.

 

    Serdar SANDAL

   Belediye Başkanı

 

                                                   İpek KUL                                     Mukaddes IŞIN

                                                       Üye                                                        Üye