Meclis Çalışmaları

03/07/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 03.07.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gönül GÜNGÖR - Hasan KARABAĞ - Şeyhmus BIÇAKÇI -  Mikail BİLİCİ - Murat PERVANE -  Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyelerimiz yeteri kadar çoğunluğumuz var. Meclisi açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.07.2020 tarihli Meclis Tutanağı.  

BAŞKAN- Gündemin II. maddesi Geçmiş Toplantı Tutanağının Oylanması Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.  

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş meclis tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet, Ak Parti İlçe Başkanımızda geldi hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Pınar SUSMUŞ da aramızda sizlerde hoş geldiniz.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet gündemin III. Maddesi buyurun.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ - 3226)  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı 1'inci maddesinin "ç" bendi gereğince işlemlerin yürütülebilmesi hususunda karar alınması hk.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına havalesini.. 

Abdullah AKTAŞ-  Uygundur.

BAŞKAN- Yani şimdi aslında bu bir genelge bunun komisyonlara havalesi.. Oylayabiliriz bence.

Abdullah AKTAŞ-  Yalnız başkanım komisyonlara gitmesi de uygun. Şimdi buradaki neler ertelendiğiyle ilgili bir bakılsın bence görüşülsün.

BAŞKAN- Yani biz bunu nasıl düzelteceğiz? Yukarıdan genelge gelmiş. Yani mesela şurası uygun değil diyemeyiz ki. Evet bu bir kanun yani sonuç itibari ile..

Abdullah AKTAŞ-  Tamam oylansın o zaman.

BAŞKAN- Emel Hanım sizce de…

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

BAŞKAN-  Evet IV. Maddemiz Yeniden Gündeme Alınan Önergemiz evet Faaliyet Raporumuz var. Buyurun.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - 1219) 2019 Mali yılı Faaliyet Raporu hk.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar burada usule uygun bir şekilde gerek muhalefetteki arkadaşlarımızın eleştirilerini net olarak dinleyelim. Bence herhangi bir sözlü sataşmaya meyil vermeden arkadaşlarımız eleştirilerini açıkça beyan etsinler, orada da surelere riayet edelim. Sanıyorum partiler adına ve ihtisas komisyonları adına 20’şer dakika onun dışında söz almak isteyen arkadaşlarımız 10’ar dakikalık bir söz hakkı olmuş olacak. İlk sözü…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Efendim. Evet buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım bu Faaliyet Raporuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonumuz gerekli, komisyonda görevli meclis üyesi arkadaşlarımız konuşmalarını yapacak.

BAŞKAN- Evet bu konuda şöyle bir usul şey yapabiliriz. Siz..

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet evet buyurun.

Serap KESKİN- Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım. Yasal dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi gereğince belediyemizin…

BAŞKAN- Bir saniye arkadaşlar bir usul hatası yapmayalım. Faaliyet Raporu görüşülürken şöyle bir uyarı geldi. I. Başkan Vekiliyle yer değiştirmemiz gerekiyor. Evet buyurun.

 

Serdar SANDAL

        Başkan

 

                                                           Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                    Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 03.07.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Meclis I. Başkan V.              : İrfan ÖNAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gönül GÜNGÖR - Hasan KARABAĞ - Şeyhmus BIÇAKÇI -  Mikail BİLİCİ - Murat PERVANE -  Derviş KABACIK.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Söz kimdeydi?

Serap KESKİN- Evet başa alıyorum. Evet sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım. Yasal dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi gereğince belediyemizin 2015 – 2019 Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmanın nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporları bilginize sunulmuştur. TÜİK’in açıkladığı verilerine göre 2018 yılının son üç ayında ülke sanayisinde % 6.4, inşaat % 84 daralması dolardaki yüksek çıkış ile etkisini göstermeye başlayan ekonomik kriz devletimiz tarafından belediyelere bir takım kısıtlamalar getirmesine neden olmuş, bunu 11.10.2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe giren 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm belediyelere Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile de belediyemize iletilmiştir. 2009 yılında krizin iyice belirginleşmesine rağmen Belediye Başkanımızın 2019 yılı Faaliyet Raporu sunuş kısmında dile getirdiği gibi göreve geldiği günden beri tasarrufa öneli ölçüde yer vermiş, israfın önüne geçmiştir. Buda uzun vadeli ve kısa vadeli borçlarımızda düşüş etkisi yaratmıştır. Yeni parklar yapılmıştır. Bayraklı’mızın cadde ve sokaklarına binlerce ton asfalt dökülmüştür. 2019 yılı aynı zamanda belediye yönetimini devraldığımız, belediyemizin mevcut durum analizini yaparak stratejik planının hazırlanması ile geçen bir yıl olması, proje hazırlıklarının yapılması açışından oldukça yoğun bir yılda olmuştur. Bu yoğunluğa rağmen hizmetler aksatmadan devam etmiş, belediyelere de yansıyan ekonomik krize rağmen personel ücreti aksatılmadan ödenmiştir. Belediye Başkanımızın bu konuda gösterdiği performans takdire şayandır. 2019 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmasında emeği geçen Mali İşler Müdür yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK ve ekibine çok teşekkür ederim.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Mehmet Bey buyurun.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkan, değerli meclis üyelerim Plan ve Bütçe Komisyonu olarak 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında söz almış bulunmaktayım. 2019 yılı ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle sıkıntılı bir yıl olarak tarihe geçmiş, tüm belediyelerin yaşadığı maddi zorlukların benzeri de Bayraklı Belediyesi olarak yaşamaktayız. 2019 yılı genel bütçe içindeki vergi gelirlerinin düşmesi neticesi belediyelere aktarılan paralarda kesinti yapıldığında ve ekonomik sıkıntı yaşayan emlak vergisi mükelleflerimiz ile esnaf kardeşlerimizin vergi, resim, harç ve işleriyle ilgili taraflarına gönderilen ödeme emirlerini tam ve eksiksiz yerine getiremediğinden 2019 yılı gelirlerimiz 2018 yılı gelirlerinin altında gerçekleşmiştir. 2019 yılı giderlerimiz ise bir önceki yıl öncesi giderlerinden 39 milyon fazla gerçekleşmiştir. Giderlerimize artan enflasyon ektisi 2019 yılında görüşmüş olup, özellikle çalışanlarımızın maaş ödemelerinde % 35’in üzerinde bir artış olmuş, yine akaryakıt giderlerimiz % 55, elektrik giderlerimiz %  35 artış olduğu halde yaptığımız tasarruf tedbirleri neticesinde taşıt kiralamalarında % 18 azalma ile belediye hizmetlerimizi hiçbir şekilde aksatmadan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. 2019 yılı içinde faiz ödemesi olarak 16 milyon 466 bin 470 lira ödemesini de yaptığımız halde finansman sıkıntısı içerisinde bulunmadan başta çalışanlarımız olmak üzere maaş ödemelerini tam ve eksiksiz olarak zamanında hep yaptık. Uzun ve kısa vadeli banka borçlarımız ödeme planına uygun olarak ödenmekte olup bu borçlarda 2022 yılında son bulacaktır. Değerli meclis üyelerim 2019 bütçemizde 30 milyon borçlanma öngörülmüş ise de bu konuda aldığımız bir ihtiyaç nakit akışımızın dengeli tutulmasından dolayı gerek duyulmamıştır. Aldığımız hizmet ve alım ihaleleri şeffaf bir şekilde canlı yayın yapılarak gerçekleştirilmiştir. Giderlerimizin dökümünde 147 milyon maaş ödemeleri, 3 milyon 700 bin elektrik, 10 milyon 400 bin taşıt giderleri, 3 milyon 290 bin su gideri, 16 milyon 466 bin faiz gideri,  3 milyon 200 bin akaryakıt gideri, 18 milyon 700 bin temizlik işleri araç gideri, 11 milyon 200 bin genel giderler olarak yer almıştır. Yaklaşık 270 parkımızın 257 tanesinin bakımı tam ve eksiksiz olarak yapılmış, 6 yeni park ile 8 parkımız komple yenilenmiş, 24 parkımızda revize edilmiştir. Park ve bahçelerde azalan işçi sayımıza rağmen özenli bir çalışmayı sürdürdük. Park yapmak kolay ama bakım ve tamiratı gerçekten çok zor. İklim değişikliğine bağlı olarak değişen hava koşulları zaman zaman doğal afet gibi bölgemizde de bazı sıkıntılar yaşatmaktadır. Özellikle İzmir Gaz ve Gediz Elektriğin yaptığı çalışmalar nedeniyle yollardaki asfaltlama ve onarımlar zaman aldığından ve o firmaların ihmalinden vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için yoğun bir asfaltlama fen işleri çalışanlarımızca özenle yapılmış olup, bu sıkıntılar giderilmiştir.  Sağlık hizmetlerimizi aksatmadan sürdürerek yaklaşık 28 bine yakın kişinin bu hizmetlerden faydalanmasını sağladık. Bayraklı’da her canlının yanında bulunmaya devam ederek, başta sokak hayvanlarının aşı ve tedavileri özenle yapılarak park ve bahçelerde uygun yerlere mama ve su kapları yerleştirdik. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara ve isteklere anında müdahale ettik. Vatandaşlarımızı ucuz ve sağlıklı gıda almalarını sağlamak amacıyla düzenli kontrolleri ve denetimleri yaptık. Özellikle bazı bölgelerde işgaliye yapan esnaf kardeşlerimizi Büyükşehir Zabıta Birimleri ile ortak çalışma yaparak, uyararak ve yaptırımlarda bulunarak bu konudaki şikâyetlerinde üzerinde durduk. Yine Bayraklı da bir farkındalık yaratarak her hafta sonu bir semtimize başta Belediye Başkanımız ve belediye meclis üyeleri ile değerli muhtarlarımızın katkılarıyla vatandaşlarımızın yanına giderek toplu temizlik seferberliği ile mahallelerdeki sorunları birebir görmüş olup, vatandaşlarımızın isteklerini ve önerilerini aldık. 2019 yılı içinde meclis toplantılarında özellikle muhalefetteki arkadaşlarımızın tüm öneri ve eleştirilerini titizlik ve olgunlukla izleyerek ortak akılla belediye hizmetlerimizi tam ve eksiksiz olarak yapmaya gayret ettik. Bu konuda katkı koyan tüm belediye meclis üyelerimiz ile bizzat belediye başkanımız ve bürokratlara aktarılan konulardaki işlerin takipçisi muhtar arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. 2019 yılı Performans Programına uygun çalışma yapan tüm bürokratlarımıza ve emekçi kardeşlerime yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkürler Mehmet Bey. Evet başka söz isteyen? Evet Özgür Bey buyurun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Pardon buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi arkadaşlarımız bir takım şeylerden bahsettiler, bunlar zaten belediyelerin yapması gereken rutin hizmetler. Yani halka dokunması için yapması gereken asli görevler. Maaş ödeyeceksiniz tabi ki ödeyeceksiniz ki bu insanları burada tutasınız, bu insanların performansını yükseltmeniz lazım ki maaşını ödeyeceksiniz yani burada bu bir faaliyet gibi ya da bir performans gibi aks edilmesi çok yanlış. Ayrıca kitapçığa baktığımızda kitabın neredeyse % 50’sinin üzerindeki oranı rutin yapılan park, bahçe vesaire işlere ayrılmış. Geçen 1,5 yıllık sene boyunca verilen vaatlerin hiçbir tanesi yapılan elle tutulur somut bir şey hala göremedik. Yani maydanozların çıkmasını hala bekliyoruz. Şimdi dendi ki biz 2019 yılında krizden bahsedildi. Bu ülke öyle krizler yaşadı ki örnekleri 94, 98, 2001 yıllarında kasa atıldığında, ya da bir anayasa kitapçığı fırlatıldığında ülkenin bir devalüasyon geçirdiği günleri yaşadı. Yani sabaha kalktığımızda 1 liralık malzemenin 2 liraya çıktığı günleri de yaşadı bu ülke. Yani şuan krizi sadece biz yaşamıyoruz. Şuan krizi tüm dünya yaşıyor. Ülkenin haline bakın en büyük ülke dediğimiz Amerika’nın şuan içinde olduğu duruma bakınız. Vatandaşına bizim ücretsiz verdiğimiz hizmeti 300, 500 dolarlara tedavileri uyguluyor ama ülkemizde buna rağmen, birçok cephede savaşmasına rağmen, hatta kıtalar arası savaşmasına rağmen, kendini göstermesine rağmen hala daha o ülkelerden daha fazla proje üretmiş, daha fazla yatırım yapmış yatırım yapmaya devam eden bir ülke konumundayız. Bunun en büyük göstergesi de geçmiş dönemin büyüme hızımızın hala düşmediği, ilerleyerek devam ettiğini göstermektedir. Belki bu pandemi dönemi yaşamamış olsaydık şuan o 4,5’lerde olan yıllık büyüme 8-9’lara ya da 10-11’lere çıktığını da görecektik. Tabi ki bu pandemi süreci herkesin içinde olduğu ayrı bir küresel savaş halinde geldi. Her ülke kendi vatandaşını korur ya da kendi vatandaşına daha iyi hizmet etmek için bir takım harcamalar yaptığı, projelerini kısıtladı, ödeneklerinin bir kısmını aksatmak ya da geri çekmek zorunda kaldı. Buda tabi ki doğaldır. Bizde bir aile reisi olarak hepinize söylüyorum nasıl bir sıkıntıda ayağımızı yorganımıza göre uzatacaksak, devletin yaptığı da aynen budur. Şimdi biraz öncede dediğim gibi raporun büyük çoğunluğu rutin işlere ayrılmış. Biz artık şuradan şunu bekliyoruz. Verilen vaatlerin yapıldığını görmek istiyoruz. 1.5 yıl şuan bize göre boşa gitti. Hala bazı şeyler kâğıt üzerinde, hala bazı şeyler planlanmak üzere devam ediyor. Ama elle tutulur işte benim vaadim buydu, bunu yaptım denebilecek bir tane yatırım hala şuan biz göremedik. En kötü olanı da imar planları değişmiş olmasına rağmen hala o imar planında bir adım atılmış olduğunu görmedik. Hala birçok mahalle ne yerini satabiliyor, ne arsasını satabiliyor nede yerine tadilat yapabilir halde ya da tadilat yapabiliyor.  Bugün görüyoruz ki vatandaş böyle örneğin Adalet Mahallesi projeleri iptal olan, tarla haline gelmiş bir haldeyken, yani imarsız bir hale gelmişken vatandaş artık yerini nasıl düzelteceğini şaşırmış, çünkü 40-50 yıllık binalar ne tadilat yapabiliyor nede yıkıp yerine yenisini yapabiliyor. Ya da belediye olarak biz bu insanlarını önünü açabildik. Sokaklarda dolaşırken görüyorum vatandaş gidiyor tadilatla eski binasını yenilemeye çalışıyor. Bizim önce bu vatandaşın sıkıntılı olan kısımlarını çözmemiz lazım. Burada kalkıp çalışanın maaşını ödedim.  Vergimi ödedim. Tasarruf yaptım dememiz lazım. Çünkü bunlar  zaten yapılması gereken rutin işler, bunlar zaten asli görevlerdir. Asli görevleri burada faaliyet olarak sunmak bana göre çok yanlış, esas olan bunların dışında ne yaptığımıza bakmaktır. Pandemi döneminde tabi ki herkes bütün belediyeler bir şeyler yaptı. Ama şu da asli görev haline gelmiştir. Nasıl devletimin asli görevlerinden bir tanesi olan, öncelikli görevlerinden bir tanesi vatandaşına sahip çıkmak, destek olmak, maddi manevi yanında olmaksa belediyenin de görevi de aynı haline gelmiştir. Tabi ki bu yardımlar yapılacaktır. Tabi ki devlette bu yardımları yapacaktır. Ama belediyeler bunu yaparken vatandaşın sıkıntılı olduğu sorunları da, sıkıntılı olduğu noktalara da dokunması lazım. Dediğim gibi herhalde bu şeyde gördüm 5-6 tane mahallenin imar planları iptal ediliyor yine.  Yani deniyor ki biz imar planı çizmiştik ama yapamadık, beceremedik şimdi tekrar burayı tarla haline getiriyoruz, eski düzeni geri getiriyoruz. O zaman bununla hiç uğraşmayalım. Vakit kaybetmeyelim yani. Biz 1,5-2 sene boyunca bu imar planları üzerinde uğraştık ama şuan 3 sene geçti hala bir noktaya gelmiş bir proje hala çıkmadı. Çay Mahalle, Adalet Mahallesi 1’inci 2’inci olarak çıktı. Adalet Mahallesi iptal oldu. Çay Mahalle geçti ama hala yeni imar planına göre ruhsat başvurusu yapan ya da ne bileyim inşaatına başlayan ne bir vatandaş var nede bir müteahhit başvurusu var. Eğer yanlışsam ilgili arkadaşlar beni düzeltsinler. Bu ne demek anlamına geliyor? Buradaki yapılan projelerin vatandaş nezdinde ilgi görmediği anlamına geliyor. Vatandaşın bu projeleri kabul etmediği anlamına geliyor. Veya yapacak olan müteahhitlerin ya da bu işlerin içinde olan kişilerinde bunu kabul etmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim esas ilgilendiğimiz nokta  vatandaşın sıkıntı çektiği noktalardır. Yani ben maaş ödedim, SGK ödedim, araç kiralamalarını düşürdüm, yok tasarruf yaptım bana göre bunlar zaten olması gereken şeyler, bunlar zaten söylenmeden yapılması gereken şeyler. Esas bizim derdimiz vatandaşın derdi olması lazım. Cengizhan’daki sıkıntılar olması lazım. Sadece Manavkuyu’da, Osmangazi’de ya da ne bileyim Mansuroğlu’nda gövde gösterisi yaparak yer temizledim, bilmem ne yaparak hayat geçirmemek lazım. Şimdi bu pandemi sürecinde en çok dikkatimi çekende şuydu; şimdi bize gelen raporlara göre birçok insana yardım edilmiş. Allah razı olsun yapanlardan, emeği geçenlerden. Ki yapılması da gerekiyor. Eminim ki buradaki meclis üyesi arkadaşlarımın hepsi de şahsi bir takım yardımlarla insanlara destekte bulunmuşlardır. Ama şunu gördük;  bize gelen şikayetlerin birçoğunda yukarı mahallelerde bu pandemi döneminde fazla ilgi gösterilmediği şikayetleri geldi. Aynı derecede nedense daha fazla bu saydığım üç mahalleye daha fazla ilgi gösterildi. Şuan bu üç mahalle Bornova’dan geçmiş, modern olarak düzenlenmiş Bayraklı’nın üç mahallesi, ama bunların üçünü bıraktığın zaman zaten gerideki herkesin sıkıntıları daha çok. Oralarda eğilelim ama yukarıdaki insanları da unutmayalım. Yolu bozuk olan o insanları unutmayalım.  Evinde şuan 40-50 yıllık binada oturup da deprem ne zaman olup da altında kalacağım düşüncesi yaşayan insanları unutmayalım. Onun için faaliyet raporunu yaparken ödedik, ettik, yaptık demek yerine biz şunları düzelttik, şu projeleri yaptık deyip de bizim bu şeyle sunumu yapmasını beklerdik. İnşallah bundan sonra o şeyle olacağını düşünüyoruz. Ama en büyük beklentimiz seçim zamanı vatandaşa verilen vaatlerdir. Onlarında artık bu maydanozlarında gün yüzüne çıktığı günü çok bir hevesle şeyle şehvetle bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Grubumuz adına faaliyet raporunu görüşmek üzere, konuşmak üzere Sayın Özgür HIZAL söz alacak.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Evet Özgür Bey buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan, çok kıymetli meclis, kıymetli çalışanlarımız ve bürokratlarımız, basının değerli temsilcileri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bayraklı Belediyesinin 2019 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin görüşmelerde Ak Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle görüşmelerde bizim çalışmalarımıza da ışık tutan faaliyet raporu kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen tüm bürokrat ve çalışanlara grubum ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet şimdi burada biz bir faaliyet raporunun değerlendirmesini yapıyoruz. İktidar kanadı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu temsilcileri bu faaliyet dönemi içerisinde Bayraklı Belediyesini yapmış olduğu bir takım faaliyetlerden bahsediyor. Sayın Grup Başkan Vekilimizde genel itibari ile belediyenin Bayraklı da neler yapması gerektiğinden bahsetti. Şimdi bir faaliyet raporu bir belediye başkanının, ya da belediyenin faaliyet raporunun değerlendirilmesi yapılırken salt elimizdeki kitapçıkta ya da elimizdeki, önümüzdeki çalışmada şunlar şunlar yapıldı. Şunlar şunlar yapılmadı gibi bir değerlendirme yaparsak yanlış bir analiz yapmış oluruz. Ve doğru sonuca varamayız. O yüzden ben bu faaliyet raporuna ilişkin olarak, faaliyet raporuyla ilgili görüşlerimizi ortaya koyarken bir takım yan verilerle bunu desteklemek istiyorum. Bunlar nelerdir? Şimdi dilerseniz bunlara yavaş yavaş bakalım. Tabi bir belediye başkanının ya da belediye yönetiminin ister 1 yıllık dönemini değerlendirelim, ister 5 yıllık dönemini değerlendirelim. Bu dönemleri değerlendirirken o belediye başkanının öncelikle bir siyasetçi olması nedeniyle yaşadığı şehirde, yani belediye başkanlığı yaptığı şehirde yaşayan insanlara neyi vaat etmiş ya da ne gibi umutlar vermiş? Buna bakmamız gerekiyor. Yine o şehirde yaşayanların belediyeden ne gibi beklentileri var? Buna bakmamız gerekiyor. Yine o şehrin yerel anlamda ne gibi sorunları var? Bunu görmemiz gerekiyor. Kronolojik olarak meseleye bakacak olursak, bir kronolojik dizin içinde meseleye bakacak olursak bu dönemi esasında ikiye ayırmamız mümkün. Hatta üçe ayırmamız mümkün birinci dönemimiz 31 Mart 2019 öncesindeki dönem diyebiliriz. Çünkü bir siyasi olarak, bir siyasetçi olarak Sayın SANDAL sahneye çıkmış, Bayraklı Belediye Başkanlığına talip olmuş ve demiş ki “Ben Bayraklı’nın sorunlarını çözeceğim.” Ve seçmen iradesiyle de başkan olmuş. Ama bu dönem içerisinde neleri vaat etmiş bunları hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Mesela ne demiş? Demiş ki  “Her mahalleye taziye evi yapacağım.” demiş. Mesela ne demiş? O dönem çok popüler olan bir sorundu, bizimde müdahil olduğumuz bir sorundu. “Özkanlar Pazaryerini yeniden yapacağız.” demiş. Mesela ne demiş? “24 mahalleye 24 masal evi yapacağız.” demiş. Ve “Bunu 2 yılda tamamlayacağız.” demiş. Ve bunun 1,5 yılı bitti kaldı 6 ay. Mesela ne demiş? “Her mahalleye çocuk parkı yapacağız.” Demiş. Yine “Muhtarlık binalarının tamamını yenileyeceğiz.” demiş. “Doğançay Mahallesine pazaryeri yapacağız.” demiş. “Kültür merkezleri yapacağız.” demiş, değişik isimler adı altında. “Mevcut kültür merkezlerinin ismini değiştirmeyeceğiz yeni kültür merkezleri yapacağız.” demiş. Ve şöyle bir vizyon ortaya koymuş, hatta 2 vizyon ortaya koymuş. “Az hizmet giden mahallelere, alanlara daha çok hizmet yapacağız.” demiş. Bunların nereler olduğunu zaten meclis üyesi olarak sizler biliyorsunuz. Ve bir vizyon projesi ortaya koymuş. Aslında hepimizi heyecanlandıran bir projeydi bu, tüm Bayraklı’yı heyecanlandıran bir projeydi. “Bayraklı’yı Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti haline getireceğim.” demiş. Muazzam bir proje “Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 23 Nisan’da tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramın çekim merkezi olacak bir kent haline getireceğiz.” demiş. Bunu biz söylemedik. Bunu şuanda yönetimin başında olan Sayın SANDAL söyledi. Ne zaman söyledi? 31 Mart 2019 öncesinde söyledi. Elbette şunu çok net biliyoruz arkadaşlar, tüm bu saydıklarım ve saymayı atladıklarım sizlerinde bildiği ve geçen dönem 5 yıllık stratejik plan içerisinde bulunan ve sizlerin hazırlamış olduğu tüm bu projelerin 1 yıllık süre içerisinde tamamlanması mümkün değil. Elbette ki bunlar 5 yıllık süre içerisinde tamamlanacak. Ama şu bir gerçek ki, şu bir gerçek ki 1 yılda yapmış olduklarınız ya da yapmadıklarınız bize önümüzdeki 4 yıllık süre içerisindeki yapacaklarınızı gösteriyor. Maalesef şunu buradan çok net söylememiz mümkün ki 5’inci yılın sonunda Bayraklı’yı yine çok güzel günler beklemiyor. Çünkü bu 1 yıllık süre içerisinde birazdan detaylarına gireceğimiz, detaylıca anlatacağımız, neleri yapamadıklarınızı, neleri yaptığınızı ya da eksik yaptığınızı anlattığımızda çok net bir şekilde göreceksiniz. Yine az önce bahsettim bu faaliyet raporunu değerlendirirken başka bir veri elimizde olması gerekiyor, bu nedir? Bayraklı da yaşayan hemşerilerimizin Bayraklı Belediyesinden ve Bayraklı Belediye Başkanından beklentileri nelermiş? Buna bakalım. Bununla ilgilide bir çalışma yapılmış, ki bu çalışmayı yine siz yaptınız. Ama şunu da söylemekte geri durmamakta lazım bizimde sahada yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz sonuçlarla örtüşen bir çalışma, Bayraklı’lı hemşerilerimiz Bayraklı Belediyesinden ne bekliyor? Yol ve kaldırım istiyor. Demek ki Bayraklı’da bir yol ve kaldırım problemi var. Genel itibariyle bir imar problemi var ama, bunun yanında spesifik olarak yol ve kaldırım sorunu var. Bu belki Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi’nin bir kısmında olmamakla birlikte Bayraklı’nın birçok mahallesinde mevcut sokakları gezdiğimizde görebiliyoruz. Altyapı ve kanalizasyon istiyor, genel itibariyle Büyükşehir’in hizmet alanı içerisinde ama netice itibariyle Bayraklı Belediyesinin de belli sorumlulukları var. Çünkü Bayraklı halkı şunu istiyor. Diyor ki; “Her yağmur yağdığında benim can güvenliğimi tehlikeye atacak taşkınlar olmasın, malım zarar görmesin. Ben uzun yıllardır Bayraklı’da yaşıyorum ve Bayraklı’da yaşamaya devam edeceğim.” Diyor. Mesela ne istiyor? Toplu taşımayla ilgili bazı düzenlemeler istiyor, eksiklikler görüyor. Yeşil alan ve park istiyor. Yine imar ve kentsel dönüşüm istiyor. Bunları ben sıralarken sizin yapmış olduğunuz çalışmalara göre sıralıyorum. Yüzdelik anlamında  sırayla gidiyorum. Kültürel ve sosyal faaliyetler istiyor. Bayraklı’nın dokusuna uygun kültürel ve sosyal faaliyetlerden bahsediyor. 3000 yılık tarihi olan bir Bayraklı’nın tarihine uygun bir kültürel ve sosyal faaliyet istiyor. Çocuk parkı istiyor. Sağlık hizmetlerinin çak daha iyi noktalara gelmesini istiyor. Sosyal yardımların daha iyi seviyelere gelmesini istiyor. Genel anlamda söylüyorum ben bunları. Az öncede bahsettiğim gibi tüm bunları bu taleplerin tamamını elbette ki Bayraklı Belediyesi gerçekleştirmeyecek, bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesinin faaliyet alanları içerisinde. Ama burada sıraladıklarımın büyük bir bölümü Bayraklı Belediyesi tarafından yapılması gereken ve yapılması lazım gelen meseleler. Şimdi 31 Mart 2019 öncesinde böyle bir tablo varken, 31 Mart 2019 sonrasında başka bir tablo ortaya çıkıyor. Sayın SANDAL Belediye Başkanı seçiliyor. Göreve başlıyor ve bunu defaatle meclis toplantılarında, dönem dönem başka platformlarda ve nerede? Genel itibariyle de basında yapmış olduğu açıklamalardan şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Diyor ki; “Bayraklı Belediyesinde muazzam bir israf gerçekleşmiş…” Ya tasarruf yapıyoruz deyince israf yapılmış anlamına geliyor. “Muazzam bir israf gerçekleştirilmiş.” Diyor. Yine diyor ki “Bayraklı Belediyesinde inanılmaz derecede bir borç yükü var.” Diyor. Bunu bunu mesela nerede demiş? 23 Mayıs 2019 tarihinde bir gazeteye vermiş olduğu demeçte söylemiş. Tasarruftan bahsetmiş, israftan bahsetmiş, borç yükünden bahsetmiş. Demiş ki; “Müdürlerimizin altında araçlar vardı, ama tasarruf tedbirlerine de ihtiyaç vardı, arabaları kaldırdık. Bizde ağırlıklı işler ihale yoluyla gerçekleşiyor, temizlik hizmeti de öyle. Buralarda ciddi tasarrufa gittik. 4 aylık süre içerisinde sırf makam araçlarıyla 1 milyon liraya yakın tasarrufumuz var. 60 - 70 milyon civarında aylık mazot tasarrufu sağlıyoruz. Yine geçmişte yapılan 70 milyon şey 70 bin düzeltiyorum, özür diliyorum. 60 - 70 bin civarında mazot tasarrufu sağlıyorum. Yine geçmişte yapılan diş taraması, sağlık taraması, gıda yardımı gibi sosyal yardımları da iyileştirerek devam edeceğiz.” Bunu 31 Mart 2019 tarihinde bir basın kuruluna, bir gazeteye vermiş olduğu demecin bir kısmını sizlere okudum arkadaşlar. Yani kısacası şunu söylemiş çok borumuz var. Tasarruf yapmamız gerekiyor. İsraf var. Biz borçlarımızı ödüyoruz, ödeyeceğiz ve israfı da keseceğiz. Peki böyle mi olmuş? Buna bakacağız birazdan ama şunu söylemek istiyorum, evet israf var. Geçmişte biz defalarca söyledik. Bu belediyede israf var dedik. Bu belediye yanlış yönetiliyor dedik. Biz şuanda geçmişi değerlendirmiyoruz elbette ki. Bu belediyede çok ciddi borç yükü var dedik. Yanlış yönetimden kaynaklanıyor dedik. Ve Sayın SANDAL geldikten sonra bizim söylediklerimizi teyit eder nitelikte açıklamalar yaptı ve bunları düzelteceğiz dedi. Peki bunları düzeltme yönünde ne gibi bir çaba sarf etti şimdi dilerseniz sırasıyla bunlara bakalım. Hepimizin önünde kitapçıklarımız mevcut, hepimizin önünde kitapçıklar var arkadaşlar. Şimdi kitapçığın 36’ıncı sayfasını açarsanız…

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Evet Özgür Bey süre olarak 10 dakikayı aştınız.

Özgür HIZAL-Sayın başkan 10 dakika süre diye bir şey lütfen ben grubum adına…

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- 20 dakikaya yaklaşıyor.

Özgür HIZAL- Grubum adına 20 dakika olur, 30 dakika olur. Burada bir taraftan sayın başkan bir taraftan demokrasiden bahsediyoruz, bir taraftan şeffaflıktan bahsediyoruz. Grubumuzda sadece grup başkan vekilimiz Sayın Abdullah AKTAŞ Bey söz aldı. Grup adına hatta Cumhur İttifakı grubu adına burada söz almış bulunmaktayız. Bir kere teknik olarak söz ama siz burada 10 dakika, 15 dakika gibi bir sınırlandırma yaparsanız bu önümüzdeki süreç içerisinde gerçekten birbirimize iyi niyet açısından, iyi niyetli yaklaşmayacağımız anlamını taşır.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Evet sözünüzü bitirin.

Özgür HIZAL- Burada biz az önce az önce…

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Ondan sonra ben bir şey söyleyeceğim.

Özgür HIZAL- Sayın meclis üyemiz, komisyon üyesi arkadaşımız şöyle bir ifade kullandı. Biz bunu önemsiyoruz. Onlarında bizim eleştirilerimizi önemsediğini düşünüyoruz. Burası açık bir platform, halka açık, canlı yayınlanıyor, bütün Bayraklı bizi dinliyor. İktidar ve muhalefet olarak biz Bayraklı’yı konuşuyoruz burada, doğrusuyla yanlışıyla ama elbette ki üslubumuza dikkat ederek yapıyoruz bunları. Şimdi 36’ıncı sayfayı bir açarsanız arkadaşlar 36’ıncı sayfada neler var? Onlara bir bakalım. Ne kadar tasarruf yapılmış? 2018 yılında bütçe gideri 217 milyon 247 bin 853, 2019 yılında bütçe gideri 231 milyon 444 milyon arkadaşlar küsuratları da var. Yani bir önceki yıla göre 14 milyon fazla harcama yapılmış. Bunun gerekçelerini size göre işte değişik ekonomik ve finansal gerekçeler diyorsunuz ama bunun böyle olmadığını ben size birazdan anlatacağım. Şimdi 2018 yılında mal ve hizmet alımları yapılmış. Mal ve hizmet alımları kalemine harcanan para 132 milyon, 132 milyon 935 bin TL arkadaşlar. 2019 yılında ne kadar harcama yapılmış biliyor musunuz? 142 milyon 607 bin yaklaşık 10 milyon TL yani tasarruf yapılmamış. Hani Sayın Başkan az önce bahsettiğim röportajında yaklaşık her ay 60 -70 bin TL gibi bir akaryakıt tasarrufundan bahsetmiş ya işte bu tasarrufun rakamını ben size söyleyeyim arkadaşlar 2018 yılı akaryakıt alım harcaması 2 milyon 170 bin 840 TL iken araçları çektiniz, temizlik araçlarını çektiniz, makam araçlarını kaldırdınız. 2019 yılında bu rakam 3 milyon 369 bin 145 TL’ye yükselmiş. 1 milyon 198 bin TL fazladan harcama yapılmış. Ha diyeceksiniz ki arttı evet arttı, indi biz onun ortalamasını da bulduk yaklaşık %7’ler seviyesinde % 5, % 7’ler seviyesinde hadi %10 diyelim 400 bin TL yapar. Sizin tasarrufunuzla birlikte 800 küsur bin lira, 850 bin lira tasarruf yapılması gerekirken, yine ortada bir tasarruf yok. Şimdi arkadaşlar gerçekten gerçekçi olalım ve birbirimizi kandırmayalım. Ortada bir tasarruf falan yapılmamış, bu tasarruf sadece sözde kalmış, bu tasarruf sadece basındaki manşetlerde kalmış. Bu tasarruf nerede kalmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tasarruf Sayın Başkanın Belediye Başkanı olduğu gün kendince lüks gördüğü bir makam aracını iade edip ama beş ay sonra aynı lükslük derecesinde başka bir aracı kendine makam aracı olarak tahsis etmesiyle ortadan kalkmış. Çünkü neden? Gerekli reklam çalışmaları yapılmıştı. Çünkü neden? Gerekli piar çalışmaları yapılmıştı ve bitmişti, o yüzden bu tasarruf bitmiş arkadaşlar. Şimdi size tasarruf konusunda haksızlık yapmak istemiyorum ama bir yerde tasarruf yapılmış. Nerede yapılmış biliyor musunuz? Hizmette yapılmış. Hizmette tasarruf yapılmış o konuda gerçekten haksızlık yapmayalım. Çünkü, beklentileri karşılayamamışsınız vaatlerinizi yerine getirememişsiniz, sorunları gidermek adına adımlar atamamışsınız. Sermaye giderleri, işte 10 milyon civarında azalmış ki sermaye giderleri biliyorsunuz yatırım giderleridir orada bir tasarruf yapmışsınız, rakamlara girmeyelim, girip de sizleri boğmak istemiyorum fazlasıyla.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Özgür Bey biraz toparlarsanız …

Özgür HIZAL- Toparlayacağım sayın başkan toparlayacağım. Vaktimizin olduğunu düşünüyorum sayın başkan. Burada birbirimizi dinleyeceğiz. Siz eleştireceksiniz, biz eleştireceğiz bu işin şeyi bu sayın başkan. Şimdi bir husus daha vardı, birazdan hızlanıyorum ama bunlar önemli konular. Bir husus daha vardı. Neydi? Borç ödedik dediniz. Baktık bir gün 30 milyon dendi, bir gün 40 milyon dedi, bazı dönemlerde 50 milyona kadar çıktı bu borç, neredeyse mevcut tüm borcun dörtte birinin ödendiğini düşünüyoruz. Öyle söyleniyor çünkü bize. Şimdi eğer borç ödendiyse şu rakam ne? Finansçılar beni lütfen aydınlatsın, ben hukukçuyum rakamdan çok anlamıyorum, finanstan da çok anlamıyorum ama hukukta bir terim vardır hukukçu arkadaşlar bilir, hayatın olağan akışı diye vardır. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum söz konusu. 2018 yılında faiz gideri 9 milyonken 2019 yılında faiz gideri faiz gideri 16 milyona çıkmış. Yani bir taraftan borç ödeyeceksiniz bir taraftan bu faiz giderleri yükselecek ben bunu anlayamıyorum, bunun gerekçesini anlayamıyorum. Yeni bir borçlanma mı olmuş ya da bu borçlar ödenmemiş mi? Dolayısıyla bu noktada ciddi bir çelişki söz konusu. 2018 yılıyla 2019 yılı arasında bütçe açığı yaklaşık 14 milyon TL arkadaşlar, 2018 yılındaki bütçe açığından bir sonraki bütçe açığı 14 milyon TL. Ha diyeceksiniz ki biz bu 14 milyon TL’yi yatırımlara harcadık. Bayraklı’ya harcadık. Şimdi de ona bakalım. Faaliyet raporlarına geldik sayın başkan biraz müsaade buyurursanız…

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Ama Dilek ve Temennilerde zaten bunları konuşacaksınız.

Özgür HIZAL- Dilek ve Temenniler sayın başkan faaliyet raporu dışında konuşmuyorum…

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Yarım saattir konuşuyorsunuz.

Özgür HIZAL- Şuanda faaliyet raporunun içerisindeki bütün verileri tek tek söylüyorum faaliyet raporu dışında hiçbir konuşmam yok.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Toparlarsanız iyi olacak.

Özgür HIZAL- Toparlayacağım sayın başkan.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Evet bekliyoruz.

Özgür HIZAL- Şimdi elimizdeki rapor bakın şu rapor yaklaşık 200 sayfa 41’inci sayfadan 115’inci sayfaya kadar bir yıllık faaliyetler var. Birçok resim var, birçok fotoğraf var ve bunların birçoğunun günlük rutin işlemler olduğunu görebiliyoruz. Bolca da fotoğraflarla süslenmiş ve bol miktarda da tören resimleri görüyoruz ve yine bol miktarda sayın başkanın basındaki fotoğraflarıyla süslendiğini görebiliyoruz. Şimdi bakın özellikle bir kaç müdürlüğün faaliyetlere gireceğim, ondan sonrada performansı değerlendirip konuşmamı sonlandıracağım. 63’üncü sayfayı açarsanız arkadaşlar 63’üncü sayfa da belediyenin en önemli müdürlüklerinden biri olan Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu faaliyetler yazıyor arkadaşlar. 63’üncü sayfada 2019 yılı Bayraklı Belediyesi sınırlarındaki muhtelif sokaklara beton parke ve bordür yapılmıştır. Ne kadar yapıldığını performansta göreceğiz gerçi siz resimlerden görebiliyorsunuz. Bir aşağıya iniyoruz yine 2019 yılında Bayraklı Belediyesi sınırları içerisindeki muhtelif sokaklara asfalt temini ve serimi yapılmıştır, burada fotoğraflardan siz görebiliyorsunuz ama birazdan performans kriterlerinde yine göreceğiz. Yine Fen İşleri ne yapmış? Vinç kiralamış Bayraklı için bir adet vinç kiralamış Bayraklı’daki muazzam yatırımlar için. Yine ne yapmış? Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan otomatik bariyerlerin bakım ve onarım işlemlerini yapmış. Yine ne yapmış 2020 yılında? Bayraklı Belediyesi ölçeğinde yaklaşık 230- 240 milyon bütçesi olan 330 bin nüfusu olan bir ilçede ne yapmış Fen İşleri Müdürlüğü? Temizlik İşleri Müdürlüğünün şantiyesine güneş enerjisi ısıtma sistemlerini ilave etmiş. Arkadaşlar artık güneş enerjisi ile elektrik üreten mevcut belediyeler var. Biz 25 yıl öncesinin teknolojisini buraya yaptık diye faaliyet raporunda gururlanıyoruz birde. İşte o 14-15 milyon buralara harcanmış arkadaşlar. 77’inci sayfayı bir açarsanız gerçekten çok ilginç bir fotoğrafla karşılaşacaksınız, hızlı hızlı geçiyorum sayın başkan. Ben bitirdikten sonra ilave edersiniz Serap Hanım.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Özgür Bey sizde toparlarsanız bekleyen üyeler var. Sonrasında Dilek ve Temennilerde konuşunuz.

Özgür HIZAL- Tamam toparlıyorum sayın başkan tamam toparlıyorum. 75’inci sayfada bir fotoğraf var. Festival, turnuva ve şölenler arkadaşlar, hani deve güreşlerini iptal etmiştiniz? Bizde sizi desteklemiştik. Ve o deve güreşlerinden gelecek olan gelirleri eğitime ve sosyal yardımlara ayıracaktınız. Ya bu kadar ciddiyetsiz bir faaliyet raporu hazırlanması söz konusu olabilir mi? İptal ettiğiniz ve gururla ilan ettiğiniz bir faaliyetin fotoğrafını burada paylaşıyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet, faaliyet raporu açısından bir konuya daha gireceğim sonra performans kriterlerine hızlıca girip ondan sonra Park ve Bahçeler asılasında anlatmam gerekiyordu ama onu performans kriterlerinde anlatacağım. Sayfa 114’de Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, bir açarsanız burada bir ifade var. Bayraklı değil İzmir’in bütün Anadolu’nun nerdeyse bütün Anadolu’nun tarihi derinliği en muazzam olan şehirlerinden biri. 3 bin yıldan fazla olan, bir tarihi birikimi olan, tarihi geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz ve bir taraftan da diyorsunuz ki, biz bu şehri, bu kenti Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi haline getireceğiz diyorsunuz. Şu ifadeye bakar mısınız? İzmir’de yapılan bir çalışma, Bayraklı Belediyesinin yapmış olduğu bir çalışma. İzmir’de onlarca üniversite var, onlarca tarih bölümü var, onlarca tarih hocamız var küçümsemek adına söylemiyorum sakın yanlış anlamayın, sakın yanlış anlamayın küçümsemek adına söylemiyorum ama Bayraklı Lisesi Tarih Öğretmenleri, Okul Müdürü ve öğrencileriyle görüşme yapılmış, kent tarihinin eski yapılan araştırması hususunda ortaklaşa proje yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmayı gerçekten çok merak ediyorum. Bize sunarsanız memnuniyetle bizde bu konuda sizlere görüş bildirmek isteriz. Şimdi tüm bunlar esasında faaliyet raporlarının yani faaliyetlerin ne kadar içinin boş olduğunun ne kadar Bayraklı’nın sorunlarından uzak olduğunu bizlere göstermektedir. Şimdi hızlıca şuna bir bakalım, performans kriterlerine bir bakalım arkadaşlar. Sayfa 124 yavaş yavaş başlıyor. Vatandaşın Katı Atık Toplama işinden duyduğu memnuniyet? 2019 yılında planlanan %90 gerçekleşen %73. Gerekçe ne? Personelimiz yok, aslında gerekçe az önce sizin yaptığınız anlamsız tasarruf. Bayraklı Belediyesinin sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların en temel ihtiyacı olan temizlik ihtiyacının karşılanmadığını gösteriyor. 2019 yılında alınması planlanan konteyner 2000 iken alınan 820 yarısı bile olmamış. 124 evet. Temizliği yapılan ibadethane ve Okul sayısı planlanan 360 gerçekleşen 192. Bir belediyenin bir ilçe belediyesinin en temel görevlerinden biri olan sinek ve haşerelerle mücadele konusundaki performansınızı okuyacağım şimdi arkadaşlar. Şikâyetlerde azalma oranı %85 planlanan gerçekleşen rakamların yerleri değişti % 58 ama suçlu kim? Personel eksikliği değil, tasarruf tedbirleri de değil burada suçlu sinekler olmuş, öngörülemeyen bir şekilde popülasyonları artmış arkadaşlar. Sayfa 125’e bakalım parklara bakalım Çocuk ve Genç Kenti yapacağımız parklara bakalım. Planlanan 3 yeni park 6 yapılmış ama şu bir gerçek ki o fotoğraflara baktığınızda 85 veya 86’ıncı sayfada ki fotoğraflara baktığınızda aslında onlar park falan değil birbirimizi kandırmayalım onlar parkçık, çok küçük bölümlerde yapılmış küçük alanlar. Bayraklı Belediyesine…

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Evet Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Bayraklı Belediyesine yakışmayan parklar. Evet bitiriyorum, toparlıyorum sayın başkan. Alınan dış mekân spor aleti planlanan 100 gerçekleşen 0, alınan bank sayısı planlanan 500 gerçekleşen 100, şehrin en önemli sorunları arkadaşlar sayfa 127 Bayraklı’daki yol problemleri ve kaldırım problemleri nasıl giderilmiş? Planlanan 25000 m2 parke taşı döşenen kilit ve parke taşı gerçekleşen 11000 m2 yarısı bile olmamış. Yolların bakım ve onarımında kullanılan asfalt, planlanan 5000 ton gerçekleşen 1793 ton. Şimdi bu 1793 ton size rakam olarak çok büyük gelebilir ama bu 1793 ton asfaltla yeni yol yapmaya kalkarsanız 15 cm ortalamayla çıkacak olan yol miktarı 2,5 - 3 km bilemediniz 3,5 km, eğer yama yaparsanız en iyi ihtimalle 4,5 km civarında yol yaparsınız. Bu performans kriterleriyle devam ederseniz İzmir’deki Bayraklı’daki yol sorunlarını 20 yıl sonra falan çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakım onarım yapılan okul sayısı planlanan 7 gerçekleşen 1, yeni yapılan otopark alanı 2000 m2 planlanmışken 0, yeni yapılan pazaryeri alanı bari Doğançay’da yapılsaymış bir pazaryeri planlanan 1 yapılan 0, yeni yapılan sosyal tesis planlanan 3 yapılan 0 arkadaşlar.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Arkadaşlar konuşabilirsiniz. Biz sizi sonuna kadar dinleyeceğiz. Sayın meclis üyem bakın ben sizi.. 1 saat konuşurum 2 saat konuşurum ben sizi dinleyeceğim.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Evet Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Sayın başkan…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Özgür HIZAL- Kesin hesapla alakası olur mu? Sayın meclis üyem bu rakamlar burada var mı? Var. Neyi uzattım.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Özgür Bey toparlarsanız rica ederim bizde söyleyeceğiz.

Özgür HIZAL- Toparlayacağım sayın başkan lütfen toparlıyorum, bitti tamam. Cevabınız mutlaka vardır sayın belediye başkanımızın vardır bizde sabırla saatlerce dinleyeceğiz elbet sayın belediye başkanımızı.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Serap Hanım…

Özgür HIZAL- Hayır efendim dağılmadı siz metninizi okurken ben müdahale ettim mi? Konuşacaksanız konuşun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Evet Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Bu meclis toplantısı 1 saat sürmez 12’ye kadar bizim süremiz var, konuşalım tabi. Evet ne dedik? Yapılan sosyal tesis sayısı planlanan 3 yapılan 0. Şimdi tüm bunların yapılamamasının gerekçesi olarak ne söylemişsiniz biliyor musunuz faaliyet raporunda? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere göndermiş olduğu tasarrufa ilişkin bir yazı. O yazının ne olduğunu ben okudum ve biliyorum. O yazıda şehrin sorunlarını gideren yatırımları yapmayın dememiş, vatandaşın beklentilerini oradan kaldırın dememiş, sosyal yardımları yapmayın dememiş ki sizin en önem verdiğiniz sosyal yardımlara geldik şimdi. Orada evet bir tasarruf yapın demişler ama siz bu tasarrufu gerçekten yanlış anladınız. Şimdi sayfa 137-138 ve 139’da yapılan sosyal yardımlar gıda, yakacak, giyecek, nakdi yardım yapılan kişi sayısı planlanan 3500 yapılan 3297. Hani az önce sayın başkan röportajında dile getirmişti ya biz bu sayıları arttırarak devam edeceğiz. Arttırma bir tarafa azaltılmış, aşağıya inmiş. Günlük iftar yemeği 3000 planlanmış 750 gerçekleşmiş. Gerekçe, ihalenin yapılamaması. Açılan kurs sayısı planlanan 100 gerçekleşen 80, diyeceksiniz ki talep yoktu. İşte doğru kurslar açılmazsa talep olmaz. Engellilere yönelik açılan kurs sayısı planlanan 4 burada da hedef tutmamış gerçekleşen 3. Çok önemli bir konuya gerçekten çok önemli bir konuya değineceğim, bu hepimizi ilgilendiren iktidarıyla muhalefetiyle hepimizi ilgilendiren bir konu, bir başlık atılmış denmiş ki depremle ilgili konferans çalışma ve benzerleri planlanan 20 yapılan 0 arkadaşlar. En önemli deprem kentlerinden birinde yaşıyor ve maalesef yapı stoku bakımından en riskli ilçelerden birinde yaşıyoruz. Biz depremle ilgili planlanan çalışmaları dahi yapamadık sıfır ama ne yaptık? Bir fuara gitmemiz gerekirken iki fuara gittik, 75 konser vb. faaliyet yapılması gerekirken bunların hepsi yapılmış orada hedef tutturulmuş. Arkadaşlar herhalde meramımı anlatmışımdır diye düşünüyorum. Biz burada çok samimiyetle eksiklerin hataların ve yalanışların bütün kamuoyunca görünmesini temenni ediyoruz ve burada amacımız gerçekten üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. 4 yıl burada görev yapacağız ve sonuç itibari ile 4’üncü yılın 5’inci yılın sonunda bu görev sona erdiğinde iktidarıyla muhalefetiyle bize helal olsun sizlere Bayraklı’ya gerçekten muazzam işler yaptınız çıkardınız demelerini istiyorum. Siyasetin en temel..

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim.

Özgür HIZAL- Sayın başkan daha görüşümüzü bildirmedik, hemen bildiriyorum. En temel görevi budur. Ama burada bu eksiklikleri de dile getirmek bizim görevimiz. Bütün Bayraklı’nın muhalefetiyiz. Bu anlamda bu eksiklikleri belirtmek istiyoruz ve bu noktada Ak Parti Grubu olarak 2019 Yılı Faaliyet Raporuna ret yönünde oy vereceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm meclisi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Teşekkürler Özgür Bey sağ olun. Şimdi birazdan oylamaya geçeceğim bundan sonraki düşünceleri öneri ve görüş olarak alacağız. Mehmet Bey lütfen birazdan oylamaya açacağım. Usul olarak oylamam lazım öncesinde bir iki kelime söylemek istiyorum. Başkanımızın vaatleriyle ilgili bundan herhangi bir çekincemiz yok. Söz verdiklerimizi yapacağız ancak bunlar 2019 yılı içerisinde yapılacak sözler değil.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Özgür Bey lütfen.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Birazdan belediye başkanımızda zaten bu noktada görüşlerini dile getirecek, sözleriyle ilgilide Özgür Bey’in az önce bahsettiği evet 2019 yılında sadece Bayraklı Belediyesi değil… Tabi tabi başkanım pardon müsaadenizle şurayı bitireyim söz vereceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bize göndermiş olduğu Özgür Bey az önce ne olduğunu söylediniz ama keşke onu da okumuş olsaydınız. Evet belediyeleri sadece Bayraklı Belediyesi değil, Türkiye’nin içinden geçtiği durumdan mütevellit sadece Bayraklı Belediyesi değil bir çok belediyemiz bu yatırımların hiçbirini yapamamıştır. Yapanlarda evet belki torpilli olanlar. Belli borçlar karşılığında belli şeyleri…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- Evet evet lütfen sizde kesmeyin bende ilgili yeri okuyayım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılında...

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İrfan ÖNAL(Meclis I. Başkan V.)- İlgili yeri okuyayım, oylamaya açalım ondan sonra belediye başkanımız gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır. İhalesi yapılmamış ya da ihalesi yapılmış ancak başlanmamış veya başlama aşamasındaki projelerin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 de gönderdiği genelge, evet bu birincisi. 2019 da 30 milyon borçlanma öngörülerek yapılacak yatırımlardan 40 milyon borç ödenmiştir. Yani bütün bunlarla beraber yatırımlarla ilgili… Sayın başkanım usul olarak benim oylamam lazım sonrasında başkanımıza yeri vereceğim başkanım gerekli açıklamaları yapacaktır. 2019 yılı faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Dilek ve temenniler kısmına geçiyoruz başkanım sizi buraya alabiliriz.

 

 

      İrfan ÖNAL

 Meclis I. Başkan V.

                                                           Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                    Üye                                                 Üye

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 03.07.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gönül GÜNGÖR - Hasan KARABAĞ - Şeyhmus BIÇAKÇI -  Mikail BİLİCİ - Murat PERVANE -  Derviş KABACIK.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle eleştirilerin doğru dinlenmesi ve onunla ilgili gerekli notların alınması bizim asli görevlerimizden bir tanesidir. Gerek Ak Parti Grup Başkan Vekili arkadaşımızın gerekse grup adına söz alan Özgür Bey’in eleştirilerini tabi ki not alacağız. Sonuç itibariyle altını çizdiği gibi biz burada bir kenti yönetmekle ilgili bir göreve talibiz ve bu görevi de yaparken tabi ki eleştirileri doğru dinleyeceğiz. Tabi ki eksiklerimizi doğru göreceğiz. Tabi ki uygar insanlar gibi tartışma ortamı içerisinde bu süreci götüreceğiz ve bu süreç içerisinde arkadaşlar eleştirilerini net söyleyebilmeleri bizim adımıza da demokrasi adına da olması gereken durum diye düşünüyorum. Yalnız bir şeyin de altını çizmem gerekiyor, sonuç itibariyle bugün burada oyladığınız faaliyet raporu 2015 ve 2019 yılları arasındaki Stratejik Planın ve 2019 da yürürlüğe giren Faaliyet Raporu ile ilgili bir işlem. Ve ülkemizin gerek 2019 da, gerekse bu Covid salgınından sonra içerisinde bulunduğu süreci eğer doğru kavrayamıyorsak, oradaki o ekonomik krizi doğru algılayamıyorsak, bu tür eleştirileri yapabiliriz. Sonuç itibari ile belediyeler kamu kuruluşlarıdır ve gelir kalemleri nettir. Bu gelir kalemleri üzerinde bizim herhangi bir oynama herhangi bir değişiklik yapabilme şansımız yok. İller Bankası gelirimiz 8 milyonken 4 milyona düşmüşse yapabilecek çok bir işlemimiz yok. Demin oyladığımız önergedeki gibi bazı alacaklarımızın tahsilatını öteliyorsak, yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz bu anlamda kamusal anlamda yerel yönetimler olarak sadece bizim alacaklarımızla ilgili tasarruf tedbirleri yaparken, borçlarımızla ilgili böyle bir tercihimiz yok bizim. Ve altını çizmek istiyorum bu süreçte çalışanının ücretini zamanında ödemek büyük bir başarı. Personel giderimiz bizim gelirlerimizi topladığımızda personel giderimize yetebilecek düzeyde değil. Bugün bunu yapmak, işte çöp toplamak, asli görevini yerine getirmek vesaireyi yapmak belediyenin asli görevidir. Tabi ki bir belediye asli görevini yaptığı zaman bununla övünür. Biz asli görevlerimizi yapıyoruz. Ay’a roket gönderecek halimiz yok bizim. Diğer bir önemli nokta evet biz borçlu aldık tüm belediyelerin borçları var, bizim kesin hesapta gözüken 175 milyon gibi bir borcumuz var ama kesin hesaptan sonra gelen kalemlerle birlikte belediyenin borcu 202 milyon civarında, 54 milyonda şirketten gelen borç var. Biz geldiğimizde bu yaygarayı hep beraber bir grup arkadaşımız kopardı, personelin maaşını bile veremez diye. Bugün bütün personelimizin haklarını gününde, zamanından önce yatıran ender belediyelerden bir tanesiyiz. Peki, biz bunu nasıl yaptık? Biz tasarruf yaptık borç ödedik diyoruz arkadaşlar hayır yapmadınız diyorlar. 102 milyon banka borcumuz vardı 41 ya da 42 milyon borcumuz kaldı ödememiş miyiz? Tabi ki bir şey yapmayınca…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Yani siz herhalde zamanınızın büyük bir bölümünü Kemalpaşa’da geçirince evden Kemalpaşa’ya gidip gelince bu kentin sokaklarında caddelerinde, parklarında gezmiyorsunuz…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben sizden daha fazla bu kentte yaşıyorum. 44 yıldır bu Bayraklı sınırları içinde yaşıyorum sizden daha fazla bu sokaklarda bu caddelerde zaman geçirdim. İşyerim Kemalpaşa’da olabilir, ama bilin ki gece saat 1-2’ye kadar bu sokaklardayım ve sizden daha fazla mesai ayırıyorum buraya bilesiniz yani. Buyurun gelin yerimizi de görün misafir edelim sizi.

BAŞKAN- Şimdi değerli Grup Başkan Vekilim bakın ben hiç sözünüzü kesmedim, hayır benim sözüm biter… Bakın hayır lütfen… Benim sözüm biter, siz eleştirirsiniz.

Abdullah AKTAŞ- Özür diliyorum. Ne yapalım? Fabrikamızı da mı buraya taşıyalım? Öylemi yapalım sizin sözünüze denk gelsin diye. Böyle bir konuşma olur mu ya? Ya böyle bir söylem olmaz. Başkanım sizin daha önce iş yeriniz neredeydi? Bayraklı sınırlarında mıydınız siz? Nerede çalışıyordunuz? Bayraklı’nın sınırlarında dahi oturmuyordunuz, Bayraklı’nın sınırlarında dahi çalışmıyordunuz. Siz 1 senedir buradasınız.

BAŞKAN- Abdullah Bey sizi meclis usul ve esaslarına uymaya davet ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- Ben 44 yıldır Bayraklı sınırlar içerisindeyim.

BAŞKAN- Sizi meclis usul ve esaslarına uymaya davet ediyorum. Söylerseniz sonraki süreçte söyleyin. Bu kentte Emek Mahallesinin sokaklarını gezenler, geçmiş sıkıntıları görenler, sel baskınında neler olduğunu görenler, o caddeleri o sokakları görenler Smyrna Meydanından 75. Yıl’a çıkanlar, Yamanlar’ı gezenler, diğer alanlarda Çiçek ve ana Bayraklı merkez mahalleler de yaptıklarımızı yok sayarsanız bizde sizi turist gibi görürüz. Bize söylenen sıkıntı şuydu, 1- elektriğimiz 2…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ama biz sokaklarda eğer geziyorsak kaç tane trafoyla ilgili…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir tane mi bakarız. O bölgede vatandaşın ana sıkıntısı neydi, neler yerine gelmiş hepsi açık ve net. Bir saniye sözümü kesmeyin lütfen, böyle bir usul yok.

Abdullah AKTAŞ- Çok özür diliyorum bir tane… Şunu da rica ediyorum sizden size trafo dilekçesi trafo yeri başvurusu için kaç tane dilekçe verildi açıklar mısınız bize?

BAŞKAN- Arkadaşlar lütfen ya bir saniye bakın ben hiç kesmedim. Bakın Özgür Bey konuşurken konuşmasıyla ilgili konuşmasını uzatmasıyla ilgili, görüşlerini söylemesiyle ilgili, eleştiri yapmasıyla ilgili…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ama şimdi bir şeyi de biz söyleyeceğiz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya kentte olanı görmüyorsan kentteki değişimi görmüyorsan, kentteki dönüşümü görmüyorsan ne söyleyeceğim ben sana? Evet arkadaşlar, değerli Özgür Bey’in bizim vaatlerimizle ilgili söylediği işler var, taziye evleriyle ilgili, Özkanlar pazaryeriyle ilgili, kreş yerleriyle ilgili, parklarla ilgili, muhtarlıkla ilgili, kültür merkezleriyle ilgili. Evet, biz bunların hepsini söyledik bunların üstüne de işler söyledik hatta o söylemediğimiz işler dışında da işler planlıyoruz. Ama ülkenin içinden geçtiği süreci eğer doğru okuyamazsanız buradaki sarkmanın nedeninin kaynaklarını doğru belirleyemezsek işte orada hata yapmış oluruz. Tasarruf yapmadık bir yıl önceki ortalama Temizlik İşleri hak edişimiz 1700-1800 iken 450-500 bin liraya almamız bir tasarruf değil mi? 1200’e kiraladığımız aylık araç kiralama işini 550 liraya almamız tasarruf değil mi? Hayır bu tasarruftur.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye sözümü kesmeyin, ya lütfen sözümü kesmeyin. Ne yapacağız tasarruf olarak, tasarruf olarak ne yapacağız biz? Kamu adına yapılan harcamalarda ihtiyaç neyse, reeli neyse, gerçeği neyse ona getireceğiz. Mazotla ilgili sadece bir şeyi göremiyoruz. 1 milyon 100 küsur bin liralık artış varmış, hayır öyle bir artış yok. Eskiden ihale yasası mı farklı yorumlanmış alınan bütün hizmet alımlarında ihaleler de mazot içinde yapılmış bu. Biz mazotu oradan çıkardığımız için ve onların ihtiyacı olan mazotu biz verelim biz kontrol edelim dediğimiz için artan 1 milyondur ve o yine tasarruf kaleminin ta kendisidir. Öbür kalemler içerisindeki onun yaklaşık maliyeti belki de onun iki üç katı civarındadır. Kreşlerimiz inşaatlarımız vesairelerimiz devam ediyor ama kimse bizden şunu beklemesin ne kadar çok para harcadın ne kadar iş yaptın. Biz işlerimizin büyük bir çoğunluğunu Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Kilit parke diyoruz 25 bin m2’yi, bu mahallelerimizin tamamına Cengizhan’ında içerisinde olduğu yani Bayraklı’nın merkez mahalleleriyle ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, zannediyorum yarın itibariyle de bu alandaki çalışmalar olup bitecek. Biz geldiğimizde Bayraklı’ya kokudan girilmiyordu ya…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Geçmişte niye çözülmüyor bunlar? Yani siz hükümetle yapınca size hak bir belediyede, biz kendi partimizin Büyükşehir Belediyemizin yaptığı işle ortaklaşa bir iş yaptığımızda, hayır olmaz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya neden eleştirilere… Bak siz eleştirdiniz ve eleştirilerinizin büyük bir çoğunluğu haksız ve ben bunların hepsini dinledim hiç sesim çıkması, yani sizin bu feryadınız figanınız ne ben onu anlamadım. Tekrar söz alın konuşun yani. Bizim 3 mahalleye yatırım yaptığımız söyleniyor vallahi büyük bir asparagas, yani 200 bin tonluk asfaltın, yada İZSU çalışmalarının, yada kreş çalışmalarımızın, yada taziye evleriyle ilgili yürüttüğümüz işlerin tamamı bu bizim öngördüğümüz mahallelerle ilgili. Birde arkadaşlar biz bir kamu kurumuyuz bir işi istememiz, istediğimiz zamanda bu işin gerçekleşmemesi bizim eksikliğimizle ilgili değil, ilgili mevzuatla ilgili. İşte Muhammet kardeşimiz burada Cengizhan’a bir taziye evi kazandırmak istiyoruz eksiğimiz varsa söylesin, ortaya koyduğumuz irade ortada. Kreşlerimizle ilgili birçok yerlerdeki işlemlerle ilgili ortaya koyduğumuz irade belli. Özkanlar Pazaryeri ihalesi oluyor. Sadece biz onda konferans salonları ihtiyaç duyduğumuz işlerle ilgili değişiklikler yaptık, sanıyorum bir kaç ay içerisinde ihalesi yapılacak ve herhalde önümüzdeki yıl vatandaşın hizmetine sunulacak. Yani bu işlem sonuç itibari ile Bayraklı Belediyesinden devri imar yönetmeliğindeki gerekli tadilatların yapılması bizim meclisimizden Büyükşehirden avam projesinin çizilip projesinin ihaleye çıkma süreciyle ilgili çok ciddi bir kayıp yok ortada. Kentsel dönüşüm meselesi Bayraklı’nın kanayan bir yarası, kentsel dönüşüm meselesi sadece Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın görevi değil, kentsel dönüşüm projesi el birliği ile tamamımızın çözebileceği bir işlem. Düşünün varsa sihirli formülünüz söyleyin bunların sunumlarını da yaptık. Vatandaşı mağdur etmeden vatandaşın derdini çözebilecek vatandaşı müteahhidin ve başkasının eline bırakmadan öngörülen bir anlayış varsa biz yarın itibari ile üzerimize eksik yaptınız dediğiniz bütün işleri yapalım. %55 oranında müteahhit hakkı dışında öngörülen 60 hektarlık alanda şuan %55 ile girebilecek müteahhit varsa biz bütün işlemlerimizi bu arkadaşlara yapalım çıkalım. Oradaki hakkına hayır diyen bir vatandaş var, en doğal hakkıdır ben bu oranla yapmam diyen müteahhit var, onunda en doğal hakkıdır. Bizimde elimizde bir imar mevzuatı var ama bununla ilgili inanın gece gündüz yine çalışıyoruz. Varsa bir fikriniz varsa bu anlamda bu sorunu aşabilecek bir öngörünüz varsa biz üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya hazırız. Bu anlamda bizim meclis grubundan da farklı arkadaşlarında bu anlamda bilgi vermek için bize ilettikleri her talebe evet dedik. Bizim değerli arkadaşlar önceliğimiz şu; bu kenti yaşanabilir, huzurlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, vatandaşa hizmet eden yeni bir anlayışla hem belediyemizi hem belediyemizin kaynaklarını doğru kullanarak ilgili gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekirse Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içinde en temel meseleleri çözmek ve biz şuan itibariyle aslında pandemi sürecini dışarıda bırakarak söylüyorum. Refik Şevket, Muhittin Erener, Çay bu bölgelerdeki yol ve kaldırım işleri dışındaki diğer alanlardaki işlerimizin %60-70’ini yaptık. Parklarla ilgili sürecimizi yeniden başlattık aslında bunların hepsinin çalışmasını yapmıştık, biz gerekli arkadaşlara talimatları vermiştik. Yaz geldiğinde bütün yürüyüş yolları, bütün parklarımızın, bütün oyun gruplarımızın yenilenmesiyle ilgili talimatı vermiştik ama bu kriz belediyeciliğiyle ilgili Büyükşehir’imizle beraber oluşturduğumuz kurulla bunları geciktirdik. Şuan yürüyüş yollarımızın tamamını çözmüş durumdayız oyun gruplarıyla da ilgili arkadaşlarımız gerekli ihaleye çıkacaklar parklarla da ilgili, spor komplekslerimizle ilgili. Çünkü elimizde şuan sanıyorum 29 sahamız dahil hepsinin çalışmaları bir şekilde devam ediyor. Ben Ak Partili arkadaşlarımdan şunu önemle rica ediyorum, iş yaparken gerçekten süreci doğru görmek lazım, bu pandemi sürecinde ben bütün Bayraklı çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eksik olan personelimizle, izine ayrılan personelimizle çok ciddi aksaklıklara neden olmadan, ciddi sorunlar yaşamadan bu süreci atlattık. Ama bu süreçte bir sitemimi de iletmek istiyorum. Bütün feryat figanımıza rağmen personel talebimize doğru cevap alamadık. Alamadık. Bizim eksiğimiz olabilir ama bu saatten sonra haberiniz olsun.. Evet birde bir noktayı daha hakkaniyetle yürütmekte fayda var, Bayraklı Belediyesinin ben siyasal parti anlamında vs ile bakmıyorum çevresiyle, bileşenleriyle, Büyükşehirliyle, kamu kurum kuruluşlarıyla, diğer bileşenlerle barış içerisinde olması birinci öncelik, ikincisi kendi iç yapısını da doğru dizayn ederek vatandaşın hizmetlerine etkin bir şekilde cevap vermesi gerekir. Bakın bu konuda da en büyük yasal engelimiz kanun hükmünde kararname. Düşünün doğru ya da yanlış bir dönem önce bütün müdürlükler kendi ihalelerini yapıp personellerini kendileri almışlar, 60’a yakın kalemde personelimizin ücret skalası var. Düzeltebiliyor muyuz? İrademiz var, yasa izin veriyor mu? Hayır. En fazla ihtiyaç duyduğumuz alanlar Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçelerken bu alanlara personel kaydırmakla ilgili sıkıntımız var. Bazı işlerde sadece bizim sorunu görmemiz irade koymamız dışında bizim dışımızda da tabi olduğumuz mevzuatlar yönetmelikler gereği bu tür aksaklıklar oluyor. Bu mevzu ile ilgili yaklaşık bir ay bir grup arkadaşımız çalıştı, bu çalışmayı da Ak Partideki arkadaşlarımızla da kendi grubumuzdaki arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisindeki arkadaşlarımızda dahil tabi ki, ortak bir konsensüsle halletmek gerekiyor. Ama buradaki eksiklik benim eksikliğim değil bende biliyorum Temizlik İşlerinde eksik personel var, bende biliyorum Fen İşlerinde eksik personel var, Park Bahçelerde var. Burada asıl olan oradaki hizmetin aksadığını sormak değil bu meselenin çözümüne nasıl katkı sunarız kısmı çok önemli. Yani bizim elimizde sihirli bir değnek yok o yüzden ben Bayraklıda çalışan özellikle Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşlerinde çalışan arkadaşlarımıza, diğer arkadaşlarımızda dahil huzurlarınızda bir defa daha teşekkür ediyorum. Biz gece gündüz bu kentin emrinde, vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz arkadaşlar, tasarruf etmeye devam edeceğiz, kamu kaynağını, fakir fukaranın hakkını sağa sola çar çur etmemeye özen göstereceğiz. Emeğimizle, gücümüzle sizlerle el ele bu kentin ana sorunlarını inanın bu süreç içerisinde çözeceğiz ve huzurlu yaşanılır Bayraklı’yı bu sürecin sonunda elbirliği ile sağlamış olacağız. Ben eleştirilerinden dolayı gerek Ak Parti grubundan sevgili dostumuz Abdullah Bey’e de, Özgür HIZAL Bey’e de çok çok teşekkür ediyorum. Cümlem kırıcı olmuşsa da o maksatla söylemedim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Tabi ki kullanabilirsiniz bunda bir sorun yok, kırmak adına söylemedim ama. Evet söz almak isteyen varsa tekrar söz verelim. Buyurun Abdullah Bey. Evet, sonra bu tarafa dönelim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Abdullah AKTAŞ-  Arkadaşlar söz aldım rica ediyorum benden sonra söz alırsınız konuşursunuz. Sayın başkan bizim yapmış olduğumuz eleştirilere kendi düşüncenizle kendi yaptığınız faaliyetle cevap verdiniz. Sayın Özgür HIZAL’da faaliyet raporlarındaki rakamlarla yapmış olduğunuz şeyleri ya da yapamadıklarınız teker teker sıraladı. Şimdi ben başka açıdan bakmak istiyorum bu faaliyetlerinize. Bir, kentsel dönüşümü çözeceğiz dediniz 310 hektara çıkaracağız dediniz 60 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesini iptal ettiniz beş mahallenin. İki, 60 hektardaki kentsel dönüşüm alanın 310 metrekareye çıkaracağız dediniz şuan bu meclisten geçen bir tane proje yok, imar planı projesi yok, bir buçuk sene boşa gitti. İşsizlik sorununu çözeceğiz dediniz, hala Bayraklı’da işsizler var. Başkanım gülmeyin bunu söz veren sizsiniz.

BAŞKAN- Nasıl işsizlik sorununu çözeceğiz?

Abdullah AKTAŞ- Vallahi bunu siz söz verdiniz.

BAŞKAN-  Bırak öyle şey olur mu ya.

Abdullah AKTAŞ- Bunlar sizin bire bir vaatleriniz içerisinde olanlar, teker teker sıralayacağım.

BAŞKAN- Siz iktidarsınız siz çözemiyorsunuz ben nasıl çözeyim?

Abdullah AKTAŞ- Hayır başkanım öyle bir şey yapamayacaktınız madem niye öyle bir söz verdiniz?

BAŞKAN- Ben öyle bir söz verir miyim?

Abdullah AKTAŞ- Bunlar sizin sözleriniz. Arkadaşlar bunlar başkanımızın sözleri, açın bakın, açın bakın araştırmadan lütfen eleştirmeyin gidin araştırın bakın.

Emel ARSLAN HÜR- Biz başkanın yanındaydık hep.

Abdullah AKTAŞ- Dört, alt yapı ve trafik sorunlarını çözeceğiz dediniz akıllı kavşaklar yapacağız dediniz bir tane arkadaş göstersin hani nerede akılı kavşak var mı, gördünüz mü hiç? Görmediniz. Beş, buda faaliyet engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükselteceğiz dediniz şuanda engelliler merkezimiz eğitim veremiyor bir iki tane eğitim dışında.  Çünkü desteklenmiyor. Engelliler yollarda yürüyemiyor, neden? Çöp konteynırları  geçecekleri yolları kapatılmış. Ayrıca engelliler komisyonunun da kurulmasını sağlayandan biziz önergeyle buradan oy birliği ile geçtiği için.  Yeni mesire alanları yaratacağız dediniz göletli bir yer vardı şuan aklıma gelmedi.

BAŞKAN- Doğançay’daki yer.

Abdullah AKTAŞ-  Doğançay orada fotoğrafları paylaştınız ama halen yapılan hiç bir şey yok, fotoğraflarda kaldı başkanım orası.

BAŞKAN- Söyleyeyim onu. Orada bir özel mülkiyet var, bu özel mülkiyetin tapuları çok eski soy isimlerinden dolayı ulaşamıyoruz o yüzden arkadaşlarımız alternatif olarak o özel mülkiyeti dışında bırakan bir çalışma içerisindeler kendi alanımızda o çalışmayı yapacağız.

Abdullah AKTAŞ- İnşallah kentimize bir an önce kavuşturulmasını istiyoruz öyle bir projenin.

BAŞKAN- Kesinlikle.

Abdullah AKTAŞ- Yedi, Eskişehir’deki Bornova ve Laka derelerini ıslah edeceğiz dediniz, bir tane ıslah edilen dere yok ama Sevgiyolu gerçekten Eskişehir’deki Porsuk Çayının o güzelim yerlerine benzedi yani geçtiğimiz…

BAŞKAN- Orada da yanlış bir şey var Biz Bornova ve Laka derelerini Eskişehir Porsuk Çayına benzeri bir alana dönüştüreceğiz dedik, ıslah edeceğiz demiyoruz.

Abdullah AKTAŞ- İşte orası olmadı ama Sevgiyolu gerçekten gondolla gezilecek hale geldi ufak bir yağmur yağışında.

BAŞKAN- Evet yani bizim ana metropollerimizde de göle döndü ama sanıyorum bizim şuan ki belediye başkanlarımızdan kaynaklı bir işlem değil. Yani size geldiğinde doğal afet, bize geldiğinde gölet mi oldu.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım doğal afet filan değil.

BAŞKAN- Size rahmeti yağdıran bize yağdırmıyor mu?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım biz öyle bir şey demedik bakın şunu diyoruz, bu Büyükşehir Belediyesinin ya da Bayraklı Belediyesinin artık tipik bir sorunu haline geldi ama her yağmurda nedense göletler görüyoruz. Bazen Bornova, bazen Alsancak da, bazen Konak da, bazen Karabağlarda, bazen Bayraklı Sevgiyolunda hep görüyoruz. Ya şunu merak ediyoruz bunlar çözülemiyor mu? Ya hiç mi buraya bir şey yapılamıyor? Biz hiçbir zaman afet filan demedik Sevgi Yolunda bir sıkıntımı çıkmış niye buralara müdahale edilemiyor bir dahaki yağmurlara bir dahaki sellere niye engel olması için bir şeyler çaba gösterilmiyor bundan bahsediyoruz.

BAŞKAN- Biz ikinci gün oradaydık.

Abdullah AKTAŞ- Evet gördüm fotoğraflarınızı başkanım evet.

BAŞKAN- Orada…

Abdullah AKTAŞ- Ordaydınız ama yapılan bir şey olmadı eski haliyle kaldı orası.

BAŞKAN- Onunda söyleyeyim bilginiz olsun. Şuan orada yapılacak bir çalışmanın esnafa zarar vereceği zaten yaz sürecinde olduğumuz ve bizim gerek Sevgiyolu, gerek Smyrna’nın etrafındaki çevre düzeni ile ilgili Smyrna Antik Ketinin gün yüzüne çıkartılması ile ilgili çalışmalar kapsamında yapacağımız projeden kaynaklı olarak hepsinin bir bütün içerisinde bir defada yapılmasıyla ilgili bekliyor.

Abdullah AKTAŞ- İnşallah Smyrna Meydanında araç trafiğini yer altına alacağız dediniz, araçlar halen meydanın üzerinde geziyor.

BAŞKAN- Vallahi çok şükür bu projesi herhalde çıkıyor ortaya.

Abdullah AKTAŞ- Dereleri ıslah edeceğiz dediniz, vallahi halada göremedik burnumuzun dibinden bir tane dere geçiyor ama kokudan geçilmiyor yani ıslah filan edilmiş değil. Kent envanteri çıkaracağız dediniz merak ediyorum çalışmalar ne halde, kaç kişinin envanteri çıkmış?

BAŞKAN- Orada Dokuz Eylül Üniversitesinden arkadaşlarımızdan yardım aldık gerekli çalışmaları yapılıyor.

Abdullah AKTAŞ- Demiryollarını yer altına alacağız dediniz bizimde bu kentteki en büyük ve yapılamasını istediğimiz en büyük projelerden bir tanesi bu demiryolunun yer altına alınması Altınyol’un yer altına alınarak 9 kilometrelik sahilin Bayraklıyla buluşturulması en büyük arzumuz. Geçtiğimiz 5 dönem boyunca da hep bunun savaşını verdik hem Büyükşehirde hem bu Bayraklı Belediyesinde ama hala burayla ilgili bir adım atılmadı. Bizim üzerimize düşen bir şey varsa bu konuyla ilgili sizinle çalışmaktan ya da sizinle yol yürümekten kesinlikle kaçınmayız. Üzerimize düşen ne varsa bu kent için yapmaya da hazırız bu konuda.

BAŞKAN- Ben sizden ve Özgür Bey’den bu anlamda birçok noktada destek aldığımı söylüyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bizde zaten eğer fark ediyorsanız olumlu muhalefetlik yapıyoruz, halkın çıkarına muhalefet yapıyoruz.

BAŞKAN- Mesela Özgür Bey bizi eleştirdi ama ben Özgür Beyin bizim meclisimizde olmasını çok olumlu karşılıyorum iyi ki var.

Abdullah AKTAŞ- Aynen. Şimdi her mahalleye kreş açacağız dediniz benim bildiğim bir tane kreş açıldı, ikincisi var mı bilmiyorum. Smyrna Höyüğünü gün yüzüne…

BAŞKAN- Okulları kapattınız kreş var mı diyorsunuz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım siz hazırlayın okullar açılıyor az bir şey kaldı siz hazırlayın.

BAŞKAN- Evet tamamlayalım artık.

Abdullah AKTAŞ- Smyrna Höyüğünü gün yüzüne çıkaracağız dediniz eminim ki burada 37 kişi arkadaşımdan yani birçoğu höyüğün nerede olduğunu bilmiyor ya da ne zaman çıkacağını kestiremiyoruz. Çocuk köyü açacağız dediniz bu köy nerede merak ediyoruz. Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti yapacağız dediniz ne çocuk var ne gençlik var ne kent var Bayraklıda.

BAŞKAN- Onlarda mı gitmiş?

Abdullah AKTAŞ- Çocuk ve Gençlik Hastaneleri yapacağız dediniz ya olan yerleri kapattınız zaten neymiş pandemi varmış, yok tasarruf varmış olanları kapattınız, hastaları… 

BAŞKAN- Ya biz değil kardeşim kararı alan biz değiliz ki bir karar veriliyor bizde uyguluyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Devletin yaptığı Şehir Hastanelerinden bahsediyorsunuz inşallah 29 Ekim’de açıldığını göreceğiz hep birlikte.

BAŞKAN-  Hiç öyle bir şey demiyoruz inşallah açılır bizim onunla ilgili bir sıkıntımız yok.

Abdullah AKTAŞ- Bilim ve Teknoloji Merkezi açacağız dediniz merak ediyoruz hangi merkez nerede açıldı?  Her mahalleye çocuk parkı ve spor alanı yapacağız dediniz evet yapılmış. Biraz önce bahsedildi.

BAŞKAN- Evet toparlarsanız 5-6 arkadaşım daha var söz isteyen.

Abdullah AKTAŞ- Parkları yapmak belediyenin asli görevlerinde bir tanesi temizlik gibi. Yenilemekte asli görevlerinden bir tanesi yani burada park yaptım deyip proje gibi göstermek çok yanlış. Şuna bakmak lazım mevcut parkların dışına hangi mahallede kaç tane park yeri yaptınız ona bakmak lazım yoksa yenilemeyi herkes yapıyor.

BAŞKAN- Şimdi orada da arkadaşlar şöyle bir projemiz var bizim aslında projede değil aslında bir düşüncemiz var. Önümüzdeki süreçlerde aylarda meclis üyelerimizi muhtarlarımızı, bürokratlarımız alıp meclis üyelerimizin tamamına ilgili bürokratlarımızın sunum yapmalarını meclis üyelerimizin de sıkıntılarını, dertlerini, tasalarını bürokratlarla paylaşmalarını Bayraklı için daha doğru daha düzgün ne yaparız hep birlikte konuşalım istiyoruz o gün bunları çözeriz.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir esas önemli madde…

BAŞKAN- Tamamlayalım artık.

Abdullah AKTAŞ- Tamamlıyorum başkanım ama siz araya giriyorsunuz tamamlayamıyorum. Demiştiniz ki, Bayraklı’yı Kruvazör Kenti yapacağız vallahi takanın bile yanaştığını bile görmedik. Ne zaman yanaşır onunda bilmiyorum yani.

BAŞKAN- Gelen giden yok.

Abdullah AKTAŞ- Evet gelen giden yok. Hayvan barınakları açacağız dediniz, var mı açılan barınak başkanım var mı? Hayvanlarla ilgili olan bir merkeziniz vardı Sevgiyolu’nun dibinde onu kaldırdınız Doğançay’a insanlar ulaşamayacağı yere götürdünüz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey yine şeyi karıştırdınız faaliyet raporlarını 2020 herhalde.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bunlar sizin faaliyetleriniz.

BAŞKAN-  2019 konuşuyoruz kardeşim.

Abdullah AKTAŞ- Bu sizin söz verip de yapamadığınız faaliyetler.

BAŞKAN-  Biz söz verirsek yaparız. Sen hiç canını sıkma. Evet…

Abdullah AKTAŞ- Uluslar arası fonlar başkanım…

BAŞKAN-  Tamamlayalım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım iki üç tane madde sonra kapatacağım.

BAŞKAN- İyi haydi bakalım.

Abdullah AKTAŞ- Uluslararası fonlar Bayraklı’ya akacak dediniz vallahi yardımları da olmazsa Bayraklı Belediyesini bütçesi…

BAŞKAN- Ya siz ülkeyi akıttınız, Bayraklı kaldı.

Abdullah AKTAŞ- Aziz SANCAR ARGE Proje Geliştirme Merkezi kurulacak dediniz merkezden hala yapılan bir hiçbir şey yok karar üzerinde kaldı. Yunus Emre Dayanışma ve Paylaşma projesi yapacağız dediniz oda aynı kağıt üzerinde devam ediyor. Hasan YÜCEL Meslek ve Beceri bilgilendirme kursları açacağız dediniz oda aynı şekilde. Ekrem Akurgal kentsel dönüşüm projesi dediniz bir tuvaleti bile 1 yılda koyamadınız. Mücadelesinden dolayı Muhammet arkadaşıma teşekkür ediyorum ayrıca.

BAŞKAN- Gerçekten sit alanına koyamadığımız için bizi eleştiriyorsunuz ya bende sizi kutluyorum.

Abdullah AKTAŞ- Ayrıca Homeros Meydanı projesi dediniz o meydanda hala yapılan bir şey yok.

BAŞKAN- Projeleri yapılıyor yani bu böyle yaptın yap demekle oluyor mu? Şuan Ak Partili Belediyelerin seçim vaatlerinden bizim ölçekte söyledikleri ve yaptıkları işler var mı?

Abdullah AKTAŞ - Başkanım…

BAŞKAN- Evet şimdi tamamlayalım.

Abdullah AKTAŞ- Bizi başka belediyeler ilgilendirmiyor bizi bu meclis ilgilendiriyor.

BAŞKAN- Bizim 2020 yılı içerisinde yapacağımız işleri burada söylemenizin bir anlamı yok.

Abdullah AKTAŞ- Bayraklı Belediyesi ilgilendiriyor, Bayraklı sınırları ilgilendiriyor dolayısıyla bizim öncelikle göreviniz Bayraklı. Yani öbür belediye yapmışlardır yapmamışlardır bilemeyiz takipte etmek bizim de görevimiz değil çünkü oranında yetkilileri var, oranında sorumluları var.

BAŞKAN- Yok yok onlarla kıyaslıyoruz da genel durumumuzu, evet çok teşekkür ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- Rica ediyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun Gamze Gül Hanım.

Gamze Gül ÇAMUR- Değerli başkanım, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım. Başkanım benim anlayamadığım bir şey var yani zaman su gibi akıp geçti de pandemi den dolayı acaba biz mi farkında değiliz. Yani başkanımız ve bizler yeni seçilmedik de 3 yıl geçti hiçbir vaadini başkan gerçekleştirmedi de bizim mi haberimiz yok anlamış değilim açıkçası. Şimdi çoğu arkadaşım bilir, sanırım Ak Parti Grubundaki arkadaşlarımız dinleyenlere subliminal mesaj vermek için ağız birliği yapmışlar. Göreve geldiğimle ilgili bir buçuk yıldan bahsediyorlar ve bu şekilde de bir buçuk yılda da bunları yapmadınız gibi hesap sorar nitelikte konuşuyorlar. Ancak dikkatinizi çekmek isterim şuan biz bilmiyorum 2023’te değiliz değil mi? Temmuz 2020’deyiz ve üç ay dört ay olacak neredeyse..

BAŞKAN- Abdullah Bey’e soralım.

Gamze Gül ÇAMUR- Abdullah arkadaşımıza söylüyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım çok özür dilerim bu sözler lütfen kayıt altına alınıyor o gün geldiğinde bende size hatırlatacağım. Böyle demiştiniz ne kadar gerçekleşti o gün bakarız.

Gamze Gül ÇAMUR-  Gururla burada faaliyet raporumuzu savunuyor olacağız Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Bakın bizde bu projenin gerçekleşmesini istiyoruz gerçekten.

Gamze Gül ÇAMUR- Ama şimdi sıcakta var böyle karşılıklı konuşmaya dönmeden bitire bilirsek ben zaten gerekli cevapları başkanım verdi ama bir şeye dikkat etmek için konuşmak istedim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Alim abi ben bir bitireyim. Abdullah Bey ben bir bitireyim.

BAŞKAN- Abdullah Bey lütfen. Evet buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Şimdi faaliyet raporunu konuşuyoruz tabi ki bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımızda biliyor bizim burada ki handikabımız faaliyet raporunun 2014-2019 stratejik planın içinde olması dolayısıyla 2019’un son dokuz ayında oluşan yönetim değişikli nedeni ile bazı uygulamalarda farklılıklar oluşması. Bu farklılıkların oluşması da önceden de bizim partimizdeydi şahıslar değişti ancak önceki dönem Belediye Başkanımıza da biz buradan teşekkür ediyoruz kurucu belediye başkanımızdı. Fakat “Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır.” diye bir atasözümüz var. Dolayısıyla bu faaliyet raporunda daha önce planlanan durumların gerçekleşmemesi birincisi vizyon değişikli, ikincisi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve bakanlığın tedbir koyduğu tasarrufta kısıtlamalardır ve şu anda son dört aydır biz pandemi ile uğraşıyoruz siz belediye başkanımızın vaatlerinin henüz gerçekleşmediği ile ilgili bir yanılsamaya yol açmak ve farklı algılar yaratmak için mücadele ediyorsunuz diye düşünüyorum. Sanırım dört ayır muhalefet yapmayı özlediniz değil mi arkadaşlar. Bu nedenle ben Ak Partili arkadaşlarımdan bu konu da ilgili anlayış göstermelerini ve dokuz ayı sanki bir buçuk değil, üç yıl geçmiş gibi burada başkanımızı ve bizleri topa tutmalarını esefle kınadığımı belirtmek isterim, teşekkür ederim başkanım. Kınıyorum efendim.

BAŞKAN- Şöyle gidelim, şöyle bir dönsün sana gelelim.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkanım şimdi her zaman faaliyet raporlarında muhalefet haklı olarak eksik, hata, kusur arar biz olgunlukla karşılıyoruz milli iradeye saygılı demokrasiye inançlı insanlarız. Fakat sizi Süpermen olarak görmeye arkadaşlar devam ediyor. Ben daha öncede bunu belirtmiştim. Yani işsizliği bile size Türkiye’de en büyük bela bugün gerçekten birinci derece sorun işsizlik onu bile sizin çözeceğinize inanmışlar işiniz hakikaten çok zor.

BAŞKAN- Teşekkür etmek lazım.

Mehmet TOPTAŞ- Biz belediye olarak para basacak halimiz yok, ama parayı buluruz aslında bazı belediyelerin yaptığı gibi, şimdi bazı belediyeler başkanım…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Mehmet TOPTAŞ- Başkanım bazı belediyeler bazı belediyeler camileri satıyor cami yerlerini satıyor finansman sağlıyor. Fakat bizim bugün Bayraklı’daki Camilerin %50’si belediyenin tapulu yeri okulların aşağı yukarı %50’den fazlası bizim belediyenin yeri biz istesek Diyanete de burayı devrederiz parayı alırız parayı buluruz. Milli Eğitime de devretsek ama bunu yapmayız yapmadık bugün kamu kuruluşlarının %50’sinden fazlası yine belediyenin ben gerçekleri söylüyorum arkadaşlar. Şimdi burada kiralık araçların 80 taneydi 42’ye düşürdük tasarruf yapmadıklarını söylüyorlar, Türkiye’de enflasyon sanki yok bu artışlar niye oluyor diyorlar. Gelirimiz düşmüş devletin vergi gelirleri 650 milyardan 500’e düşmüş. Dolayısıyla belediyelere yansıyan rakamlarda düştü. Yani biz bu Süleyman DEMİREL’in rahmetlinin bir sözü var “Benzin vardı da biz mi içtik.” diye. Para vardı da biz mi yapmadık. O paralar gelsin gelirlerimiz artsın yapacak çok işimiz var. Ben size başarılar diliyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Bir Şentürk Bey uzun süredir istiyordu. Şentürk Bey’e söz verelim size döneriz sonra.

Şentürk APAYDIN-  Ben sadece bu Özgür Bey’in ve Abdullah Bey’in eleştirilerine cevap vereceğim. Herhâlde hiç alanda yoklar bugün Cengizhan, Alparslan, Muhittin Erener’in tamamına asfalt dökülüyor ve kaldırımlar parke taşlar yapılıyor ve bu pandemi sürecinde halkın isteklerinin tamamını Fen İşleri, Sosyal Hizmetler tamamıyla geçen de sizin huzurunuzda teşekkür, ettim gerçekten yine teşekkür ediyorum ama, sanki hiç bir şey yapılmamış gibi herkes yatmış sadece siz görmüşsünüz çalışmışsınız onu söylüyorsunuz ne alakası var. Başkanım ne alakası var. Yani bakın burada tamam eleştiriler olur ama birde yapılan işleri görmenizi rica ediyoruz. Ama hiç bir şey yapılmamış gibi suçlayamazsınız sayın başkanımız o konuda çok iyi yönetmiştir diğer bürokrat arkadaşlarımızda çalışmıştır. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN-  Vereyim abi sonra vereyim arkadaşlar tamamlasın.

Alim ÇANKAYA- Sayın başkan, sayın meclis üyeleri, değerli bürokratlar…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Özgür Bey lütfen.

Alim ÇANKAYA- Geçen arkadaşlar lütfen.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Lütfen hatibi dinleyelim arkadaşlar.

Alim ÇANKAYA- Geçen Çarşamba gün ki mecliste söyledim demokrat bir ortam, demokrat bir başkan o nedenle de gerçekten de başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Abdullah Bey bu ne biçim hitap? Abdullah Bey lütfen…

Alim ÇANKAYA- Şimdi 2019 yılında hükümetimizin yazıları Çevre Bakanlığı neresi yazdıysa o yazılar gereği 4 milyonluk bir kesinti oldu ödemelerde belediyelere. Arkadaşlar bu meclisin en yaşlısı benim biz bir 94 krizi yaşadık ki bu ülkede iyi ki sizler o günleri görmediniz. 2001 krizi yaşadık, 2005’te yaşadık, 2009’da yaşadık hiçbir zaman ülkede en zor dönemde yani savaş halinde büyük depremlerde, büyük salgılarda harcanması gereken özel akçe harcanmadı. Yani şuraya geliyorum, 2009 yılındaki kriz dolayısıyla 78 milyar devletin özel akçesi yani öyle felaketlerde harcanması gereken 78 milyar devletin özel akçesi yani öyle felaketlerde harcanması gereken 78 milyar harcandı. Hükümet bunu çıkardı. Dolayısıyla niye çıkardı çıkarmadığı esprisinde değilim. Yani 2009 yılı içerisindeki krize rağmen birçok belediyenin işi maaşlarını ödeyememesi hiçbir şey yapamamasına daha da çok borçlanmasına rağmen belediye başkanımızın nezaretinde bürokratlarımızın özel çalışmaları, meclisimizin katkılarıyla burada borçsuz harçsız ve bütün faaliyetlerimizi ana yatırımları projelerinin yapılması aşamasından geçilerek sonuçlanmıştır.  Dolayısıyla bu krize rağmen belediyenin çalışmaları başarılırdır sayın başkan bürokratlarımıza, meclisimize teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey siz söz istiyor muydunuz?  Söz isteyen arkadaşımız var mı? Siz grup başkan vekili olarak sonra toparlayın isterseniz. Buyurun sonra Özgür Bey size vereyim cevap verin. Arkadaşlar herhangi bir sataşmaya mehil vermeden yeni söz hakları doğurmadan.

Serap KESKİN-  Bir kere arkadaşlarımın açıklamaları için çok teşekkür ediyorum. Ben 2019 yılına dönmek istiyorum. İnşallah 2020 yılı faaliyet raporunda görüşmek üzere diyorum. Şimdi biraz gerçeklerden biraz rakamlardan bahsetmek istiyorum içinde bulunduğumuz ekonomik kriz arkadaşlar gerçekten çok büyük yani devletimiz boşu boşuna bu genelgeleri yayınlamıyor bize, göndermiyor belediyelere. Çünkü ilk bu krizlerden etkilenen kamu, bu krizlerden etkilenen kamu kuruluşlarıdır. Şöyle bir örnek vermek istiyorum başkanım rakamlarla, şimdi 2015 yılında arkadaşlar Asgari ücret 1000 TL’ydi, 2019 yılına geldiği zaman 2 bin 20 TL Başkanım tam yüzde yüz iki artmış. İller Bankasından aktarılan gelir ise 2015’te 49 milyon, 2019 yılında 76 milyon %55 bir gerçekleşme burada çok ciddi bir daralma var. Bunun etkileri daha sonra kimi vatandaşa yansıyor bu tahsilat onaranlarını faaliyet raporlarında bakmış olsaydınız 2018 yılındaki %86’lık geçekleşme %76’lara inmiştir arkadaşlar. Yani devlet diyor ki, lütfen diyor yatırımlarınızı kesin mevcut durumunuzu düzeltmeye çalışın faaliyetlerinizi yeter ki yerine getirin diyor. Ben sizi işte bu açıdan kutluyorum başkanım. Uzun vadeli, kısa vadeli borçlarda 1 milyon 264 bin liralık bir tasarruf yapmışsınız. Uzun vadeli borçlarda 23 milyon 500 TL’lik bir tasarruf yapmışsınızdır. Arkadaşlarımız bizi tasarruf en büyük yatırımdır ekonomik dile ilerde bunlar yatıma dönüşecek.  Eğer biz bugün gelirimiz 192 milyon tasarruf yapmamış giderlerimiz 231 milyon eğer biz tasarruf yapmamış olsaydık bu 30 milyonluk açık 60 milyon civarlarına ulaşacaktı başkanım tekrar tekrar tebrik ediyorum.

BAŞKAN-  Evet Muhammet Bey’e verelim. Hayır, hayır Muhammet Bey istemişti. Hem sizde birazcık rahatlayın. Evet, Muhammet Bey buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan, çok değerli meclis üyeleri tabi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak memleketin hayrına, vatandaşımızın hayrına olan konularda gerek yerel yönetimlerin gerekse hükümetimizin her daim vatandaşla ilgili alakalı konularda destek olmuşuz ve desteğe de devam etmekteyiz. Tabi ki Bayraklı Belediyesi İzmir’in metropolde en önemli belediyelerinden bir tanesi, irisiyle ufağı ile yapmış olacağı hizmetler veya yapacağı veya tasarlamış olduğu hizmetler muhakkak ki vardır muhakkak ki olmalıdır.  Aksi halde belediyenin bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum.  Tabi yapmış olduğunuz bir takım hizmetlerin sonucunda da vatandaşımızın almış olduğu kararlar ve bu kararlar doğrultusunda zaman zaman eleştirişler zaman zaman da bu eleştirilerle alakalı olarak sizlerin bunları kaideye alıp bu doğrultuda yapmış olduğunuz hizmetler o eksende yapmaya gayret göstermeye sebebiyet vermektedir. Tabi şöyle ifade edeyim ben. Bayraklı 3 bin yıllık bir tarihe sahip ve İzmir’in deniz ile doğanın buluştuğu en önemli merkezlerden de bir tanesi hem tarihi, hem kültürel, hem de yaşayan insanların yaşadığı bütün bölgeler itibari ile fakat çok üzülerek ifade ediyorum bu kentin bu ilçemizim bir kent meydanı yok. Yani ben burada bunu daha öncede belirtmiştim, kentler kent meydanı ile anılır ve biz Bayraklı Belediyesi diye övünüyoruz, biz büyük işler yapmak adına koca koca koltukları oturuyoruz ve halka, vatandaşa söz veriyoruz fakat bu kentte bir kent meydanımız yok.

BAŞKAN-  İnşallah Smyrna’nın etrafında o kent meydanını oluşturacağız.

Muhammet ŞAHİN- İnşallah temennimiz beklentimiz o yönde. Diğer bir konu ise sizin en önemli projelerinizden bir tanesi Çocuk ve Gençlik ile ilgili projeleriniz. Her daim gerek yerel basında, gerek sosyal medyada, gerek görsel basında tüm platformlarda bunları çocuklarla ilgili bu projenizin devam ettiğini ve sizin hayal projeniz olduğunu her anlamda ifade ediyorsunuz. Fakat bu projenin gerçekleşme oranını 1.5 yıl zarfında hiçbir büyümeğe gerçekleşmeye yakın bir oran oluşmadığını düşünüyorum.  Sadece Bayraklı’nın merkezinden ibaret Bayraklı’nın üç dört mahallesinden ibaret kaldığını Cengizhan’da, Alparslan’da,  Erener’de, Yamanlar’da, Gümüşpala’da, Muhittin Erener’de böyle bir çalışmanızın söz konusu olmadığını biz çünkü orada yaşadığımız için, orada gezdiğimiz için, orada bulunduğumuz için, biz bunlara canlı şahidiyiz. İsterseniz sizin ve ekibiniz ile birlikte buradaki diğer meclis üyesi arkadaşlarla birlikte mahalleleri tek tek gezip o bölge ki çocukların ve çocukların yaşam alanlarından ibaret olan yerleri tek tek görüp, tek tek inceleyebiliriz. Ben şunu beklerdim Bayraklı’nın 3-4 mahallesi dışındaki yerlerde bu konuyla ilgili arzu ederdim ki daha fazla önem vermenizi, daha fazla bu konunun o bölgede gerçekleşmesi... Çünkü o bölgeler varoş bölgeler, çünkü o bölgeler gelir düzeyinin düşük olduğu bölgeler, o bölgeler yaşam alanlarının kısıtlı olduğu bölgeler, çünkü bizde o bölgede yaşıyoruz. Ben bunun o bölgede daha fazla etkili daha fazla düşünceli olması gerektiğine inanan ve orada yaşayan bireylerden bir tanesiyim.  Diğer bir konu ise seçim vaatlerinizin içinde bulunduğu ve bunu da birçok platformda ve dile getirdiğiniz Bayraklı hatta İzmir’imizin Türkiye’mizin en önemli sorunlarında bir tanesi.  Nedir bu sorunumuz? Bu sorun uyuşturucu sorunu. Gençliğin içine itildiği ve bu gençliğin yok edildiği en önemli temel sorunlarından bir tanesi. Peki, biz Bayraklı olarak şunu diye bilirsiniz, ya biz bu sorun nasıl halledeceğiz, bizim bu sorun çözme gibi durumumuz nasıl olabilir? Bunu söyleyebilirsiniz elbette ki. Fakat bunlarla ilgili daha öncede belirmiştim daha önceki meclislerde spor salonlarının ve spor komplekslerinin ve bununla ilgili sosyal yaşam alanlarının arttırılarak ve gençliğin bu noktada bu komplekslere akreditasyonunu sağlayarak bu sorunun ortadan kalkmasına sebebiyet verebilirdiniz. Şuanda Bayraklı’mızda bulunan amatör spor kulüplerinin ve diğer spor kulüplerinin spor yapacak alanları yok ve siz seçim beyannameniz de seçim manifestonuzda 19 mahallede ve her mahalleye bir spor salonu açacağınızı taahhüt etmiştiniz. Ve spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımda bulunacağınıza söz vermiştiniz. Bunu üzülerek ifade ediyorum ki spor kulüpleri şuanda Bayraklı’mızın içinde bulunan spor kulüpleri deplasmana maça gitmeye mecalleri yok ve bu bizim sorumluluğumuzda.

BAŞKAN-  Şuan maç var mı? Gidiyorlar mı?

Muhammet ŞAHİN- Şuanda yok. Ama bundan 3 ay önce her hafta sonu maçları vardı.

BAŞKAN-  3 ay öncede yoktu.

Muhammet ŞAHİN- Ve bununla ilgili size de bu konuyla ilgili bilgi ve dönüşümü olmuştu. Sizde konuyu biliyorsunuz sayın başkanım. Yani bunları söylerken yani sizi yerden yere vurmak içi değil bunların yapılmasını arzu ettiğim hayal ettiğim için söylüyorum. Diğer bir konu ise Bayraklı’nın en önemli sorunlarından bir tanesi sizde biliyorsunuz ki ve Bayraklı’da yaşayan tüm vatandaşlarımız biliyor ki bu sorun Bayraklı’nın ana sorunu, temel sorunu, en önemli sorunu kentsel dönüşüm sorunu. Bu kentsel dönüşüm sorunu ile alakalı biz sadece bizim elimizde değil dediniz. Sadece bizimle alakalı bir konu değil dediniz. Fakat seçimlerde seçim meydanlarında toplantılarda biz bu sorunu Tunç Başkanla birlikte çözeceğiz diye kentsel dönüşüm sorunu yaşayan vatandaşlarımız size inanandı, itimat etti ve bunun sonucunda size reylerini kullandılar.  Ben şunu beklerdim kentsel dönüşüm sorunu ile alakalı ARGE çalışmanızı bu konu ile ilgili hazırladığınız ön çalışmaları, ön çalışmalarla ilgili yapmış olduğunuz faaliyetlerin ana temel konusunun bu olmasını beklerdim.  Çünkü Bayraklı’daki vatandaşlarımızın birçoğu Bayraklı Belediye Başkanından beklentilerinin en büyüğü bunu anket yapıp sokakta da bunu öğrenebilirsiniz.  Kentsel Dönüşüm sorunudur, kentsel dönüşüm konusudur.

BAŞKAN- Evet tamamlayalım.

Muhammet ŞAHİN- Evet başkanım. Bunları en önemli ben ana konularına değinmek istedim.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum.

Muhammet ŞAHİN- Ana konularımız bunlar. İnşallah temennimiz bir sonraki dönemde Bayraklı’mız ile alakalı projelerin yapılmış, yarım kalmış veya devam etmiş olmasını umuyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya 1,5 yıl oldu kardeşim 1,5 yılda ne yapabiliriz ki. Evet…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye arkadaşlar. Lütfen..

Muhammet ŞAHİN- Sayın meclis üyesi arkadaşlar haklısın ama nasip ederse, Allah ömür verirse bir sonraki mecliste inşallah belediye binamızda oluruz sağlıklı günlerde. O dönemde bir sonraki dönemde de daha 2,5 yıl oldu, 2 yıl oldu, ya ne oldu 4’üncü yıl inşallah bir sonraki dönem biz bunu yaşamayız ve projelerin olduğunu görmek arzusundayız. Saygılar sunuyorum hepinize hoşça kalın.

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar sonuç olarak Muhammet Bey görüşlerini dile getirdi ama sanıyorum birkaç noktada sıkıntı var. Dünya Çocuk Gençlik Kenti Projesi mahallelere özgü bir proje değil, Bayraklı’nın tamamını ilgilendiren bir projedir. Yani bu proje ile ilgili x bir mahallede hiçbir sonuç alamamanız ve onun üzerinden projeyi değerlendirmeniz biraz enteresan. Bir diğeri mahallelerimizdeki park yerleri ile ilgili siz Cengizhan’ı,  Muhittin Erener’i,  Refik Şevket’i,  Alparslan’ı bilen bir arkadaşımızsınız. Bana orada park yapacak bir yer göstersene.  

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Hayır, bana park yapacak bir yer gösterebilir misin? Bir saniye bak karşılıklı konuşmayacağız arkadaşlar ben Belediye Başkanıyım sonuç itibari ile ha evleri yıkıp şey mi yapacağım park mı yapacağım?

Muhammet ŞAHİN- Kamulaştırabilirsiniz…

BAŞKAN- Kamulaştırdığım zamanda oradaki vatandaşın malına el koymuş olacağım, bu benim siyasal anlayışım değil.  Bak olmayan işlerle ilgili, yapılmayacak işlerle ilgili, alanı belirli olamayan işlerle ilgili, sırf konuşalım diye sırf Cumhuriyet Halk Partisi sadece 4 mahallede kaldığı ile ilgili, diğer mahallelere hizmet etmediği ile ilgili varsayımınızın tamamını çürüteceğim bak. Cengizhan’a da geleceğim Cengizhan’dayım zaten bak oraların hepsini göreceğiz bunu üzerinden kör bir siyaset olmaz kör bir siyaset yapıyorsunuz. Olmadık işlerle ilgili niye yapmadın niye etmedin niye olmadı? Bu bir iş değil yani burada eğer yani pozitif yapıcı işlerden söz edeceksek yeşil alan yeri varsa, park yeri varsa diğer alanlar varsa eyvallah bunlar yokken bunları niye yapmıyorsun demek enteresan bir iş.  Uyuşturucu meselesi sadece Bayraklı’nın değil kentin temel meselelerinden bir tanesi ve ben uyuşturucu ile ilgili mücadelemizde başta İzmir Valisi, Kaymakamımız, İl Emniyet Müdürümüz, İlçe Emniyet Müdürümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2019’dan sonra ki süreçte kolluk kuvveleri o anlamda geçmişe yönelik yaptıkları çalışmaların on katını yapıyorlar bugün. Ama sizin önerinizle gelen af ile bu arkadaşlarımızın hepsi halen sokakta yine. Sizin önerinizle bir adamı kurtaracağız diye o arkadaşlarımızı kentin başına bela olan bu sorun şuan gelen af ile birlikte bütün yoğunluğu ile hissediliyor ve bunu da İçişleri Bakanlığı’nın görevi iken, hükûmetin görevi ilken, buradan Bayraklı Belediyesine, Bayraklı Belediye Başkalığına yetki ve sorumluluğu sınırlı iken, bu anlamda iletmeniz çok şık değil Muhammet Bey.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya bu kamunun görevi kardeşim kamunun görevi. Kamu bu anlamda iş yaparken belediye ile iş birliği biz ona da açığız

Muhammet ŞAHİN- Başkanım bunun bir tarafta belediye olmalı muhakkak olmalı.

BAŞKAN- Buyurun yapalım buyurun yapalım gösterin Cengizhan da bir yer yapalım.

Muhammet ŞAHİN- Olan parka 1,5 yıldır tuvalet yaptıramadık başkanım Allah aşkına yapmayın.

BAŞKAN- Sitemi yaptıracağız site sit sit sit yani iktidarda olabilirsiniz sizin için bunlar önemli değil ama bizim için önemli.

Muhammet ŞAHİN- Başkanım 1,5 yıldır tuvalet diyorum.

BAŞKAN- Sit diyorum anlamıyor musun? Sit sit yani 2 bin yılda geçse sit ile ilgili gerekli kurumlardan oluru almadan buraya iş yapabilme şansı yok.

Muhammet ŞAHİN- Çocuk Eğitim Merkezinden bahsediyorsunuz gelin Cengizhan Mahallesindeki Ekrem Akurgal parkındaki parktaki oyuncakları birlikte görelim siz kendi…

BAŞKAN-  2 Ay sonrada bakacaksın 2 ay sonrada bakacasın 2 ay sonrada bakacaksın.

Muhammet ŞAHİN- O çocuklar bize..

BAŞKAN-  O çocukları biz sizin inisiyatifinize bırakmayız, o çocukları o çocukları hayır burada boş siyaset yapmayın burada boş siyaset yapmayın.

Muhammet ŞAHİN- Neyin boş siyaseti.

BAŞKAN- Bu boş siyaset. Hiç kimse o çocuklara bizden daha yakın değil.

Muhammet ŞAHİN- Yok ya.

BAŞKAN- Hiç kimse bizden yakın değil okula gidemeyen, ihtiyacı çözülemeyen evine ekmek götüremeyen hiçbir adamın duygusunu istismar etmeden siyasal alana sürüklemeden onların derdini dert bilen bir adamım ben.

Muhammet ŞAHİN- Dağıttığımız yardımları…

BAŞKAN- Hikaye, hikaye ben dağıttığınız şeyleri de biliyorum.

Muhammet ŞAHİN- Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1000 tane aileye yardım yaptık…

BAŞKAN- Biz 20 bin aileye yaptık ama Cumhuriyet Halk Partisi adına yapmadık.

Muhammet ŞAHİN- Biz gösteriş yapmadık.

BAŞKAN- Bayraklı Belediyesi adına yaptık.

Muhammet ŞAHİN- Milliyetçi Hareket Partisi niye rahatsız oluyorsunuz halktan terör örgütleri çıkamadı diye mi rahatsız oluyorsunuz?

BAŞKAN- Ne alakası ya bu ne düzeysiz bir yaklaşım, bu ne düzeysiz bir yaklaşım bu ne düzeysiz bir yaklaşım.  Senin haddine mi bizim terör örgütleri ile ilgili bize bir şey söylemek. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım senden daha çok vatan perverim ben, senden daha çok vatan perverim ben.

Muhammet ŞAHİN- Sizin haddinize değil Milliyetçi Hareket Partisine…

BAŞKAN-  İşinize bakın evet zabıta görevlileri, evet zabıtalar. Bu denli bir saygısızlık olmaz bu denli bir saygısızlık olmaz bu vatanı senden çok severim ben. Bu vatanı bu bayrağı bu toprağı senden çok severim ve senin gibilere de bırakmam ben bırakmam ben. Ülke benim ülkem. Ülke benim ülkem. Ülke benim ülkem. Çocuk benim çocuğum. Vatandaş benim çocuğum. Kimsenin haddine değil, hiçbir adamı siyaset yapacağım diye ucuz laflar üreteceğim diye bir başkasını bu tür hitamlarda bırakma hakkı yok, geçti o günler.

Emel ARSLAN HÜR- Muhammet Bey sizi üslubunuzu düzeltmeye davet ediyoruz. Bu yaptığınız Cumhuriyet Halk Partisine ve Belediye Başkanımıza yaptığınız hakarettir.

VII. 3. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN-  Evet. arkadaşlar oturumu kapatıyorum. Bir daha ki meclisimiz?

Emel ARSLAN HÜR- 7 Temmuz saat 18.00.

BAŞKAN- 7 Temmuz saat 18.00 uygun mudur?

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet katılamayan arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

                                                         

 

                                                              Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                    Üye                                                 Üye