Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/08/2020

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 04.08.2020 Salı günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                      Serdar SANDAL

                                                                                                                                                    Belediye Başkan

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    04.08.2020

                                                                                                                    Salı

                                                                                                                      Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.07.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3438) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan hizmet süresi ve müktesebine karşılık kadro derecesinin düşürülmesi uygun görülen 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanına karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesi hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2123) Belediye Meclisimizin 14.04.2019 tarihli ve 25 sayılı kararı ile seçilen Meclis Üyesi Sayın Mukaddes IŞIN’ın Başkanlık Divanı Katip Üyeliğinden (Asil) istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Başkanlık Divanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereği 1 Asil Katip üyenin gizli oyla seçilmesi hk.

 

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-163) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Gaffar AKKEL’in yetkilendirilmesi hk.

 

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-164) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Berk ULUSAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-190) Bayraklı Belediyesi ve 'Bulgaristan' Bansko Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması hususunda ''Kardeş Şehir Protokolü'' imzalamaya Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

6- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-189) Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı proje çağrısına iştirakçi olmak üzere; Belediyemizce hazırlanacak olan proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile ve proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-783) 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine gereği  "Araç ve İş Makinası Kiralanması hizmeti alımı işi'' için 01.01.2021 tarihinde başlayıp 30.09.2024  tarihinde bitmek üzere 3 yıl 9  ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3119) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 5 nolu parseldeki 80/209 (80,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 4 nolu parseldeki 23/57 (92,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3121) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIC pafta, 36969 ada, 24  nolu parseldeki 153/5978 (6,12  m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3049) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID Pafta, 36190 ada, 11 parsel no.lu, 216,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3051) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36701 ada, 18 parsel no.lu, 71,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-577) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3a ile 26M-2d paftalarda, 7398 Sokak ile 7356/8 Sokak arasında kalan alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alanın bir kısmının Başkanlık Stratejik Planı kapsamında "E:1.00 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı(Kreş)" olarak belirlenmesi, buna karşılık yürürlükteki imar planında 26M-2a paftasında kalan, E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının "Park" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IVC paftada "Pazar Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmının Belediye Başkanlığımız Stratejik Planı, bölge ihtiyaçları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak, "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı, Katlı Bölgesel Otopark Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesisler)" olarak belirlenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-578) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik Bayraklı Belediye Meclisince alınmış olan 07.11.2018 tarih, 506 sayılı Kararın iptal edilmesi hk.

 

(Önerge 01.07.2020 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edildi.)

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-97) İlçemiz, Adalet Mahallesi, Salhane mevkiinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında, L18A04C4D ve L18A04D3C pafta, 1134 ada, 13,14,15 ve 72 no.lu parseller üzerinde “Resmi Tesis” alanı olarak belirlenen kullanımın, Belediyemiz beş yıllık stratejik planına yönelik projelerin üretilebilmesi ve Belediyemizce kullanımını sağlaması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

(Önerge 01.07.2020 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.