Meclis Çalışmaları

07/07/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 07.07.2020 TARİHLİ III. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN -  Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ -  Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri Temmuz Ayı Meclisinin III. Oturumunu açıyorum.  Gerekli çoğunluğumuz var.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.07.2020 tarihli Meclis Tutanağı.  

BAŞKAN- Geçmiş Toplantı Tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar gündeme geçmeden önce biz muhalefetiyle birlikte Bayraklı’yı yöneten ekibiz. Sonuçta yasaların bizlere ön gördüğü görevleri yapıyoruz. Bazen ufak tefek tartışmalar olsa da, bu tartışmaları maksatları dışına taşırmadan kendi içimizde kendi aile ortamı içerisinde bitirmemiz en doğrusu ve en uygunudur. Yaşanmıştır, olmuştur, bitmiştir. Asli görevimiz Bayraklı’ya hizmet etmektir. Muhalefetin de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun da, Ak Parti Grubunun da, MHP Grubunun da önceliği bu olmalı ve biz ağırlıklı olarak kentin ana meseleleriyle ilgili konuşmayı önceliğimiz haline getirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet buyurun.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IVC paftada "Pazar Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmının Belediye Başkanlığımız Stratejik Planı, bölge ihtiyaçları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak, "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı, Katlı Bölgesel Otopark Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesisler)" olarak belirlenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar söz konusu talep Onur Mahallesine kreş yapımıyla ilgili bir taleptir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İmar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonu,  Kültür, Sosyal İşler Komisyonu, Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 1 nolu önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1479) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle ilçede yurttaşlara sunulmakta olan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılacak hizmetlerde kullanılmak amacıyla ihtiyaç duyulan 23.600.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet Cumhuriyet Halk Partisi Grubu?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1762) 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Evet şimdi arkadaşlar bununla ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımıza gruplar adına ve komisyonlar adına söz vereceğiz. Talebim şu konunun dışına taşmadan, farklı alanlara gitmeden, sadece kesin hesapla ilgili görüşlerimizi dillendirirsek ve bir meclis üyemiz konuşurken de meclis üyemizin sözünü kesmenden sözünün bitmesini bekleyerek cevabı olan arkadaşımızda o söz bittikten sonra cevap verirse mutlu olurum. Öncelikle sözü Abdullah Bey size mi vereyim?

 

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım CHP Grubundan arkadaşlar konuşsun, biz daha sonra kendi görüşlerimizi belirtelim.

BAŞKAN-Ama sonuç itibariyle muhalefeti siz yapacaksınız, onlarda cevap versinler. Onlar birazcık daha savunmada duruyor.

 

Abdullah AKTAŞ-  Ama onların öncelikleri var.

 

BAŞKAN- Efendim.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Yani şerhi koydun. Evet, evet buyurun.  Arkadaşlar mikrofon…

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2019 yılı Bayraklı Belediyesi Kesin Hesaplarıyla ilgili Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak tespitlerimizi aktarmak istiyorum.  Her yıl Mali Hizmetler Müdürlüğümce Encümene sunulan kesin hesaplar, Belediye Meclisimize havale edilmiştir. Yaptığımız tespitlerde 2019 yılı Kesin Hesapları genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde hazırlanıp, meclisimize sunulmuştur.  2019 yılı ana mizanda görüleceği üzere borç tutarı; 7 milyar 505 bin 264 lira 476 lira 90 kuruş. Alacak tutarı; 7 milyar 505 milyon 264 bin 476 lira 90 olmuş ve denklik sağlanmıştır. Borç kalan tutarı; 986 milyon 54 bin 964 lira 12 kuruş. Alacak kalanı; 986 milyon 54 bin 964 lira 12 kuruş olduğu ve denkliğin sağlandığı görülmüştür. 01.01.2019 ila 31.12.2019 mali yılı bilançosu aktif hesaplarında; 655 milyon 307 bin 10 lira 28, pasif hesaplarında; 655 milyon 307 bin 10 lira 28 kuruş olarak belirlendiği ve denkliğin sağlandığı ortadadır. 2019 yılı bilançosunu incelediğimizde bankalarda 31.12.2019 itibariyle 926 bin 152 lira 10 kuruş, Bankalarda kredi kartlarından alacağımız; 2 milyon 337 bin 181 lira 95 kuruş. Gelirlerden alacak; 875 bin 291 lira 44 kuruş. Gelirlerden takipli alacak; 156 milyon 991 bin 779 lira 93 kuruş. Toplam faaliyet alacağımızın 185 milyon 596 bin 508 lira 48 Türk Lirası olduğu, bilançonun aktif kaleminde ise arazi ve arsalar hesabında; 185 milyon 285 bin 181 lira 30 kuruş. Binalar hesabında; 49 milyon 209 bin 977 lira 27 kuruş. Makine ve cihazlar hesabında; 4 milyon 663 bin 934 lira 38 kuruş. Taşıtlar hesabında; 8 milyon 24 bin 683 lira 34 kuruş. Demirbaşlar hesabında; 20 milyon 544 bin 343 lira 77 kuruş. Kısa vadeli banka borçlarımız; 23 milyon 298 bin 252 lira 37 kuruş. Uzun vadeli banka borçlarımız; 27 milyon 551 bin 379 lira 47 kuruş. Faaliyet borçları; 89 milyon 898 bin 324 lira 11 kuruş. Ödenecek vergi ve fonlarda 37 milyon 753 bin 446 lira 65 kuruş. Diğer borçlarımız; 3 milyon 114 bin 123 lira 88 lira olduğu görülmektedir. Genel olarak baktığımızda 2019 yılı bütçe giderlerimiz; 231 milyon 444 bin 297 lira 1 kuruş. Bütçe gelirlerimiz ise; 192 milyon 818 bin 219 lira 75 kuruş olmuş olup, 2019 yılı gelirlerimiz 2018 yılı gelirlerinin altında kalmıştır. 2019 yılı gider hesabında personel giderleri gerçekleşme oranı %95 olmuş 56 milyon 29 bin 972 lira 55 kuruş, yine mal ve hizmet alım giderlerimiz %77 olmuş 142 milyon 607 bin 988 lira 27 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı gelir kesin hesabında vergi gelirleri oranı %70 olup tahsilatımız 72 milyon 509 bin 890 lira 64 kuruş, teşebbüs ve mülkiyet gelir oranı %65 olup 26 milyon 836 bin 489 lira 93 kuruş, diğer gelirlerin oranı ise %88 olup 91 milyon 714 bin 829 lira 63 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında gelir bütçemiz ortalama %71 olup 192 milyon 818 bin 219 lira 75 kuruş, 2019 yılı gider bütçemiz ise ortalama %77 oranında olup 231 milyon 444 bin 297 lira 1 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Tarafımıza verilen Bayraklı Belediyesi kesin hesap bilanço gelir ve gider mali tabloları tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemine göre özenle hazırlanmış olup, şeffaf bir şekilde sunumu yapıldığından Mali Hizmetlerdeki arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. 2019 yılı bilançosu mizana uygun olarak hazırlanmış olup, önümüzdeki aylar ve yıllar da ülke genelinde ekonominin canlanıp başta büyüme rakamlarının artması ve buna bağlı vergi gelirlerimizin de daha artarak merkezi hükümetten aktarılan kaynakların gelmesiyle Bayraklı’daki vatandaşlarımıza daha fazla hizmet vereceğimizi umut etmekteyiz. Başta Mali Hizmetler de görev yapan tüm arkadaşlarıma, Plan Bütçede samimi çalışma içerisindeki meclis üyelerime şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkür eder, saygılar sunarım. Başkanım orantılı rakamları yine Plan Bütçe komisyonu üyesi arkadaşım Serap Hanım aktaracak.

Serap KESKİN- Sayın Başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesinde belirtildiği üzere 2019 bütçesinin kesin hesabı belediye başkanımız tarafından hesap dönemi bitiminden sonra 2020 Nisan Ayı içinde Encümene 1 Temmuz 2020 tarihinde Belediye Meclisimize sunulmuş meclis tarafından da Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak kesin hesap dikey analiz tekniğine göre mali tabloların analizi yöntemine göre incelenmiştir. Bayraklı Belediyemizin 2019 gerçekleşen gider rakamlarının ekonomik sınıflandırması ve gerçekleşen harcamaların toplam harcamaya oranları şöyledir. Personel giderleri; 56 bin 029 972.53 toplam gider içindeki payı % 24. Sosyal güvenlik destek pirim giderleri; 6 milyon 07 488.92 %3. Mal ve hizmet alım giderleri; 142 milyon 607 bin 988.27 %62. Faiz giderleri; 16 milyon 466 470.02 %7. Cari transferler; 2 milyon 440 bin 338.42 %1. Yatırım; 7 milyon 247 283.56 %3. Sermaye transferi; 624 755.23  %0,3. En yüksek gider kalemi; 142 milyon 607 988.27 TL olan mal ve hizmet alım giderleri oluşturan giderler ise güvenlik KHK’lı personel giderleri; 83 milyon 632 764.52. Araç kiralama; 10 milyon 417 bin. Elektrik giderleri; 3 milyon 787 bin. Akaryakıt giderleri; 3 milyon 370 bin. Su giderleri; 3 milyon 290 bin. Eğitmen giderleri; 1 milyon 114 bin. KHK’lı personel kıdem tazminatı giderleri; 1 milyon 116 bin. Temizlik işleri araç kiralama giderleri; 18 milyon 790 bin. Temsil tanıtma giderleri; 2 milyon 393 bin. İlan, baskı, cilt, telefon, araç bakım onarım rutin giderleri; 11 milyon 200 bin. Diğer tüketim mal ve malzeme alımları; 3 milyon 508 bin 223.75. Bayraklı Belediyemizin 2019 gerçekleşen gelir rakamlarının ekonomik sınıflandırması ve gerçekleşen gelirin toplam gelire oranları şöyledir. Vergi gelirleri; 72 milyon 519 bin 890.64, toplam gider içindeki payı %38. Teşebbüs ve mülk gelirleri 26 bin 836 489.93 %14. Alınan bağış ve yardım ile özel gelirler 342 bin 954.80 %0.2. Diğer gelirler 91 milyon 714 bin 829.63 %48. Sermaye gelirleri; 1 milyon 414 bin 054.75 %1. En yüksek gelir kalemi; 91 milyon 714 bin 829.64 TL olan diğer gelirleri oluşturan gelir kalemleri ise Faizler; 48 bin 077.43. Kişi kurumlardan alınan paylar; 83 milyon 417 bin 965.89. Para cezaları; 6 milyon 302 bin 539.09. Diğer çeşitli gelirler; 1 milyon 946 bin 247.22. İller bankasının Bayraklı Belediyemize 2015-2019 arası tahakkuk tutarı ve 2015-2019 asgari artışların teknik analizini yaptığımızda Asgari Ücret % 101.60 artış gösterirken İller Bankasından belediyemize aktarılan para %55.27 seviyelerinde kalmıştır. Aradaki farkı belediyemiz elde ettiği gelirlerden karşılamıştır. 2018 yılında tahsilat oranı %86 iken 2019 yılında bu oran %76 olarak gerçekleşmiştir. Bu olumsuz ekonomik koşullar belediyemiz gelirlerinin düşmesine neden olmuştur. 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı incelemesinde mevcut yasalar çerçevesinde gelirlerin toplandığı bütçe ile verilen ödenek haricinde harcama yapılmadığı şeffaf bir şekilde görülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddelerine göre hazırlanan 2019 yılı bütçe kesin hesabının hazırlanmasında emeği geçen Mali İşler Başkan Yardımcısı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet biz de teşekkür ediyoruz. Ak Parti Grubu adına önce siz mi söz alacaksınız? Evet buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Cumhuriyet Halk Partili konuşmacı arkadaşlarımız bir takım hesaplardan, hesaplardaki paralardan bahsetti. Evet, kesin hesabı hazırlarken tabi ki bir takım yerlerde bir takım hesaplar olacak karşılığında da gelir gideriniz olacak yani sonuç olarak, mantık bunun denklik sağlamasıdır. Fakat burada esas olan bu denkliği sağlarken harcadıklarınız ya da gereksiz harcamalardan çıkan sebeplerden doğan kredi çekmenize sebep olan nedenler, çekmeye şu an onay aldınız.

BAŞKAN- Yok yine çekmeyeceğiz. Yani ihtiyaç duymadığımız kriz ortamı vesaire oluşmazsa çekmeyeceğiz. Biz pandemi sürecinde çekmedik yani.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Başkanım 2018 yılı gelirlerinin altında kalmıştır dedi arkadaşımız, çok doğru söylüyor. Çünkü bu belediyede tahsilat sıkıntısı var. Bu belediye %46.5’den %4.5 düşmüş bir tahsilatla yönetiliyor şu an. Yani sattığını alamayan ya da verdiği kestiği cezanın karşılığını tahsil edemeyen bir belediye durumunda şu an. Eminim ki bu kalemler tahsil edilse şu an bu Bayraklı Belediyesinde kredi çekmeye gereksinim duyacak ve borcu olacak artı artı hesap ilerleyecek. Şimdi biz bu kesin hesaba şöyle baktık, öncelikle şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyada pandemi dönemi 2019’un başı ile 2020’nin Mart ayında başladı, yani esas pandemi Mart’tan sonra başladı. Bu kesin hesap da 2019 yılının pandemisiz dönemini kapsıyor. Yani 2019 yılında devralınana belediyeyle yılın sonundaki devredilen devam eden belediyenin durumunu kapsıyor bunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Taşınmaz mallardan elde edilen gelirler tablosuna baktığımızda, 28 milyon 984 bin 769,31 kuruş alacaktan 1 milyon 414 bin 054 TL tahsilat yapılmış oran %4.8, bu kadar düşük %5 bile değil yani pardon %1 bile değil. Geçen yıla baktığımızda bu oran neredeyse %46’lardaydı. Bayraklı Belediyesinin taşınmaz malların satışından tahsil edemediği rakam ise yani bugüne kadar 1 yıl içersinde satılan arsa, arazi, bina vesaire mallardan tahsil edemediği rakam ise; 27 milyon 110bin 136 TL 01 kuruş. Bayraklı Belediyesinin 2019 yılı içerisinde sattığı malların tutarı ise arazi, arsa, daire vesaire tutarı ise; 15 milyon 737 bin 542 TL. Bayraklı Belediyesinin genel tahsilat yönetimine baktığımızda 387 milyon 789 bin 679 TL alacaktan sadece 192 milyon 818 bin 219 TL’sini tahsil etmiş. Yani alacak tutarının sadece yarısını tahsil edebilmiş %50. Bayraklı Belediyesinin tahsil edemediği rakam ise; 194 milyon 921 bin 459 TL yani alacağın yarısı hala alacak olarak duruyor. Kesilen idari para cezaların tablosuna baktığımızda 2019 yılı tahsilat toplamı; 134 milyon 306 bin 548, tahsil edilen rakam ise 918 bin 890 TL % 0.68 %1 bile değil. Diğer çeşitli gelirler tablosuna baktığımızda 2019 yılı tahsilat toplamı 28 milyon 984 bin 769 TL, tahsil edilen rakam ise, 1 milyon 414 bin 054 TL oran ise, % 4.88, %1 bile değil. İlginç olan ise daha önce Sayın Belediye Başkanımız Serdar SANDAL’da bir önceki hesapta bunu eleştirmişti. Özel Kalem Müdürlüğünün birçok müdürlüğün üzerinde harcama yapması bunu kendiside buradan söylemişti, olmaması gerekiyor demişti. Ama şuan geldiğimiz noktada ise yine 17 müdürlüğün harcamasından daha fazla harcama yapan bir özel kalem müdürlüğü ile yine karşı karşıyayız. Harcadığı rakam ise 2 milyon 575 bin 482 2018 yılı. 2 milyon 935 bin 092 lirada 2019 yılı %13.6 artış var bu rakamda eleştirdiğiniz rakam %13.6 artmış vaziyette. Bu Özel Kalemin altında kalan 17 müdürlüğün içerisinde en önemli olanları Kentsel Tarih ve Tanıtım Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, Hukuki İşler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü en önemli müdürlükler maalesef ki özel kalem müdürlüğünün harcamasının altında kalmış. Biraz önce konuşmaya başlarken şöyle demiştim bu kesin hesap devir aldığımız belediyenin 1 yıllık harcamalarının olduğu bir kesin hesap dolayısı ile bizde siz en başta ne teslim aldıysanız şimdi ne hale geldiğini bakarak o düşünce ile bu kesin hesabı ele aldık. Bayraklı Belediyesinin kesin hesabındaki kısa vadeli borçlara baktığımızda banka kredileri borcu; 23 milyon 798 bin 252 TL. Faaliyet borçları; 89 milyon 898 bin 324TL. Emanet yabancı kaynaklardan alınan borçlar; 4 milyon 399 bin 694 TL. Ödenecek vergi, fonlar, SSK, kamu idareleri ve vadesi geçmiş ertelenmiş borçlar; 37 milyon 753 bin 446 TL. Kısa vadeli toplam borç Bayraklı Belediyesinin 155 milyon 349 bin 717 TL %58 artmış 2018 yılına göre. Kredi borçlarına baktığımızda şu anki kredi borcu; 27 milyon 551 bin 379 TL. Kamuya olan borçlar; 3 milyon 114 bin 623 TL. Uzun vadeli borçlardan bahsediyorum gelecek yıllara ait gelirler ve giderler tahakkuk hesabından gelen borçlar ise; 7 milyon 320 bin 602 TL. Toplam Bayraklı Belediyesinin bu kesin hesaba göre toplam borcu; 193 milyon 336 bin 323 TL. Kasasında karşılığı olmayan kıdem tazminatı ödemesi olan 45 milyon 453 bin 491 TL ilave ettiğimizde Bayraklı Belediyesinin net toplam borcu 238 milyon 789 bin 814 TL yani 290 milyonluk bir borca ulaşmışız. Peki 2018 yılında siz böyle devir almıştınız? Kısa vadeli borçlar; 90 milyon 139 bin 172 TL. Uzun vadeli borçlar; 160 milyon 264 bin 814 TL. Toplam kıdem tazminatlarını da ilave ettiğimizde 15 milyon 940 bin 050 TL dahil ettiğimizde 176 milyon 210 bin 862 TL’lik borçtan 2018 kesin hesabında olan borçtan bugün ki geldiğimiz rakam 238 milyon 789 bin 814 TL. Bayraklı Belediyesi bir yıl içerisinde %20,63 oranında daha fazla borca girmiştir. Bayraklı Belediyesinin genel varlıklar toplamlarına baktığımızda dönem varlıkları toplamı kısa vadeli borç toplamı; 155 milyon 349 bin 717 TL. Duran varlıklarda gelen uzun vadeli borçlar toplamı; 37 bin 986 605 TL. Öz kaynaklar toplamı; 631 bin 217 bin 895 TL toplam Bayraklı Belediyesinin varlıkları toplamı ise; 824 milyon 554 bin 219 TL Bayraklı Belediyesinin toplam büyüklüğü tabi bunun içinde dediğimiz gibi bu kesin hesaba göre de neredeyse üçte birinden fazlası borç görünüyor. Banka kredi borçları ise toplam; 50 milyon 849 bin 631 TL 2019 yılında ödenen kredi borcu ise; 24 milyon 804 bin 681 TL bu 24 milyon şöyle söyleyeyim size arkadaşlar geçen sene uzun vadede olup bu sene kısa vadeye düşün günü gelen ödenmesi gereken borçlar. Eğer ki bu mecliste biraz önce geçirilen krediyi de hesaplarsak 74 milyon 450 bin liralık bir kredi borcu karşımızda çekildiğini düşünürsek. Peki geçen yıl 9 milyon olan kredi faiz borcu sizde burada eleştiriyordunuz bu kadar faiz borcu faiz ödemesi olmaması gerekiyor diyordunuz bugün geldiğimiz noktada ise yıllık faiz ödememiz 7 milyon lira yani net rakamı ile 6 milyon 939 bin 274 TL. Yani billboardlarda yazdığı gibi kitapçıklarda yazıldığı gibi %5 42 milyon borç ödedim, 5 milyon tasarruf ettim maalesef burada yazmıyor Başkanım. Peki, siz 2018 yılında burayı devir aldığınızda sizin kasanızda ne kadar vardı? 1 milyon 984 bin 198 TL’lik net rakamla, 2018 yılı net rakamı ile siz burayı devraldınız. Şu an Bayraklı Belediyesinin kasasında ise 926 milyon 152 bin TL parası var. 926 bin pardon 926 bin 152 TL. Şimdi sormak istiyoruz bu taşınır mallar satılıyor ama neden tahsilatı yapılmıyor? İdari para cezaları tahsil edilemediği için edilemeyecekse neden kesiliyor? Tavsiyemiz odur ki bu iki kalem alacağını tahsilatında yoğunlaşılması  belediyenin kredi ihtiyacının kalmayacağı gibi borcu da kalmayacağını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Özel Kalem Müdürlüğü harcaması 2018 yılında 16 müdürlükten daha fazla iken 2019 yılında 17 müdürlükten daha fazla hale gelmiştir. Bu bütçe ile hangi hizmet faaliyet ve görevleri yerine getirdiğini merak ediyor ve bu mecliste de bugün açıklanmasını istiyoruz. Sonuç olarak Bayraklı Belediyesinin gelirlerinin iyi yönetilmediği gibi belediye bütçesini denklemek adına Sayın Serdar SANDAL’ın zorda kalmadıkça kredi kullanmayacağız demesine rağmen pandemiyi bahane ederek ilk fırsatta krediye başvurmuştur. Bizleri turist olmak ile suçlayan Sayın Başkana biz belediye için daha fazla çalışmaya davet ediyoruz. Sayın Başkanı billboardlarda, bastırılan kitapçıklarda reklamını yaptığı 5 milyon tasarruf yaptık. 40 milyon borç ödedik söylemlerinin doğru olmadığı bu kesin hesap tablosu ile ortaya çıkmıştır. 2018 yılında 176 milyon 210 bin 872 TL borçla devralınan belediye borcu %20,60 artarak 238 bin 789 TL’ye çıkmıştır. Üstelik bu artan borçlanmanın karşılığında seçim meydanlarında vaat edilen proje ve hizmetlerin bir tanesi dahi gerçekleşmemiştir. O zaman soruyoruz neden bu borç arttı? Bir diğer tespit de Cumhuriyet Halk Partili önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Hasan KARABAĞ döneminde yapılan tutarsız harcamalar, çekilen krediler ve belediyenin borçları Sayın Serdar SANDAL tarafından defalarca bu mecliste eleştirilmiş, borçlu bir belediye devraldık sözünü defalarca söylemiş olmasına rağmen maalesef “Gelen gideni aratır.” sözünü doğrulamış ve 2018 yılı yani Hasan KARABAĞ’ın son dönemine göre de başarısız olmuştur. Ödendiği bahsedilen borçlarda geçen yılın kesin hesabında belirtilen kısa vadeli günü gelmiş ödemelerdir. Bunun dışında belediyenin borcunu azaltacak ilave ödemeler kesinlikle söz konusu değildir. Bu açıklamalar sonunda ak parti gurubu olarak 2019 yılı bütçesi kesin hesabına ret oyu veriyoruz.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar önce birkaç cevap vereyim sonra söz vereyim. Şimdi tabi ki eleştirileceğiz, tabi ki kesin hesapla ilgili bazı şeyleri istediğimiz ölçülerde okuyacağız ve bunu o şekilde yansıtacağız. Geçmiş süreci özlemenize üzüldüm. Yani bilemiyorum niye özlediniz onu da bilemiyorum ama özlediğinize üzüldüm. Kesinlikle bunu yaptığımız işler, ortaya koyduğumuz icraatlar ve rakamlara döktüğümüz şeyler gösterecek. Şimdi bunlardan bir tanesi bir önceki dönem tahsilatın %86 bizim dönemimizde %76’ya düştüğünü ama herhangi bir sıkıntı çekmeden işlerimizi çekip çevirdiğimizin her halde farkındasınız. Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarına gelince de ben bayraklı kamu oyununda bu bilmesini isterim 2019 yılında 3,5 milyon liralık bir ödenek tahsil edilmiş. Gerçekleşen 2 milyon 935 bin 092 60 kuruş. Bu tutarın arkadaşlar 2 milyon 900 bin liralık tutarın 1 milyon 388 bin 618 lirası personel giderleri. 116 bin lirası pirimler olup personel giderleri 1 milyon 505 bin 164 lira. Yani bu paranın yarısı bir defa personele gitmiş. Geriye kalan rakamı değerlendiriyorum. Bizim dönemimiz olmayan Ocak, Şubat, Martta ki toplam harcama 805 bin lira 3 ayın harcaması, kendi dönemi mi söylüyorum 9 ayın harcaması ise sadece 366 milyon lira. Herhalde harcayamadık onu özlediniz. Bir diğeri arkadaşlar biz geldiğimizde 102 milyon liralık borcumuz vardı. Şimdi siz de söylüyorsunuz 50 milyon liralık kredi borcumuz var. Evet kredi borcumuz var ve bankalara olan borcumuz yani geldiğimiz günden bu güne 60 milyona yakın ödemişiz kredi çekmeden var mı burada bir itiraz?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Neye var? Dekontları verin arkadaşa.

Abdullah AKTAŞ-Şimdi Başkanım bir saniye şimdi burada.

BAŞKAN- Bir saniye ama bak şöyle yapmayalım. Siz söylediniz benim cevabım vardı kesmedim. Ben bitireyim. Bir daha söz vereyim. Bir diğeri genel borçlanma ile ilgili söylediğiniz işlemler geçen yılki 175 milyon ön görülen borcumuza kıdem tazminatları dahil miydi? Hayır değildi. Hayır değildi.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Dahil değil değil mi? 175 bin lirada bu dahil değil. Bizim sürecimizde niye dahil oluyor? Biz kimin hangi tarihte ne şekilde emekli olacağını bunun parasını ayırabildiğimiz bildiğiniz kamu kurum ve kuruluşu var mı?

Abdullah AKTAŞ-Başkanım özür diliyorum ikisi de dahil olarak okundu bakın arkadaşlar yanlış bilgi veriyorlar. Geçen senin kesin hesabı aslında 160 milyon 264 bin 814 TL dahil olmayan rakam, dahil olan rakam 176 milyon 210 bin 872 TL geçen yıl ki borç.

BAŞKAN- 176 milyon sizde söylediniz 150 milyon lira. Bak bir saniye.

Abdullah AKTAŞ- Bugün ise 238 milyon 789 bin TL.

BAŞKAN- İşte eklediğinizde o rakamı bulabilirsiniz artı bizim aldığımız o dönem ki borç kesin hesapta gözüken 175 milyonun üzerine o kesin hesabın gerçekleştiği tarihten sonraki hak edişler ve gelen faturalar ile birlikte 200 milyon civarı 200 milyon 2 lira mıydı? Tam rakamı söyler misiniz? 200 206 bin lira. Biz yaptığımız işlerde faaliyetlerimizde bir tek şeyin peşine düşüyoruz, israftan kaçınmak ve kul hakkı yememek bizim temel davamız bu bunun ile ilgili bizim birimlerimizde, belediyenin işleyişinde tabi ki aksaklıklar olabilir her yerde olur bütün iş kollarında olur bu. Ama ben buradan şunu söylüyorum bu anlamda bilerek isteyerek bu işin içerisinde olan arkadaşlar ile ilgili biz bütün idari yaptırımları sonuna kadar yaparız. Faiz giderleri ben yeni bir kredi çekmedim ki yeniden bir faiz borcu oluşturayım. Geldiğimde aldığım kredinin faizini ödüyorum ben. Bu kredi çekildiğinde bu faiz oranları belliydi hatta ben bu pandemi döneminde 13 milyonluk kredimi erteleyin dediğimde bankanın bizden istediği 3 milyonluk faiz vardı. Faizimi verin sonra anaparayı kredi olarak taksitleriniz yatırın bu benim sorunumla ilgili bir işlem değil. Bununla ilgili iktisat teorisinde başka bir bilgisi başka bir birikimi olan arkadaş varsa bunu bitirmek ile ilgili evet bizde o arkadaşımız dediğini sonuna kadar yapalım yani. Evet değerli arkadaşlar, evet buyurun. Abdullah Bey siz isterseniz sonra…

Serap KESKİN- Ben Abdullah Bey’in sorduğu soruya cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Serap KESKİN- Bu taşınmaz satış gelirleri ile ilgili onu da sormuştu kendisi şimdi bizim bu taşınmaz satış gelirlerinden elde ettiğimiz taksitli arsa satışlarından kaynaklanıyor Başkanım. İmar affı yerlerin arsa satışı 48 taksite bölündü bunların vadesi henüz daha gelmedi vadesi gelenler de tahsil edilmekte zorluk çekiliyor. Bilginiz olsun.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar Ak Parti Gurup Sözcümüzün söylediği bir hususa bende katılıyorum. Yani tahsilat oranındaki oran ile ilgili kısmına bende katılıyorum. Ama burada iki tane garabet var bir tanesi bu katlamalı cezalar tahsilat yapma gücümüzü sıfırlıyor burada. Katlanmış katlanmış katlanmış adamın üzerinde hiçbir mal varlığı bırakmamış adamdan en önemli firmamızdan alacağımız ne kadar?

Mehmet ŞİMŞEK (Belediye Başkan Yardımcısı)-  60 milyon lira

BAŞKAN- 60 milyon lira bir adam üstünde var. Katlaya katlaya bugüne kadar gelmiş 60 milyon katlamışlar sürekli. Bizden önce süreçten gelen adamın üzerinde hiçbir şey yok hukuki olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu rakamlar buradaki tahsilatın düşük olduğunu gösteriyor. Mesela biz bir önceki meclisimizde bir şeyi oyladık hani komisyona havale edecektik sonra vazgeçtik, oyladık. Orada da şunu söylüyor ecrimisilleri farklı gelirlerinizi buyunuzu, şuyunuzu tahsil etmeyin diyor. Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Cindi Bey buyurun. Özgür Bey siz de mi istediniz? Tamam.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bende hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar kesin hesabı konuşuyoruz 2019 yılı Bayraklı Belediyesi Kesin Hesabı hepimizin bildiği gibi kesin hesap faaliyet raporunun rakamlara dökülmüş halidir. Biz bu faaliyet raporunu geçen meclisimizde yeterince tartıştık ancak gene  de arkadaşlarımız müdürlüklere girerek müdürlüklerimizin yapmış olduğu faaliyetlere tekrar değindiler, eleştiri getirdiler, getirebilirler tartışabiliriz de esas olan önemli olan bu eleştirilerin yapıcı olmasıdır. Maalesef geçen mecliste tatsız bir olay da yaşadık bu olabiliyor zaman zaman ağzımızdan istemediğimiz ancak o anki atmosfer o an için gelişen bazen arzu etmediğimiz lafları sözleri sarf edebiliriz ben bunda bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Esas olan burada Bayraklı’ya hizmet etmektir. Sizlerin belediye başkanı olarak, bizlerin belediye meclisi olarak amacımız Bayraklı’ya en güzel şekilde hizmet etmektir. En güzel şekilde nasıl hizmet edilir? Elimizdeki bütçeyi en etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak hizmet edebiliriz. Şimdi arkadaşlarımız eleştiri getirdiler borcu var dediler Bayraklı Belediyesinin. Evet, Bayraklı Belediyesinin borcu var. Türkiye’de maalesef borcu olmayan belediye yok. Bütün belediyelerin borcu var ancak burada esas önemli olan alınan borcu ne şekilde kullanıldığıdır, hizmet amaçlı mı kullanılmıştır çarçur mu edilmiştir. Bir eleştiride Bayraklı Belediyesinin gelirlerini tahsili noktasında sıkıntı yaşadığını ifade ettiler ancak ben çok iyi biliyorum ki Bayraklı Belediyesi Türkiye’de gelirlerini en iyi tahsil eden belediyelerden bir tanesidir. Diğer belediyelerin gelirlerini tahsil oranları ile bizim belediyemizin Bayraklı Belediyesindeki arkadaşlarımızın incelediklerinde, kıyasladıklarında Bayraklı Belediyesinin gerçekten de bu anlamda da başarılı olduğunda göreceklerdir. Şimdi Bayraklı Belediyesi çok eski bir belediye değil, çokta yeni de değil 10 yılı aşkındır kurulmuş bir belediye. 2009 yılında kuruldu. 2009 yılından bu güne kadar kullanılan kredilerle efendim işte 2019 öncesi ve bugün ki yeni dönemde hiç kredi kullanılmadı. Alınan krediler toplanan vergiler ile Bayraklı’ya hizmet yapıldı. Bayraklı’ya ne yapıldı? 2019 yılındaki Bayraklı’yı hatırlayanlar bugün ki fotoğrafı göz önüne getirdiklerinde, bugün ki Bayraklı’yı göz önüne getirdiğimizde burada o günden bu güne pazaryerlerinin yapıldığını, parklar yapıldığını belediye hizmet binası yapıldığı, kültür merkezleri yapıldığını ve daha birçok şey şuan sayamayacağım birçok şeyin yapıldığını göreceklerdir. Bayraklı Belediyesi bir kamu kurumu belediye dışındaki diğer devlet kurumlarının merkezi hükümete bağlı diğer kurumların maalesef Bayraklı’da 2009 yılından bugüne kadar ki geldiğimiz süre içinde bir yatırım yapmadığını arkadaşlarımız incelediklerinde göreceklerdir. Emniyet müdürlüğü maalesef Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bizim bir kültür merkezimizde faaliyetini sürdürüyor. Elbette biz orayı onlara tahsis ettik ederiz de bundan sonraki süreçte de gene o gene emniyet müdürlüğümüzün o kültür merkezinde faaliyetini sürdürrnesine herkes evet der ancak, biz arzu ederiz ki Emniyet Müdürlüğümüz kendi imkanları ile yeni bir hizmet binası yapsın taşınsın ve bizde o binayı sosyal amaçlı faaliyetlerimizde kültürel faaliyetlerimizde kullanalım isteriz. Gene Kaymakamlık binamız ve kaymakamlığa bağlı müdürlüklerimizin hemen hepsinin kirada olduğunu bir çoğunun da belediyemize ait gayrimenkullerde hizmet verdiğini görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum evet Bayraklı Belediyesi hizmet etsin daha etkin daha verimli etsin eksik aksak olarak işlerin yürüdüğü noktasında arkadaşlarımız eleştirilerin getirsinler. Ancak diğer kamu kurumlarının da Bayraklı’da hizmet etmeleri noktasında destek olmalarını rica ediyorum Bayraklı Belediyesi tabi 2019 yılı içerisinde bütçesi dahilinde belki arkadaşlarımıza göre gözle görülen elle tutulan bir şey yapmadığını ifade edebilirler ancak Bayraklı Belediyesi Bayraklı’da vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkileyecek sekteye uğratmayacak rutin yapılması gereken belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirmektedir. Yani Bayraklı’da park bahçe onarımı yapılmaktadır. Yenileri ilave edilmektedir. Yine bayraklı temizlik hizmeti gerçekten de çok iyi bir şekilde veriliyor bayraklının çöpleri toplanıyor arkadaşlar. Gene Bay-Gem aracılığı ile öğrencilerimize öğretim desteği sağlanıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz imkanlarımız bütçemiz dahilinde sosyal yardım yapıyor. Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerimizi konuk ediyor. Bunların hepsi Bayraklı Belediyesinin bütçesi ile gerçekleşiyor. Ben sonuç olarak kesin hesaba baktığımda 2019 yılına baktığımda Bayraklı Belediyesinin gelirlerini tahsili noktasında bir eksik aksak yaşamadığını ve toplanan gelirlerin Bayraklı Belediyesi gelir bütçesinin de en uygun etkin ve verimli bir şekilde ekonomik bir şekilde kullandığını görüyorum. Bunu da sizinle paylaşmaktan da onur duyuyorum. Ben son olarak kesin hesabın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Mehmet Bey arkadaşımız da ifade etti Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu olarak kesin hesaba evet oyu vereceğimizi belirtip teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim. Buyurun Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Sayın başkan kıymetli hazerun hepinizi saygı ve hürmet ile selamlıyorum şimdi cindi bey esasında şunu söyledi biz kesin hesabı tartışıyoruz kesin hesabı konuşuyoruz kesin hesabın yanında bir de faaliyet ile alakalı bir takım açıklamalar yapıyor ak parti gurubu dedi ama kendisinden de şunu gördük kendisi de kesin hesabı tartışırken bayraklı belediyesinin yani sizlerin bir takım faaliyetlerinin yapıldığını idda ediyor şimdi şu bir gerçek ki kesin hesabı da tartışsak faaliyeti de tartışsak bir birlerinden ayrı ve farklı tartışmamız mümkün değil aynı paralellikte tartışacağız,siz bu paraları nereye harcıyorsunuz. Bayraklıya harcadığınızı idda ediyorsunuz bayraklıda ki sorunları gidermek için harcadığınızı idda ediyorsunuz biz de diyoruz ki hayır efendim siz bu parayı bayraklının bütçesini gerektiği şekilde harcamıyorsunuz bizim iddamız da bu şekilde tabi bizim burada birbirimizi ikna etme gibi bir çabamız elbette ki yok ama bir realiteyi de bir gerçeği de ortaya koyma çabası içerisindeyiz şimdi o yüzden faaliyetlerin dışında bu hususları tartışmak çok doğru olmaz şimdi iki konu üzerinde konuşma yapacağım birincisi bu kesin hesapla ilgili ikincisi de cindi beyin merkezi hükümetin bayraklıya yapmış olduğu yatırımlar ile ilgili şimdi diyorsunuz ki biz bayraklı belediyesini borçlu aldık bizden önceki dönemden diyorsunuz diyorsunuz ki biz bayraklı belediyesinde yönetime geldiğimizde geçmişte bir takım israflar yapılıyordu gereksiz harcamalar yapılıyordu esasında bizim eleştirdiğimiz konu elbetteki başta şu anda yönetimin başında siz olmakla birlikte bir yönetim anlayışını eleştiriyoruz şu anda serdar sandal var geçmişte x bir şahıs vardı ama biz bir yönetim anlayışını eleştiriyoruz devlette devlet kurumlarında devamlılık esastır.bu sizin meselelere bakış açınız her halde 1990 lı yıllarda çok daha yoğundu işte geçmişte bize bir enkaz devredildi o altı aylık süre içerisinde yada üç aylık süre içerisinde devletlerin değiştiği çok kısa sürelerde seçimlerin olduğu dönemleri hatırlayanlar vardır koalisyon dönemleri her gelen hükümet bizden önceki hükümet bize enkaz devretti değip bir enkaz edebiyatı vardı ama hamdolsun ki 17 yıllık ak parti iktidarı döneminde bu enkaz edebiyatını genel itibari ile hiç görmedik ama çok ilginçtir ki çok ilginçtir ki ilginç olan şu bir cumhuriyet halk partisi belediye başkanından başka bir cumhuriyet halk partisi belediye başkanı yönetimi devraldığında bir enkaz edebiyatı ile karşılaşıyoruz bu gerçekten çok ilginç esasında da bizim bu güne kadar ortaya koyduğumuz bütün bu gerçekleri sizlerin de ortaya koyduğunu düşünüyorum şimdi hemen çok ta uzatmadan vaktinizide almadan değerli arkadaşlar sayın başkan diyorsunuz ki bizim gelirlerimizde azalma meydana geldi evet tüm dünyada meydana gelen bir takım finansal daralmalardan dolayı türkiye de de bazı finansal sorunlar yaşandı ama bu sadece bayraklıya has bir sorun muydu değil di bayraklı belediyesine has bir sorun muydu elbette ki değil di ama bütün bunlara rağmen geçen yıl bayraklı belediyesinin net geliri ne kadardı 193 milyon civarındaydı zannedersem bu yıl ne kadar olmuş 192 milyon 1 milyon azalma olmuş. Geçen yıl bayraklı belediyesinin net gideri ne kadarmış hemen onunla ilgili de kısa bir bilgi vereceğim önce bu yıl ki gideri söyleyeyim 231 milyon gider olmuş geçen yıldan herhalde bir 15 milyon civarında bir artış olmuş gider 38 milyon artış olmuş düzeltiyorum evet 38 milyon artış olmuş ama bir önceki yıla göre bütçe açığı 14 milyon artmış şimdi sizin iddanız şu biz kaynakları doğru kullandık ve bayraklının sorunlarını giderdik bayraklının problemlerini çözdük sermaye giderleri biliyorsunuz sermaye giderleri yatırım giderleri tahmin edilen sermaye gideri 41 milyon ken 7 milyon gerçekleşen ve ortada bir realite var arkadaşlar 7 milyon ile neler yaptınız siz herhalde 7 milyona uzaya mekik göndermediniz yeni yaptığınız parklar ortada fen işlerinin yaptığı işler ortada günlük faaliyetleriniz ortada faaliyet raporunda konuştuğumuz konu neydi en temel göreviniz olan temizlik hizmetlerinde bile vatandaşın sizden hoşnutluk oranı %58 lere kadar düşmüş beklentimiz %85 miş %58 lere düşmüş fen işlerinin arkadaşlar yapması gereken sizin tahmin ettiğiniz rakam 44 milyon lira iken 4 milyon 900 bin iken 23 milyon lira harcanmış park ve bahçeler müdürlüğü 35 milyon TL harcanması gerekirken 24 milyon harcanmış esasında ilkesel olarak neden borçlanıyoruz demiyoruz biz size neden gereksiz ve anlamsız borçlanıyorsunuz diyoruz. Eğer almış olduğunuz yada alacağınız borçlar geçmişte aldığınız borçları bayraklının sorunları için kullanmış olsaydınız biz bugün bu tartışmaları yapmayacaktık. Bugün alacağınız borçları gerçekten bayraklının ve bayraklı halkının sorunlarını ortadan gidermek için kullanmış olacaksanız ona da bir şey demeyeceğiz.

 

BAŞKAN- Tövbe bir kuruş borç almadık vallahi.

 

Özgür HIZAL- Borç talebiniz var sayın başkan aslında onuda görüşmemiz lazımdı ama onu çok hızlı bir şekilde oyladınız geçti. Şimdi Covıd-19 nedeni ile pandemi nedeni ile borçlandığınızı söylüyorsunuz oraya gelecek olursa ki ben onu esasında oturumun sonunda söyleyecektim aslında bir usulü hatada yapıyoruz gündem maddelerini gündem maddeleri görüşürken meclis üyesi arkadaşların görüşlerini bildirmeleri gerekiyor, almadınız ama alacaksınız daha henüz maydonozlar yeni yeni çıkıyor sayın başkan ya da çıktı.

 

BAŞKAN- Gördüğünüze sevindim. Maydonozların çıkacağını söylemiştim ben.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan maydonozlar çıkacak demediniz maydonozların bile çıkmasının bir süresi var dediniz, maydonozlar çıktı ama maalesef biz...

 

BAŞKAN- Ama sizin maydonozları görmeniz beni mıutlu etti.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan biz maydonozları görüyoruz ama sizin yaptığınız yatırımları göremiyoruz sayın başkan mesele bu. Maydonozlar yaklaşık 1 ayda çıkıyor ama siz henüz bir yatırım ortaya koyamadınız. Şimdi rakamlar ortada gelirlerinizde 1 milyon gibi bir azalma var giderlerinizde 34 milyon gibi bir atma var ama ortada siz bizi turist gibi görüyorsunuz ama bu bayraklının turistleri değiliz biz bu bayraklı seçmeninin oylarıyla gelmiş ve bayraklı halkının haklarını savunan meclis üyeleriyiz, hergün emin olun sizin gibi sokaklardayız.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim en azından sokakta olduğumuzuda teyit ettiniz.

 

Özgür HIZAL- Hergün hergün sizin gibi vatandaşların içerisindeyiz.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.

 

Özgür HIZAL- Ama maalesef siz kulaklarınızı tıkamışsınız, siz gözlerinizi kapatmışsınız, siz esasında bayraklının bayraklı halkının bütün ihtiyaçlarına algılarınızı kapatmışsınız, yani bayraklının sorunlarını görmüyorsunuz. Bayraklının sorunlarını görmediğiniz için hem faaliyet raporunda hem de şuanda kesin hesapta gördüğümüz rakamlarda bu bir yıllık süreç içerisinde bu sorunların ortadan kaldırılması için hiçbir çaba ortaya koymuyorsunuz bu birinci konumuzdu. İkincisi, on yıllık süre içerisinde elbetteki bir belediye yıllık bütçesi ortalama 300 milyon TL olan bir belediye elbetteki pazaryeri yapacak okadar da yapsın, elbetteki bir ik tane bayraklıya yakışmasada kültür merkezi yapacak okadar da yapsın ama sadece bir yatırımdan bahsedeceğiz. Sizin çokça itiraz ettiğiniz burada defalarca bunu tartıştığımız İzmir’in cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımını şuanda Ak Parti hükümeti bayraklı sınırları içerisinde yapıyor ve çok yakın bir zamanda...

 

BAŞKAN- Ne yapıyor?

 

Özgür HIZAL- İşte sayın başkan az önce söylediğimi teyit ediyorsunuz sayın başkan.

 

BAŞKAN- Hayır ne yapıyor?

 

Özgür HIZAL- İzmir’in en büyük yatırımı sizce nedir şuan sayın başkan?

 

BAŞKAN- Şehir Hastanesini merkezi hükümet yapmıyor.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan kimin yaptığını daha sonra uzun uzun tartışalım.

 

BAŞKAN- Merkezi hükümetin yapmadığı işleri Bayraklı Belediyesi mi yapacak?

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan Bayraklı Belediyesi yapsın demiyoruz, sizin yapmadığını iddia ettiğiniz bir yatırımı şuanda bayraklı sınırları içerisinde Ak Parti hükümeti yapıyor...

 

BAŞKAN- Gider kalemleri bütçeden mi karşılanıyor?

 

Özgür HIZAL- Ak Parti hükümeti yapıyor sayın başkan.

 

BAŞKAN- Ak Parti hükümeti yapmıyor, yapan firmalar belli hangi taahhütlerle verildiğide belli.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan sizin yaptığınız işleri bayraklı Fen İşleri Müdürlüğümü yapıyor? Hangi şirketlere verdiğinizi şimdi sıralayın burada, böyle bir şey var mı? Lütfen bakın sayın başkan...

 

BAŞKAN- Bir saniye hatibin sözünü kesmeyin.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan yapış yöntemleriyle alakalı burada defalarca tartıştık bunların ama siz bu hastanelere eleştirdiğinizde szi bu kurumları eleştirdiğinizde esasında 3 aylık süreç içerisinde biz gördük ki biz doğruyu yapıyoruz siz yanlış eleştiriyorsunuz. Şuanda İzmir de cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını Ak Parti hükümeti bayraklı sınırları içerisinde yapıyor, saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Ak Parti hükümeti yapmıyor, özel teşebbüs yapıyor. Sonuç itibariyle arkadaşlar gerginliğe gerek yok sonuç itibariyle hatip kendi kanaatlerini dile getiriyor, sonuçta bir siyasi partinin üyesi siyasal düşüncesi gereği birşeyler söylüyor. Söz konusu yatırımın kendi çerçevesinden doğru olduğuyla ilgili bir kanaate sahip, e biz zaten aynı kanaate sahip olsaydık aynı siyasal hareket içerisinde olurduk. Bize görede bu bir kamu israfı nasıl biz eleştiriliyorsak 20 kişinin geçtiği Havaalanları vs. yap işlet devret modelleri ile ne oluyorsa bilmiyorum ama bugünde vatandaşın % 80 inin 90 ının rahatsız olduğu bir işlem, bu bir kamu yatırımı değil sonuç itibariyle. Kaç hastanenin kapanacağını göreceğiz...

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Bakın meselemiz hastane değil. Evet..

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündem haricinde konuşmayalım.

 

BAŞKAN- Söz almak isteyen başka arkadaş var mı? Cindi Bey’e herhalde bir sataşma oldu. Efendim evet ben yönetiyorum. Ya kanaatini söylemiştir sonuç itibari ile biz yönetim tarzımızdan vazgeçmiyoruz devam ediyoruz. Değil mi Abdullah Bey? Ama 5 dakika sonrada sizi eleştirdik üslup noktasında.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar Ak Partili meclis üyesi arkadaşımız eleştirmek ya da düzeltmek babında, eleştirmek babında değil düzeltmek babında söz aldım. Arkadaşımız sermaye giderleri hepimizin bildiği gibi yatırımların bayraklıda 2019 bütçesinde öngörüldüğü şekliyle maalesef öngördüğümüz şekliyle gerçekleşmediğini ifade etti ancak orada bunun sebebinin 2019 yılı bütçesi içerisinde öngörülen 30 milyonluk borçlanmadan kaynaklı bu borçlanmanın yapılmamasından dolayı 2019 yılı içerisinde faaliyetlerinin yapmadığını görüyordur diye düşünüyorum. Şimdi 2019 yılında evet Cumhuriyet Halk Partili bir yerel yönetim vardı ve burada Cumhuriyet Halk Partisi devan ediyor başkan değişti ve başkanın belediyeyi tanıma yılı olarak değerlendirmek gerekiyor. Sayın başkan 2019 yılında kendisinin yapmamış olduğu bir bütçede öngörülen 30 milyonluk borçlanmayı yapmamış dolayısıyla öngörülen yatırımlar yapılamamıştır, ben eminim ki bundan sonraki süreçte önümüzdeki yıllarda bu yatırımlar öngörülen yatırımlar yapılacaktır. Ayrıca arkadaşımız İzmir de cumhuriyet tarihinde yapıaln en büyük yatırımın şuanda inşa edilen yap işlet devret modeliyle inşa edilen devlet hastanesinin olduğunu söyledi, herhalde gerçi İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde beraberiz İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımları görmüyor sanırım. Bence İzmir de ki en büyük yatırımları, en büyük yapısal yatırımları İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yaşamış olduğumuz sorunları raylı sistemlerle çözmek istiyor. Dolayısıyla Narlıdere metrosunu inşa ediyor, şimdi Buca metrosunu inşa edecek Karabağlar, Gaziemir metrosunu inşa edecek herhalde o bedellere baktığında İzmir’in en büyük inşai faaliyetini İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını görecektir. Ayrıca İZSU Türkiye’de arıtma tesisi yapmada Türkiye şampiyonu en çok atık suyun metreküp bazında arıtılmış olduğu şehir İzmir’dir ve bu anlamda da Avrupa birinciliği söz konusudur, teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet. Ali Bey söz istiyor musunuz? Evet Ali Bey’e verelim.

 

Ali UĞUREL- Sayın belediye başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli bürokratlarım. Ak Partili arkadaş burada yerelde yereli tartışmamız gerekirken, bayraklının sorunlarını tartışmamız gerekirken yani bayraklıda hiç işlem veya İzmir de hiçbir yatırım yapılmamış ondan sonra genele geçti. Genelde de işte Ak Partinin en büyük yatırımı yaptığını söyledi tabi belki Özgür Bey bu yatırımın nasıl geliştiğini ve nasıl parasal durumlarını bilmediği için herhalde onu konuştu galiba. O yatırımın o hastaneyi yapan şirket aynı zamanda Bursa da bir şehir hastanelerinide yapan şirket ve o şirket devlet yerlerini o kadar kazı ve patlatma işlemi günlerce bayraklı sarsıldı orada arsa yaratabilmek için ve o arsa yaratıldıktan sonra o şirket yine oraya o hastaneyi yine yapamayacaktı fakat devlet gitti 3 buçuk milyar dolar o şirkete şirketin ismini vermek istemiyorum 3 buçuk milyar dolar devlet garantili kredi sağladı ve aynı zamanda o kredilerden sonrada Toki vasıtasıyla Alsancakta kupon araziler verildi, ondan sonra o şirket o hastaneyi nasıl yapıyor? Hasta garantili yapıyor. Yani Özgür Bey senin çocukların değilde torunların bile oranın borcunu ödeyemeyecek. 10 sene 15 sene 20 sene sonra bunların acısı çıkacak, Biraz lütfen at gözlüğü ile bakmayalım lütfen gerçek gözle bakalım, saygılar sunalım.

 

BAŞKAN- Buyurun.Değerli arkadaşlar aslında konumuz hastane değil, yani o meseleyi kapatırsak... Ya parası varsa gidiyor oda başka bir meselede bakın bu hastane mmeselesine girmeyelim arkadaşlar, bu sonuçta kamuoyunun takdirinde bir işlem bunu devlet mi yapıyor, şirket mi yapıyor hastanenin çevresinden geçtiğinde oradaki tabelada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı mı yazıyor, bir şirketin adı mı yazıyor belli ya.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi çok özür dilerim, bayraklının konularını konuşacağız diyoruz...

 

Gazmze Gül ÇAMUR- Ben söz hakkımı kullanabilir miyim başkanım?

 

Abdullah AKTAŞ- Çok özür dilerim bir kelime. Bende şimdi tekrar söz almak...

 

BAŞKAN- Abdullah Bey bakın demin grup başkan vekilimizin ağzından çıkan bir kelime ile ilgili usul hatası ile ilgili eleştirileriniz oldu. Lütfen dikkat edelim, buyurun.

 

Gazmze Gül ÇAMUR- Sayın başkanım değerli meclis üyelerimiz buarada grup başkan vekilimiz grup başkan vekili olarak elbet usulün dışına çıkılıp kesin hesap dışında konular tartışılmaya başladığında başkandan bir talepte bulunabilir, buna uygun ben usuli bir yanlış görmediğimi belirtmek isterim ki kaldıkı gerçekten kesin hesaptan olayı birazcık saptırdık belki hep birlikte yaptık bunu ama arkadaşları tekrar kesin hesabı görüşmeye davet ediyorum. Sayın başkanım Ak Parti grubu olarak elbette beraber çalışıyoruz ve muhalefet yapmak kendilerinin en doğal hakkı zira muhalefet her zaman iktidarı güçlendirir. Biz kendilerinin eleştirilerinden her zaman bizi daha ileri taşıyacak şekilde faydalanmayı gerçekten memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Ancak tabiki bizim kesin hesabı siyaseten farklı yorumladığımızı farkettim ben bununla ilgili ben birkaç düşüncemi dile getirip konuşmamı sonlandıracağım, hava sıcak arkadaşlarımın çok vaktini almak istemiyorum. Ak parti grubundan gelen eleştirilerden en büyüğü gelirlerimizin azalması bunun yanında giderlerimizin bu sene itibari ile artması . Öncelikle şunu bilmenizi isterim elbette Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden devraldık enkaz edebiyatıda yapmıyoruz ancak mevcut durumu samimiyetle konuşuyoruz, bu bizim samimi olduğumuzu gösteriyor olayı daha farklı perdeleyerek kendimizi yükseklerde göstererek gerçekleri örtbas etme yolunada gidebilirdik ancak mevcut bir durum var ve bunu hep beraber aşmayı planlıyoruz. Şuanda özellikle başkanımızın göreve geldiği 9 ayla ilgili eleştirileri yanıtlayabiliriz ama daha öncesine ait olan eleştirilerinizi biraz yanıtlamakta zorlanırız kusura bakmayın. Gelirlerimizin azalırken giderlerimizin artmasının en büyük nedeni başkanım tabiki KHK lı personel giderleri yani bu 38 milyonluk fark nereden geldiğinide faiz giderleri oluyor, personel giderleri günümüz koşullarına göre asgari ücret % 200 arttı, Temizlik İşleri bunlar elbette gideri çoğaltan şeyler. Yani malzemeyi bir yıl önce 5 liraya alırken öngörülmeyen şekilde 7 liraya almaya başlıyorsunuz bunlar elbette bizim giderimizi arttıracak konular. Ülkenin ekonomik durumu ile ilgili bağlantılı olarak giderlerimizin arttığınında sizlerinde bilincinde olduğunu ummaktaydım ancak enflasyon hiç artmamış herşey stabil gidiyormuş gibi değerlendirmenin doğru olmadığını düşünmekteyim. Ben bu kesin hesabı hazırlayan bürokratlarımıza konuyla ilgili çalışan komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, saygılar.

 

BAŞKAN- Mesela arkadaşlar basit bir örnek İller bankasından bize gelen tutar 77 milyon lira personel giderimiz 147 milyon lira arada 69 milyon liralık fark var. İller bankasındaki artış oranımız %55 iken asgari ücret ve diğer oranlardaki artış % 102 oranında bunlar bizim reelimiz, ülkemizin reeli sadece bizi ilgilendiren değil ülkenin reelleri. Buyurun. Özgür Bey siz mi önce? Karar verin tamam buyurun.

 

Özgür HIZAL- Şimdi biz tabi kimseyi genel siyasete çekmek niyetinde değiliz burada tarafımıza yapılan bir takım suçlamaları eleştirileri cevaplamakta...

 

BAŞKAN- Suçlama yok eleştiri var.

 

Özgür HIZAL- Eleştiri olarak değerlendirelim yani eleştirileri elbette cevaplayacağız sizler nasıl bizim eleştirilerimizi cevaplıyprsanız...

 

BAŞKAN- En doğal hakkınız.

 

Özgür HIZAL- Şimdi biz bayraklıya dönecek olursak ben bunu faaliyet raporu görüşmelerinde de dile getirdim ortada bir takım realiteler var bir takım gerçekler var bunların cevabını istiyoruz ve bunlar cevaplanmıyor, ne sizler tarafından cevaplanıyor, ne meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından cevaplanıyor nede bürokrat arkadaşlar tarafından cevaplanıyor. Şimdi bir faiz giderinden bahsediyorsunuz tahmin edilen faiz gideri 7 milyonken ortaya çıkan faiz gideri 16 milyon, yani gerçekleşen 16 milyon. Bunun gerekçesini bunun sebebini anlayamıyoruz açıkcası borç almadık diyorsunuz belki bir finans kuruluşundan borç almadınız ama başka gerekçelerle acaba yeni bir borçlanma mı ortaya çıkmış ki faiz gideri neredeyse iki kat artmış. Şimdi personel giderlerinden bahsediyorsunuz tahmin ettiğiniz personel gideri 2019 yılı için 51 milyonken 5 milyon artmış 56 milyon olmuş, tahmin ettiğiniz sosyal güvenlik kurumlarına ait primler 7 milyon 561 bin TL iken düşmüş 1 buçuk milyon TL 6 milyon 27 nin TL yani yaklaşık personelle ilgili fazladan sizin tahmininizin 3 buçuk milyon kadar fazlasını ödemişsiniz. Ama az öncede dile getirdiğim gibi Fen İşlerinde tahmin ettiğiniz gider 44 milyon iken planlamanız Fen İşlerinde hiçbirşey yapılmamış 23 milyona düşmüş. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 35 milyon 700 bin TL planlama yapmıssınız 24 milyona düşmüş aradaki 34 milyon nereye gitmiş? İnanın ben görmedim ben anlamadım. Herhalde çok samimiyetle söylüyorum bu salonda anlayabilen bana bunun cevabını verir diye düşünüyorum ama şuana kadar da veren bir arkadaşıda görmedim, saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Evet Mali İşler Mehmet Bey bu faiz giderleri ile ilgili bilgi verir misiniz? Sigorta vergi faizleri var tabiki. 1 milyona yakın sigortadan, 1 milyona yakın üç aşağı beş yukarı söylüyorum sigorta, 700-800 civarıda banka kredilerimizde. Yani ortalam 3 milyon faiz sarmalı var belediyede bunun çözümü ile ilgili kredi tarafında borcumuzu ödeyip bu faiz sarmalından kurtulabiliriz. Vergi ve sigorta noktasında da zaten ne yaptığımız sizlerinde takdirinde. Evet söylemiş mi oldum yoksa?

 

Mehmet ŞİMŞEK (Belediye Başkan Yardımcısı)- Sayın başkanım biraz öyle oldu evet. 2018 yılında 2019 yılı bütçesi yapılırken faiz giderleri ile ilgili öngörü meclis üyemizin söylediği gibi olmuş ama gerçekleşmede 16 milyon lira civarında olmuş. Şimdi gerçekleşen ile öngörülen arasında tabiki farklılıklar olabilir bununda açıklamasını şu şekilde ifade edeyim, öngörülerde bazen ana paraları özellikle zaten bu kredi faizleri ödemeleri belli dönem dönem faizleri kredileri ötele gibi durumları söz konusu olabiliyor tabi bu yaptıktan sonra oluşabilen durumlar burada da böyle bir durum mevcut. Bütçeyi yaptıktan sonra kredilerde yönetimin insiyatifine göre değişiklikler yapılabiliniyor buda onun sebebiyle diye söyleyebilirim.

 

BAŞKAN- Bu çalışmayı daha kapsamlı olarak yapalım çünkü bizim ötelediğimiz bir kredimiz yok, yeni çektiğimiz bir kredimiz yok doğal olaraka bir dahaki süreçte faiz giderleri ile ilgili meclisi daha net bilgilendirelim. Evet buyurun.

 

Gazmze Gül ÇAMUR- Sayın başkanım az önce bir hususa değinmeyi unuttum belki Özgür Bey sorunun cevabını böylelikle almış olabilir. Bu sermaye transferi yani yatırım yapılmadığına ilişkin eleştiride bulundu öngörülen ve gerçekleşen arasında bunun sebebi sadece bizim yatırım yapmak istememiz değil biliyorsunuz 2019 yılı bütçesi daha önceden hazırlanıyor 2018 de ancak 2018 yılının Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın bir genelgesi var. Yani ekonomik olarak kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılmış yatırımların durdurulması, ihaleye çıkılmaması ve ihaleye çıkıpta başlanmamış olan yatırımlarında durdurulmasına ilişkin bir genelge doğrultusunda birçok yapmayı düşündüğümüz yatırımları yapamadık bu şekilde de cevap vermek istedim.

 

BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- İyiki devlet öyle bir şey açıklamış başkanım 5 yıl boyunca yırtmış oldunuz hiç yatırım yapmassınız artık Gamze Hanım 5 yıl boyunca hiç yatırım yapmassınız bu genelgeyle. Şimdi sayın başkanım ben önce size sonra hükümetin buraya...

 

BAŞKAN- Ona cevap verildi yani dönüp dönüp her seferinde...

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır bayraklıya yapılan yatırımların hepsini teker teker burada sayacağım arkadaşlarımızda öğrensin. Şimdi bir, geçen yılki kayıtlara bakın biz burada 190 milyon bu bayraklı belediyesinin borcu var derken çıktınız burada dedini ki bizim borcumuz 164 milyon, şimdi diyorsunuz ki bizim borcumuz 202 milyondu. Hangisi doğru başkanım bunların? Siz hangi parayla burayı devraldınız?

 

BAŞKAN- Ben kesin hesap...

 

Abdullah AKTAŞ- 164 milyon açıkladığınız o borçla mı devraldınız, 202 milyon olarak açıkladığınız şuan açıkladığınız borçla mı?

 

BAŞKAN- 164 ü ben nasıl açıklayayım kesin hesap 175 milyon ya...

 

Abdullah AKTAŞ- Sizin grup başkan vekiliniz...

 

BAŞKAN- Kesin hesaptan sonra gelen, bak siz açıkladınız diyorsunuz.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü kesmeden cevaplarsanız sevinirim. Şimdi bu borcu grup başkan vekiliniz açıkladı daha önceki, şimdi çıkın eski kayıtlara bakın oradaki şeylerin hepsi kayıtlarda mevcut. Biz açıklayın deiğimizde bu borcu siz açıklamadınız açıklamaktan kaçındınız, sonra biz bunu teker teker bugunki yaptığınız gibi kalem kalem bunları açıkladık 194 milyon yaklaşık şuan hatırladığım böyle bir borcu var diye söyledik hatta bu geçen 3 ayla birlikte 250 milyona yaklaştığını söyledik ama siz diyorsunuz ki o zaman 164 milyon borcumuz var şuanda da 202 milyon borçla biz devraldık.Bunun hangisi doğru?

 

BAŞKAN- Kesin hesap ve daha sonrasında gelen işi birbirinden ayırırsak kesin hesapta...

 

Abdullah AKTAŞ- Ben kesin hesap üzerinden konuşuyorum.

BAŞKAN- 175 milyon. Bende diyorumki kesin hesaptan sonra o hesaba yansımayan daha sonra bizim dönemimize ait olmayan gelen miktarla 202 milyon mu? Gibi bir rakam oluşuyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şu söylem yanlış bizim dönemimiz. Bayraklının 11 yıldır zaten sizin döneminiz, bayraklıda zaten 11 yıldır CHP nin dönemi sizden önce başka bir dönem olmadı.

 

BAŞKAN- Ya aslında şimdi siyasete girmek istemiyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi burada benden önceki başkan...

 

BAŞKAN- Siyasete girmek istemiyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Ya sonuçta devlette devamlılık esastır.

 

BAŞKAN- Yani devlette devamlılık esas siz o devamlılığı bütün hücrelerinizle hep beraber yaptınız gerekli uygulamalar oldu bitti seçim kampanyası sürecinde de bunu gördük herkes cevabını aldı şuan oturuyoruz yani geriye dönmeyelim isterseniz.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım konuşmama izin vermiyorsunuz bakın...

 

BAŞKAN- E geriye dönmeyelim.

 

Abdullah AKTAŞ­ Hayır geriye dönmüyorum şuanki kesin hesabı eleştiriyorum.

 

BAŞKAN- Ben şuan kimin ne yaptığını, nelerin olduğunu burada 30 milyonluk tedbir olarak aldığımız krediyle ilgili çıkan sorun yerine 50 milyonu bakanlar kurulundan nasıl çıkardığınızda biliyorum. Vallahi bilemiyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım biz çıkarmadık. Başkanım izin verir misiniz? Konuşmama izin verir misiniz? Bu 50 milyonluk kredinin nasıl çıktığını biz size daha önce bu mecliste açıkladık hatta yetkili merci sizede açıkladı. Doğru mu Ankara da? Bunun nasıl olduğnu açıkladı, doğru mu? Bunu tekrar tekrar bunu konuşmanın bence anlamı yok.

 

BAŞKAN- İşte bende diyorum ki bu işlere bakmayalım.

 

Abdullah AKTAŞ- o kredi çekildiyse nereye harcandığına bakmak lazım, sizin üstünüze düşende bunungereğini yaptınız mı ona bakmak lazım. Şimdi rica ediyorum sözümü kesmeyin...

 

BAŞKAN- Gereğini kamu yapacak. Hangi şartlarda bakanlar kuruluna kredi talebi gider, hangi koşullarda yani siz borçlanmanız gereken borçlanma limitinin üzerinde bir proje oluşturmuşsunuz ki bu projenizle birlikte demişsinizki bu kredi bana yetmiyor ve bende bakanlar kuruluna başvuruyorum kamuda sizin projenizi onaylamış doğru bulmuş ve bu kredi size çıkarmış. E şimdi benim bunda bir kabahatim yok.

 

Abdullah AKTAŞ- Takipcisi olarak kabahatiniz var.

 

BAŞKAN- Bilemiyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Yani bunu öyle bakarsanız...

BAŞKAN- O krediye onay atanların hiçbir sorumluluğu yok mu? O krediye imza atanların hiçbir sorumluluğu yok mu?

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bakın...

 

BAŞKAN- Ben bir belediye başkanı olarak kriz döneminde kredimi öteleyin dediğimde öteleyemiyorsam...

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi 23 milyon 600 bin lira kredi çekeceksiniz değil mi? Bu meclisten geçirdiniz çekeceksiniz...

 

BAŞKAN- Abdullah Bey bakın bu belediyeyi bu bayraklıyı öyle yaşanılabilir öyle çağdaş öyle huzurlu öyle nitelikli bir kent haline dönüştüreceğizki inşallah sizlerde bize oy vereceksiniz gönül rahatlığıyla.

 

Abdullah AKTAŞ- İnşallah başkanım. 12 buçuk yıl geçti hala bir şey görmedik.

 

BAŞKAN- Bak göreceğiz.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi dediniz ki herhalde eskiyi özlediniz hayır biz eskiyi özlemedik siz eskiyi özlettirmeyeceğiz diye bu meclise geldiniz.

 

BAŞKAN- Ya arkadaşım bir meseleyi...

 

Abdullah AKTAŞ- Maalesef eskiyi arattırdınız.

 

BAŞKAN- Bak mesele şu, mesele kendinizle ilgili kendi yaptığınız icraatla ilgili kısımla ilgili üzerinize düşen sorumluluğu alırsınız ama sizden kaynaklı olmayan bir mesele ile ilgili oradaki o sorumluluğu alıp bunun cevabını verebilme şansımız yokki. E o zaman döneriz baştan itibaren bütün süreci konuşuruz yani, ben sonuç itibariyle seçilmiş gelmiş bir belediye başkanıyım iddia ettiğiniz meseleler varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortada, kurumlar ortada yani. Yapacak bir şey yok.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım konuşmak için söz aldım ama benden çok siz konuştunuz, yani konuşmama izin vermiyorsunuz.

 

BAŞKAN- E ama yani böyle 23 Nisan şiiri gibi eller kollar parmaklar yani bilmiyorum ya.

 

Abdullah AKTAŞ- Ben hareketli bir insanım ondan böyle yani.

 

BAŞKAN- İyi haydi bakalım.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir arkadaş dediki, sanki geçen 5 yıl önce bu mecliste yokmuş gibi hükümet dedi bayraklıda ne yaptı? Hükümetin bayraklıda ne yaptığını ben size şimdi teker teker söyleyeyim. Defterdarlık İl binası nerede? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nerede? Hangi sınırlarda? Adliye nerede? Hastahane hani sınırlarda?

 

BAŞKAN- Bu binaları yapmış mıyız?

 

Abdullah AKTAŞ- Ayrıca sizin üzerinize düşen bir görev vardı başkanım hatırlıyorsanız bizden destek istemiştiniz SGK İl binasının taşınmasıyla ilgili bir sene önce size yardımcı olmuştuk bu konuyla şuan daha...

 

BAŞKAN- Bekliyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- Neyini bekliyorsunuz başkanım? Şuan top sizde ama ilerlenenhiçbir gram nokta yok. SGK ben buıraya il binası getireceğim dedi binanın cins değişikliğini yapın dedi ama hala meclise gelen bir şey yok. Başkanım önünüz açık olduğu halde.

 

BAŞKAN- Bizim meclisimize gitti büyükşehirede gitti orada da çözüldü, orayıda bak yanlış biliyorsun. Geçti büyükşehirden de geçti, şimdi top sizde.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Cindi Bey.

 

BAŞKAN- Bizim bir dosyamızda yukarıda bekliyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Cindi Bey’in sorusunun cevabını vereyim. Cindi Bey, Milli Eğitim kanalıyla bu bayraklı sınırları içerisinde 15 tane yeni okul yapıldı. Biliyormusunuz nerede yapıldığını? Ben cevaplayayım istiyorsanız size teker teker okuyayım buradan size...

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- Okuyayım herkeste duysun başkanım. Soğukkuyu Mahallesi Kuyumcu Abdullah İlkokulu yıkılıp yeniden yapıldı, Osmangazi Mahallesi Şehit Eren BÜLBÜL İmam Hatip Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Kestane Pazarı Türkiye geneli öğrenci alan proje üzerine çalışan İmam Hatip Lisesi, Onur Mahallesi Halil Özprinç Anadolu Lisesi ve Spor Salonu, Milli İrade Ortaokulu yıkılıp tekrar yapıldı, Yamanlar Mahallesi Demokrasi İlkokulu, Manavkuyu Attaroğlu İlkokulu bu dönem başlıyor öğrenci alımına, Mansuroğlu Ortaokulu, Petkim Ortaokulu gidin o binayı görün nasıl bir bina yapılmış. Adalet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Osmangazi Mustafa Çukur Ortaokulu, Nafiz Gürman Nuri Atik Ortaokulu ayrıca burası güneş enerji sistemleri üzerine bir atölyesi var, bakın güneş enerji sistemleri üzerine ayrı bir birim kuruldu bu okulda Türkiye geneli öğrenci alıyor. Vali Namık Kemal Şentürk İlkokulu ve halı saha tesisi, 75. Yüzyıl Ali Osman Konakçı Meslek Lisesi, Osmangazi Şevket Sevda Güngör Engelli Uygulamaları Özel Eğitim ve Ortaokulu, Fatma Hikmet Kaşarcı şuan yıkım hazırlıkları başladı sizinde bilginiz var hazırlıkları devam ediyor, orası komple tekrar yıkılıp yeni bir okul yapılacak. Bu okulların hepsi 3 buçuk yılda bayraklı sınırları içerisine yapıldı ve biraz önce saydığım bir sürü müdürlüğün merkezide bayraklıya geldi. Bayraklı durduk yere mi İzmir’in merkez noktası haline geldi, durduk yere mi biranda en gözde yer haline geldi. Öyle mi başkanım durduk yere mi geldi? Bu merkezlerin hepsi bu İl müdürlükleri, Defterdarlık vs. buraya taşındı Adliyede dahil Adliyenin gelmesiyle bu süreç başladı şuan Konak ta değil Adliyenin gelirleri konakta ama kendisi bayraklı sınırları içerisinde.

 

BAŞKAN- Yok Konakta.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Adliye peki çöpünü kim topluyo bu adliyenin?

 

BAŞKAN- Konak.

 

Abdullah AKTAŞ- Konak toplamıyor siz topluyorsunuz.

BAŞKAN- Konak Topluyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Bayraklı Belediyesi topluyor.

 

BAŞKAN- Bir kısmını alıyoruz ama Konak sınırları içerisinde.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım kanalizasyon, çöp vs tüm hizmeti Bayraklı Belediyesi veriyor ama bütün gelirini Konak alıyor. Peki buna neden müdahil olmuyorsunuz? Bu kadar büyük binanın bu kadar büyük bir potansiyeli niye bayraklıya gelmesini sağlamıyorsunuz?

 

BAŞKAN- Arkadaşlar oluyoruz yani hem Konak Belediyesiyle hem Bornova Belediyesiyle bir fikir birliğine vardık sayın başkanımızla. Yani bu otobanın altında kalan bu Askerlik Şubesinin olduğu bölge ora Bornova sınırlarında orayı biz alacağız otobanın üst tarafında bir bölge var küçük şu petrol ofisine girdiğimiz o uç noktada bir yer var orayıda Bornova Belediyesine vereceğiz ama Konak Belediyemizde bir direnç var sanıyorum büyükşehirin arabuluculuğuyla o sınırı hep beraber çözmemiz lazım. Yani gerçekten bayraklının ana şeyi biz adliyeye de razıyız dereninde sınır olamsına razıyız ama asıl amacımız Ankara asfaltıyla birlikte bayraklıdan alınanların bayraklıya geri verilmesi. Bu arada arkadaşlar kamu şöyle bir şey yapmış art niyetli bir işlem yok, o dönem burası Karşıyaka sınırları içerisinde Konak Adliyesi taşınırken 2 adliye Karşıyakada olmasın diye o sınırı Konak’a dahil etmişler ama sonra bayraklı ilçesi oluşunca böyle bir hak kaybımız oluşmuş, tüm bayraklının bir hak kaybı oluşmuş bu konuda tabiki üzerimize ne düşüyorsa el birliği ile hatta grekiyorsa diğer yargı yollarınada başvurup oradaki meselemizi çözersek bayraklı adına hayırlı bir iş olur.

 

Abdullah AKTAŞ- Bizde üzerimize muhalefet olarak düşen ne varsa bu konuda elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şimdi başkanım konuşmamı hep böldünüz ama ben...

 

BAŞKAN- Yok ben Okullarla ilgili yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun doğru işlemdir.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi sonuç olarak 176 milyon 210 bin lira olarak teslim aldığınız bu bütçeyi 238 milyon 789 bin TL borç haline getirdiniz yani % 21 arttırdınız.

 

BAŞKAN- O kırkı düş anlaşalım.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır başkanım şöyle tamam peki, 40 neden düşelim? Bu 45 milyon belediyenin kasasında var mı 45 milyon?

 

BAŞKAN- Düşmeyin düşmeyin.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım belediyenin kasasında varsa 45 milyon düşelim, doğru olan o. Belediyenin kasasında şuan 1 milyon lira para yok. Şimdi bize gelen bazı şeyler var mesela geçen dönem çok popüler olan ve severek izlediğimiz Basketbol takımımız vardı, şuan basketbol takımımız var mı?

 

BAŞKAN- Yok.

 

Abdullah AKTAŞ- Neden?

 

BAŞKAN- Efendim.

 

Abdullah AKTAŞ- Şuan kesin hesap konuşmayalım Dilek Temennilerde soru soruyoruz cevap alamıyoruz.

 

BAŞKAN- Dilek Temennilere geçmedik ama buna cevap vereyim. Biz Bayraklı Belediyesi olarak asıl amacımız amatör sporu geliştirip alt yapıya destek olmak. Biz bir spor kulübü değiliz biz yabancı oyuncu transfer edecek vs yapacak şuan o durumda değiliz. Parklarımızla Bahçelerimizle çocukların spor alanlarıyla ilgili bak arkadaşlarımız eleştirilerini dile getirdiler. Bizde oluşan bu bütçeleri bu anlamda kullanacağız.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bahsettiğimiz Spor Klubü 1. ligde mücadele eden hatta süper lige çıkmak için mücadele eden ve son bir iki maçta kaybeden ve elenen bir takım. Yani bir çok belediyede olmayan bir takım. Şimdi siz ne diyorsunuz bu basketbol takımı yok değil mi?

 

BAŞKAN- Evet.

 

Abdullah AKTAŞ- Siz spora önem vermiyor musunuz?

 

BAŞKAN- Veriyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- Peki bu şekildemi veriyorsunuz bir kulubü çok büyük olan güzide bir kulubü bayraklının içinden çıkmış...

 

BAŞKAN- Bakın bu anlayışla...

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü kesiyorsunuz ama başaknım benim söylemek istediklerimi söylettirmiyorsunuz.

 

BAŞKAN- Ama siz gündem dışına taşıyorsunuz.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündem dışına değil ben başka bir yere getireceğim orayı. Şimdi böyle bir şekilde mücadele den ve süper ligin kapısından dönen bir kulübü bayraklının evlatlarının oynadığı bir kulübü kapattınız.

 

BAŞKAN- Bayraklının evlatları mı oynuyor?

 

Abdullah AKTAŞ- Sonuçta alt yapıları vardı ve bir şekilde oynuyordu yani. Siz bu kulübü kapattınız kapatmakla kalmadınız hangi derneğe sattınız başkanım burayı?

 

BAŞKAN- Spor Kulübü gerekli bilgiyi verir ya.

 

Abdullah AKTAŞ- Hangi derneğe bağış karşılığında verdiniz?

 

BAŞKAN- Bağış olarak verilmez. Ya bu kesin hesapla ilgili bir işlem değil.

 

Abdullah AKTAŞ- Karkıyaka da ki başka bir yere bayraklı gibi olmayan bir yere bir derneğe bu kulübü verdiniz haklarıyla birlikte.

 

BAŞKAN- Bu kesin hesapla ilgili bir işlem değil Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  Karşıyaka’daki bir başka yere Bayraklı’lı bile olmayan bir derneğe bu kulübü komple verdiniz haklarıyla birlikte doğru mu?

BAŞKAN-Arkadaşlar gerekli bilgileri verirler size.

Abdullah AKTAŞ-  Peki bir saniye spor kulübü de bir gelir değil mi?

BAŞKAN- Efendim.

Abdullah AKTAŞ-  Spor kulübü de bir gelir.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ-  Çünkü düşünün süper ligde oynayan bir takımınız var. Sonuçta seyircisi vesaire vesaire bir takım gelirleri elde etme şansınız var….

BAŞKAN-  Bakın bu bir mantalite… bu sizin mantaliteniz biz bu boyutuyla Türk futbolunu Türk sporunu da böyle bitirdik yani. Dışarıdan yabancı futbolcular vesaireler bunları şunları getirerek bir takımların sanki bizim takımlarımız varmış gibi ana sempati duyduğumuz ana takımların bile oyuncularının %90’ı  %80’i yabancı oyunculardan milli takımımız ile sürekli övündük. Yani burada temel altyapı çalışmalarımız bitmeden ve belediyenin asli görevi olan alt yapıya ve o konudaki amatör spora öncülük etmesi gerekirken bir spor kulübü gibi davranmasının anlamı yok ki. Evet.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım ama benim sözüm bitmedi başkanım.

BAŞKAN-  Ama yani istediğiniz kadar da konuşmaya hakkınız yok.

Abdullah AKTAŞ-  Ama siz kestiğiniz için ben tamamlayamıyorum sözümü.

BAŞKAN-  Evet tamamlayın.

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi amatör kulüplere yatırım yapıyorsunuz dediniz değil mi destek oluyorsunuz? Geçen hafta Muhammet arkadaşımız buradan bu kürsüden söyledi. Hangi amatör kulübe destek oldunuz acaba? Biz çok merak ediyoruz yani. Bir sürü bize bununla ilgili şikayetler geliyor. Destek olunmadığıyla ilgili.

BAŞKAN-  Gelmeye devam edebilir.

Abdullah AKTAŞ-  Yani demek ki onlara destek olmuyorsunuz. O spor kulüpleri de zor durumda kapanma noktasına gelmiş.

BAŞKAN-  Değerli arkadaşlar bakın alan açıldığı an biz gerekli çalışmaları yaptıktan sonra o arkadaşlarımızın bütün talepleri bizim önümüzde hangi belediyenin ne yaptığı, ne ettiği, ne olduğu, ne bittiği biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Malzeme yardımı mı yapalım? Nakdi yardım mı yapalım? Yada bir harman mı yapalım? Bu arkadaşlarımızın meselesini bu süreç bittikten sonra çözeceğiz. Yani bence kesin hesapla ilgili kısmı bitirelim. Dilek temennilere geçelim.

Serap KESKİN- Başkanım ben bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu sık sık bu kıdem karşılığından bahsediliyor. Kıdem karşılığı bir borç değildir. Bu muhasebe yönetmeliğine göre ayrılan bir karşılıktır.

BAŞKAN-  Arkadaşlarda biliyor zaten.

Serap KESKİN- Personel emekli oldukça gider olarak yazılır.

BAŞKAN-  Arkadaşlarda biliyor zaten. Evet, bunu kesin hesabı evet Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına.

Emel ARSLAN HÜR- Oylanmasını talep ediyoruz Başkanım.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Bir saniye bir bitirelim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Abi bitti bu meseleyi kapattık. Evet buyurun. Oyluyoruz. Evet arkadaşlar kesin hesabı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul.. Oy kabul edenler kısmında mıydı?

Abdullah AKTAŞ-  Konuşmanın başında ret verdiğimizi söylemiştik Başkanım.

BAŞKAN-  Evet buyurun.

GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

 

01 VERGİ GELİRLERİ

(Öngörülen): 103.270.000,00 TL, (Net Tahsilat): 72.509.890,64 TL

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar 5393 sayılı Belediye Kanunun ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği ilk maddenin isim okunmak suretiyle diğer maddelerin işaret oylaması yöntemiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

İsmail SARI- Kabul.

Mehmet TOPTAŞ- Kabul.

 

İbrahim BALIKÇI- Kabul.

 

Hulisi BAŞARAN- Kabul.

 

BAŞKAN-  El kaldıralım. Kabul yada ret.

 

Yeşim TEKOĞLU- Kabul.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

 

İrfan ÖNAL- Kabul.

 

Cindi Can POLAT- Kabul.

 

Serap KESKİN- Kabul.

 

İpek KUL- Kabul.

 

Nilgün ALPASLAN- Kabul.

 

Osman AKSEKİ- Kabul.

 

Zehra ONGUN- Kabul.

 

Gönül GÜNGÖR- Kabul.

 

Ali UĞUREL- Kabul.

 

Emel ARSLAN HÜR- Kabul.

 

Ertuğrul CİVELEK-…

 

BAŞKAN- Ertuğrul Bey buradaydı?

 

Hasan KARABAĞ- Kabul.

 

Alim ÇANKAYA- Kabul.

 

Metin UYMA- Kabul.

 

Mukaddes IŞIN- Kabul.

 

Şentürk APAYDIN- Kabul.

 

Kıyasettin AYDEMİR- Kabul.

 

Şehmuz BIÇAKÇI- Kabul.

 

Özgür HIZAL- Ret.

 

Dilek YILDIZ- Ret.

 

Osman SAĞLAM- Ret.

 

Abdullah AKTAŞ- Ret.

 

Mikail BİLİCİ- Ret.

 

Hayrullah TELLİ- Ret.

 

Seyfettin ATBAŞ- Ret.

 

Emre DEMİR- Ret.

 

Orhan TEMİZ- Ret.

 

Muhammet ŞAHİN- Ret.

 

Derviş KABACIK- Ret.

 

BAŞKAN Serdar SANDAL- Kabul.  Ertuğrul Bey de geldi. Oda oyunu kullansın.

 

Ertuğrul CİVELEK- Kabul.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 25 kabul, 11 ret var. Evet devam edelim.

 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

(Öngörülen): 41.237.000,00 TL, (Net Tahsilat): 26.836.489,93 TL

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

 

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

(Öngörülen): 585.000,00 TL, (Net Tahsilat): 342.954,80 TL

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

05 Diğer Gelirler

(Öngörülen):  104.143.100,00 TL, (Net Tahsilat): 91.714.829,63 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

06 Sermaye Gelirleri

(Öngörülen): 20.810.000,00 TL, (Net Tahsilat): 1.414.054,75 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

09 Red ve İadeler(-)

(Öngörülen) -45.100,00 TL, (Net Tahsilat) 0,00-

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

2019 Mali Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırması 1. Düzey Tablosu

01 Genel Kamu Hizmetleri

02 Özel Kalem Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 2.935.092,60 TL

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 2.475.999,14 TL

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 1.799.529,73 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

18 Yazı İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 2.516.244,30 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

 

20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 652.462,89 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

 

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 2.596.141,29 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

 

28 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 467.898,73 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

31 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 43.361.437,42 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 25.087.961,12 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

 50 Muhtarlık işleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen) 442.741,73 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 2.046.252,58 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

45 Zabıta Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 9.965.982,83 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler

33 Fen İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 23.665.197,77 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 24.759.724,68 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 1.322.745,77 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

46 Veterinerlik İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 1.348.176,13 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05 Çevre Koruma Hizmetleri

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 39.368.039,85 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

06 İskân ve Toplum Refâhı Hizmetleri

32 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 3.634.905,71 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 751.281,48 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 4.934.224,76 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

39 Plan ve Proje Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 1.175.856,60 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

44 Yapı Kontrol Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 1.414.067,50 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

07 Sağlık Hizmetleri

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 4.858.880,49TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

 29 Spor İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 6.061.528,38 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 13.387.810,09 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

48 Kütüphane Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 2.196.292,37 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

52- Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 699.096,61TL

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

(Gerçekleşen): 7.518.724,46 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

 

1 İç Borçlanma: 2 Ödeme:

(Gerçekleşen): 24.804.680,88 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

3-Likidite Amaçlı Kurulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

(Gerçekleşen): 926.152,10 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece tamamlamış olduk.

 

Emel ARSLAN HÜR- Evet Başkanım tamamladık.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet, şimdi arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilek temenniler kısmında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyur un Seyfettin Bey buyurun.

Seyfettin ATBAŞ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, değerli bürokratlarımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım biraz önce hizmet alımıyla ilgili personel giderlerinin çok fazla olduğunu…

BAŞKAN- Abi dilek temennilerdeyiz…

Seyfettin ATBAŞ- Bir konuya açıklık getireceğim. Bilmesi gereke bir şey var Bakanım.

BAŞKAN- Adı üzerinde dilek temenni..

Seyfettin ATBAŞ- Ama…

BAŞKAN-  Demek ki bir dileğiniz var sonrada bir temennide bulunaksınız.

Seyfettin ATBAŞ- Evet dileğim olacak.

BAŞKAN-  Evet önce dileğinizi, sonra temenninizi alalım.

Seyfettin ATBAŞ- Sayın Başkanım dileğim olacak

BAŞKAN- Buyurun.

Seyfettin ATBAŞ- Emekten yana olduğumuz emekçi kardeşlerimizin giderlerinin çok fazla gösterilmesi beni üzmüştür giderlerinin fazla gösterilmesi. Şunu bilmenizi isterim sayın meclis üyesi arkadaşlarım şimdi hizmet alımıyla ilgili bir müdürlüğe 636 bin küsur lira fatura kesiliyor. Faturanın alt tarafında da 670 küsur bin lira, 670 küsur bin lira fatura farkı kesiliyor. Bak Sayın Başkanım yani…

BAŞKAN- Temizlik İşleri mi?

Seyfettin ATBAŞ- Sadece Temizlik İşleri her gün..

BAŞKAN- Bu..

Seyfettin ATBAŞ- Ama Başkanım bitireyim. Bu sadece…

BAŞKAN- Sizin kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde gelen döviz kurundaki artış vesaire alanlarla ilgili verilen hak.

Seyfettin ATBAŞ- İtirazım o değil Başkanım. Başkanım itirazım şu;

BAŞKAN- Biz zaten bunların birçoğuna itiraz ettik.

Seyfettin ATBAŞ- Bu kısım, bu kısım Sayın Başkanım iki ay bu kısım yapılmıyor. Sizde bunun farkına varıyorsunuz anladığım kadarıyla, iki aydan sonra yine devam ediyor. Keşke, keşke bizim geçmişte 2019 yılının gelir giderlerini kontrol ettiğimizde muhalefet şerhimiz okunsaydı da arkadaşlarımızın hepsinin bilmesini isterdim.

BAŞKAN- Şimdi bakım…

Seyfettin ATBAŞ- Birde şunu söyleyeceğim…

BAŞKAN- Seyfettin Bey bakın yine başka bir yere giriyorsunuz. Yani biz meseleyi özünden çıkardığımız zaman başka bir şeye dönüşür. Siz diyorsunuz ki “Benim muhalefet şerhimi niye okumadınız?”  Bende size diyorum ki kamu size bu görevi yapmakla ilgili belirli bir ücret veriyor. Diyor ki bununla ilgili gidin belediye başkanı adına bu evrakları inceleyin ve raporunuzu başkana verin diyor. Meclise verin diyor mu?

Seyfettin ATBAŞ- İtirazım yok Başkanım.

BAŞKAN- Yani bunu okumadınız, etmediniz, yapmadınız sanki usul dışında bir şey yapıyormuşuz gibi.

Seyfettin ATBAŞ- İtirazım şu Başkanım siz söylediniz diye ben okumadan, ben okumadan ilgili mercilere bunu havale ettim. Oysa keşke 4 tane arkadaşımızın 45 günde emeklerini verdiği şeyi bir göz gezdirseydiniz, okusaydınız da burada da okudum deyip gerekli yerlere havale ettim deseydiniz bizleri onurlandırırdınız yani benim şeyim bu. İkinci bir şey Başkanım bu pazaryeri sizle alakalı değil pazaryeri geçmişte pazaryerleri bir gecekondu edasında yapılmış üç beş sene sonra bu gecekondu edasında olan pazaryerlerinin çatılarının yapılması bir çatının yapılması 90 küsur bin lira para yani hakikatten bundan sonra yapacağımız projeleri çok daha dikkatli yaparsak, yaptığımız bu projelerde uzun vadeli bir gideri olmayacak projeler yaparsak buna sevinirim. saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- En doğal hakkınız yani doğal olarak yeni pazaryerlerinin daha günün koşullarına uygun yani bölgenin de farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanması otoparkından içinde kültür merkezilerinin olduğu, hatta enerjisini kendisinin karşıladığı pazaryerlerinin olması tabiki en doğru şey yani uyarınıza teşekkür ediyorum, haklısınız. Evet başka söz almak isteyen var mı? Buyurun Osman Bey.

Osman SAĞLAM-  Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Başkanım bu parasal mevzularda borçlar azalır artar bunlar hep tartışılır ama sonuçta bu işler yürür. Aslında Bayraklı’mızın en önemli problemi biliyorsunuz kentsel dönüşüm problemi. Kentsel dönüşüm problemi de siyaset üstü bir mesele aslına bakarsanız çünkü bizde bugün sizin yerinizde yönetim de olsaydık bizim içinde zor bir iş olacaktı bu. Yalnız şimdi bu işi yapabilmek için sizin iradenizi çok ne yazık ki çok zayıf görüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Neden bunu söylüyorum. Ben bir buçuk yıl demiyorum. Bir yıl oldu diyelim siz geldiniz geleli, şimdi kentsel dönüşüm işi ben harita mühendisi olduğum için bu işi bende biraz işin içinde olduğum için, bilen bir insan olarak söylüyorum bunu kentsel dönüşüm işi öncelikle yapabilmek için iyi bir alt yapı gerektirir. Yani kadastral  anlamda, bilgi anlamında bu alt yapı bizde var aslında çünkü geçmiş dönemde de böyle bir çalışma yapıldı. Şimdi bunu üzerine yapılabilecek ilerleyebilmek için en önemli mevzu imar planı yapmaktır. İmar planı yapmak içinde paraya da ihtiyaç yoktur. Kentsel dönüşüm yapabilmek için bir öngörünüz olması lazım yani tasarlayabilmek için. Ne yazık ki sizde bir yıl içerisinde gördüğüm herhangi bir ön görü şuana kadar oluşmadı ne yazık ki. Yada ben öyle görüyorum. Bu konuda herhangi bir teknik destek isterseniz ben şahsım adına, partim adına her zaman destek olacağımı bir kez daha söylemek isterim. Daha önce burada söylemiştim. Aslında kentsel dönüşüm işi teknik anlamda teknik anlam dışında, teknik özelikler dışında daha da önemlisi psikolojik yönetim anlamında önemli bir husustur.  Yani psikolojiyi iyi yönetmeniz gerekir yani kentsel dönüşüm maddelerinin en önemli unsurlarından biridir. Ne yazık ki sizde de yani bu psikolojiyi yönetecek olan sizsiniz ama ben size meclis üyesi olarak değil bir vatandaş olarak bakınca da sizde o psikolojiyi göremiyorum. Yani size bakan vatandaş bu işi çözebileceğinizi düşünmez düşünmüyor. Ya bunu bir gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bunu siyasi olarak, siyasi bir bakış açısı ile söylemiyorum. Bayraklı da yaşayan insanlar için söylüyorum. Bir…

BAŞKAN- Arkadaşlar dinleyelim hatibin sözünü kesmeyelim.

Osman SAĞLAM- Bir yıl geçti. İnanın hiçbir çalışma olmadı. Bundan sonrada size bakan yönetimsel anlamda vatandaş bir şey olacağı umudu taşımıyor. İnşallah güzel şeyler olur. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi evet doğal olarak arkadaşlar yani bir haritacı olarak gerçekten psikolojiden diğer alanlara kadar farklı uzmanlık alanlarınız var böyle bir orta çağ filozofu gibi konuştunuz. Burada mesele şu kentsel dönüşüm her hâlükârda yapılabilir bir işlem. Yapılmaz diye bir işlem yok ama burada sizin neyi öngördüğünüz, neden yana olduğunuz çok önemli bakın biz geçmişte bir uygulama yapmışız müteahhit payı %55-%45 vatandaşın vatadaş buna hayır dedi. Şuan aranızda bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız var, müteahhit arkadaşlarımız var, bir tane müteahhit bulun %55’le o bölgeye girecek. Şimdi müteahhidin iş dünyasının içinde olmadığı, vatandaşın evet demediği kamusal anlamda sizin yasalarınızın da evet demediği şey böyle görsel vesaire işlerle olmuyor. Hani ben size katılabilirim bilsem ki bu görsel bir şemayla ilgili kentin bütün billboardlarını sizin de donatırım kentsel dönüşümü yaparım  derim ama reel iş buna müsaade etmiyor. Bana inanmıyorlarsa size inansınlar derim ama burada asıl mesele bu işin matematiğini doğru oturtmak ve yıllardır kangren olmuş bir işi de hani bir yılda çözmediniz altı ayda çözmediniz. İşi çok reel bir işlem değil. Bak biz yatıyoruz kalkıyoruz bu işle uğraşıyoruz. Önemli noktalardan bir tanesi evet bir sürü uygulama yapıldı. Peki uygulamaları Abdullah Bey özellikle Adalet Mahallesiyle ilgili sık sık dile getiriyor. Yaptığımız uygulamalar meclislere sunduğumuz geçirdiğimiz uygulamalar gerçekten bizim önümüzü açan mı, şuan önümüzü kilitleyen uygulamalar mı? Mesele burada vatandaşın ihtiyacına cevap vermek. Göç öyle kolay anlaşılır bir iş değil. Yurdundan, memleketinden farklı gerekçelerle sökülmüş, gelmiş başını burada sokabileceği bir konut elde etmiş, sonra çocuğuyla kızıyla ilgili bir çalışma yapmış ve bugün bir sürü haklarla da kısmen yasallaşmış bir yapı bu insanları önce yerinde önce bunların taleplerini doğru değerlendirip çözüm üretmezsek biz o işe kentsel dönüşüm demeyiz. Bak yine genel siyasete girmek istemiyorum. Yapılan yerler var ayrı ve biz bu konuda da hep şunu söyledik yani mesela o kooperatifçilik modelinin tartışırken de diğer modelleri de tartışırken de diğer finansman ayakları bu işi nasıl çözerizi de düşündüğümüzde arkadaşlarımız çalışıyor ve o emeğe gerçekten birazcık saygı duyun.  Yani 1- Şuna bakıyoruz şuan vatandaş bu orandan memnun değil vatandaşı nasıl memnun ederiz. 2- İş dünyasının bu projeye daha sağlıklı bakabilmesi için yapılan geçmiş çalışmayı çok önemsiyoruz. Ama buradaki temel eksiklikler neler? Bunların…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Buyurun.

Osman SAĞLAM- Ben demin Başkanım bunu siyasi olarak söylemediğimi başında söylemiştim konuşmanın psikoloji yönetimi dediğim tamda bu noktada sizin bu meseleyi çözebilmeniz için vatandaşın içinde olmanız gerekiyor.

BAŞKAN- Arkadaşım bak, sevgili dostum biz bütün arkadaşlarımızla bu çalışmaları yaptıktan sonra oluşturduğumuz kanaatle ilgili kahve toplantılarına geçeceğimiz süreçte bu dediğimiz pandemi süreci patladı.

Osman SAĞLAM- Başkanım ben bunu samimi olarak söyledim.

BAŞKAN- Bende samimi söylüyorum.

Osman SAĞLAM- Yani şey için siyaset yapayım diye söylemiyorum.

BAŞKAN- Yok bende çözeyim istiyorum yani.

Osman SAĞLAM- Gerçekten…

BAŞKAN- Aslında çözeyim değil çözelim istiyorum.

Osman SAĞLAM- Kangren olmuş yaraya çözüm oluşturalım.

BAŞKAN- Doğru, doğru haklısın.

Osman SAĞLAM- Yani şimdi denim onu söylemdim vatandaş çözülmesi için sizi görmek ister Başkanım. Psikoloji yönetimi budur.

BAŞKAN- Arkadaşlar psikoloji yönetimi oda yani..

Osman SAĞLAM- Şimdi siz burada oturarak böyle konuşarak çalışmalar yapılıyor diyerek vatandaşa bir telkinde bulunamazsınız. Benim söylemek istediğim buydu. Yani bunu da samimi olarak söyledim.

BAŞKAN- Peki teşekkür ederim. Evet Cindi Bey buyurun.  

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar 2 Temmuz’da Dünya Barış Anıtı’nın  bulunmuş olduğu alandaki 2 Temmuz Anıtında  2 Temmuz’u hep birlikte andık. 2 Temmuz Türkiye’de Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürmek isteyen gerici unsurların bizlere yaşatmış olduğu bir vahşettir. Yine aynı şekilde birkaç gün sonra 5 Temmuz’da özür dilerim hatırlayamadım Erzincan’ın Başbağlar Köyünde gene terör unsurlarınca gerçekleştirilmiş olan ve 33 canımızın orada katledilerek, vahşice katledilerek katliamı hem Sivas’ı  hem Başbağlar’ı kınıyorum ve lanetliyorum. Bir daha böylesi olayların, böylesi vahşetin ülkemizde yaşanmamasını diliyor ve temenni ediyorum.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ederim. Buyurun İbrahim Bey.

İbrahim BALIKÇI- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım şimdi ben hemen genel hizmetlerle ilgili küçük bir geçeyim istiyorum başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar dilek temenniler kısmında dilek ve temennimizi söyleyelim.

İbrahim BALIKÇI- Tam öyle olacak Başkanım.

BAŞKAN- Tamam haydi bakalım.

İbrahim BALIKÇI- Şimdi seçim dönemindeki piyarımız neyse şimdiki duruşumuz ve piyarımız  o olacak 2020 yılında inşallah biz hizmetin atağa kalktığı bir dönemi yaşayacağız. Yani 6306 ile ilgilide kentsel dönüşümle inşallah bize rezerv alan bize devletimiz sağlarsa sizde yardımcı olursanız. Çok daha etkili olabiliriz. Hep birlikte güzel işler yapalım diyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Özgür Bey’e verelim. Abdullah Bey’e sonra Emel Hanım’a verip kapatalım.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan esasında dilek ve temenniler bölümü dediğimiz bölüm sizde biliyorsunuz ki gündem dışı konuşmadır. Ama bunlar teamülen dilek ve temenniler olarak gelmiştir. Yada gündem de bu şekilde yazılmıştır. Ben bir dilek ve temennide bulunacağım. Gündem dışı konuşma yapmayacağım. Şimdi biz uzunca aylardır günlerdir sizinle burada Bayraklı’yı konuşuyoruz. Biz eleştiriler getiriyoruz. Diyoruz ki park yapın nereye yapacağım? Bana bir yer gösterin. Kentsel dönüşüm yapın o işi yapacak müttehitti bulabiliyor musunuz? Buluyorsanız getirin. Şimdi siz burada belediye başkanısınız Sayın Başkan 4 yıl sonra o yönetime Adalet ve Kalkınma Partisinden bir temsilci olarak bizim arkadaşlardan biri geldiğinde biz emin olun yöntemleri zaten bayraklı halkının istediği şekilde yapacağız ama siz belediye başkanı olarak bizim bu eleştirilerimize park nereye yapacağız şeklinde bir cevap vermenizi, vermemenizi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de temenni ediyorum ki park yapılacak alanları bulursunuz, kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı konusunda Bayraklı’ya gerekli yatırımları yaparsınız saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet Özgür Bey sonuç itibariyle Bayraklı’mızın özellikle merkez mahalleleri Muhittin Erener, Refik Şevket, Fuat Edip bu mahallelerde gerçekten park yerine ihtiyacımız var inkar etmiyorum. Ve Manavkuyu’daki,  Mansuroğlu’ndaki, Soğukkuyu’daki, Postacılar’daki çocuklar nasıl sokağa çıkabiliyorlarsa, nasıl oynayabiliyorlarsa, nasıl yürüyüş yollarından yararlanıyorsa buradaki vatandaşımızın da en doğal hakkı burada hiçbir sorun yok. Ama bir işi yaparken gerçekten oradaki alanın varlığı ve yokluğu somut bir durum. Bak bir kentsel dönüşüm yapar, kentsel dönüşümüm zaten asıl gayelerinden bir tanesi de bu gerekli olan sosyal donatı alanlarına kavuşabilmek ama buna kavuşmadan orada bir işlem yapıp ben bunu yaparım demek doğru değil. Yani ben kendi seçim çalışmalarımda ne söylediysem göreceksiniz hepsini yerine getireceğiz ve asla popülist hiç bir şey söylemedim. Ne işle ilgili söyledim. Ne başka alanlarda söyledim. Nede herhangi bir  taahhütte bulundum.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bak İZSU’nun doğrudur görüşleri var. Bakın biz onunla da ilgili müjdeyi yakında vereceğiz. Onunla da ilgili müjdeyi yakında vereceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım..

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Borçları ödedim diyerek de müjdeyi vermiştiniz ama bugün geldiğimiz noktada borçları %20 arttırdınız.

BAŞKAN- Ya Abdullah onu sen öyle okuyorsun.

Abdullah AKTAŞ- Biraz önce konuşmamı kestiğiniz için ben bir şeyi unuttum söylemeyi şimdi borç ödemek her halde yanlış anlaşılıyor ya da siz yanlış yöntemle gidiyorsunuz. Borç ödemek nedir? Bugün 200 milyon borcunuz varsa ödendiniz atıyorum 1 yıl, 5 ay, 6 ay, 7 ay sonra neyse ödediklerinizden sonra bu borcun azalması anlamına gelir borç ödemek budur. Doğru mu Başkanım?

BAŞKAN- Doğru.

Abdullah AKTAŞ- Borç ödemek budur. Yani siz 1 yıl önce aldığınız, borçlu aldığımız dediğiniz belediyenin borcunu şuan o anki değerden daha aşağıya çekmiş olmanız lazımdı doğru mu? Gerçek anlamda borç ödemek budur.

BAŞKAN- Yani bu klasik anlamda…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yine sözümü kesiyorsunuz bakın unutturuyorsunuz bana.

BAŞKAN- Ama çarpıtarak söylüyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ- Hayır çarpıtmıyorum.

BAŞKAN- Çarpıtarak söylüyorsun.

Abdullah AKTAŞ- Sizin borç ödeme anlayışınız farklı siz şunu diyorsunuz ki ben çalışanımın maaşını ödedim borç ödedim. Ben SSK ödedim borç ödedim.

BAŞKAN- Hayır öyle bir şey demiyorum.

Abdullah AKTAŞ- Ben aldığım bir kalemin defterin parasını ödedim, borç ödedim.

BAŞKAN- Sen kendin çalıyorsun, kendin oynuyorsun ben öyle bir şey söylemiyorum.

Abdullah AKTAŞ- Bakın şunu söyleyeyim billboardlarda bir sürü yaygara kopardınız borç ödedim diye.

BAŞKAN- Yaygara koparmadık. Doğruları yazdık.

Abdullah AKTAŞ- Aklınızca yani hangi akılla bilmiyorum. Bir algı yaratmaya çalıştınız.

BAŞKAN-Algı değil gerçek.

Abdullah AKTAŞ- 5 milyon tasarruf…

BAŞKAN- Gerçekle algı arasında…

Abdullah AKTAŞ- 5 milyon tasarruf, 40 milyonda borç ödedim dediniz.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Sizin aldığınız dönemden şu döneme kadar artan rakam ödedim dediğiniz rakamdan fazla. Yani kesin hesabı incelediyseniz eğer ödedim diye bahsettiğiniz, bu kadar borç ödedim diye bahsettiğiniz rakamdan fazla bu belediyeyi daha fazla borçlandırmışsınız. Şimdi hep her defasında diyorsunuz ki pandemi bilmem ne pandemi. Pandemi sizin döneminizde yoktu. Pandemi bu dönem gelecek bunu bahane ederek de 23 milyon 600 bin lira da bir kredi hazırladınız çekmek için. Daha önce hep demiştiniz ki “Çekmeyeceğiz kredi almayacağız. Krediden kurtulacağız.” demiştiniz. Ama ilk zorlanmada hemen krediye sarıldınız bu daha ilk eminim ki, eminim ki yine ileriki dönemlerde çünkü artık bundan kurtulma şansımız yok.

BAŞKAN- Türkiye’deki belediyeler arasında bu süreçte kredi çekmeyen kaç belediye biliyorsunuz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Türkiye’deki belediyeler bizi ilgilendirmiyor.

BAŞKAN- Bir tanesi Bayraklı Belediyesi ben söyleyeyim.

Abdullah AKTAŞ- Türkiye’deki belediyeler bizi ilgilendirmiyor.

BAŞKAN- İki tanede siz söyleyin.

Abdullah AKTAŞ- Türkiye’deki belediyeler bizi ilgilendirmiyor.

BAŞKAN- Hadi iki tanede siz söyleyin

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben sizin sözleriniz üzerinden konuşuyorum. Türkiye’deki belediyeler bizi ilgilendirmiyor.

 

BAŞKAN- Arkadaşım bakın..

Abdullah AKTAŞ- Siz borcu ödeyeceğim dediniz borcu daha fazla katladınız.

BAŞKAN- Peki senin cebinde şuan kredi kartı var mı?

Abdullah AKTAŞ- Var Başkanım.

BAŞKAN-Niye ihtiyaç duyuyorsun?

Abdullah AKTAŞ- Niye ihtiyaç duyuyorum çünkü…

BAŞKAN- Niye ihtiyaç duyuyorsun?

Abdullah AKTAŞ- Ay sonunda…

BAŞKAN- Sonuçta sen bir vatandaş olarak cebinde kredi kartı taşıyorsan, cebinde para olmadığı zaman, sıkıştığın an herhangi bir yerde hesabı ödemekle ilgili değil mi?

Abdullah AKTAŞ- O sizin tutarsız yapılan alışverişler için geçerli. Tutarlı yapılan alışverişlerde o öyle değil.

BAŞKAN-Nasıl kullanıyorsun kredi kartını?

Abdullah AKTAŞ- Ben bu ay yaptığım harcamayı ayın sonunda ödeyeceğimi bilerek o kredi kartını kullanıyorum. Ama siz öyle yapmıyorsunuz.

BAŞKAN-Niye koy cebine paranla yap.

Abdullah AKTAŞ- Sizin yaptığınız…

BAŞKAN-Koyma cebine paranla yap.

Abdullah AKTAŞ- Tutarsız harcayarak harcayarak birde kalkıp borç ödedim diyerek ama 60-70 milyonda bu belediyeyi borçlandırdınız.

BAŞKAN-102 milyonun 60 milyonunu ödemiş miyiz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ödeseniz ne olacak?

BAŞKAN- Ödemiş miyiz? Ödememiş miyiz?

Abdullah AKTAŞ- Ödemişsiniz ama..

BAŞKAN- Vatandaş merak ediyor.

Abdullah AKTAŞ- Ödemişsiniz ama daha fazlada bu belediyeyi borçlandırmışsınız.

BAŞKAN- Yeni kredi çekmiş miyiz?  Hayır.

Abdullah AKTAŞ- Evet hazırladınız çekiyorsunuz.

BAŞKAN-Hayır.

Abdullah AKTAŞ- 23 milyon 600 bin çekeceksiniz.

BAŞKAN-Arkadaşlar..

Abdullah AKTAŞ- Yani yarın bankaya gitseniz hazır çekilmiş kredi.

BAŞKAN-Arkadaşlar..

Abdullah AKTAŞ- Çekmedik falan demeyin yani

BAŞKAN-Altını çizerek bir daha söylüyorum.

Abdullah AKTAŞ- Bugün daha meclisten geçti. Bugün meclisten geçti o karar.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Dolayısıyla artık çekildi. Çekilme kararı alındı. Yarın istediğiniz gibi çekebilirsiniz yani.

BAŞKAN-  Nasıl bir hayal dünyan var Abdullah ya?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım hayal dünyam değil.

BAŞKAN-  Ya nasıl bir hayal dünyan var ya?

Abdullah AKTAŞ- Hayal dünyası değil..

BAŞKAN-  Ben sana diyorum ki biz bunu tedbir olarak, kredi çekme niyetimiz yok.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım…

BAŞKAN-  Bu faiz yükünü azaltmakla ilgili…

Abdullah AKTAŞ- Bakın tedbir olarak dediniz bir açıklama daha getireyim. Kesin hesaptan okuyorum. İlgili arkadaşlar baksınlar  müdürlük harcamaları

BAŞKAN-  Evet dilek temenni…

Abdullah AKTAŞ- Evet dilek temenni arkadaşlar bu dilek temennilerde istediğiniz her şeyi konuşursunuz. İllaki kesin hesap, bütçe olacak diye bir şey yok her şeyi konuşursunuz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar germeden bir saniye…

Abdullah AKTAŞ- Şimdi en fazla en fazla…

BAŞKAN- Evet toparlayalım.

Abdullah AKTAŞ- Pandemi dediniz ya pademide en fazla eminim harcama yapan müdürlüklerimiz birisi Temizlik İşleridir. Diğeri de Sosyal İşler olacağını düşünüyorum. Belik başka müdürlüklerimizde vardır. Şimdi bu iki müdürlüğün 1 yılda harcadığı para yaklaşık 47 milyon lira siz iki aylık pandemi için 23 milyon 600 bin lira para çekelim diyorsunuz. Yani bu iki müdürlüğün 1 yılda harcadığını şimdi çekelim diyorsunuz. Yani bu şunu gösteriyor.

BAŞKAN- Hayır senin nasıl bir ruh halin var ya.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu şunu gösteriyor.

BAŞKAN- Ben diyorum ki bu krediyi.. hayır ben anlatamıyor muyum?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım…

BAŞKAN- Değerli meclis üyeleri, saygı değer bayraklı halkı biz bu krediyi tedbir olarak..

Abdullah AKTAŞ- Tedbirle falan alakası…

BAŞKAN- Yetkiyi alıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Tedbirle falan alakası yok. Siz bütçeyi denkleştirmek için…

BAŞKAN- Allah Allah

Abdullah AKTAŞ- Şuan bu kredi çekiyorsunuz. Çekmeye çalışıyorsunuz.

BAŞKAN- Niye bir önceki mecliste verdiğiniz 30 milyonluk kredi çekme kararını niye kullanmadık peki krediyi? Madem kredi çekme hakkımız vardı niyetimiz vardı geçen 30 milyonu niye kullanmadık biz? Ya şuan ki 23 milyona mı ihtiyacımız var bizim?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım 3 ay sonra göreceğiz.

BAŞKAN- 3 ay sonrada göreceksin.

Abdullah AKTAŞ- Göreceğiz yani

BAŞKAN- 1 yıl sonrada göreceksin. 5 yıl sonrada göreceksin. Göreceksin.

Abdullah AKTAŞ- Ya Başkanım konuşmaya çalışıyorum ama…

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey teşekkür ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- Konuşmamı kesiyorsunuz yani.

BAŞKAN- Evet buyurun Gamze Hanım. Aslında son sözü size verecektim.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım son sözü vereceksiniz ama cevap hakkı doğuyor bize..

BAŞKAN- Arkadaşlar cevap vermeyin ya oda biliyor bizim ne yaptığımızı, ne ettiğimizi siyaseten söylüyor.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım aslında bu bizim arkadaşa…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Ya arkadaşım hani siz bir psikolog edasıyla konuşursanız, siz konuşurken eller böyle olursa e bırakın söyleyelim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Yani siz atıyorum Gümüşpala’dan girerken Emek’e giderken Smyrna Meydanından 75. Yıl’a çıkarken ara sokakları Yamanlara giderken bu yolların asfalt olduğunu görmüyor musunuz? Yeniden sıfır asfaltlar 250 bin tona yakın asfalt dökülmüş ya insaf.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Kim dökmüş? Büyükşehir’le beraber biz döküyoruz. Yama ekiplerimizle beraber biz döküyoruz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar..

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Arkadaşlar ben konuşmaya kalkınca sabote ediyorsunuz özellikle siz sanki.

BAŞKAN- Bir saniye.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Tabiki Büyükşehir’le çalışacağız ya. Tabiki çalışacağız.

Gamze Gül ÇAMUR- Büyükşehir bizim babamız tabiki çalışacağız.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Kesinlikle biz buradaki aldığımız bir kararı eğer ana kentin genelini ilgilendiren bir meseleyse bir sürü uygulamayı Büyükşehir Meclisinden geçirmeden harekete geçiyor muyuz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yatırımı da oraya yaptırıyorsunuz ama hala borçlar artıyor.

BAŞKAN-Arkadaşlar…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Arkadaşım bakın geçmiş dönemde…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım ben nezaketsizlik yapmak istemiyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Yani lütfen arkadaşları da nezakete davet ediyorum. Çünkü ben konuşacağım zaman hemen çıkıyorsunuz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya niye para vermedik diye asfalt…

Gamze Gül ÇAMUR- Yani bakın bana söz verilmişti.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Olur mu?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Özgür Bey şuan ben konuşuyorum. Söz hakkı bende

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Benim sözümü kesiyorsunuz.

BAŞKAN- Evet Özgür Bey lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. Biz sizin nezaketinizi de biliriz. 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet lütfen hatip sözünü bitirsin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Evet Özgür Bey bazen şaşırtıyor bizi.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- En çok sen konuşuyorsun Abdullah insafın kurusun. Senden çok konuşan var mı?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Değerli Başkanım biz cevap hakkı doğuyor ister istenmez çünkü bizi izleyen vatandaşlarda var. Bakın bu kredi meselesi önemli biz bu krediye, krediyi elbette çekebiliriz. Buda bizim en doğal hakkımız.

BAŞKAN- Çekseydik 30 milyonu çekerdik.

Gamze Gül ÇAMUR- Hayır Başkanım, Başkanım şöyle bir durum var. Bu bizim hukukken de hukuki sınırlar içerisinde size verdiğimiz oy çoğunluğu ile verdiğimiz bir yetki. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bu illa kredi çekileceği anlamına gelmez ki gerektiği takdirde zaten çekiledebilinir. Bakın bu pandemi sürecinde bir saniye sözümü Abdullah Bey. Bu pandemi sürecinde 900 bin kişi hayatında ilk defa tüketici kredisi kullandı. Yani ülke bu kadar ekonomik ağır koşullardan geçerken, kaynak yaratmaya çalışırken yarının ne getireceği belli değilken elbette başkanımızın bankalara düzeyli bir şekilde anlaşma yapabilmesi için teklif alabilmesi için elinde yetkisinin olması gerekiyor. Bir anda ihtiyaç duyup da gittiğiniz zaman daha farklı olabiliyor. Daha az faizle ve daha iyi bir şekilde kredi kullanması için yetkisinin hazır olmasını istedik biz sadece. Bunu belki hiç kullanmayacağız. Ama kullanmak durumunda da kalırsak elbette kullanacağız. Bunun içinde bu şekilde üzerinize gelinmesini ben doğru bulmuyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ben ilk yıl projelerinin ön hazırlığının gerekli alt yapılarının oluşturulduğu yıl olduğunu düşünüyorum. Acele etmek yerine sağduyulu davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Göreve geldiğiniz günden bu yana hesap verilebilir, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Ülke olarak da pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz.  Zor süreçten geçerken siz biryandan borç öderken bir yandan da belediye çalışmalarını aksatmamaya çalışıyorsunuz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya Abdullah Bey lütfen yani.

Emel ARSLAN HÜR- Abdullah Bey ben konuşuyorum lütfen ben sizi saygıyla dinledim.  Lütfen sizde beni dinler misiniz sonuçta burada hiç kimsenin şahsına da konuşmuyorum. Başkanımıza konuşuyorum.  Bu süreçte hem borç ödemelerini aksatmadınız hem de vatandaşa gerek sokakta gerek belediyede dokunarak ihtiyaçlarını ivedilikle giderirken belediye çalışmalarını da aksatmadan yerine getirdiniz. Özverili çalışmalarınız takdire şayandır başkanım. Eleştiriler elbette olacaktır. Bayraklı Belediye Başkanı olarak meclis üyeleriyle, bürokratlarla ve belediye çalışanlarıyla birlikte kamu kuruluşlarının da desteğiyle yaşanabilir, çağdaş, huzurlu bir Bayraklı için çalışmalarımıza devam edip, Bayraklı’mızın cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar meclise katılamayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

 

BAŞKAN- Bir sonraki toplantımız?

 

Emel ARSLAN HÜR- 4 Ağustos Salı saat 18.00.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey uygun mudur? Evet bir sonraki toplantımız 4 Ağustos saat 18.00.

 

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

                                                           Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                    Üye                                                 Üye