Meclis Çalışmaları

06/10/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 06.10.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN -  Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ -  Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Derviş KABACIK.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Değerli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri gerekli çoğunluğumuz vardır. Ekim Ayı Meclisi'nin II. oturumunu açıyorum.

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2020 tarihli Meclis Tutanağı.  

 

BAŞKAN- Öncelikle Geçmiş Toplantı Tutanağı ile ilgili Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Özgür Bey?

 

Özgür HIZAL- Oylansın Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Geçmiş Meclis Tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemde yazdığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, Özgür Bey?

 

Özgür HIZAL- Uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Önergelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1050) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.486 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 36031 ada, 1 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", "Park", "Genel Otopark Alanı" ve "Yol" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar,  Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Özgür Bey?

 

Özgür HIZAL- Uygundur Sayın Başkan.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Evet IV.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3208) Bayraklı Belediyesi 2021 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Şimdi burada önce gruplara söz verelim.

 

Özgür HIZAL- Sayın Başkan dilerseniz şöyle yapabilirsiniz.

 

BAŞKAN- Nasıl?

 

Özgür HIZAL- Her iki maddenin görüşmesini tek yapıp oylamasını ayrı ayrı yapalım diye düşünüyorum.

 

BAŞKAN- Uygun mudur arkadaşlar? Bunu oylamama gerek var mı? Evet, arkadaşlar 1 ve 2 nolu önergenin birlikte görüşülüp ayrı ayrı oynanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar gruplara söz vereyim önce.

 

Özgür HIZAL- Önce dilerseniz komisyon başkanının bir sunumu varsa onu dileyelim. Daha sonra biz gruplar adına söz alalım.

 

BAŞKAN- Olur. Evet Mehmet Bey Buyurun.

 

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkan, değerli meclis üyelerim Bayraklı Belediyemiz 2021 yılı Bütçesi ve Performans Programını bugün görüşmekteyiz. Sözlerime başlarken Azeri kardeşlerime başarı diliyorum. İnşallah Karabağ’a bir an önce özgürlüğüne kavuşturur bu işgale son verir. Türk Milleti olarak arkasındayız. Bütçeler yapılırken şeffaf verimli ve etkinlik ölçüleri değerlendirilerek yapılmaktadır. Hazırlanan bütçemiz tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı bazı değişiklikleri ve öncelikleri beraberinde getirdiği bir gerçektir. Hiç hesap etmediğimiz olayları hem dünyada hem de çevremizde yaşamaktayız. Genel hükümetin bile ekonomideki durgunluğu ve panik havasında asgari düzeye indirmek amacıyla işveren ve çalışan işçiler ile ilgili aldığı önlemler hala devam etmektedir. Tüm belediyelerdeki özellikle gelir kalemlerindeki öngörülmeyen azalmaya bağlı olarak zaten tasarrufa önem veren ve israfa yol açabilecek tüm önlemleri aldığımızdan özellikle borçlanmayı yönelmediğimiz gibi çalışanlarımızın ve bürokratlarımızın özverili çalışmaları ile bu pandemi dönemini vatandaşımız ile kurduğunuz İletişim ile çok sağlıklı bir şekilde sürdürmekteyiz. Alınacak tüm tedbirleri ve belediyemize müracaat eden sosyal yardım taleplerini hem kendi bütçemizden hem de vatandaşlarımızın katkılarıyla bu zor günler hep beraber atlatmak çabası içinde olduk. Hükümetimizin genel bütçedeki vergi gelirlerini düşmesi neticesinde belediyelere kaynak aktarımı önemli oranda azaldığından ve artan enflasyondan dolayı hizmetlerimize hiçbir aksama olmadığı aşikârdır. Bütçemizin büyük bir tutarı personel ödemelerine tekabül etse de ilçemizde özellikle Büyükşehir Belediyemizle çok uyumlu bir çalışma ile şimdiye kadar almadığınız hizmetin çok çok üstünde başta asfalt ve kilitli parke çalışmaları ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağladık. Elbette yapacağımız daha çok büyük işler vardır. Belediyelerin hiçbir hizmeti durmaz, durmalıdır. 2021 yılı bütçe sınıflandırmasına baktığımızda birçok müdürlüğümüzün bir önceki yıla göre ayrılan ödeneklerinin azaldığını göreceksiniz. Hem günün şartlarına göre, hem öncelik sırasına göre özenle hazırlanan müdürlük bütçesine emek veren çalışanlara ve bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bütçede bir önceki yıla göre kentsel tasarım bütçemizin çok fazla atmasının sebebi özellikle 60 hektar arazimiz ve değişik mahallelerdeki mahalleler üzerinde yapacağımız projelerden kaynaklanmaktadır. Belediyemiz bünyesindeki parklar ve oyun sahalarının çok büyük bölümü yeniden yapılandırılarak yeni alet ve ekipmanlarla değiştirilmiştir. Stratejik planda yapmayı hedeflediğimiz projeler bütçemizle de elbette alakalıdır. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar bazı öncelikleri değiştirmiştir. Ülkemizde bile enerji ve doğalgaz tüketiminin sanayideki durgunluktan dolayı rakamsal olarak azaldığı bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Kısa çalışmadan tutunda evden çalışma ücretsiz izine çıkma gibi her türlü düğün, nişan, kooperatif toplantıların dahi iptal edildiği, ertelendiği bu süreçte toplam olarak bir ve beraber olduğunuzda çözülemeyecek hiçbir sorun kalmayacaktır. Hep beraber bu zor süreci atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle performans programına Plan Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi arkadaşlarım olarak evet oyu vereceğimizi bildirir, yüce meclise teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey sağ olun. Buyurun.

 

Serap KESKİN- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım 2019-2024 faaliyet dönemine 5 yıllık yol haritamız olan Stratejik Planımızı belirleyerek başladık ve bu çerçevede 2021 yılı Bütçemizi tahminleyerek 2021 Performans Programımızı hazırladık. Belediyemiz 2021 yılı Performans Programı planımızda yer alan amaç hedeflere ilişkin 2021 yılı için performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için belirlenen faaliyetler ve kaynak ihtiyaçları yer almaktadır. Ayrıca Bu hedeflere ne kadar ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek için performans göstergeleri de oluşturulmuştur. 2021 yılı 312 milyon hedeflenen bütçe giderinin performans programında yer alan 7 amaç çerçevesinde dağılımları şöyledir; Amaç 1’de yer alan kalite hizmet sunumu için kurumsal kapasitenin ve etkin mali yönetiminin geliştirilmesini sağlamak için performans bütçe içindeki payı %61, Amaç 2'de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak planlı ve ulaşılabilir bir kent yaratmak için performans bütçedeki payı %12, Amaç 3'te vatandaşın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak 2021 performans bütçe içindeki payı %16, Amaç 4’de dezavantajlı grupları destekleyerek sosyal barışın tesis edilmesine katkı sağlamak için 2021 performans bütçe içindeki payı %2, Amaç 5’te Bayraklı’yı dünya çocuk gençlik merkezi bir kent haline getirmek 2021 performans bütçe içindeki payı %4, Amaç 6’da Bayraklı’yı eğitim, bilim, kültür, sanat spor merkezi haline getirmek 2021 performans bütçe içindeki payı %2, Amaç 7'de katılımcı yönetim temeli ile birlikte yönetim modelini hayata geçirmek 2021 performans bütçe içindeki payı %3’tür. 2021 yılı öngörülen bütçemizin 305 milyon 500 bin TL gelirine karşılık 312 milyonluk giderimizin kurumsal bazda analiz ettiğimizde sabit giderler dışında en büyük payı Fen işleri, Park bahçe işlerine ayırdık. Stratejik Planımızın vizyon projesi olan Dünya Çocuk Kenti Bayraklı projemizin hedefleri arasında yer alan gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak Baysem de online eğitimi hayata geçirerek belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirdik. Asfaltlama, yağmur suyu kanalları çalışmaları ile altyapı seferberliği başlattık. Okulları, parkları, kültür merkezlerini, spor tesislerimizi yeniledik. 2021 faaliyet raporunda bu çalışmalarımız arkadaşlar ayrıntılı olarak sizlere sunulacaktır. Bayraklı'da bunca soruna karşın 2021'de öngördüğümüz yatırım rakamı elbette yeterli değil. Ancak bu bütçeyi hazırlarken ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorunluluğu bilinci ile kaynaklarımız ülkemizde derinleşen ekonomik krizden dolayı verimli kullanmak için büyük özen gösterdik. Tasarrufa yönelik mali yapıyı güçlendirici bir politika seçtik. Kimse yatağa aç girmeyecek anlayışı ile çıktığımız bu yolda kuruşuna kadar hesap verilebilir bir bütçe temel ilkelerimiz arasında yer aldı. 2021 Bütçe taslağı ve 2021 Performans Programı programı hazırlanmasında emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarımı da çok teşekkür ederim, sağ olun.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Buyurun Emel Hanım.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oylanmasını...

 

BAŞKAN- Bütçeyle ilgili konuşmak ister misiniz diye söz verdim. Buyurun Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan, çok kıymetli meclis heyeti, belediyemizin kıymetli çalışanları ve bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Bayraklı Belediyemizin 2021 yılı Bütçe taslağını ve aynı zamanda Performans taslağını konuşacağız. Ben de gerek şahsım adına gerekse grubum adına her iki taslakla ilgili de konuşmak adına söz almış bulunmaktayım. Şimdi tabi bütçeler hazırlanırken o günün ekonomik koşulları elbette ki göz önünde bulundurulur gerek ülkenin gerek dünyanın gerekse yaşadığımız şehirlerin ekonomik koşulları, sosyolojik koşulları elbette ki göz önünde bulundurulur. Şimdi bu ekonomik koşullar göz önünde bulundurulur derken yaşadığımız şehrin sorunlarının alt alta sıralanıp bu sorunların çözümü noktasında bir kere bir öncelik sıralaması koymamız lazım önümüze. Dolayısıyla aslında tartışmamız gereken mesele bütçenin gelir kaleminin şu kadar olduğu gider kaleminin bu kadar olduğu yönünde bir tartışma değil. Şimdi bakıyorsunuz mesela geçen yıl 2020 yılında yine sizlerle birlikte tartıştık bütçenin gelir kalemi 315 milyonmuş, gider kalemi de 315 milyonmuş ve siz bir denk bütçe oluşturduğunuzu söylediniz. Aslında biz o gün orada da şunu da söylemiştik siz bazı şeyleri ön göremiyorsunuz. Bir belediyede denk bütçe oluşturamazsınız, oluşturamayacağınızın gerçeğini de realitesini de bugün burada gördük. Şu anda oluşturulan bütçe bakıldığında 2021 yılı açısından gelir bütçesi 305.5 milyon 2021 yılı gider bütçemiz ise 312 milyon yani ortada bir bütçe açığı söz konusu ne kadar 6 buçuk milyon gibi bütçe açığı söz konusu bir kere bunu borçlanma ile ortadan kaldıracaksınız. Hani hep diyorsunuz ya biz borçlanmayacağız borçlanmayacağız, onu borçlanmayla ortadan kaldıracaksınız. Dolayısıyla cepte daha henüz bütçe taslağı konuşulurken bir kere cebimizde 6 buçuk milyon gibi bir borç var arkadaşlar, 6 buçuk milyon borcumuz var. Şimdi borçlanmayı niye yapacaksınız ya da borçlanmayı yapmayın gibi bir eleştiri elbette ki geçirmeyeceğiz. Borçlanmayı doğru yapın borçlanmayı yanlış yapmayın eleştirisini getireceğiz. Detaylı incelemeye girdiğimizde onu da göreceğiz. Şimdi gelir bütçesinde bir miktar azalma olduğunu biliyoruz. 9 buçuk milyon gibi bir azalma baktığımızda geçen yıla nazaran 315 milyonda 305 milyon 500 bin lira gibi bir rakama kadar inmiş. Bununla ilgili komisyon başkanımızın herhalde açıklamaları yeterlidir diye düşünüyorum. Ama biz Bayraklı Belediyesi'nde 18 ay boyunca bir şey duyduk dinledik başta da siz Sayın Başkan olmak üzere tasarruf tasarruf tasarruf tasarruf. Evet Bayraklı Belediyesi'nde gerçekten tasarruf yapılmış mı? Bayraklı Belediyesi'nde geçmiş bütçe ve gelecek bütçe taslağı bu tasarruf sözcüğünü karşılar nitelikte hazırlanmış mı? Asıl mesele asıl sorun bu, yoksa hepimiz biliyoruz bütçeler hazırlanırken birtakım kelime oyunları birtakım rakamsal oyunlarla o bütçe bir şekilde hazırlanır. Ama bunun hayata, realiteye, vatandaşın gerçeklerine ve sizin dediğiniz tasarruf gerçeğine ne kadar uyuyor buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar, asıl mesele asıl tartışmamız gereken konu bu. Şimdi bütçeye genel itibariyle baktığımızda bazı kalemler de bir düşüş var, bazı kalemlerde de yükseliş var. Mesela 2020 yılında bir kıyaslama yapmak istiyorum daha iyi anlamanız açısından söylüyorum. 2020 yılında mal ve hizmet alımları kalemine ayrılan bütçe; 158 milyon arkadaşlar mal ve hizmet alımları için ayrılan bütçe; 158 milyon 2020 yılında, 2021 yılında bu kalemi arttırmışsınız yani bir tasavvuf sağlanmamış. 166 milyon gibi yaklaşık 8 milyon civarında bir artış olmuş. Sadece sadece hizmet alımlarını inceleyecek olursak, sadece hizmet alımlarını inceleyecek olursak 2020 yılında 120 milyonluk bir hizmet alımı yapılmış, 2021 yılı için planlanan ise 132 milyon. Yani yaklaşık 12 - 13 milyon gibi küsuratları olduğu için söylüyorum, bir artış söz konusu. Şimdi demek ki burada bir tasarruf yapılmamış. Yine bakıyoruz hızlı hızlı geçmek istediğim için çok da vaktinizi almak istemiyorum. Sembolik olması açısından söylüyorum ve geçen bütçe tartışmasında da söylemiş olduğunuz bir sözü hatırlatmak adına söyleyeceğim 2020 bütçesinde Özel Kalem Müdürlüğü’nün ayrılan bütçesi 3 milyon. Peki baktığımızda burada bir tasarruf var mı?  hayır bir miktar artış var 3 milyon 50 bin TL indirim yok yani. O gün biz Özel Kalem Müdürlüğü’nün bütçesinin birçok müdürlük bütçesinden çok daha fazla olduğu yönünde bir eleştiri ortaya koyduğumuzda Sayın Başkan siz bu bütçenin önceki başkan ve yönetimden kaynaklandığını dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz bunu revize ederek aşağıya çekeceğiniz gibi bir ifade kullandınız. Ama gördük ki burada da bir tasarruf yapılmamış, hatta artmış. Şimdi hepimiz biliyoruz Bayraklı'nın gerçekten yapısal anlamda çözüm bekleyen çok ciddi sorunları var alt yapı sorunları var, ulaşım sorunları var, kentsel dönüşümle ilgili ciddi sorunlar var, Şehircilik estetiği açısından ciddi sorunlar var var da var. Herhalde bu sorunları biz burada aylarca kesintisiz tartışsak, konuşsak çözemeyiz. Ve şunu da çok net biliyoruz burada da haksızlık yapmak istemiyoruz elbette ki Bayraklı Belediyesinin şu bütçesiyle şu bütçesi ile 312 milyonluk bütçesiyle bu bahsettiğim sorunların tamamı çözülebilir mi? Elbette ki çözülmez. En azından kısa vadede çözülmez. Ama uzun vadede çözülür mü? Büyük bir bölümü çözülür. Doğru stratejilerle doğru bütçe hazırlamalarla ve bütçeyi doğru kullanmakla elbette ki çözülür. Ama bir yıl içerisinde bunu çözmeniz mümkün elbette ki değil. Ama şu da bir gerçek bunu her zaman söylüyoruz yaptıklarımız yapacaklarımızın referansı olacağı için bugüne kadar ne yaptınız ya da ne yapamadığınıza bakarak önümüzdeki dönem için bize bir pusula verecek diye düşünüyorum. Tabii az önce de bahsettik bütçeler hazırlanırken şehrin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan hazırlanması gerekiyor. Az önce mal ve hizmet alımları ile ilgili müdürlük kalemlerine bütçe kalemine baktığımızda herhangi bir tasarruf yapılmadığını gördük. Özel Kalem Müdürlüğü ile ilgili sembolik olduğu için söylüyorum herhangi bir tasarruf yapılmadığını gördük. Ama bir yerde tasarruf yapıldı, hatta birkaç yerde tasarruf yapıldı, isterseniz bunlara tek tek bakalım. 2021 yılı bütçesinde yatırımlara ne kadar ayrılmış pay şimdi az önce bahsettik yollarla ilgili sorunumuz var. Altyapı ile ilgili sorunlarımız var. Kentsel dönüşümle ilgili sorunlarımız var. Vatandaşın yaşadığı alanlarda sosyal donatılar ile ilgili sorunlarımız var. İmarla ilgili sorunlarımız var var da var. Var oğlu var derler ya, onlarca yüzlerce sorun var. Geçen dönem, geçen dönem 44 milyon TL ayrılan bütçe bu yıl burada bir tasarrufa gitmişsiniz 30 milyona indirmişsiniz arkadaşlar 30 milyon. Yani genel bütçenin %10’u bile değil sermaye yatırımları açısından bakıldığında orada bir tasarruf yapmışsınız. Bunu neden yaptığınızı biz Bayraklı kamuoyunda ve sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi faiz giderlerine bakalım faiz giderleri geçen yıl 8 milyondu, bu yılda 6 milyon. Yeni borçlanma ile birlikte bu gider yine muhtemelen 8-9 milyonları bulacak. Bu da neredeyse yatırım giderinin ayırdığınız 30 milyonun neredeyse beşte bir arkadaşlar. Beşte biri 30 milyon yatırım ayırdınız, yatırım için gider ayırdınız, bunun beşte biri faiz arkadaşlar. Şimdi bütçenin hazırlanan bütçenin 2021 yılı bütçesinin genel tablosu bu genel hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Tabii bütçe değerlendirilirken performans raporunun da birlikte değerlendirilmesinin amacı da bu zaten burada bu bütçe ile birlikte bu paralarla Bayraklı'da neler yapılacağını tartışacağız. En büyük projeniz neydi sizin Sayın Başkan? Hayata geçirmek istediğiniz en vizyoner projeniz Bayraklı'yı dünya çocuk, genç kenti yapmak. 18 ay geçti, kaldı 3 yıl. Ben çok samimi bir eleştiri yapayım bu 3 yıl içerisinde aynı performansı devam eder ettireceksiniz ettirecekseniz ki ettireceğinizi düşünüyorum bu projemizi hayata geçiremeyeceksin. Neden geçiremeyeceksiniz onunla sırasıyla bakalım isterseniz. Şimdi herhalde hepinizin önünde performans program taslağı vardır arkadaşlar. Ben sayfa sayfa okuyarak gideceğim sayfa 43 geçen meclis oturumunda tartıştığımız bir konu, araç hibeleri bir takım üyesi arkadaşlarımız da bununla ilgili bizimle aynı paralelde düşündüğünü düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve biz o gün bir eleştiri getirdik. Dedik ki; Bayraklı Belediyesi'nin araç ihtiyacı var iken bu aynı Bayraklı Belediyesi’nin başka bir belediyeye 5 tane araç hibe etmesi doğru değildir. Hibeye elbette ki karşı değiliz ama Bayraklı Belediyesi’nin bu finansal yapısı ile bu yapılırsa bayraklı halkına haksızlık yaparsınız dedik ve dediğimiz ortaya çıktı. 7 milyon Türk Lirası arkadaşlar, 2021 yılı bütçesinde araç kiralaması bütçesi ayrılmış arkadaşlar, 7 milyon Türk Lirası. Yatırım 30 milyon, 7 milyon Türk Lirası araç kiralama için ayrılmış bütçe kalemi arkadaşlar. Ve biz de aynı zamanda geçen hafta Pazartesi 5 aracımızı farklı belediyelere hibe ettik. Bunu nasıl izah edeceğiz nasıl anlatacağız? Bunu da herhalde vatandaşın takdirine bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi yine sayfa 47 ye bakalım, sayfa 47 de bir çalışma yapılmış uluslararası ve ulusal tanınırlığın arttırılmasına yönelik faaliyetleri ve kurum içi kurum dışı inovasyon faaliyetlerin tümüne harcanacak para 1 milyon 4 yüz 10 bin TL. Ne yapılacak peki burada arkadaşlar? Anket çalışması yapılacak. Geçen yıl anket çalışmasına ayrılan para 88 bin Türk Lirası iken bu yıl ayrılan para, bu yıl ayrıl para 365 bin Türk Lirası arkadaşlar. Çok merak ediyorum Sayın Başkan ve buradan soruyorum geçen yıl 88 bin TL ile yaptığınız anketler ne gibi olumsuz sonuçlar aldınız ki bu rakamı bu oranda artırdınız 365 bin TL'ye çıkardınız bunun cevabını vereceksiniz diye düşünüyorum. Ya da 365 bin TL ile bayraklılı vatandaşlarımızın ayağına gidip ne gibi bir anket çalışması yapacaksınız? Aslında  bunun cevabını biz biliyoruz. Bunun cevabını ben vereyim. Bu tarz soyut çalışmalar gözle görülmeyen elle tutulmayan soyut çalışmalar, yapılmış gibi gösterilip bütçe kaleminde çok rahatlıkla yazılabilecek çalışmalardır. Ama bir ürün yapmak için, bir yatırım yapmak için ayırdığınız kalemi eğer onu yapmazsanız o zaman onun hesabını size sorarlar. O yüzden 1 milyon 4 yüz 10 bin gibi bir rakam ayrılmışsın bu bütçede arkadaşlar ve geçen yıl 88 bin TL anket çalışmasına ayırmışken bugün 365 bin lira ayırdınız. Yine değerli arkadaşlar sayfa 56 bir hedef koymuşsunuz kendinize hedefinizi okuyorum “gelen talepler doğrultusunda kendimiz kentimize en iyi hizmeti verebilmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek” sizin hedefiniz toplam ayrılan bütçe 9 milyon. Peki ne yapılacaktı 9 milyonda bir de buna bakalım isterseniz. Şimdi bakıldığında 9 milyonla altyapı çalışmaları fena bir rakam değil diye düşünüyorsunuz değil mi? Doğru bir rakam, güzel bir rakam Bayraklı ölçeğinde güzel işlerde çıkarılabileceği kanaatindeyiz. Ama az önce bahsettiğim birtakım kelime oyunları, birtakım rakamsal oyunlarla aslında öyle olmadığını anlayabiliyoruz. Detaylı incelediğimizde toplam 9 milyon ya 9 küsuratla birlikte, 9 buçuk milyon ayrılmış olan bütçede 8 milyonu arkadaşlar, 8 milyonu bakım onarım ve rutin giderler için ayrılmış. Bunun sebebi ne bunun sebebi de aslında biz bunu yapmayacağız da bütçeye yazalım. Peki elle tutulur somut projeler ne burada ne kadar ayrılmış 1.4 milyon bu da parke taşı ve kaldırım yapılmasına ilişkin ayrılmış. Şimdi siz bütçenize bu şekilde hazırlarsanız, Sayın Başkan bu şehrin sorunlarını ortadan kaldırmazsınız kaldıramazsınız. Bu şehrin sorunlarını ortadan kaldırmadığınızda ise ne olur? Muhtarlarımız bizi arar. Muhtarlarımız bizi bize mahallelerindeki, sokaklarındaki şikayetlerini dile getirirler. Aynı muhtarlarımız sosyal medya aracılığıyla sizleri ve yönetiminizi eleştiriler haklı olarak, fotoğraf paylaşarak eleştiriler. Ve biz de onu burada dile getirdiğimizde siz adeta bir suçluluk psikolojisiyle çıkıp bizi muhtarlarla birtakım faaliyetler içerisinde olduğumuz yönünde eleştirirseniz. Haksız bir eleştiri yaparsınız. Ama burada bu bütçeyi doğru hazırlamış olsaydınız ne biz size eleştirmek zorunda kalırdık ne de siz kendinizi bu şekilde savunmak zorunda kalırsınız Sayın Başkan. 9 milyon bütçe ayırmışsınız bunun dokuzda birini yol yapmak için, kaldırım yapmak için ayırmışsınız diğeri rutin işlemler. Şimdi en büyük yatırım kaleminize geliyoruz. En büyük yatırım kaleminiz Bayraklı'yı herhalde işte bir kaç kademe sınıf atlatacak yatırım kaleminden bahsediyoruz. Ne dedik? Yolumuz yok. Ne dedik? Kaldırımımız yok dedik. Parkımız yok. Yeşil alanımız yok. Kentsel dönüşümle ilgili ciddi sorunlarımız var. Allah korusun yaşanabilecek en ufak bir depremde insanların can güvenliği, mal güvenliği çok ciddi tehlike altında. Ama tabi buna eleştirirken sakın yanlış anlamayın bir şöyle de bir eleştiri getirmenizi de çok istemem kültür sanat faaliyetlerine karşı duruşumuzu olduğunu söylemiyorum. Kültür sanat faaliyetleri ile ilgili doğru yatırım planlaması yapılması gerektiğini söylüyorum. En büyük bütçe kaleminizden bahsediyorum 2021 bütçe performansta toplam sermaye gideriniz yani yatırım gideriz, 30 milyonken siz burada 8 milyonu bir yere ayrılmışsınız. 8 milyonu nereye aynısınız arkadaşlar söyleyeyim. Sayfa 59, sayfa 59 en büyük kaleminizi bir kültür merkezi inşaatına ayırmışsınız. Kazım Koyuncu Kültür Merkezi inşaatına, 2021 yılında 8 milyon gibi bir rakam harcanacak. İlginç olan aslı ilginç olan ne biliyor musunuz? Okuyayım ben size 2018 yılında yapımına başlanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan ekonomik kriz neticesinde 2019 yılında kaba inşaatı ve dış cephesi tamamlanan Kazım Koyuncu Kültür Merkezi'nin iç mekanlarında yapılacak değişiklikle 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir ve bunun için de 8 milyon para ayırmışsınız. Değerli arkadaşlar elimde 2020 yılı performans programı var. Muhtemelen sizlerde de vardır. Muhtemelen çalışırken dün akşam ya da ondan önceki günlerde bu performans programına da bakmışsınızdır diye de düşünüyorum. Şu anda yanında olan arkadaşımız varsa 66’ıncı sayfayı açarsa oradan aynı şekilde okuyacağım arkadaşlar aynı şekilde okuyacağım. 66’ıncı sayfa “2018 yılında yapımına başlanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan ekonomik kriz neticesinde 2019 yılında kaba inşaatı ve dış cephesi tamamlanan Postacılar Kazım Koyuncu Kültür Merkezi'nin iç mekanlarında yapılacak değişiklikle, 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.” sadece 2 fark var hani bulmaca vardır ya 5 farkı bulun burada, 2 fark var biri 2020 yılı değişti. Bir de burada 2 buçuk milyon bütçe ayrılmıştı. Şimdi 8 milyon bütçe ayrılmış. %22‘sine 8 milyon bütçe ayrılmış arkadaşlar. Geri kalanını orantılı aldığınızda yaklaşık 50 milyona denk gelen bir bütçeden bahsediyoruz. Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Belediyesi şu haliyle herhalde bu kültür merkezine 50 milyon gibi bir bütçe ayrılırmış arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Ben anlayamadım. Bunun açıklamasını da Sayın Başkandan herhalde dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sayfa 60 çok daha ilginç şeylere geleceğiz. İlginç verilere geleceğiz. Burada da bir hedef konulmuş Bayraklı’nın eskiyen kent dokusunu yenilemek, yeşil ve açık alan standartlarını yükseltmek, ulaşım olanaklarını çevreci ve insan öncelikli olarak güçlendirmek hedef muhteşem, diyorum ya kelime oyunları ifadeler harika peki bunun için neler yapacakmış, Bayraklı Belediyesi ne gibi bütçeler ayırmış bir de ona bakalım isterseniz. Mesela 3 adet sokak sağlıklaştırma projesi yapmış. Bir tanesini geçen hafta bize izlettiler, 6 ay önce izletmişlerdi biraz renklendirdiler yeni sokak projeleri yeni çarşı projeleri yapılacak bunun için 620 bin TL, 620 bin TL proje için para harcanacakmış. Şimdi asıl noktaya geliyoruz yine Bayraklı’ya çağ atlatacak yeni bir projeye geliyoruz arkadaşlar 785 bin TL harcanıyor, 1 adet heykel tasarım projesi arkadaşlar heykel yapılmıyor ha, heykel tasarım projesinden bahsediyoruz. 785 bin Türk Lirası. Ya gerçekten sizi şu konuda uyarmak istiyorum Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da uyarmak istiyorum. Lütfen ama lütfen şu heykel siyasiler artık vazgeçin. Bırakın gerçekten sorun olan konulara yönelin sadece 785 bin TL'yi bir heykel tasarım projesi için arayacaksınız ve gerçekten çok merak ediyorum. 3 adet kokak yenileme projesini 620 bin TL para harcarken 1 adet heykel nasıl bir heykel yapacaksınız herhalde Rio’daki o muhteşem heykel gibi bir heykel planladığınız düşünüyorum. O konuda da öyle bir proje yaparsanız tebrik edeceğim sizi. Yine sayfa 62 de eskisi Smyrna Antik Kenti tanıtımı için 218 bin TL gibi bir bütçe ayrılmışsınız, 125 bin lira da bunun arkadaşlar kitapçık hazırlayacaksınız bu kitapçıkları Smyrna Antik Kenti tanıtımı için dağıtacaksınız. 125.000 Türk Lirası arkadaşlar İlginç değil mi?. Ben okurken çok ilginç geldi bana şimdi kentsel dönüşüm, Altınyol’un yerin altına alınması, tramvay projeleri var kitapçıkta buraya bir miktar şeyler ayrılmış. Hatta Laka ve Bornova Deresi'nin ıslah çalışmaları var bir takım bütçeleri ayrılmış yanlış hatırlamıyorsam, 136 bin’ er lira ayrılmış. Şimdi gerçekçi olalım bu projelerin hiçbirini siz yapmayacaksınız, yapamayacaksınız yapmanız da mümkün değil. Hem yasal olarak mümkün değil, hem finansal açıdan mümkün değil, hem de yetkisel anlamda sizin yetkinizde olan şeyler değil. Dolayısıyla kimse kimseyi kandırmasına gerek yok. Bu projeler için böyle bir bütçe ayrılmasına gerek yok. O bütçede ayırdığınız o paraları realiteye daha uygun olacak bir şekilde şu kitapçıya yazsanız 1000 tane tablet alıp Bayraklı’lı çocuklara dağıtacağız deseniz bizim için çok daha değerli ve çok daha doğru olur, Sayın Başkan. Şimdi Laka Deresi ve Bornova Deresinin ıslahına 136 bin lira harcamayacaksınız siz buraya yazıyorsunuz. Park yapım işi için 10 milyon gibi bir rakam aramışsınız ama onun detayına da baktığımızda aslında bu 10 milyonu harcamayacaksınız. Ama 10 milyonu harcadığınızı farz edelim, 10 milyonu harcadığınızı farz edelim bütün 30 milyonun içerisinde üçte biri sadece park için harcayacaksınız arkadaşlar sadece park için ve bu parkları da muhtemelen Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet gibi daha sosyo ekonomik anlamda üst seviyede olan mahallelerde yaptığınızı hepimiz biliyoruz. Cengizhan, Alpaslan gibi yukarıdaki mahallelerle ilgili sorunları meclis üyesi arkadaşlarımız zaten dile getirecek. Şimdi bu yapısal sorunlar ortadan kaldırılması ile ilgili konularda yani yatırımlarla ilgili bir de bu işin başka bir boyutu var arkadaşlar, bu boyut ne sosyal belediyecilik hani hep gururla bahsediyorsunuz ya “Bayraklı'da hiç kimse yatağını aç girmeyecek.” Sayın Başkanın büyük sloganlarından biri, emin olun Bayraklı'da hiç kimse yatağını aç girmiyor. Çünkü, Sosyal Devletin gereği olan hükümetimizin projeleriyle bunlar yerine getiriliyor diye biliyoruz. İkincisi şimdi ne kadar komik olduğunu ben size anlatacağım. Ne kadar komik olduğunu ben size anlatacağım. Çünkü siz neden o bütçeyi aşağıya çektiğinizi anlatacağım. Sizde ihtiyaç duymamışsınız ki rakamları aşağıya çekmişsiniz. İhtiyaç yok çünkü galiba. Şimdi Sosyal Belediyecilik, Sosyal Demokrasi ve Sosyal Demokratlık Cumhuriyet Halk Partisi'nin en temel ilkeleri olarak önümüzde çıkıyor. Peki bir Cumhuriyet Halk Partili Bayraklı Belediyesi sosyal belediyecilik yönünden 2021 yılı bütçesi nasıl hazırlamış birde buna bakalım arkadaşlar. 2020 yılında ayrılan sosyal belediyecilik anlamda sosyal yardımlar için ayrılan pay 7 milyon. 2021 yılı için ayrılan pay 4 milyon 741 milyon tasarruf yapılmış, alın size bir tasarruf daha, Mal ve hizmet alımları da tasarruf yok. Simgesel anlamda söylemiştim Özel Kalem Müdürlüğü için bir tasarruf yok. Kültür merkezinin yapılması yönünde bir tasarruf yok hatta çok ciddi bir artış var. Ama sosyal yardımlar konusunda 7 milyonda nereye inmiş 4 milyon 741 milyona inmiş 741 bin liraya inmiş arkadaşlar. Çok güvendiğiniz çok övündüğünüz o Sosyal Belediyecilik noktasında da işte buna gülebilirsiniz buna isterseniz hep beraber gülelim de ağlanacak halimize gülelim, ağlanacak halimize gülelim. Şimdi engellilere kalem kalem gidelim engellilere geçen yıl engelli yurttaşlarımıza engelli vatandaşlarımıza geçen yıl 477 bin TL ayrılmış bu yıl bir heykel yapamamış mesela bir heykel kadar değerleri olmamış, 150 bin TL ayrılmış. Yine kadınlara kadın meclis üyelerimizin bu konuda eleştiriler getireceğini düşünüyorum. Kadınlarımıza 1 milyonun üstünde bir bütçe ayrılmışken geçen yıl, bu yıl yarı yarıya düşmüş 544 bin TL'ye arkadaşlar kadın sığınma evi de dahil olmak üzere. Masal evlerine 1 buçuk milyon ayrılmış ve buradan size bir soru sormak istiyorum Sayın Başkan şehirde yapılan yani Bayraklı sınırlar içerisinde yapılan bir takım masal evlerinin bir takım firmalar ve işadamları tarafından hibe yoluyla yapıldığı noktasında bilgiler var. Sizde bunları defalarca dile getirdiniz. Gerçekten çok merak ediyoruz bu masal evlerinin ya da buna benzer yatırımları bu iş adamları ve bu firmalar tarafından hibe yoluyla yapılmasının gerekçesini ben çok merak ediyorum bir Bayraklı'lı olarak. Ama siz 1 buçuk milyon gibi bir rakam ayırmışsınız ve buradan da şu sonuç bana şu sonuca varabiliriz ki; hakikaten masal evleri masal olmuş. Bayraklı açısından 24 mahallede masal evi yapılması planlanmış ama bu Bütçe ile bu bütçelerle bunların yapılması mümkün değil. Peki ne yapılmış bir buçuk milyon masal evini ayırmış. Bayraklı Belediyesi imza günlerine 548 bin TL ayırmış. İmza günü yapacağız 548 bin TL ayrılmış. Kütüphanelerin genelini revize etmek için bu da somut olmayan soyut bir ifade 2 milyon 200 bin gibi bir rakam ayrılmış arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi sayfa 130, Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının temsil edilme bütçesi 1,5 milyon Başkanlık Makamının temsil bütçesi. Belediyenin yapılmayan faaliyetlerinin tanıtım bütçesi ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar, 3 milyon 275 bin, bu bütçeyle ne yapılacağını ben size söyleyeyim, Sayın Başkan Serdar SANDAL'ın boy boy fotoğrafları Bayraklı'nın bütün billboardlarında asılacak. 3 milyon 275 bin burada da bir tasarrufa gidilmemiş. Şimdi aslında değerli arkadaşlar çok daha fazla detaylı bilgilerimiz var bununla ilgili verebiliriz. Ama genel hatlar itibari ile bakıldığında aslında bütçe hayali projeler üzerinde kurulduğunda hayali bütçeymiş gibi olur. Dolayısıyla şu anda hayali projeler üzerine kurulmuş bir bütçeden ve taslaktan bahsediyoruz performans taslağından ve dolayısıyla da hayali bir performans taslağı ve hayali bir bütçe ortaya çıkıyor. Bizim eleştirdiğimiz konu bu. Şimdi yatırımda bol bol tasarruf yapmışsınız. Sosyal belediyecilik anlamında sosyal yardımlarda bol bol tasarruf yapmışsınız. Reklamda, tanıtımda, birtakım faaliyetleriniz de hiçbir şekilde tasarruf yapmamışsınız. Hizmet alımlarıyla yapacağınız işlerde hiçbir şekilde tasarruf yapmamışsınız, yapmayı da düşünmüyorsunuz. Bu hizmet alımları ayrı bir konu ayrı bir kalem bunu uzun uzun konuşmamız gerekiyor ama az önce saydığım konularda tasarruf yapıldı. Şimdi Sayın Başkan tasarruf yapılmayacak 3 konu var. 1- Hizmette tasarruf yapılmaz. 2- Sosyal Belediyecilik’te sosyal yardımlarda tasarruf yapılmaz. 3- Eşit işe yani emeğin emekçinin karşı emeğinin karşılığı verilecek olan ücretle tasarruf yapılmaz. Şimdi az önce 2 tane maddeyi saydım peki emekçinin emeğinin karşılığını da ne gibi tasarruflar yapıyorsunuz, şimdi buna gelelim isterseniz. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bayraklı'da birçok belediyede sonlandı. Bu görüşmeleri SODEM-SEN aracılığıyla yapıyorsunuz, bildiğim kadarıyla. Yine sizin ifadeniz, yine sizin sloganınız, yine sizin seçim vaadiniz, eşit işe eşit ücret gerçekten merak ediyorum ve soruyorum, çalışanlar adına soruyorum. Bayraklı'lı hemşerilerimiz adına soruyorum. Şu anda Bayraklı Belediyesi'nde ya da böyle bir planlamanız var mı? Şu anda Bayraklı Belediyesi'nde taşeronda çalışan bir mühendis ile memur kadrosunda olan bir mühendisin aynı iş karşılığında aynı ücreti aldığı söylenebilir mi? Ya da şu anda Konak Belediyesinde Park Bahçelerde çalışan bir işçi ile Bayraklı Belediyesinin Park Bahçelerin de çalışan bir işçi aynı işe aynı ücreti alıyor mu? Tabii ki almadığını siz de biliyorsunuz ya da Çiğli'de ya da başka bir ilçede. Şimdi Sayın Başkan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri var ve işçi arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz kendi haklarını talep ediyorlar ama karşılarında muhatap SODEM-SEN ve sizin karşınıza çıktığınızda verdiğiniz cevap “Size verilen tekliften haberim yoktu.” Bu gerçekten içler acısı bir durum, gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Siz söylemle eyleminizi maalesef ki birleştiremiyorsunuz. Şu anda ciddi mağduriyetler var bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bunu popülizm olsun diye söylemiyorum. Hamaset olsun diye de söylemiyorum. Hiçbir işçi arkadaşımızla da sizin ifadeniz de olduğu gibi bir iş tuttuğum için de söylemiyorum. Sadece bir meclis üyesi sorumluluğu ile söylüyorum. Bu arkadaşlarla siz oturun, siz muhatap olun, sorunlarını siz görün ve doğru bir oranda ücret zammı verin diye söylüyorum. Konak'taki işçi arkadaşımız ne alıyor ise Çiğli'deki işçi arkadaşımız ne alıyor ise aynı şekilde burada da verilmesini talep ediyoruz. Ama siz SODEM-SEN yetkilileriyle bunu yaparsanız ve işçilerin sorunlarının giderilmesi için Bayraklı'nın sorunlarının giderilmesi için, şirketin başına getirdiğiniz arkadaşlar Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür bu konuda eleştirilerini getirirken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ailesi ile ilgili birtakım ifadeler kullanması kabul edilir şeyler değildir. Doğru da değildir. Şimdi bütçe, bütçenin genel yapısı, genel tablosu, performans bunların hepsi ortada bunları ben sıraladım ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın da benim bu eleştirilerim noktasında bize hak verdiğini düşünüyorum. Elbette ki elinizde sihirli bir değnek yok şöyle masaya vurup Bayraklı’nın bütün sorunlarını ortadan kaldıramayacaksınız. Ama çok net söyleyebilirim bu bütçeyle, bu performans tablosu ve performans kriterleri ile bir yılımız yine maalesef boş geçecek. Yine yol yapılmayacak. Yine kaldırım yapılmayacak. Yine kentsel dönüşümle ilgili sorunlar olacak. Birçok sorun olacak........ olarak devam edecek göreceğiz göreceğiz önyargı değil realiteden bahsediyorum.

 

BAŞKAN- Hatibin sözünü kesmeyelim arkadaşlar. Buyurun.

 

Özgür HIZAL- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sözümün sonuna geldim Sayın Başkan yani dediğim gibi bu haliyle bizim Ak Parti Grubu olarak bütçe ve performans taslağına elbette ki olumlu oy vermemiz mümkün değil. Bu vesile ile bu kitapçıkları hazırlanmasında bizlere de yardımcı olan tüm belediye çalışanlarımıza ve de belediye bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Grubum adına teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum ve inanıyorum emeklerinin karşılığını bu belediyede alacaklar bizde bu mücadeleyi kendileriyle birlikte vereceğiz ve bu vesileyle de grubum adına bütçe taslağına ve 2021 performans taslağına olumsuz yönde oy kullanacağımızı bildirir saygılar sunarım.

 

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyoruz. Özür Bey görüşlerinizi partinizin görüşlerini dile getirdiniz. Sağ olun. Şimdi öncelikle bir kaç şeye cevap vereyim, sonra arkadaşlarıma söz vereyim. Buyurun.

 

 

 

Serap KESKİN- Özgür Bey’in bahsetmiş olduğu faaliyetlerin çoğunda personel giderleri söz konusu şimdi hemen örnek vereyim kendisi sayfa 49’dan bir örnek verdi. Hemen açsın 47'yi açarsa Özgür Bey burada şey anket çalışmalarında 365 milyondan bahsetti. Hemen 48’inci sayfada enformasyon ve raporlama giderlerinin 80 bin lira olduğunu görecekler. Önce hani bu şekilde bakılırsa faaliyetlere daha gerçekçi olacak tartışmalarımız ben bu uyarıda bulunmak istiyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

Mehmet TOPTAŞ- Teşekkür ederim Başkanım. Şimdi burada bir gerçeği unutuyoruz, hepimiz unutuyoruz. Ben onu dile getireceğim. Enflasyon denilen bir gerçek var. Yani %15 bugün yazılı enflasyon, yazılı olmayan enflasyonda %30, o yüzden şimdi bütçemize baktığımda ben 2020-2021 karşılaştırdığımda düşme var. Bu tasarruftan kaynaklanıyor. Biz 2021’i arttırsak israf diyecekler. Halbuki enflasyona rağmen biz eğer %15 bu bütçeyi düşürmüşsek, hizmetlerden hiçbir akşama yoksa bu bizim tasarruf tedbirlerini düzgün disiplini yaptığımız bir gerçeğini yansıtır. Yine yatırımlar elbette her yerde durdu işte Şehir Hastanesi ne zaman açılacağı belli değil. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde bu tür yatırımlar durdu. Biraz önce ben açıklama yaptım elektrik dedim doğalgaz tüketimi bile düştü, Türkiye'de. Yani düşünebiliyor musunuz yıllardır artan devamlı artan elektrik tüketimi kilowatt bazında azaldı. Şimdi 20 bin kişiye sosyal yardım yaptık. Yani az bir sayı değil, 20 bin…

 

BAŞKAN- 4 ile çarptığımızda 80 nüfusun %40’ı.

 

Mehmet TOPTAŞ- Büyükşehir'in bizim kendi kaynaklarımızla vatandaşlarımızdan gelen yardımlarla burada mühim olan vatandaşın memnuniyeti. Tabii sandıkta bunun memnuniyetini sandıkta vatandaşımızı verecek. Bizde milli iradeye her zaman saygılı olacağız. Son bir kez daha şunu da ilave edeyim. Ben 2015'ten itibaren, 2020'ye kadar İller Bankası'ndan gelen paraya baktığım zaman artış %76.61, 2015'te 2020 arasındaki asgari ücretteki artış %132.34. Yani biz cambaz değiliz ki yani parayı nereden bulacağız enflasyon denilen bir gerçek var işçiye vermezsen işçi isyan eder haklı olarak, emeğinin karşılığını almak ister. Yani tasarruf yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Gerçekten bu bütçeye ayakları yere basan bir bütçe olarak ben değerlendiriyorum. 350 bin nüfuslu bir belediyeyiz. Araç kiralama ben diğer Belediyelerle de karşılaştırdım. İnanın bizim rakamlarımız çok düşük yani 20-25 binlik milyonluk rakamlar görüyorum. İzliyorum. Özel Kalemin 50 bin lira artmış. Şimdi 2018 Özel Kalemine bakıyorum 3 buçuk milyon bütçe var. Geçen sene 3 yaptık yani bu sene. Seneye de 3 milyon 50 1.6 artmış gayet normal enflasyona rağmen.  Bu da bir tasarrufun belirtisi bana göre.

 

BAŞKAN- 2 milyonu personel onun.

 

Mehmet TOPTAŞ- Evet teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Buyurun Yeşim Hanım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bende Özgür Bey’e cevap vermek için söz aldım. Şimdi öncelikle olarak denk bütçeden bahsetti Özgür Bey. Evet denk bütçeyi sağlamak zorundayız çünkü muhasebenin temel ilkesi bu. Hangi bütçede, hangi ilçenin bütçesinde, hangi ilin bütçesinde ya da hangi bakanlığın bütçesinde borçlanma yok? Hepsi borçlanarak denk bütçeyi sağlanıyor. Finansman böyle sağlanıyor. İkincisi faiz giderlerinden bahsetti. Özgür Bey biliyorsunuz ki geçen dönemde de birlikteydik. 2019'da biz başkanımız kredi çekilme talebinde bulundu ama yine ona gerçekleştirmedi. Bu görmüş olduğunuz faiz gideri geçmiş yolda çekilip de bu döneme yansıyan faiz gelirimiz. Ayrıca Özgür Bey dediniz ki evet vizyon projemiz var, onu gerçekleştiremeye bilirsiniz. Biz bu projemizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Size inat, sizin enflasyonunuza inat, dövizin yükselmesine inat, mal ve girdi alımlarının artmasına inat olarak biz bunu gerçekleştirmek için çabalayacağız. Gerçekleştiremezsek de bu inan ki hükümetimizin, sizlerin yanlış ekonomik politikalarından kaynaklanıyor. Araç hibe ile ilgili söylediniz. Evet yatağa aç girmeyeceğiz dedi başkanımız. Evinizde iki ekmek varken bir ekmeğe ihtiyacı olan birine vermeyi inanma ki bayraklı halkı yadırgamaz ve bence bunu takdir eder. Ben bu anlamda Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz kira gelir araç kiralaması yapabiliriz ihtiyacımız vardır. Gerekirse bizi başkası kullansın diye onu bile veririz. Sermaye gelirlerindeki düşüşü söylüyorsunuz. Biz bu dönemde de hissedara satışlarımızı yaptık. Demek ki o kadar elimizde kaldı ki bütçesini ona göre ayarladık. Şimdi siz mal ve hizmet alımlarında ve yükselişleri söylediniz. Geçen sene göre yükselmiş dediniz. Keşke onlar çok yüksek olsaydı Özgür Bey aradaki farkı 8 milyon, 12 milyon falan dediniz ya keşke çok yüksek olsaydı da biz onlara hizmet olarak değerlendirseydik. Bunların bu kadar yüksek olmasının nedeni asgari ücretin artması personel üzerindeki maliyetlerdir. Bunu bilmenizi isterim. Zam vermiyoruz gönderim keşke şundan bahsettiğiniz İller Bankası payını biz size çok göndereceğiz deseydiniz de biz burada mutlu olsaydık.

 

BAŞKAN- Evet başkana Özgür Bey sizde lütfen hatibin sözünü kesmeyin. Evet.

 

Yeşim TEKOĞLU- Dolar geçen sene 2019 yılında 5 nokta küsurlardayken şimdi 8 küsurlarda Euro'da 9’larda bununda farkındasınız bir mal ve girdi alımı hiç yapamayız. O kadar yani düşünün bütçemizi muhtemelen sizlerin de hepimizin de bütçesi götürü hepimiz kredi kartını kullanıyoruz. Başkanım başka faaliyet maliyet tabloları sanırım alt açılımlara gitmediği için Özgür Bey göremedi. Gerçekten bütçemizin hemen hemen %70’ine yakında personel giderinden oluşmaktadır. Şuna en son söylemek istiyorum Başkanım eğer AK Parti grubu ya da ittifakı gelirlere de ret verirse ben bunu çok büyük çelişki olduğunu düşünürüm. Para gelmezse biz zaten hizmet edemeyiz. Gelirlere evet oyu vermenizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet Cindi Bey söz istemişti. Sonra Şentürk Bey’e verelim.

 

 

 

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ben de performans programı ve bütçe taslağı ile birlikte şimdi Başkanım 1 buçuk yılımız yaklaşık 500 gün doldu. Yaptıklarımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Tabi bunlarda performans programı ve bütçe taslağı dahilinde yapılan işler. Bu vesile ile hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Değerli arkadaşlar şimdi ülke olarak ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yani yaklaşık 2 yıldır hatta, 3 yıl olacak sadece ülkemizde değil bütün dünyada bir kriz yaşanıyor, küresel bir kriz. üzerine bir de pandemi oldu. İşte pandemide 1 yıl olacak neredeyse yani bu da üzerine tuzu biberi oldu. Tabi haliyle böyle olunca sadece belediyelerin değil, diğer devletin kamu kurumlarının yapmış olduğu yatırımlara baktığımızda mevcut yatırımlarını çoğu kurumun durdurduğunu, yeni yatırım yapmadığını, yeni yatırım yapmaktan kaçırdığını hep birlikte görüyoruz. Ancak buna rağmen, buna rağmen İzmir'de ilçe belediyelerimiz tabii ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yatırımlarına hız vermeden hız vermeden devam ediyor. Bunu İzmir'in 5 noktalarında Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğu projelere baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabii ekonomik kriz belediyeler yatırım yapacak projeler gerçekleştirecek ancak belediyelerin asli görevi ilçesinde ya da ilinde yaşayan vatandaşların yaşamını normal yaşamını aksatmadan aksatacak verilecek hizmetlerini üretme noktasında artış olması gerekiyor. Bu noktada hem belediyemizden Büyükşehrimizin gerçekten de iyi performans ortaya koydu görebiliyoruz. Özgür Bey arkadaşımız eleştirdi. Eleştirecek tabii ki muhalefetin görevi eleştirecek muhalefetin görevi, demokrasinin gereği muhalefet olmazsa olmaz iyi muhalefet iktidarı her zaman güçlendirir. Bu noktadan baktığınızda ben hem bu performans programı 2021 yılı performans programını ve bütçe taslağı hem de bu mahiyette yapılacak işler ve geçmişte yapılan işlerle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi özellikle son 1 buçuk yılda Bayraklı Belediyesinin İZSU işbirliği ile Bayraklı'da gerçekten de çok ciddi işler yaptığını görüyoruz. İZSU'nun desteğiyle Bayraklı’mızın muhtelif mahallelerinde eskiyen ve zaman zaman su baskınlarına neden olan branşman ve kanallarımızı yenilendiğini Bayraklı’daki pompa terfi istasyonunun dönüştürücü pompası yenilenerek özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kötü kokunun ortadan kaldırdığını görüyoruz. Ayrıca ilçemizde farklı noktalarda İZSU tarafından 300 metre bu kanal ızgara yapılmıştır son 1 buçuk yıl içerisinde. Hepinizin bildiği gibi Osmangazi hizmet binamızın çevresinde yağmur yağdığında ciddi anlamda bir su birikintisi oluşuyor ve vatandaşımız bu konuda gerçekten çok muzdaripti. Belediyede çalışanlarımızın da böyle bir ortamda Bayraklı da arzu ettiğimiz şekli de o binada hizmet edemez duruma gelmiş idi. Bu dönem gene İZSU'nun katkılarıyla buradaki su birikinti sorunu çözülmüştür ve burada burada İZSU tarafından 682 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı döşenmiş ve gene bu bölgede 4827 metrekare kilit parke taşı imal edilmiştir. Tabii ilçemizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün de yapmış oldu çok ciddi çalışmalar var. Yaklaşık yani son bir 500 güne baktığımızda Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Bayraklı sınırları içerisinde 5350 metrekare kilit parke taşı, 5550 adet beton bordür, 5438 adet bordür ve 1654 adet çim taşı döşediğini bununla birlikte Büyükşehrinde aracılığıyla destekleriyle Bayraklı’mız da 10227 metrekare kilit parke, 1905 ton bordür ve 2306 ton betonunda ilçemizde değişik yerlerde muhtelif mahallelerde serildiğini görüyoruz. Şimdi Bayraklı büyük bir ilçe geniş bir coğrafya Bayraklı Belediyesinin hizmet binaları var sadece Bayraklı Belediyesinin hizmet binalarına değil, ilçemiz içerisinde bulunan parklara, muhtarlıklara, ibadethanelere, spor sahalarına, diğer kamu kurum kuruluşlarına ihtiyaç duyan herkesin gerek duyduğu noktalarda tamir içinde bulunmuş oldukları binaların fiziki durumlarını iyileştirmek tamir tadilat noktasında destekleri oluyor. Bir örnek vereceğim son 1 buçuk yılda Bayraklı'da sadece bu binalar için harcanan boya miktarı 11.710 litre arkadaşlar gerçekten çarpıcı ve önemli bir rakam. Son 1 buçuk yıl içerisinde ilçemizde 31 tane park yenilenmiş, 9 tane de yeni park yapılmış, 10 tane okulun ve 8 tane kurumun bahçelerinin çevre düzeni tamamlamış. Yine Bayraklı'da 51 park ve çeşitli yürüyüş yollarına toplam 12 bin metrekare yürüyüş yolu için kauçuk döşenmiş. Mustafa Kemal Lisesinin önünde olan alanda, 2015 metrekarelik yeni bir yeşil alan Bayraklı’mıza kazandırıldı. Bayraklı'da 17 oyun grubunu değişimi sağlanmış, 44 tanesini de değiştirmesi ile ilgili olarak ihaleye çıkılmış ve önümüzdeki kısa süre içerisinde bu parklardaki oyun gruplarında yenilemede sağlanacak. Gene bu oyun grupları ile birlikte parklarda bulunan spor aletleri vatandaşlarımızın, spor aktivitelerini gerçekleştirdikleri spor aletleri de yenileniyor. Bayraklı'da 25 parkımızda bulunan spor alanlarından, 18 basketbol sahamızın potaları zeminleri tel örgüleri yenilendi. 7 parkımızda da voleybol sahası ve tenis kortlarında yenileme yapılmış son 500 gün içerisinde. Yine Bayraklı'da büyük bir ihtiyaç olan taziye evleri meselesine de Bayraklı Belediyesi gereken hassasiyeti gösteriyor. Şu anda Onur Mahallesi ve Cengizhan'da yakın zamanda hizmete girecek 2 taziye evi yapılıyor. Yine Refik Şevket İnce Mahallesi’nde imece usulüyle vatandaşlarımızın kendi aralarında topladıkları paralarla yapmış oldukları taziye evine de belediyemiz ciddi anlamda katkı koyarak bu yerinde hizmete girmesini sağlamıştır. Bayraklı'da 360 konutun deprem testi yapılmış 1 buçuk yıl içerisinde. 46 tane metruk bina yıkılmış ve Soğukkuyu Mahallemiz de hepimizin bildiği gibi yeni bir Sosyal Tesis yapıldı ve hizmete girecek yakın zamanda. Gene Tepekule Mahallesi'nde Şehit Asteğmen Ergin Kaya Parkı'nda da bir kafeterya yapılıyor, çalışmaları devam ediyor. Gündüz Okçu Parkı'nda 75 metrekarelik bir süs havuzu yapılıyor. Sadece orada değil, Bayraklı'nın diğer mahallelerindeki yeşil alanlarında vatandaşlarımızın daha iyi dinlenebilmesi, zaman geçirebilmesi noktasında revize revizyonlar yapılıyor, yenileniyor. Bayraklı'da son 1 buçuk yılda 20 bin fidan dikilmiş arkadaşlar. 31 bin mevsimlik çiçek dikilmiş. Tabii bir de Bayraklı Belediyesinin asli görevlerinden bir tanesi temizlik gerçekten de Bayraklı'daki temizlik işleri, temizlik işçilerimiz dar bütçe, kısıtlı imkanlarla Bayraklı da temizlik ordumuz büyük işler yapıyor. Bayraklı günlük 340 ton evsel atık toplanıyor. Ben bu noktada temizlik işlerinde çalışan temizlik işçisi, emekçi kardeşlerimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Bayraklı'da geri dönüşüm atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması noktasında bir duyarlılık yaratmak için ciddi bir gayret ve çaba var. Son 500 gün içerisinde 40 bin ton ambalaj ve kağıt tekrardan geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılmış. 15491 litre atık yağ ve 2,7 ton yaklaşık 3 ton pil de tekrar geri dönüşümün ekonomiye tekrar kazandırılmış bu anlamda bir farkındalık yaratmaya çalışıyor ve bu noktada başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğitim noktasında gerçekten de BAYSEM belediyemizin gerçekten yüz akı arkadaşlar BAYSEM de toplam bin öğrencimize eğitim desteği veriliyor. çocuklarımız BAYSEM de çağın gerektirdiği şekilde eğitim ve öğrenim hizmetine tabi tutulur iken diğer yandan da sokaktan uzak kalıyor ve zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan korunuyor bu yöntemle, bu anlamda BAYSEM’in hizmeti çok önemli BAYSEM’in, bu seneki YKS sınavında Türkiye 28’incisi BAYSEM’den seçildi arkadaşlar. Bu gerçekten Bayraklı Belediyesi ve BAYSEM için çok Onur verici ve gurur verici bir durum. YKS katılan öğrencilerimizin BAYSEM de eğitim gören öğrencilerimizin %96'sı ÖSYM'nin belirlediği barajı geçecek tercih yapmak hakkını elde etmiştir. Bu sınavda öğrencilerimizin %9'u ilk 10 bine, %23’ü de ilk 50 bine girmiştir. Biraz önce ifade ettim BAYSEM öğrencisi Eda CİVLEZ kardeşimiz, Türkiye 28’incisi olarak hepinizi gururlandırmıştır. Yine LGS sınavına katılan öğrencilerimizin de %94.3'ü merkezi ya da yerel olarak liselere yerleşmeye hak kazanmıştır. Yani bu hizmet çok önemli sosyal belediyecilik diyoruz ya arkadaşlar kültür merkezi yapılır, bugün yapılmaz yarın yapılır. Ancak bu öğrencilerimize öğrencilerimizin bu anlamda eğitim anlamında destek görmeleri ve geleceğe hazırlanmaları çok kıymetli ve önemlidir diye düşünüyorum. Bayraklı'da özel okul standartlarında kreşler yapılıyor, arkadaşlarımız biraz önce ifade etti. Bunların birisi Çamkıran Hizmet Binamızda, birisi 75 Yıl Kültür Merkezi bünyesinde, bir tanesi de Postacılarda Kültür Merkezi bünyesinde yapılıyor. Yapı çalışmaları devam ediyor öyle zannediyorum ki yakın zamanda hizmete girecekler. Yine Bayraklı'da yakın zamanda problem konusu olan Özkanlar Pazaryeri ile ilgili Belediyemiz bir çözüm geliştirmiş, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Manavkuyu bölgesinde eski pazarın kurulmuş olduğu bölgeye yakın bir bölgede içinde pazaryeri, otopark ve belediye hizmet binasının da olduğu yapının yapılmasıyla birlikte belediye hizmet alanı olarak ayrılan alanın içerisinde de çağdaş, modern Bayraklı’ya yakışır bir kreş de orada hizmete girecek. Üniversiteli kızlarımıza yurt hizmetini Bayraklı Belediyesi vermeye devam ediyor. Nene Hatun Kız Yurdunda 73 öğrencimiz bu sene barındırılıyor, barınma imkanı sağlanıyor. Öğrencilerimiz burada sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de yiyebiliyorlar. Etüt odası da bununla kız öğrenci yurdunda bilgisayar, ücretsiz internet ve kütüphanede yer alıyor. Sosyal yardımlar Bayraklı hepimizin bildiği gibi gerçekten de dar gelirli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bir kent, hepimiz bunun farkındayız. Bütçemiz dahilinde imkanlarımızın elverdiği kadarı ile Bayraklı'da bu anlamda belediyemizin ciddi hizmetleri var. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz 21 bin aile dokunmuş arkadaşlar. Biraz önce 20 bin aile dedik, 21 bin aile son 1 buçuk yıl içerisinde 12 bin 3 yüz aileye gıda, 9 bin aileye ev eşyası, giyim, kırtasiye, hijyen paketi ve benzeri yardımlar yapılmış, 78 ihtiyaç sahibi çocuğumuzun sünneti yapılmış, Ramazan ve Muharrem aylarında toplam 20 bin 5 yüz kişiye Bayraklı Belediyesi yemek dağıtmış. Ekiplerimiz Bayraklı Belediyesi ekipleri salgın boyunca pandemi sürecinde 65 yaş üstü 1667 yurttaşımızın da alışverişlerini gerçekleştirmiş. 187 ailenin ev eşyaları yenilenmiş bunu Bayraklı Belediyesi kendi bütçesini yanında yardımsever vatandaşlarımıza ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı çeşit organizasyonda bir araya getirerek de sağlıyor. 839 çocuğumuza bayramda hediyeler verilmiş bayramlıklar hediye edilmiş. KADIN sığınma evimizde 89 tane kadın barındırıyor. Bu hizmetimiz burada devam ediyor. Sağlık konusunda Bayraklı Belediyesi'nin çalışmaları var tabii sağlık belediyemizin asli görevi olmamakla birlikte sağlık evlerimizde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verilmekte 33 bin vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti verilmiş, 26 bin vatandaşımıza da ağız sağlığı ve diş sağlığı noktasında hizmet verilmiş. 940 kişiye psikolojik destek sağlanmış. Aile danışma ve eğitim merkezimiz kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim gibi konularda sorun yaşayan vatandaşlarımıza da destek veriyor, vermeye de devam edecek. Bayraklı'da 3 bine yakın sokak hayvanlar poliklinik hizmeti verilmiş. Kentimizin 65 noktasında sokak hayvanları için beslenme ve barınma odakları oluşturmuş ve 3455 kilo ama dağıtılmış. Bayraklı'da yaklaşık 8 bin vatandaşımıza son 1 buçuk yıl içerisinde spor desteği ücretsiz spor imkanı sağlanmış. Amatör spor kulüpleri destekleniyor. Amatör spor kulüpleri çok önemli burada hem belediyemizin bünyesindeki spor kulübünde hem de amatör spor kulüpleri bünyesinde çocuklarımız spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak tutuluyor. Bayraklı da faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne, 206 bin liralık nakdi ve ayni yardımda bulunulmuş. Futbol topları, antrenman yeleği, koordinasyon çemberi, hız merdiveni ve top taşıma çantası gibi değişik malzeme yardımlarda sağlanmış spor kulübündeki tekvando kulübümüz gerçekten hepimizin yüz akı, en son tekvando takımımız katılmış olduğu İzmir İl Tekvando Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı. Tabii bu başarılar bizi sevindiriyor başarılı olmasa bile biraz önce de ifade ettim bu arkadaşlarımızın bu kulüpler bünyesinde tutulması ve oralarda eğitime tabi tutulmaları gelecekleri açısından hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemizin gelecekleri açısından bu çocukların bu şekilde yetiştirmeleri çok önemli. Şimdi projeler evet Bayraklı Belediyesinin vizyon projeleri var. Özgür Bey arkadaşımız bu projelere projeleri gerçekleştirecek oranlarda değil de çok cüzi miktarlarda paralar ayrıldığını söyledi. Evet daha çok bu projelerin Avan projelerinin hazırlanması projelendirmeleri ve diğer işte kamu kurum kuruluşları Büyükşehir işbirliği içerisinde bu projenin gerçekleşmesi noktasında yapılması gereken işler oluyor, bu işleri ayrılmış paralar olarak düşünebiliriz bunları. 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmaları.......

 

Özgür HIZAL- Sayın Başkan müdahale etmek istemem ama…

 

BAŞKAN- Müdahale etmezseniz sevinirim.

 

Özgür HIZAL- Tamam.

 

BAŞKAN- Sonra size söz vereceğim.

 

Cindi Can POLAT- 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında proje taslak çalışmaları tamamlandı. Hepimizin bildiği gibi buradaki kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili almış olumsuz kararı iptal ettik. Yeni bir çalışma yapılacak ve yakın zamanda da o bölgede hepimiz öyle umuyoruz ki tabii ki çok istiyoruz ve destekliyoruz bir an evvel burada dönüşüm başlamasını istiyoruz. Gene 80 hektarlık alanda Tepekule ve Adalet Mahallesi'nin bulunmuş olduğu alanlarda geçmişte yapılmış revizyon planları ile uygulamada yaşamış olduğumuz sıkıntılar vardı bu sıkıntıların giderilerek, işte ufak dokunuşlarla giderilerek vatandaş nezdinde daha kabul görülebilir ve sahada uygulanabilir planların yapılması noktasında ciddi çalışmalar var. Belediyemizin personelinin dışında bu işler dışarıdan profesyonelce bu işleri yapan firmalara da ihale edilerek bu işleri kısa zamanda Bayraklı'da olmasınında önü açılıyor. Onur Mahallesi, Yamanlar, Postacılar, Nafiz Gürman o bölgedeki 8 mahallede geniş bir arazi yaklaşık 612 hektarlık bu alandaki kentsel dönüşüm revizyon proje çalışmaları başladı. Öyle umuyoruz ki yakın zamanda son bulacak. Başkanım bu konuda sizden de biz grup olarak rica ediyoruz, bu dönüşüm meselesi gerçekten önemli. Her defasında savunuyoruz, savunmak zorundayız, savunacağız. Çünkü bizler de Bayraklı’nın artık değişmesini dönüşmesini istiyoruz. Umarım bu dönem içerisinde bu revizyon planları tamamlanacak. Şimdi Bayraklı'nın gene vizyon projelerinden bir tanesi Altınyol, Bayraklı'nın denizi var ama insanlar maalesef denize ulaşamıyor.

 

BAŞKAN- Evet toparlayabiliriz.

Cindi Can POLAT- Az kaldı zaten arkadaşlar önemli projeler bunlar. Şimdi bu projeler Altınyol belediye hizmet binamızın olmuş olduğu noktada lokal olarak yer altına alınarak battı çıktı marifetiyle Bayraklı’lı hemşerilerimizin trafiği yer altına alarak düz ayak sahile ulaşmaları sağlanacak. Yeni Büyükşehir’le birlikte şimdi İZBAN diyeceksiniz İZBAN ve gene Altınyol’un üstünden geçen Sevgi Yoluna bağlanan da bir yayalar için köprü yapılacak. Bir geçit yapılacak yani geçitten öte bir köprü diyebiliriz. Onun özellikleri burada var. Ben ona girerek çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Ancak bu çalışmalar tamamlandığında Bayraklı’mıza deniz yoluyla gelen turistler Altınyol ve İZBAN engeline takılmadan Sevgi Yolunu da kullanarak, yapılacak yaya geçidinden Sevgi Yolunu da  kullanarak Antik Smyrna Kentine ulaşacaklar. Sevgi Yolunu da Başkanımız da ifade etti Özgür Bey de söyledi. Projeleri arasında var, bir sokak iyileştirme çalışması yapılacak. Buradaki tarihi yapılar tarihi yapılar yapılmış oldukları dönemin dokusuna uygun olarak restore edilecek ve Bayraklı'da Bayraklı’mıza kazandırılacak. Gene Smyrna Kent Müzesi Projesi var ki bu da işte hemen Sevgi Yolunun bitiminde Smyrna Antik Kenti'nin olduğu alanda. Bütün bunların yapılması ile birlikte o arzu ettiğimiz noktaya turizm noktasında da Bayraklı’nın geleceğini düşünüyoruz. Bunlar hayal ama güzel projeler ben olacağına inanıyorum. Hayal etmezseniz olmaz. Önce hayal edeceksiniz sonra projelerini hazırlayacaksınız, sonra da hayata geçireceksiniz. Ve artık ufak ufak bunların projelerin ufak ufak değil bunların hazırlandığını projelerinin hazırlandığını yakın zaman içerisinde de yapıma geçeceğini size ifade edebilirim. Bayraklı Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti evet öyle bir vizyonumuz var. Dünya Çocuk ve Gençlik Köyünü kuruyoruz. Doğançay da bir yapay göletimiz var. Bu gölette Büyükşehrimizle birlikte…

 

BAŞKAN- Evet toparlayabilirsek Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Başkanım gene bu 1 buçuk yıl içerisinde düşünülen ve hayata kısa zamanda geçirilmesi düşünülen Bayraklı kart projesi var. Bu kartla sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ihtiyaç sahiplerine verilecek. Buralara paraları yüklenecek. Artık vatandaşımıza paket gitmeyecek. Vatandaşımız buraları yüklenen paralarla Bayraklı'daki esnaftan yani o koşulla Bayraklı’daki esnaftan alışveriş ederek ihtiyaçlarını giderecekler. Postacılar Kültür Merkezi bünyesinde işte çalışmaları var yapılıyor, onu zaten söylediniz. Körfez Mahallesi ve Soğukkuyu Mahallelerinde gene Kültür Merkezi projeleri var. Bunların çalışmaları devam ediyor. Ben son olarak Sayın Başkanım hazırlanmış olan performans programının ve bütçe taslağının Mali disiplin içerisinde bütçenin en ekonomik ve etkin verimli şekilde kullanılacak şekilde öngörüldüğünü düşünüyorum. Grubumuz olarak da arkadaşlarımız ifade etti lehte oy kullanacağımızı ifade ediyor, hepinize teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Seni unuttum. Daha iyi olmaz mı?

 

Gamze Gül ÇAMUR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım Başkanım Cindi arkadaşımız yeterdi bir grup sözcümüz olarak açıklama yaptı. O yüzden ben kısaca birkaç noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle Plan Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emek harcadılar ve bunları bizler adına değerlendirdiler. Plan Bütçe Komisyonundan üyelerimiz ve Yeşim Hanım işi teknik anlamda bu bütçeyle teknik anlamda değerlendirdi. Ben sadece birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bütçeyi oluştururken elbette enflasyon, dünyadaki ekonomik kriz hepsi etkili, ama bu sene bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'yi de etkileyen pandemi gerçeğini de görerek hareket etmemiz gerekiyor. Bütçenin hazırlanırken özellikle 2021 yılında da pandemi devam edecekmiş gibi tasarruf tedbirleri içinde hazırlandığı dikkat çarpıyor. Bunun da en büyük belirtilerinden biri komisyon başkanının da ifade ettiği gibi geçen seneye göre bütçemizin azalmış olması. Özgür Bey kaynak ihtiyaçlarının gereği gibi dağıtılmadığını belirterek birkaç konuda örneklendirmeler yaptı. Bu örneklendirmelerden en çok belki de vatandaşın dikkatini çeken heykel ile ilgili olan bütçenin çok fazla ayrılmasaydı. Biz vizyon olarak kent kimliğinin kazanılması açısından sosyal yardımlarla öncelik olmakla birlikte bunların da hedeflerimiz arasında olduğunu stratejik planımız da daha önce belirtmiştik ve stratejik planda meclisimizden geçmişti. Heykeller sadece tek bir heykel değil yani dediniz ya Özgür Bey “750 bin liraya ne heykeli yapılacak?” Ülkemiz ülkemizde ve dünyada Bayraklı’yı temsil edebilecek heykellerin sokaklara, kavşaklara ve caddeleri yerleştirilmesi tek heykel değil. Sosyal yardım projeleri ile ilgili de özellikle dezavantajlı gruplara daha önce daha fazla bütçe ayrılırken, 2021 yılında bunun düşürüldüğünü iddia etti. Evet bununla ilgili dezavantajlı gruplara bütçenin daha az olmasının nedeni pandemi nedeniyle daha önce daha fazla bütçe ayrılan özellikle sosyal yardımdan ziyade orada da zaten yazıyor iftar, taziye, iftar çadırlarının kurulmaması, taziye hizmetlerinin düşmesi çünkü artık biliyorsunuz namaza yani camiye bile gitmeden direkt definler gerçekleştirildiği için pandemi nedeniyle bu masraflar da düştüğünü var sayalım.  “Kadınlarla ilgili özellikle meclis üyelerinin bu konuda itiraz ara olacaktır.” Dedi. Hayır bununla ilgili itirazlarımız yok. Zaten amaç ve hedefler farklı farklı görülmüş bu bunların düşmesinin nedeni gene pandemi nedeniyle kadınlarımızın birebir müracaatlarının azalması, kendilerine telefon veyahut da başka yollarla ulaşarak hizmetler verilmesi bundan dolayı ve dediğimiz gibi bu kurslardır, sosyal desteklerin pandem nedeni ile eski yoğunlukta olmamasıdır. Onun haricinde belediyemizin dezavantajlı gruplar için bütçeden az bir kaynak ayırdığını söylemek doğru olmaz. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar söz isteyen herkese söz vereceğiz arkadaşlar. Şentürk Bey istemişti. Buyurun.

 

Şentürk APAYDIN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diğer arkadaşlarımız gerekli konulara değindi Başkanım. Yalnızca Özgür Bey'in bir “kelime oyunuyla” diye bu şekilde bir ifadesi var. O hiç yakışır bir şey değildir. O kelime oyunu biz beceremeyiz. O ancak sizin ifadenizi olsun onu iletmek istedim. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet İbrahim Bey, arkadaşlar daha önce bir söz vermiştik bu şirketin borçları ile ilgili, ilgili arkadaşımız bilgi versin. Unutmayalım. Buyurun.

 

 

 

İbrahim BALIKÇI- Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, bürokratlarım, arkadaşlarım ve basın hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım öncelikle biz neden bütçemizi grup olarak içimize sindirerek kabul ediyoruz ve edeceğiz? Bunu bir hemen bağlayalım. Çünkü; işte başlangıçtan bu yana bir süreç yaşadık ve şirketlerde de adım adım sizin talimatlarınızla doğruya doğru gidiyoruz. Burada şimdi şöyle göstereceğiz. BAYBEL A.Ş. için şunu söyleyebiliriz, 503 bin lira şu an kasamızda nakit, 275 bin lira da piyasaya borcumuz var bu kadar. 17 personelle şu an çalışmasını sürdürüyor. Evet biz Bayraklı A.Ş.’ye personel A.Ş.’ye bakalım. Personel A.Ş. de Başkanım şu anda 1187 personel ile hizmet veriyoruz. Kasamızda 40 bin civarında nakit var. Bu da işte otomatik talimatlar vesaire için bekletilen miktarıdır. Piyasaya vadesi gelmemiş hiçbir, yani geçmiş hiçbir borcumuz yok. Çok kalemi şu anda kapatmış durumdayız. Toplam piyasaya olan piyasaya şu anda vadesi geçmiş olan yani beklediğimiz ve bizim günü geçirdiğimiz hiçbir borcumuz yok. Ayrıca Başkanımızın bir talimatı daha var. 787 bin 136 lira 95 kuruş…

 

Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

İbrahim BALIKÇI- Piyasa dışı borcumuza da geleceğim. Ben biliyorsun hiç müdahale etmem lütfen. Tamam, oralara da geleceğim dersimize hazırlandık geldik, sıkıntı yok. Yani bizim başımızda öğretmen var iyi çalıştırıyor. Şimdi..

 

Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Yapıcı eleştirilerin hepsine cevap veririz bizim gizlimiz saklımız yok.

 

İbrahim BALIKÇI- Teşekkür ederim Özgür Bey. 787 bin 136 lira dediğim gibi şu anda piyasayı olan, yalnız hiçbir şekilde vadesi geçmiş bir borcumuz yok. Son …… olarak  ödememizi yaptık herhangi bir sıkıntınız yok. Şu anda piyasada hatta Başkanımızın bir talimatı var kesinlikle çek olarak da şirketimiz çalışmıyor. Yani vadesi geldi bir 60 gün 90 gün daha atalım gibi bir kaygımız da yok. Geleni nakit olarak ödeyip şu anda rahatlatıyoruz. 

 

BAŞKAN- Parayı vadesinde verip, ucuza mal alacağız arkadaşlar.

 

İbrahim BALIKÇI- Evet evet daha uyguna geliyor böylelikle. Bir de arkadaşlar şunu da belirteyim hemen bu 787 bin lira da personelimizin ayni olarak kullandığı, yani bizim yardım olarak verdiğimiz birçok şeyi ve üstünde başındaki olan işte kıyafetler ayakkabılardır vesairedir. Bunları sendika ile istişare edip, ona göre alımları yapıyoruz. Bu borç da ona ilişkin borçtur. Gelelim evet kamu borçlarına bizim kamuya geçmişten gelen, 71 milyon 157 bin 363 lira 27 kuruş borcumuz var. Ve bu bizim birçok alanda tabii ki elimizi kolumuzu bağlıyor. Şirket biraz sıkıntıya giriyor. Ve vergi borcumuzu da sonuç olarak geleyim. 34 milyon 316 bin 322 lira 53 kuruş da bizim vergi borcumuz var. Ancak Başkanım şu an işte Ekim - Kasım aylarında vergi ve sigorta affı yapılandırılması söz konusu bu olduğundan şirketiniz çok iyi bir şekilde işler hale gelecektir. Hem çalışma açısından hem ihaleler açısından vesaire.. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Başkanım, işte marifet iltifata tabidir dediğimiz noktada biz de elimizden geleni yaptık. Böylece şirket üzerinden gördüğünüz gibi inşallah adım adım devam ettirerek güzel bir şekilde bu süreci yaşayıp, bütçeyi çok verimli şekilde kullanıp, Bayraklı halkının hizmetine sunacağız. Evet Başkanım daha sonra Dilek Temennilerde tekrar söz alırım. Şu anlık bu kadar.

 

BAŞKAN- Tamam çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Mikrofon verelim arkadaşlar.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar.. Sayın Başkanım bizi meclis toplantıları da zaman mefhumu mevta olmuş, koronavirüs gibi geziyor ölmüş gibi. Yani Cindi Bey'in sunumu daha öncesinde başlangıçta girişte olması lazım, sonraki bölümlerde aynı konuları tekrar tekrar olması sıkıyor da, örneği 10 dakika veya 20 dakika iktidar sizindir soracaktı 20 dakika bizimdir. Öyle herkes canı istediği gibi ben dinlemek zorunda değilim 1 saat yarım saat. 10 dakikada anlatacak bitirecek. Yani geçmiş dönem meclisinde arkadaşlar biliyor Hasan KARABAĞ 1 dakikanın kavgasını yapıyordu. Ya 1 dakikaya bir ton rezillikler oluyordu. Mikrofonu kapatıyordu. Bilmem neler yapıyordu. Sizin iktidar sizsiniz, sizin zaman ortamında sizinkiler de 20 dakika konuşacak, bizimkiler de 20 dakika konuşacak. O ortama dikkat edersek Başkanım onu önce bir rica edeyim. 

 

BAŞKAN- Biz bütün arkadaşlarımıza söz veririz. Dilediğiniz kadar da konuşabilirsiniz. Buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Ama o zaman olayını o şekilde halledecek daha iyi olur. Sayın Başkanım şimdi mevcut yapılan nakit veya sözleşme maksada gayeye ne kadar bağlı? Onu sizin bütçe ile ilgili veya performans ile ilgili ortamda tanıyor olmanız bizim kâfi. Şimdi bizim grup olarak işte heykel harcamaları, sosyal işlerdeki harcamanın aşağı çekilmesi, tanıtım bütçesi bütçe açığındaki 6.5’ lik rakam, işte tablet araç kiralamaları dezavantajlı grubun o sıkıntının içerisindeki görüntüsü 5-6 kalemde bütçe ile ilgili sıkıntıları dillendirdi, Grup Sözcümüz. Siz başkan olarak veya biz meclisi üyeleri olarak iniltilere kulak vermemiz bizi insan kılar. Mevcut konuşulan kalemler, sosyal yardımlar gibi kalemler, bu iniltilerin içerisindeki kalemler Sayın Başkandan veya mevcutta performansta bütçede en son bölümünde oylamada kalemler arası harcamalarda değişim olabilir diye bir madde var. Şimdi Sayın Başkandan bu 5-6 maddeye ilişkin Sayın Başkanım bu iyinin de kötünün de kokusu vardır. Siz burada bizim grup olarak değindiğimiz sıkıntıları kalemler arası gelir aktarmaları, kalemler arası gider aktarmaları ile bu rakamların tamamı olabilir seviyelere çekilebilir. Önemli olan Bayraklı halkının çıkarlarının bizim tarafımızdan meclis grubu tarafından tescil edilmesidir. Bu rakamlara dinlen şekilde dokunmanız hem size yakışır olur, hem o iniltilerin sahiplerine dokunma ortamını icra etmiş olur. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret kalemler arasında gelir gider aktarmalarını yapmanız burada göze batanları bertaraf etmeniz sizin açınızdan da bizim açımızdan da, halkımız açısından da iyi olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. İsterseniz Özgür Bey size en son vereyim arzu ederseniz. Buyurun.

Murat PERVANE- Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, değerli hazirun hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayraklı Şehir Hastanesi konusunda bir açıklık getirmek istiyorum. Yılbaşından sonra kısmetse Bayraklı Şehir Hastanemiz hükümetimizin desteği ile açılıyor. Hizmet vermeye başlıyor. Personel alımlarına başlandı. Özellikle güvenlik personelleri hemen hemen tamamlanmak üzere. Sizler de bunu görebilirsiniz. İnşallah en yakın zamanda İzmir halkının hizmetine sunulacak hükümetimiz. Diğer konu ise Cindi Bey az önce dile getirdi. Bayraklı'da koku yok diye. Ben Bayraklı'da yaşıyorum. Sevgi Yolunda yaşıyorum. Gelsin Sevgi Yolu’nda biraz yaşasın da, Sevgi Yolu'ndaki kokuları bir görsün. Sevgi Yolu’nda Smyrna Meydanı'na kadar nasıl bir lağım kokusu var? İnsanlar orada nasıl duruyorlar? Kendisi bizzat gelsin, görsün. Bayraklı da yaşasın, yaşayınca herhalde kokuyu hisseder diye tahmin ediyorum. Diğer konu ise gerçekten burada diğer arkadaşları da hep dinliyoruz ama çözüm noktasında maalesef yetersiz kalıp sürekli hep bir mazeret üzerine, sürekli hep bir bahane üzerine kuruluyor. Arkadaşlar açık ve net bir şekilde başarılı insan çözüm, başarısız insanlar mazeret üretir. Çözüm üretip Bayraklı halkına bu konuda hizmetin yansımasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyorum. Başka Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan söz almak isteyen arkadaşım var mı? Buyurun Seyfettin Bey.

 

Seyfettin ATBAŞ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım daha önceki oturumumuzda imar durumu ile ilgili bir sözlü önerge verdim. Ama maalesef ne zaman bu tür önergeleri veriyorsak onun bir türlü cevabını alamıyoruz. Biz imar durumunun bir vatandaşın talebi olarak da bunu dile getiriyoruz. Vatandaş imar durumuna geliyor müracaat ediyor iki kelime, İmar Kanununun 18. maddesine tâbidir ver 400 lira. Gerçekten dışarı çıktığı zaman da inanın bize küfür ederek çıkıyor. Yani inanın bakın ben açıkça vatandaş dili ile konuşuyorum.

 

BAŞKAN- Anladım.  Bunu bir dahaki meclisimizde İmar Müdürümüz…

 

Seyfettin ATBAŞ- Oradaki 435 taslak da sanki biz hiç…

 

BAŞKAN- Abi hemen çözelim.

 

Seyfettin ATBAŞ- 435 lira taslak geçiyor.

 

BAŞKAN- Şimdi meselenin dışına çok taşmayalım. İmar Müdürü arkadaşımız önümüzdeki mecliste gerekli hazırlığı yapıp meclis üyemizin sorduğu sorulara cevap verin lütfen.

 

Seyfettin ATBAŞ- İkinci bir konu Cindi kardeşimiz 5 bin metrekare kilit parke döşendi diyor. Keşke 5 bin metrekare kilit parkenin de bin metrekaresi Erenler Mahallesine döşenseydi.

 

BAŞKAN- 10 bin küsur metrekare gelecek abi oraya bekle.

Seyfettin ATBAŞ- Bekliyoruz ama Perşembe gününde yağışlar gelmeye başlıyor Başkanım. Yani bundan bir yardımcı olursanız, alakadar olursanız memnun oluruz. Saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun bir arkadaşımız daha söz istemişti. Buyurun. Evet sonra Muhammet Bey'e vereceğiz sözü.

 

Hayrullah TELLİ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri….

 

BAŞKAN- En son Özgür Bey'e verip Emel Hanım'la noktalayacağız.

 

Hayrullah TELLİ- Sayın Başkan, pazaryeri esnafları adına söz aldım. Çay Mahalle Pazaryerinde ciddi sıkıntılar var. Otopark altta esnaf hiçbir arabasını koyamıyor, otoparka çünkü; dar alan altta ki giyim üst katta, altta gıda ve meyve,sebze şeyi 3 yerden girişi var, orada bir sıkıntı yok ama üst katta giyimde problem var tek girişli.  Şimdi tek girişli olduğu için esnaf akşam gitme saati geldiğinde 12’lere, 1’lere kadar çıkamıyor. Yolları çok dar merdiven, yürüyen merdiven var ama adı yürüyen merdiven.

 

BAŞKAN- Yürümüyor.

 

Hayrullah TELLİ- 18 ayda 3 kere yürüdüğünü görmedik. Onunla ilgili esnaf sizden çözüm bekliyor Sayın Başkan. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.  Muhammed Bey Buyurun.

 

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyeleri herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Sizler Belediye Başkanı olarak ve bürokrat ekibiniz olarak ve bağlı bulunduğu siyasi parti ile birlikte Bayraklı’ya hizmet etmek için, Bayraklı’daki sorunları ortadan kaldırmak için, Bayraklı’daki insanların rahat, huzur ve refahını güçlendirmek için elinizden gelen gayreti ve çabaları göstermek yoluna bir takım adımlar atıyorsunuz. Tabii imkanlar kısıtlı, elinizdeki para vesaire dolayısıyla kısıtlı şekilde bir şeyler yapmanın peşindesiniz. Fakat bu Özgür Başkan da ifade ettiği gibi elinizdeki imkanları doğru kullanmanın ve o parayı doğru şekilde harcamanın, harcanması gereken yere harcamanın planını programını çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi genel hatlarıyla işte baktık ki sürekli de bunlarla ilgili bir takım konuşmaları yapıyoruz. İşte buradaki harcamalar ile alakalı Özel Kalemin, Kültür Müdürlüğünün ağırlama giderlerinin efendime söyleyeyim bunun gibi birkaç tane daha konunun, yapılan harcamaların, planlanan bütçenin yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Şimdi bunları yaparken Bayraklı'da somut olarak Bayraklı’daki vatandaşlarımıza dokunacak, Bayraklı’daki vatandaşlarımızın sıkıntılarını, dertlerini, çilelerini bitirme yolunda yapılması gereken bütçelerin eksik olduğunu ve yahut da yapılmadığının kanaatindeyiz. Çünkü hepimiz Bayraklı’da yaşıyoruz. Hepimiz Bayraklı'da ikamet ediyoruz. Eşimizle, dostumuzla bu konuları konuşuyoruz ve somut olarak da bunu bu konuları görmekteyiz. Burada eğitim ve öğretim ve çocuklarla ilgili sizin ana hedeflerinizden bir tanesi olan bunlarla ilgili hazırlanan bütçenin ve yapılacak harcamaların düşük olduğunu, yetersiz olduğunu ve planlanan bütçe ile bunların olmayacağını hepimiz bilmekteyiz. Ve 18 ay boyunca da bunlarla ilgili hiçbir şey olmadı. Bayraklı’nın ana sorunlarından bir tanesi kentsel dönüşüm bununla ilgili de halen planların yerinde kaldığını, herhangi bir çok ilerleyecek bir şekilde 18 ay boyunca bir adımın atılmadığını düşünmekteyiz ve görmekteyiz. Burada benim gördüğüm tek somut olan Sosyal Yardım İşlerinin çok güzel çalışması, erzakları vesaire güzel dağıtması ama bunu da Bayraklı Belediyesi'ne değil de buraya yardım eden, sayın iş adamlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu yardımları sizlere sizlerin sayesinde ulaştırdığı için vatandaşa. Diğer bir konu ise Özgür Başkanın ifadesi ile mahallelerimizde bağlı bulunduğumuz ilçemizde mahallelerimizde yolu olmayan, girişi olmayan, çok sıkıntılı mahallelerimizde yerler var, sokaklar var. Sizde defalarca gezdiğiniz zaman bunları somut olarak görmektesiniz. Fakat bunların çözümlenmesi ile alakalı konular değil de burada heykel yapılması, işte Sanat Merkezi yapılması, Sanat Kültür Merkezi yapılması bu gibi konulara sanki burada 10-15- 16 tane mahallemizde Erener'de, Alpaslan’da, Cengizhan'da, Nafiz Gürman’da, Gümüşpala'da, Yamanlar'da çok devasa sorunlar var. Bu sorunlar hiç sanki yokmuşçasına biz her şeyi bitirdik kültüre, sanata, efendime söyleyeyim, heykele ayıracak bütçemizin daha fazla olduğunu düşünmekteyiz. Halbuki bizim bu sorunları öncelikle bu sorunları bitirip bu sorunların üstesinden geldikten sonra diğer konulara pay ayıralım. Elbette ki onların da yapılması lazım ama yapılması gereken temel sorunlar bunlar değil. Yapılması gereken çok çok bunlardan daha öncelikli Bayraklı'nın sorunları, sıkıntıları ve dertleri var. Cindi Bey az önce değindi taziye evi Cengizhan'da bir taziye evinden bahsettiniz, açılacak diye ben Cengizhan'da yaşıyorum Cindi Bey henüz öyle bir şey görmedim daha henüz. Yani benim mi haberim yok acaba? Ben mi görmüyorum orada? İnşallah temenniniz o herhalde. Diğer bir konu ise burada gençlere gençliğin ve spor merkezlerinin güçlendirilmesi ve yeni spor alanlarının yaratılması ile ilgili çok ciddi bir bütçe ayırmanızı beklerdim. Fakat mahallelerimizde spor sahaları, spor alanları yok. Bunlarda sizin daha önceki belediye başkanı adaylığınız döneminde bu taahhütleriniz arasında her mahalleye bir spor salonu, her mahalleye bir spor sahası sözünü vermiştiniz. Fakat bu planlanan bütçe de bu rakamlarla  yani bu spor salonlarının yapılamayacağını ben görmekteyim ve o şekilde düşünmekteyim. İkinci bir konuysa burada yapılan bütçede işte parkların yenilenmesi, efendime söyleyeyim, mahallelerde yeni spor alanlarının yaratılması, yeni yeşil alanların yaratılması bunlar ile bunlar yapılırken veyahut da bir önceki bütçede yine ayırdığınız bütçe de yapılırken bunların ne biz Erener'de, ne biz Cengizhan'da, ne Çay Mahallesinde, ne Nafiz Gürman da diğer arkadaşlar da buradadır herhalde o bölgenin meclis üyesi arkadaşları buralarda yeni bir park yapıldığını gördü mü arkadaşlar? Ben görmedim. Yeni bir spor tesisini yapıldığını gördük mü? Görmedik. Kentsel Dönüşüm sorununun çözüldüğünü gördük mü? Görmedik. Yani belediyenin üzerine düşen vazifeleri bu bölgede bu bütçelerine ve bir önceki bütçeleri ile yapılmadığı kanaatindeyim. Ama teşekkür ediyorum buradan size Sayın Başkanım sorun olduğu zaman geliyorsunuz, yerinde görüyorsunuz, talimatları da veriyorsunuz ama maalesef bu sonuca ulaştıramıyoruz. Yani bence gelmeniz çok faydalı teşekkür ediyoruz. Sorunla ilgilendiğiniz anlamına geliyor. Ama bence yani az gelin, ama sorunu çözüme ulaştırın. Yani gelmenize de gerek yok vaktiniz çok kıymetli biliyorum. Çok değerli vaktinizi almanıza da gerek yok. Sorunlar teşkil ettiği zaman sorunlara çözüm üretirsiniz sorunlar ortadan kalkarsa.. Çünkü; Bayraklı’mızın %70’i %75'i mahalleleri dar gelirli mahalleler bu mahallelerin eğitim-öğretim ve belediyenin hizmetlerinden ciddi anlamda faydalanması gereken mahalleler. Ama bir şu ana kadar gördüğümüz elbette ki diğer mahallelerde bizim mahallelerimiz oradaki hemşerilerimize bizlerin hemşerileri ama lütfen o mahallelerden biraz çıkıp da varoşlara doğru, arka sokaklar dediğimiz mahallelere doğru gelmenizi ve buralara bu bölgeden daha fazla hizmet getirmenizi temenni ediyorum, arzu ediyorum. Elbette siz de öyle düşünüyor, düşündüğünüze inanıyorum. Ama bunu artık somut ve gerçekliğe dönüştürürsek çok mutlu olurum. Diğer bir konu ise Altınyol’un yer yer altına alınması, Bayraklı'nın en önemli sorunlarından, en önemli konularından bir tanesi. Çünkü; Bayraklı’daki vatandaşlarımız Bayraklı ile Bayraklı’da denizle karayı arasında denizde gitmekte zorlanıryor. Denizi göremiyor Bayraklı’daki vatandaşlarımız. Fakat bunlar da sizin seçim beyanınızda, seçim taahhütlerinizi arasında vardır. Tabii ki bu sizin imkanlarınızda Bayraklı Belediyesi imkanları ile bunların olmayacağı kanaatindeyiz. Bunların yapılamayacağı kanaatindeyiz.Fakat bunlar her seferinde işte biz bunları yerin yerin altına alacağız, yapacağız, olacak. Yani artık şundan bir çıkalım Başkanım yani artık somuta dönüşsün yapılsın bunlar. Yani bir hayal olmaktan bir Sevgi Yolu Projesi dedik aynı şekilde yani iki seferdir, üç sefer de bize Sinevizyon’dan gösterim oluyor. Ya bir kazma vuramadık. Bir kazma çıkamadık yani oraya böyle bir tane taşı döşeyemedik. Kaldı şurada 3 sene. Yani hadi bu sene de geçti pandemi odur budur, kaldı şurada 2 buçuk senemiz. İkincisi siz kendiniz de geldiniz gördünüz burada Sevgi Yolu'ndaki Esnaf Derneği ile ilgili başkanımız da var, aynı zamanda meclis üyemiz buranın hali içler acısı. Yani 2 ay, 3 ay evvel buraya su baskınları oluştu sel baskınları oluştu.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli meclis üyesi arkadaşlarım yani biz bu eleştirileri zaten duyuyoruz. Alında bugünkü gündemimiz kendi içinde de uzun ama biz aslında söz verirken de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütçe ve performans ile ilgili fikirlerini duymak istiyorduk. Yani bunu bir dahaki mecliste tekrar konuşuruz.

 

Muhammet ŞAHİN- Şimdi oraya geleceğim.

 

BAŞKAN- Yani buralara da ben şimdi döner cevap verirsen zamanı doğru kullanmış oluruz.

 

Muhammet ŞAHİN- Başkanım şimdi bu konulardan oraya geleceğim konuyu oraya bağlayacağım müsaade ederseniz. Şimdi bu yapılacak bu konular yapılmadı ve hazırladığınız bütçede de bu konuların yapılmayacağı, yapılamayacağı kanaatindeyim. İnşallah şimdi Cindi Bey’de sizin diğer meclis üyesi arkadaşlar da bir takım performansı veyahut da bütçenin haricinde bir takım yapılmış ve yapılacak konulara ilgili değindikleri için ben onu o sebepten dolayı değiniyorum. Yani sanki yapılmış gibi konulara değinildi.

 

BAŞKAN- Arkadaşımızın anlattığın her şey yapılandır bu Cuma günü bir sunumumuz olacak. Bütün meclis üyelerimize de göndereceğiz. 500 günde neler yaptığımızı hem size, hem bütün Bayraklı’lı yurttaşlarımıza neler yaptınız hep birlikte anlatacağız. Taktir yurttaşlarımızın olacak.

 

Muhammet ŞAHİN- Tabii burada inşallah bunlar bu planladığınız bütçeyle bu konular yapılır. Bayraklı’daki vatandaşlarımız, hemşerilerimize rahat, refah, huzura kavuşur.

 

BAŞKAN- Biz zaten bir işi böyle efsane yapmayı seviyoruz yani. Öyle hani öngörülen ile yapılan işleri kıyasladığımızda geldiğimizde ki bütçemiz ile aldığınız devraldığımız da sonuç itibarıyla yaptıklarımız ortada, sizde arzu ederseniz, Cuma günü saat 18 de size de davetiye gelecek katılırsanız mutlu olurum.

 

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkanım biz bunların yapılması arzusundayız.

 

BAŞKAN- Biz yaptıklarımızı anlatacağız. 500 günde yaptıklarımız anlatacağız.

 

Muhammet ŞAHİN- Biz bunların inşallah yapılması arzusunda, yapıldığı zaman biz burada yaşıyoruz, bu memlekette nefes alıyoruz. Dolayısıyla biz de bu sefer yapılan işlerden bizde faydalanmış olacağız meclis üyesi olarak vatandaş olarak teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Evet Özgür Bey son olarak, Emel Hanım!a Ondan sonra da oynamaya geçeceğiz arkadaşlar. Özgür Bey bir şey rica edeyim hem Emel Hanım’dan hem sizden arkadaşım da demin uyarıda daha 6 sayfalık herhalde bir metin daha okunacak. Kısa kesebilirsek.

 

Özgür HIZAL- Çok hızlı çünkü bir kaç sataşmaya cevap vermek durumundayım. Önce Cindi Bey'e teşekkür ediyorum. Cindi Bey yalnız tarihleri karıştırmış faaliyet raporu bizim Nisan-Mayıs aylarında yapılıyor, onu Nisan-Mayıs ayında görüşeceğiz. Onun yanında yine Cindi Bey'e şunu söylemek istiyorum; hiç endişe buyurmasın İZSU’nun ve Büyükşehir'in bütçesini önümüzdeki ay görüşeceğiz, ben orada gerekli cevapları kendisine vereceğim zaten. Cindi Bey ile ilgili gerekli cevapları orada kendisi duyar. İbrahim Bey derslerini çalıştığına çok mutlu oldum. 18 ay sonra ders çalışmaya başlaması bizleri de mutlu etti. Bizim de katkımızın olduğunu düşünüyoruz doğru muhalefet yaptığımız noktasında.

 

BAŞKAN- Arkadaşımız yeni daha ya.

 

Özgür HIZAL- Ben de yeniyim. Ben bende yeniyim meclis üyeliğinde. Ve şunu öğrenmemiz iyi oldu 105 milyon borcu var şirketlerin. 105 milyon borcu var. Yani tabii borcu piyasa borcu, kamu borcu diye ayırmaksızın şirketlerin Bayraklı Belediyesi şirketlerinin toplamda 105 milyon Türk Lirası borcu var arkadaşlar. Bu bilgi verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç konuya da hemen hızlıca geleceğim. Biz borçlanmaya karşı değiliz biz borçlanmanın doğru yapılmamasına karşıyız. Biz denk bütçeyi yaptığınızda da size söyledik. Realist olun dedik. Gerçekçi olun dedik. Denk bütçe yapamayacaksınız dedik ve siz belediye başkanına teşekkür ettiniz Sayın SANDAL’a, Yeşim Hanım borç almaksızın belediye yöneteceğiz diye. Şu anda borçlanacaksınız sadece şu gün itibariyle elimizi kaldırıp evet-hayır dedikten sonra 6 buçuk milyon TL borçlanacak bu belediye, şurada hesaplarda çok net bir şekilde görülüyor.

 

Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Özgür HIZAL-  Öbürü de tahmini bütçeyi de tahmini bütçeyi de gördük.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar Özgür Bey..

 

Özgür HIZAL-  Öbürü de tahmini bütçeydi gördük. Evet evet umarın tahmininiz 6 buçuk milyon TL ile kalır. 16 buçuk milyon TL olmaz. Evet İller Bankası'ndan herhalde Bayraklı’ya negatif bir ayrımcılık yapılmamıştır. Bütün belediyelerle ilgili rutin uygulamalar yapılmıştır. Kaldı ki geçen yıl vergi gelirleriniz 112 milyonken, bu yılki vergi gelirleriniz 116 milyona kadar yükselmiştir bu da ayrı bir konumuz. Şimdi çok hızlı evet gelirleri hayır vereceğiz. Neden hayır vereceğimizi söyleyelim. Bayraklı Belediyesi gelir getirici faaliyetleri sağlayamadığı için hayır vereceğiz. Gelir getirici faaliyetleri sağlayamadığı için hayır vereceğiz. Yatırım yapılması, yatırımda Cindi Bey birçok yatırımdan bahsetti ama herhalde bu yatırımları da Bayraklı Belediyesi yapmıyorsa biz burada toplanmayalım, gidelim Bayraklı Belediyesi'ne de kilidi vuralım, çıkalım. Yani bunları da yapacaksınız canım ya bu kadar da basit değil. Ama ne yapıyorsunuz siz önümüzdeki bütçe içi 7 milyon araç, 8 milyon kültür merkezi, 3 buçuk milyon ne yapıyor, reklam ve tanıtım. Toplam ne yaptı 18 buçuk milyon, 18 buçuk milyon puf havaya gitti. Kelime oyunu dediniz beni eleştirdiniz. Ben kelime oyununun ne olduğunu size anlatayım. Kelime oyunu kötü bir şey değil. Kelime oyunu kötü bir şey değil ben anlatayım size okuyayım kelime oyununun ne olduğunu siz siz kendiniz karar verin. Çocuk ve gençlik kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesi'nde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapmak. Bütçe karşıda 136 bin 800, hemen altı Smyrna kazı alanı ve çevresini ilişkin müze, amfi tiyatro, gösteri merkezi ve benzeri projeler için gerekli olan koruma amaçlı imar planı değişikliklere yönelik çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılması 136 bin 800. Bayraklı halkının bakın kelime oyunu nasıl yapılıyor görün. Bayraklı halkının denizde buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol’un yerin altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje geliştirmek. Siz önce kaldırım yapın. 136 bin 800 bu yapılacak bir proje değil. Bu Bayraklı Belediyesinin yetkisinde olan bir projede değil. İşte kelime oyunu rakam oyunu bu, kelime oyunu ve rakam oyunu. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi de yapmayacak. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi de yapmayacak değil Bayraklı Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi önce taahhüt ettiği 3 alanda trafiği yerin altına alsın.

 

Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Özgür HIZAL-  Önyargı oyundan bahsediyor Nerede kalmıştık çok özür dilerim hemen muhtarlarımızla ilgili şey yapıyoruz muhtarlarımızın sorunları 750 bin lira ayrılmış muhtarlarımızın binaları ile ilgili İsmail Bey eski muhtar herhalde geçmiş dönemde muhtarlık binalarımızı konteynırdan kurtarmış, Bayraklı Belediyesi'nden bahsediyoruz diye düşünüyorum yapılan faaliyetleri genel itibariyle bakıldığında Bayraklı belediyesinin yaptığı tek kişi faaliyet o da yarım yamalak diye düşünüyorum. Park belediyeciliği parkların bir kısmının revize edilmesi diyorum. Saygılar sunuyorum İyi günler.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum cevap vermeyelim burada mesele şu arkadaşlar, tabii ki biz, Bayraklı Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte proje geliştireceğiz burada bir sıkıntı yok, bunların karşılığında da kısmı ödenekleri koyacağız. Şimdi bir işi bizim yapıp yapmıyor olmanız o konuda proje üretip, Büyükşehir'e vermeyeceğiniz anlamına gelmez. Büyükşehir Belediyesi bayraklı’ya hani hiçbir yatırım vesaire yok diyoruz ya sadece Büyükşehir Belediyesi'nin söylüyorum Bayraklı ya bu süre zarfında yapılan yatırım 139 milyon lira altını, çizerek söylüyorum. 120000 tonun üzerinde asfalt döküldü bu kente, toplam yatırım bedeli bu ve halen sadece Büyükşehir'in yaptığı yatırımları düşündüğümüzde, bu kriz ortamında bu pandemi sürecinde bir kente gelen 140000000 sadece Büyükşehir yatırım var ben Sayın başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bir diğer lütfen ki kesmezseniz sevinirim. Özgür Bey lütfen, bir diğer önemli nokta şu; Özel kalem doğal olarak bütçelerde hep konuşulur. Bizim şu an özel kalemde kullandığınız bütçemiz 2 yıl öncesi, 3 milyondu şu an 3 milyon 50 ve bu üç videonun da yaklaşık 2 milyonu personel gideri sadece 875 bin lirası temsil ve ağırlama ile ilgili bunun bütün yurttaşlarımızın böyle bilmesini istiyorum. Bundan 3 yıl önceki rakamların altındaki rakamlar, bir diğeri hibe yani biz bir taraftan kardeşlikten dostluktan paylaşımdan ekmeği bölüşmekten söz edeceğiz mesela, 30 milyar dolar gibi bir parayı Suriye'ye harcayacağız ama altında insanın referanslar arayacağız. Farklı ülkelerdeki insanlara Kızılay aracılığıyla götürüp yardımlar yapacağız, biz bunların hepsini Evet diyoruz. doğru yapılmıştır bir yerde bir insanlık dramı varsa tabii ki orada olacağız.Ve ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak meclisimize tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Gönderdiğimiz araçlar gerek Tunceli, gerek Balıkesir'e, gerek Zonguldak'a, gerekse Evet Balıkesir ve Zonguldak'taki yurttaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.Bir diğer önemli nokta,biz geçen yıl anket yaptırmadık o anket herhangi sonuç çıkmadı, yani yapılmayan anketten herhangi bir sonuç çıkmaz. Ama pandemi sürecini atlattıktan sonra tabii ki gerekli beklenti anketleri vatandaşın bizden beklediği temel sorunlarla ilgili anketleri tabii ki yaparız. Ve bizim yaptığımız anketler işte Başkan şu kadar aldı bu kadar aldı ile ilgili değil kendi hizmetimiz ölçeriz. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar Kazım Koyuncu Kültür Merkezi tasarlanırken sadece, Düğün Salonu olarak 3 kat tasarlanmış betonermesi ve tuğlası ve sıvası  yapılmış ve  bitmiş. Gerek tesisatlarında, gerek havalandırma sistemine kadar diğer  alanların hepsi bekliyor. Şimdi biz burayı klasik Düğün Salonu yerine en alt katta Gıda Bankası, bir üst katına Kreş onun üst katına gençlerimizin gerçekten kalifiye işgücü ne kavuşması için Halk Eğitim ile birlikte yapacağınız Kültür Merkezi ve en üst katında Düğün Salonu ve buradan artan ödeneklede diğer kreşlerimizin donanımını halledeciz. Heykel meselesi arkadaşlar biz bu kentin bütün kavşaklarını bütün yollarını Kent Mobilyaları ile gideceğiz ve burada sözü edilen meseleyi yine Büyükşehir Belediye’mizle yapacağız yani bizim burada 875 diye önerdiğini şey ağırlıklı olarak smyrna ne heykeli ile ilgili o çalışmayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız bize söz verdiler ve smyrna heykelinde yine Büyükşehir Belediye’miz yapacak. İzmir'in en büyük kreşin açacağız. Eğitim konusunda Bayraklı Belediyesi gerek uyguladığı eğitim modeli gerek ilk defa online eğitime geçen bir belediye olarak öğretmenlerimize gurur duyuyoruz. Oradaki çalışan arkadaşlarınızla onur duyuyoruz. Önümüzdeki Pazartesiden itibaren tüm İzmir'e, Ege'ye hatta Ulusal Kanallar üzerinden de 9 ile 11 arasında televizyonlardan canlı yayına başlayacağız, arkadaşlar. Bu Türkiye'de bir ilk, televizyondan 8 ci ve 12 ci sınıftaki çocuklarımız internete yetişemeyen bilgisayarı tableti olmayan arkadaşlarımız bu eğitimi televizyon üzerinden alacaklar ilgili arkadaşlarımız tabletlede ilgili sanıyorum alımı bugün tamamladılar. Önümüzdeki haftalarda da ihtiyaç sahibi çocuklarımızın tablet ve internet  ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sayın Cumhurbaşkan’ımızla ilgili bir mevzu oldu bu sorun bize de iletildi. Biz araştırdık hiç kimsenin haddine değildir. Bir şahsın  Sayın Cumhurbaşkan’ımızın şahsına ve eşine bir şey söyleme haddi söz konusu değildir. Dona yakalasaydık başlatacak. Yani bu konuda Somut bir şey varsa da başlatırız hiçbir şey yok yani sonuçta ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Herkesin eşine ailesine laf söyleme ile ilgili kesinlikle bir cüretin olması söz konusu değildir. Bizim belediye personelimiz için söylüyor. Siyaseten tabii ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim bu ayrı bir mesele siyaset ayrı bir şey ama kişilerin haklarını aileleri ile ilgili işleri sadece cumhurbaşkanımızla ilgili değil, tüm yurttaşlarımızı da üçüncü şahıslarla değil öyle bir şey söyleme haklarına sahip olmadıklarını düşünüyorum. Sodemsen tabii ki işçilerimize görüşecek yani Sodemsen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri arasında örgütlü bir işveren Sendikası, ama bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılmış bir ilk değil daha önce de Adalet ve Kalkınma Partisi belediyelerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi belediyelerimizin de bu şekilde işveren sendikaları var. İşçi ile pazarlığa sendikaları oturuyor. Burada asıl amaç işçilerimizin temel hak ve hürriyetlerin kısıtlamak değil, tam aksine bütün belediyeleri arasında bir koordinasyonu sağlamak bir dengeyi sağlayabilmek bu anlamıyla da arkadaşlar, belki ben yine birçok belediye örnek olabilecek personel reformu ile ilgili çalışan Şu an tek vereceğiz Evet ben Altını çize çize söylüyorum eşit işe eşit ücret vereceğiz modellerine karşı çıkacağız arkadaşımız kendi işini yapacak. Ama bugüne kadar bunu sağlayamama nedenlerinden bir tanesi de ilgili mevzuattır Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde arkadaşlarımızın yer değişikliğinin yapamamamız ve toplu sözleşmeyi beklememiz şu an 17 ücret skalasında 67 statü var ve hiç bir arkadaşımız hiçbir çalışanımız kendi işkolunda çalışmıyor. Temizlik İşlerinde ağır vasıta şoförü ihtiyacımız var ama, biz ağır vasıta şoförü bulamıyoruz. 38 tane ağır vasıta şoförümüz personelimiz diğer müdürlüklerde alıp da veremiyoruz. Niye çünkü 7 ayrı müdürlük kendi ihalesi kendisi yapmış ve şimdi yaptığımız düzenleme ile bu alım işini sadece İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz yapacak ve herkes kendi iş koluna gidecek ve orada da diğer belediyelerden aşağı vesaire diye bir şey söz konusu değil, özellikle park bahçeler, temizlik, fen işçileri bu arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar gözeteceğiz. İhmal edilen hakları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ücretler arasındaki gelir uçurumunu minimize edeceğiz. Kentsel dönüşümle de ilgili herhangi bir adım atılmadığı eleştirisi de birazcık eksik bir eleştiri, yaklaşık 10 yıldır 11 yıldır bir şekilde uygulamaya konulamayan bir proje, ama hatırlarsanız geçen meclisimizde o yetkiyi devredip, revizyon yetkisi aldık. Bu çalışmayı yapmak başlı başına bir işlem, benzer şekilde Tepekule’dek revizyonla da ilgili kök tapulara inerek meclisimizin eleştiri noktalarına bir tanesiydi, yeni bir revizyon planı aynı şekilde Postacılar, Onur, Nafiz Gürman bölgelerindeki 600 hektarlık alanla da ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Değerli arkadaşlar son sözü de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Emel Hanım’a verip, oylamaya geçmek istiyorum. Buyurun.

 

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim hepinize sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bende bütçemiz görüşmeleri ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle Cindi Bey'in bu açıklamayı her seferinde hiçbir şey yapılmadı iddianız nedeni ile yapmak zorunda kaldığını, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğinizi düşündüğü için yaptığını, bu belediyemizin yaptıklarının sadece bir kısmı. Cindi arkadaşımız tarafından açık bu açıklandı. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları göz önünde, göz önüne aldığımızda yatırım ve hizmetleri yerine getirebilmemiz için borçlanma yapmamız gerekmektedir. Yatırım ve hizmetleri yerine getirmek için borçlanma yapmamamız beklenemez, söz edilemez. Biz zaten yatırım ve hizmetler yapılırken tasarruftan söz söz edemeyiz ki biz gerekli tasarrufları da yaptığımıza inanıyorum. Daha önce bütçemizdeki faiz giderleri ile ilgili daha önceki yapılmış olan bir kredi borçlanmasının faiz gideri bütçelenmiştir. Çocuk ve gençlik kentini hedefleyen bir belediye olarak, Bayraklı'da yaşayan çocuk ve gençlerimize BAYSEM de çağdaş ve modern eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca pandemi sürecinde sağlıklı eğitim hizmeti alabilmeleri için online eğitimler almaları sağlanmıştır. Biraz önce de müjdesini verdiğiniz gibi Pazartesi günü televizyona eğitimlerimiz başlayacaktır. Bunların dışında kreş okul öncesi kurumları ve kız öğrenci yurdu faaliyetlerimizde bulunmaktadır. İlçemizdeki okulların bakım ve onarımı yapılarak çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmıştır. Tablet dağıtımına geldiğimizde de tablet dağıtımı içinde ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştırmak için belediyemiz gerekeni yapacaktır. Kurum ve kuruluşlar yaptıkları ve yapacakları hizmetlerin tanıtımını yaparlar. Bu tanıtımı yaparlarken belli bir maliyete katlanırlar bizde tanıtımlarımız için bütçemize planladığımız tanıtımlarımızı bütçeledik, bunları gösterdik. Bu çok doğal bir şeydir. Çünkü kurum ve kuruluşlar kendilerini tanıtmak zorundadırlar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla da her zaman Bayraklı'da yaşayan yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda ve gelen talepler değerlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanmıştır. 20 bin aileye gıda yardımı, aynı ve nakdi yardımlar yapılmıştır. Ayrıca kadın sığınma evlerimizde kadınlarımız sağlıklı ve modern ortamlarda hijyenik koşullarda yaşamaktadırlar. Sağlık sağlık hizmetlerimiz, sağlık merkezlerimizde Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımız ücretsiz sağlık hizmetlerimizden faydalanmaktadır. Ben yapılan hizmet ve çalışmalarla ilgili Öncelikle size, bürokratlarımıza ve tüm belediye çalışanı emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bayraklı’mızı daha iyi yerlere taşıyıp daha iyi hizmetler yapmak için daha çok çalışacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Evet oylamaya geçebiliriz herhalde. Efendim önce performansı oylayacağız evet. buyurun. Evet arkadaşlar 2021 değil mi? 2021 yılı performansını oylarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3207) Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

2021 YILI BÜTÇE  KARARNAMESİ:

 

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 312.000.000,00.-TL (Üçyüzonikimilyontürklirası) ödenek verilmiştir.

 

BAŞKAN-Bunu  isim  soy isim şeklinde oylayacağız.

 

Başkan Serdar SANDAL- Evet.

 

İsmail SARI- Evet.

 

Mehmet TOPTAŞ- Evet.

 

İbrahim BALIKÇI- Evet.

 

Hulisi BAŞARAN- Evet.

 

Yeşim TEKOĞLU- Kabul.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

 

İrfan ÖNAL- Kabul.

 

Cindi Can POLAT- Evet.

 

Serap KESKİN- Evet.

 

İpek KUL- Kabul.

 

Nilgün ALPASLAN- Kabul.

 

Osman AKSEKİ- Kabul.

 

Zehra ONGUN- Evet.

 

Gönül GÜNGÖR- Kabul.

 

Ali UĞUREL- Kabul.

 

Emel ARSLAN HÜR- Evet.

 

Ertuğrul CİVELEK- Evet.

 

Hasan KARABAĞ- Kabul.

 

Alim ÇANKAYA- Kabul.

 

Metin UYMA- Kabul.

 

Mukaddes IŞIN- Kabul.

 

Şentürk APAYDIN- Evet.

Kıyasettin AYDEMİR- Kabul.

 

Şehmuz BIÇAKÇI- Kabul.

 

Özgür HIZAL-

 

BAŞKAN- Özgür Bey yok, evet devam edelim.

 

Dilek YILDIZ- Ret.

 

Mikail BİLİCİ- Ret.

 

Hayrullah TELLİ- Ret.

 

Seyfettin ATBAŞ- Ret.

 

Murat PERVANE- Ret.

 

Ahmet ÖZTEP-

 

BAŞKAN- Yok. Evet devam edelim.

 

Emre DEMİR- Ret.

 

Muhammet ŞAHİN- Ret.

 

Orhan TEMİZ- Ret.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar 25 kabul, 10 ret böylece oyçokluğuyla kabul olmuştur. Diğer oylamaları işaret yöntemi ile devam edeceğiz. Buyurun.

 

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 305.500.000,00.-TL (Üçyüzbeşmilyonbeşyüzbintürklirası) olarak tahmin edilmiştir.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 3

2021 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle, 6.500.000,00.-TL (Altımilyonbeşyüzbintürklirası) denklik sağlanmıştır.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28).

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayır demediniz. Hayır diyen yok. Evet oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet oy çokluğu ile.. Hayır derseniz.

 

 

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 9

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 10

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

1-2021 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİM BAZINDA  FONSİYONEL SINIFLANDIRMA  BİRİNCİ  DÜZEYİ  TABLOSU:

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ  187.485.000,00 TL 

 

02 Özel Kalem Müdürlüğü 3.050.000,00 TL

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  110.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Evet tek tek oylanacak ilki bir daha oku.

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ  187.485.000,00 TL 

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

02 Özel Kalem Müdürlüğü 3.050.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü 110.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet düzeliyoruz.

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  110.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bazen dilim sürçüyor.

 

18 Yazı İşleri Müdürlüğü 3.350.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

20 Teftiş Heyeti Müdürlüğü 1.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

28 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 4.100.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

31 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 20.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 36.485.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

50 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

03-KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ 15.400.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

45 Zabıta Müdürlüğü 12.900.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04-EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLERİ  51.350.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

33 Fen İşleri Müdürlüğü 32.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 16.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.600.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

46 Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.750.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 10.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü 10.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

06-İSKÂN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 16.750.000,00 TL

 

BAŞKAN- Evet bir daha okuyalım rakamı.

06-İSKÂN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 19.750.000,00 TL

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

32 Emlak İstimlâk Müdürlüğü 8.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2.100.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

39 Plan Proje Müdürlüğü 1.750.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

44  Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.900.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

07-SAĞLIK HİZMETLERİ 6.650.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü 6.650.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

08-DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ 12.315.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

29 Spor İşleri Müdürlüğü 4.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.350.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

48 Kütüphane Müdürlüğü 2.215.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

52 Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü 750.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10-SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  8.550.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5.380.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

33 Fen İşleri Müdürlüğü 500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

53 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 2.670.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

4-GELİR BÜTÇESİ BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

 

01 Vergi Gelirleri 116.170.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir

.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.932.500,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.075.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05 Diğer Gelirler 110.245.000,00 TL

 

Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-  4’ü okuyor. Evet devam edelim.

05 Diğer Gelirler 110.245.000,00 TL

 

BAŞKAN-  Evet devam edelim. Sorun yok sorun yok. Evet 05’den devam edelim.

 

05 Diğer Gelirler 110.245.000,00 TL

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

06 Sermaye Gelirleri 40.160.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

09 Red ve İdeler(-) -82.500,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

5- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

 

1 İÇ BORÇLANMA 5.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 1.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

4 NET BORÇLANMA  5.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

5 NET FİNANSMAN 6.500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

6- 2021 MALİ  YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI TABLOSU:

 

I.3 AYLIK  57.101.056 kuruş.

 

BAŞKAN- Rakamı bir daha okuyalım.

 

57.101.056 kuruş.

 

BAŞKAN- Evet, efendim bir daha okuyalım.

 

I.3 AYLIK  57.101.056 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

İpek KUL- Bir şey geçmek istiyorum. Çok hızlıca okuyorum. Hepimiz gidelim diye, sağlıklı okumaya çalışıyorum.

 

BAŞKAN- Evet sağlıklı okuyalım. Birazcık geç gideli. Sağlıklı okuyalım.

 

İpek KUL- Lütfen çok fazla müdahale olmazsa…

 

II. 3 AYLIK  75.608.157 TL

 

BAŞKAN- Ebet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK 79.256.944 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

IV.3 AYLIK 100.033.843 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

7-  2021 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI.

 

 I.3 AYLIK  65.335.375 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

II. 3 AYLIK 93.181.475 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK 62.610.725 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

IV.3 AYLIK 84.372.425 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2021 Mali Yılı Tarife Cetvelleri

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece görüşmeleri ve oylamayı tamamlamış olduk.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Olur buyurun.

 

Özgür HIZAL- Şimdi Murat arkadaşımız Murat Bey Murat PERVANE arkadaşımız İzmir'e yapılan yatırımla ilgili bir açıklama yaptı. İzmir’in Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri hamdolsun AK Parti iktidarı sayesinde yapılıyor. Şehir Hastanesi İnşallah en kısa sürede bitirilecek ama personel ile ilgili bir açıklama yaptı. Orada bir düzeltme yapmak istiyorum. Personel alımı tabii daha henüz alım noktasında bir yanlış anlaşılmaya mahal vermesin.

 

BAŞKAN- Hayır bir sözünüz vardı ya 10 bin kişi alınacak, belki o yüzden söylemiştir.

 

Özgür HIZAL- Yok biz biz öyle bir söz biz biz Sayın Başkan tabi ki yaptığımız bütün yatırımları istihdam yaratmak için yaparız ve hayalleri gerçeğe çeviren bir siyasi partinin temsilcisi olarak da bunun gururunu yaşarız. Cindi Bey hayal diyor ya o hayalleri biz gerçeği çeviriyoruz bu daha o hayallerden biriydi, gerçeği çevireceğiz İnşallah ama..

 

BAŞKAN- Bekliyoruz.

 

Özgür HIZAL- Bu personel konusunda tabii bunun ilgili merciler mutlaka devlet kademesi gerekli açıklamaları yapacaktır. O noktada biz sadece vatandaşlarımızı bilgilendiririz siyasiler olarak. Ama bir personel alımı falan söz konusu değil. Saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Ben de Özgür Bey'e katılıyorum. Yalnız bir yerde bir sıkıntım var yani söz konusu yatırımın önünden geçtiğimizde bir özel teşebbüs yatırımı gibi gözüküyor. Evet yani oradaki tabelada başka bir şeyler yazıyor. Bir diğeri sonuç itibari ile zaten personel alımı olmayacak diye düşünüyoruz. Çünkü kapatılan hastanelerimizin personelini oraya oranladığınızda zaten fazla da dışarıda personel kalıyor. Bu uyarınız için de çok teşekkür ederim Özgür Bey sağ olun.

Özgür HIZAL- Kapatılan hastanelerden bahsediyorsunuz kapatılacak olan ya da kapatılması planlanan hastanelerle ilgili de henüz bir net bir durum söz konusu değil bununla ilgili Sağlık Bakanlığımızın ilgili birimleri mutlaka çalışma yapılacak çalışma yapacaktık. Şu anda bununla ilgili bir ifade kullanmamız personel alımı, alınmaması, alınacak alınmayacak ifadesi kullanması kullanılması doğru değil.  O manada söylüyorum. Bununla ilgili açıklamaları İl Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, gerekli merciiler, devletin gerekli kurumları mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum.

 

Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Evet inşaat korumakla ilgili zaten evet Emel Hanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Buyurun.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım 2021 yılı performans ve bütçemizin Bayraklı’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum Başkanım. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesinde yitirdiğimiz İlahiyatçı Profesör Bahriye ÜÇOK’u katledilişinin 30’uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar buyurun İbrahim Bey. Yani buyurun son sözü size verelim.

 

İbrahim BALIKÇI- Sayın Başkanım, tamam kısa keseyim abi. Öncelikle bütçemizin Bayraklı’da yaşayan tüm canlılarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi Özgür Bey’le ikili diyaloglara girmeyeceğim ama..

 

BAŞKAN- Evet evet lütfen dikkat edelim.

 

İbrahim BALIKÇI- Sadece 2’inci ayımızı henüz daha bugün bitirdik. Çalışmamızı yapıp size sunduk. Bunun bilgisini vereyim istiyorum.

 

BAŞKAN- Evet bir yanlış anlaşma olmuş.

 

İbrahim BALIKÇI- Geçen meclis içinde Başkanım biz demokrasinin her zerresinde yaşayan ve yaşatan bir partinin mensubuyuz. Bu bağlamda meclis grubu olarak demokratik görüşümüzü başkanımıza bildirip biz onun bilgisi dahilinde size eşlik etmedik. bu teşekkürünüz var biz ona mazhar olmayı çalışmadık bu arada bunu belirtmek istiyorum. Biz partimizin her anlamda demokratik olduğunu ve ifadelerimiz çok rahat bir şekilde kullanabildiğimiz size göstermek istedik. Bu arada dilek ve temenni kısmı da Başkanım bir şey daha değinmem lazım. Sendika görüşmesindeki şu Cumhurbaşkanı'mıza hakaret meselesi tam olarak öyle değil. Sendika temsilcilerimiz olaya vakıf ve yerindeler. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca bizler her zaman dediğim gibi Cumhurbaşkanı’mızın de doğrularında yanında olan biz yapıya sahibiz. Ermenistan'ın 30 yıldır işgali altında olduğu Dağlık Karabağ'da can Azerbaycan’ımızın haklı davasında muzaffer olmasını yüce Allah'tan diliyorum. İki devlet tek millet olarak şehit düşen canlarımıza rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum Başkanım. Hayırlı akşamlar.

 

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimize Azerbaycan'dan bir kentimizi kardeş belediye yapalım. Meclisimizin karar olsun. Evet yani önergeyi arkadaşlarımız hazırlasınlar kardeş belediye yapalım. Azerbaycan'dan bir kentimizi kardeş belediye yapalım. Evet arkadaşlar buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan bu mevcut Türkiye Cumhuriyetinin en dar gelirli nüfusu Ağrı, ben Ağrı’lıyım. Kardeş belediyelere ufak tefek bir şeyler aktarabiliyoruz Allah'a şükür gücümüz iyi.  Ağrı’dan da örneğin benim bulunduğum ilçe Tutak İlçesi, oradan da bir belediyeyi kardeş belediye yaparsak memnun olurum.

 

BAŞKAN- Biz bizimle kardeş olan herkeste kardeşiz. Yani gereğini de yaparız. Evet önerge verirseniz değerlendiririz.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar mazeretleri, gelmeyen arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz?

 

Emel ARSLAN HÜR- 2 Kasım saat 18.

 

BAŞKAN- 2 Kasım saat 18 Özgür Bey uygun mudur? Herkese iyi akşamlar.

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                        Üye                                                       Üye