Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/01/2021

 

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 04.01.2021 Pazartesi günü saat 16.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                               Serdar SANDAL

                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    04.01.2021

                                                                                                                    Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 16.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-245) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Pülümür Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

 

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3862) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci  maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3901) Meclis üyesi Hasan KARABAĞ'ın vefat etmesi nedeniyle boşalan Sosyal İşler, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyon üyeliğine ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere birer meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçimlerin yapılması hk.

 

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6927) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2021 yılında  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

 

 

5- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18168) 2021 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarının belirlenmesi hk.

 

 

6- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2771) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2021 - 31.08.2024 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılması hk.

 

 

7- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-389) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin yapılması ayrıca Müdürlüğümüzün 2021 yılı bütçesi içerisinde Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezinde kullanılması için tahsis edilen 03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 450.000,00 TL, 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 980.000,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılması hk.

 

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6017) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta,36751 ada, 16  nolu parseldeki 137/18373 (2,74 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6405) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 18 nolu parseldeki 279/34481 (2,79 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

10- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5218) İlçemiz; Adalet Mahallesi, 1600 Sokak, No:38, 38/A, 38/B adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

 

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1534) İlçemiz, Adalet Mahallesi, L18A04C4D pafta, 1134 ada, 5 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında TAKS:0,30 KAKS:3,00 Hmax=Serbest yapılanma koşullu “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan projenin kitle tasdikinin yapılabilmesi amacıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 20. Maddesi gereği kat adetinin/yüksekliğinin belirlenmesi talep edilmekte olup; Müdürlüğümüzce, söz konusu talep ve eki proje doğrultusunda taşınmazın kat adetinin Yençok=5 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1532) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

 

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1533) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu ile Adalet  Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6163) Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 117 sayılı kararı ile  onaylı 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin  Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

2- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3) Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-17537) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1405) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğine ait değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor,  Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5910) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25-N-IC pafta, 32811 ada, 22 nolu parseldeki 801/19001 (8.01 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1259) Bayraklı Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.590 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 14.10.2020-12.11.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 11 parsel maliklerinden Mehmet Ali KAVUK tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.