Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/01/2021

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 07.01.2021 Perşembe günü saat 17.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

04.01.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                 07.01.2021

                                                                                                                                 Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 17.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.01.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili olarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-245) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Pülümür Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (BİLA) Azerbaycan Karabağ Cebrail Kenti ile Kardeş (Belediye) şehir olunmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

3- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4286) Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6927) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2021 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2855) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2021 yılı için güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1534) İlçemiz, Adalet Mahallesi, L18A04C4D pafta, 1134 ada, 5 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında TAKS:0,30 KAKS:3,00 Hmax=Serbest yapılanma koşullu “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan projenin kitle tasdikinin yapılabilmesi amacıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 20. Maddesi gereği kat adetinin/yüksekliğinin belirlenmesi talep edilmekte olup; Müdürlüğümüzce, söz konusu talep ve eki proje doğrultusunda taşınmazın kat adetinin Yençok=5 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.