Meclis Çalışmaları

04/01/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 04.01.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2020 tarihli Meclis Tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (Seyfettin ATBAŞ-BİLA) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocağının ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesi ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 18. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (Derviş KABACIK, Muhammet ŞAHİN-BİLA) Azerbaycan Karabağ Cebrail Kenti ile  Kardeş (Belediye) şehir olunmasına ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 19. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1491) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 14. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4286) Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 15. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2855) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2021 yılı için güncellenmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 16. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında (İtfaiye ) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada, 1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00.TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılıp yapılmamasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 17. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-245) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Pülümür Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3862) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :1

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3901) Meclis üyesi Hasan KARABAĞ'ın vefat etmesi nedeniyle boşalan Sosyal İşler Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Deprem ve Afetler Komisyonu, Kıyı Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğine yapılan işaretle oylama sonucu Meclis Üyesi Gökhan KAFALI görev yapmak seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :2

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6927) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2020 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18168) 2021 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarının belirlenmesi hk.

ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2771) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2021 - 31.08.2024 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

7- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-389) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin yapılması ayrıca Müdürlüğümüzün 2021 yılı bütçesi içerisinde Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezinde kullanılması için tahsis edilen 03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 450.000,00 TL, 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 980.000,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılması hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6017) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta,36751 ada, 16 nolu parseldeki 137/18373 (2,74 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6405) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 18 nolu parseldeki 279/34481 (2,79 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5218) İlçemiz; Adalet Mahallesi, 1600 Sokak, No:38, 38/A, 38/B adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1534) İlçemiz, Adalet Mahallesi, L18A04C4D pafta, 1134 ada, 5 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında TAKS:0,30 KAKS:3,00 Hmax=Serbest yapılanma koşullu “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan projenin kitle tasdikinin yapılabilmesi amacıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 20. Maddesi gereği kat adetinin/yüksekliğinin belirlenmesi talep edilmekte olup; Müdürlüğümüzce, söz konusu talep ve eki proje doğrultusunda taşınmazın kat adetinin Yençok=5 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1532) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org.Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1533) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu ile Adalet  Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax: serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

14- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1491) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

15- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4286) Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2855) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2021 yılı için güncellenmesi hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında(İtfaiye ) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada, 1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00.TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılıp yapılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

18- (Seyfettin ATBAŞ-BİLA) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocağının ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesi hk.

DEPREM VE AFETLER + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

19- (Derviş KABACIK, Muhammet ŞAHİN-BİLA) Azerbaycan Karabağ Cebrail Kenti ile  Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6163) Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 117 sayılı kararı ile  onaylı 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin  Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :3

 

2- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3) Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :4

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-17537) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :5

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1405) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor,  Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :6

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5910) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25-N-IC pafta, 32811 ada, 22 nolu parseldeki 801/19001 (8.01 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :7

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1259) Bayraklı Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.590 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 14.10.2020-12.11.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 11 parsel maliklerinden Mehmet Ali KAVUK tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :8

 

 

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.01.2021

Toplantı Saati   : 17:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

 

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı