Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/02/2021

 

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 01.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.
 

                          Serdar SANDAL

                                                                                                                                                       Belediye Başkan

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    01.02.2021

                                                                                                                    Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 16.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.01.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-264) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14  nolu parseldeki Bayraklı Belediyesi hissesinin satışına yönelik 03.12.2019 tarih ve 217 sayılı Meclis Kararının hisseye ait m² biriminde sehven hatalı yazılmış olması nedeni ile iptal edilmesi ve  Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14  nolu parseldeki 3/337 (3.00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-382) Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Manavkuyu Mahallesi, 3836 ada, 1 parselde kayıtlı 6.484,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin prim borçlarına karşılık olarak 67.101.295,00TL bedelle 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesine gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilip devredilemeyeceği hk.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-144) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesi gereğince İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisi hk.

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-449) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve özellikle deprem nedeniyle vergi vb. gelirlerimizde önemli tutarlarda azalışlar meydana geldiği gibi merkezi yönetim vergi gelirlerindeki tahsilat düşüklüğü ve kesintilerden dolayı belediyemize aktarılan paylarda da azalmalar meydan gelmiştir. Bu nedenlerle gelirlerimiz giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır.  Deprem nedeniyle zarar gören yol, kaldırım, park, bahçe vb. tesis ve yerlerin bakım onarım ve yenilenmesi, yatırımların ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, COVID-19 pandemisine yönelik çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi, tabii afet ve mücbir sebeplerden kaynaklı olağan dışı giderlerin karşılanması, artan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi bunlara yönelik nakit ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanma yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 26.000.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BİLA) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocağının ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs. gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesine ilişkin İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2771) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2021 - 31.08.2024 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18168) 2021 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarına ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-389) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin yapılması ayrıca Müdürlüğümüzün 2021 yılı bütçesi içerisinde Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezinde kullanılması için tahsis edilen 03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 450.000,00 TL, 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 980.000,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1491) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5218) İlçemiz; Adalet Mahallesi, 1600 Sokak, No:38, 38/A, 38/B adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6017) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta,36751 ada, 16  nolu parseldeki 137/18373 (2,74 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6405) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 18  nolu parseldeki 279/34481 (2,79 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında (İtfaiye) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada, 1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00 TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1532) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org.Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1533) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu ile Adalet  Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisine Tepekule Mahallesi de ilave edilerek kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili orarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.

 

(Önerge 07.01.2021 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Komisyonlarına havale edildi.)

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.