Meclis Çalışmaları

07/01/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 07.01.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : İrfan ÖNAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN -  Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ -  Osman SAĞLAM – Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hayrullah TELLİ - Orhan TEMİZ - Derviş KABACTK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Sayın Bayraklı’lılar, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, yeterli çoğunluğumuz vardır. Ocak ayı 2’inci oturumumuzu açıyoruz. Bayraklı’mıza hayırlı uğurlu olsun. 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.01.2021 tarihli Meclis Tutanağı.  

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Gündemin 2’inci maddesi olan geçmiş toplantı tutanağının oylanması ile ilgili Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Oylanmasını talep ediyoruz Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Emel AKTAŞ HÜR-Gündemde yazdığı şekliyle okunması talep ediyoruz Başkanım.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazdığı şekliyle okunması uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili olarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havalesini öneriyoruz. 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) İlgili önergenin Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -IV İhtisas Komisyonları Raporları.

1-(BAŞKANLIK MAKAMI-245) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Pülümür Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR-Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli oylanması uygundur Başkanım.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- İlgili maddenin komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 2-(BİLA)Azerbaycan Karabağ Cebrail Kenti ile Kardeş (Belediye) şehir olunmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -İlgili maddenin komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 3.

3- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4286) Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

EMEL ARSLAN HÜR- Başkanım komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili maddenin komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6927) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2021 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -Emel Hanım?

EMEL ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- İlgili maddenin komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2855) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2021 yılı için güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

EMEL ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- İlgili maddeyi komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1534) İlçemiz, Adalet Mahallesi, L18A04C4D pafta, 1134 ada, 5 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında TAKS:0,30 KAKS:3,00 Hmax=Serbest yapılanma koşullu “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan projenin kitle tasdikinin yapılabilmesi amacıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 20. Maddesi gereği kat adetinin/yüksekliğinin belirlenmesi talep edilmekte olup; Müdürlüğümüzce, söz konusu talep ve eki proje doğrultusunda taşınmazın kat adetinin Yençok=5 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

EMEL ARSLAN HÜR-Başkanım komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur. Başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili önergenin komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Dilek ve temenniler bölümde. Dilek ve temennisi olan arkadaşımız. Kadın ve dayanışması noktasında evet bir farkındalık, yaratmak üzere Gönül Hanım’ın yaptığı çalışmaya bizler destek olduk. Bu noktada Gönül Hanım belki konuşmak ister. Arkadaşlar mikrofonu alabilir miyiz? 

Gönül GÜNGÖR- Sevgili Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli belediye çalışanlarımız, bürokratlarımız her gün eşimiz tarafından, çocuklarımız tarafımızdan, sevgililerimiz tarafından, akrabalarımız tarafından öldürülüyoruz. Yaşamak istiyoruz dedik, yaşamak istiyoruz logolu önlüklerimizi giydik. Biz kadınlar olarak bu ülkede özgürce, çağdaş, uygarca yaşamak istiyoruz. Onun içinde farkındalık eylememizi yapalım dedik. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Çok teşekkürler. Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Ülkemizde her gün kadın cinayetleri artarak çoğalmaktadır. Kadınların gördüğü şiddet sadece cinayetlerle ya da ölümlerle değil evdeki gördükleri psikolojik şiddet, mahalledeki gördükleri mahalle baskısı, işyerindeki yaşadıkları işyerindeki arkadaşları tarafından ya da amirleri tarafından yaşanan baskılar biz bunlara dikkat çekmek adına "Biz Ölmezden Gelmek İstemiyoruz, Sizde Görmezden Gelmeyin" diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın meclis üyeleri ile bir farkındalık yaramak için, bugün önlüklerimizle buradayız. Bir de başkanım bugün 08 Ocak 1996'da İstanbul'da gözaltında işkence yapılarak öldürülen Metin GÖKTEPE'yi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu uğurda kaybettiğimiz tüm basın emekçilerini de saygı ve rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim, iyi akşamlar.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah bey.

ABDULLAH AKTAŞ- Bizde kadına yönelik şiddetle ilgili arkadaşlarımızın temenni ve  dileklerine katılıyoruz. Maalesef ki evimizdeki bir bireyin, eşi ya da kimi zaman çocuk çocuğu olabiliyor. Kadınlarımıza şiddet uğradığını görüyoruz. Bu şiddetlerin her türlüsüne sözlü ya da fiili her türlü şiddette insan olarak toplum olarak her türlüsüne tamamen karşı çıkıyoruz. Geçtiğimiz mecliste hatırlarsanız 30 Kasım'da yaşadığımız olduğumuz depremden sonra devletimizin, belediyemize yapmış olduğu hibe desteklerinden bahsetmiştim. Bunda herhangi bir art niyet olmadan bilgilendirme amaçlı söylemiştim. Konuştuğum bu eş başkanımız tarafından farklı yerlere çekildi, farklı bir polemik konusu haline getirildi. Buna orda cevap vermedik iş uzamasın diye daha önceden söylediğim gibi AFAT’dan 1 milyon lira, İller Bankası'ndan 1 milyon lira olmak üzere devletimiz tarafından, Bayraklı Belediyesi'ne 2 milyon lira hibe destekte bulunmuştur. Eminim ki bunun daha devamı gelecektir. Başkanımızın söylediği gibi Giresun ve Elazığ’a 15 bin, 13 bin gibi rakamlardan bahsetti. Bu rakamlar doğru olan rakamlar değil, resmi rakamları isterse kendisi de alır, biz aldık ne olduğunu. Örneğin; Elazığ’a depremden hemen 2-3 gün sonra veya 5 gün sonra 3 milyon lira bir İller Bankası yardımı, daha sonrada bir ay sonra 2 milyon lira tekrar bir yardım yapılmış, aradan dört ay geçtikten sonrada tekrar ufak yine 1-2 milyon lira yardım yapılmış ki bizim depremin üzerinden şuan yaklaşık iki ay geçti. Mutlaka bunların zaten devamı yapılacaktır. Ayrıca bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu iki il, yani ilçe değil il, dolaysıyla yardımların birçoğu İller Bankasından özellikle belediye gelen aylık rakamlarda aynı nüfusa dayalı olarak yapılmaktadır. Bunu da dikkate alınması bunu bir polemik değil de, yaraları sarmak adına bakılması gerekmektedir. Dolaysıyla başkanımızın oradaki konuşmasını hiç uygun bulmadığımızı buradan belirtmek istiyorum. Bir diğer konu geçtiğimiz ay çalışanlarımızla yani belediye çalışanlarımızla bir sözleşme imzalandı. İmzalanmadan önceki başkanımızın konuşması şöyleydi; “Hiç kimseyi işinden etmeyeceğiz, hiç kimseyi de çıkartmayacağız.” söylemişti bu meclis de, ama daha sonrasında görüyoruz ki bize gelen bilgiler kendisine de ilettik eminim ki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza da bu vatandaşların da annesi, babası yada kendilerinde arıyorlardır. Bununla ilgili destek istiyorlardır. 10 kişinin işten çıkarıldığı, ayrıca 120 kişinin de sözleşmesinin halen imzalanmadığı öğreniyoruz. Sosyal belediyecilik diyen bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeye bu yakışmamıştır. Bu insanlar yılbaşına çok buruk bir halde işsiz bir halde girmişlerdir. Bunun bir an önce çözülmesi ve bu insanların iş akdine tekrar iade edilip, işlerine başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada kötü bir niyetin olmadığını düşünmek istiyoruz. Yani bir takım insanların Bayraklı Belediyesinde çatısı altında çalıştırmak için yer açılmak için yapılan hareket olmadığını düşünmek istiyoruz. Daha önceki meclis konuşmasında söylemiştim. İnşallah öyle bir şey yoktur. Buradaki kadroları boşaltıp faklı yerlerden ya da dediğim gibi her zaman gelen o illerden bir takım insanları, Bayraklı Belediyesine getirmek için yapılan bir hareket değildir inşallah. Ayrıca şunu da biliyorum Bayraklı Belediyesine 140 kişiyi ilave iş alımı bakanlığa başvurduğunu hatta ben bu konuya kendim müdahil oldum, çalışanlar için şey açılmasını bunun belli bir kısmı onaylandı. Hatta tamamının onaylanmasında belediye başkamıza söylemiştim o zaman tabi daha sonrasında kendisinden bir geri dönüş olmadı. Şuan zaten bakanlığın belediye vermiş olduğu bir ilave çalışan sayısı var, bunun dışında şuan yanlış hatırlamıyorsam 60 kişiye bir kontenjan açıldı. Bunun dışında 10 kişi işten çıkartılıyor, bize gelen daha kaç kişi olacağını bilmiyoruz.120 kişinin de iş sözleşmesi halen imzalanmış değil. Dolaysıyla çalışanlarımızın emeklerine saygı duyulmalı bu insanların işlerine tekrar en kısa sürede iade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey, Muhammet Bey pardon Muhammet Bey söz istedi değil mi?

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Biz de bu kadın cinayetleri ilgili her türlü kadına uzanan şiddettin konu ne olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Tüm Türk kadınlarının yanında olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak belirtmek istiyoruz. Ayrıca bununla ilgili Efendimizin de bir sözünü hatırlatmak istiyorum. “Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davranandır.” Bizde inşallah bu doğrultuda kadınlarımıza en iyi şekilde davranmanın gayreti içinde olacağız. Bir diğer bir konuda Abdullah abinin söylediği gibi az önce bize de ulaşan bilgiler var konunun takipçisiyiz. Bu 10 tane arkadaşın işine son verilmesi bu sözleşmeden önce de Sayın Başkana da bu konuyla da ilgili ifade ettik, bu sözleşme yapılırken birkaç hususun belediye tarafından özellikle istenmesiyle konuyla alakalı, bu 10 tane arkadaşımız şu anda işsiz ve yılbaşına işsiz bir şekilde girdiler. Bu arkadaşların çıkarılma sebepleri nedir? Hukuka, kanuna aykırı bir durum varsa elbette bu konuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat keyfi nedenlerle, keyfi sebeplerden dolayı, belirli konulardan dolayı, bu arkadaşlar işinden, aşından edilmişse tekrar bu arkadaşların işlerine iade edilmesini bekliyoruz. Ve bu anlamda belediyemizce diğer arkadaşların da yapılmamış sözleşmeler var. Bu yapılmamış sözleşmelerin ne sebepten dolayı diğerlerin sözleşmesi yapılıyor da bu arkadaşların sözleşmesi neden yapılmıyor. Böyle bir ayrı bir uygulamaya maruz kalıyor. Bu arkadaşlar rahatsız, hem kendileri, hem de aileleri de rahatsız, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Bayraklı Belediye'mizde çalışan, gerek bürokrat gerekse çalışan işçi ve emekçi arkadaşlarımızı her türlü sorun ve sıkıntılarında yanlarında olacağımızı ve bunu her platformunda da takipçisi olacağımızı buradan belirtmek istiyoruz. Bir diğer konuda pandemi döneminde esnaf arkadaşlarımız zor şartlarda pandemiden dolayı geçimlerini sağlıyorlar. Özellikle bu pandemi döneminde bize her türlü istediğimiz yiyeceği, içeceği ulaştıran özellikle pazaryerlerinde, pazarcı esnafımızla alakalı bir konuya dile getirmek istiyorum. Bu pazarcı esnafımızdan alınan pazar tezgâhları ücretlerinin pandemi döneminde alınmamasını veya alınacaksa da pandemi sonrasına ertelenmesini rica ediyorum. Bu sebepten dolayı bunun da yapılmasını arz ediyorum. Pandemi sebebinden dolayı pazarcı esnafımızın.­

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -Çok teşekkürler. Evet Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-Şimdi depremden hemen sonra olarak birçok ilden, ilçeden, şahıslardan, firmalardan, özel kurum ve kuruluşlardan Bayraklı Belediyesi'ne bu vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere maddi, manevi bir sürü yardımlar geldi. Konuşmak istemiyordum ama bu farklı bir konu olduğu için gerekesim hissettim. Şimdi biz sahada  gece  gündüz sahada, gece gündüz üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık meclis üyeleri olarak, ve de depremin tam ortasında bu şeyi yaşayan bireyler olarak ilk zamanlarda Bayraklı Belediyesi'nin organizasyonun çok düşük olduğunu gördük, daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra gerekli organizasyon sağlandı ama tabii ki ilk başta bu da normal çünkü hiç beklenmedik bir olay yaşadık toplum olarak, benim merak ettiğim soru konu şu; şimdi birçok kurumdan, şahıstan, firmadan Bayraklı Belediyesi'ne yardım yapıldı. Devletten yapıldı ama nedense Bayraklı Belediyesi depremzedelere ayrılmak üzere bir bütçe maalesef burada ayrılmadı. Bir sonraki meclise bilgilendirmek üzere Bayraklı Belediyesi kendi bütçesinden ne yaptı, ne yardımı yaptı, kaç para harcadı depremzedelerle ilgili bunun tarafımıza bilgisini verilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Tamam. Bilgisinde başkanımıza iletiriz. Başkanımız yok. Başkanımızın uhdesinde olan yetkisi dahilinde olan durumlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ancak şunu belirtmemde fayda var. Bizlerde sürekli emekçinin yanında olduk ve emeğin tarafı olduk. Bu noktada bir mağduriyetin olması kimsenin aklına gelmesin. Personelin sözleşmeli mi, yoksa şirketle mi devam edeceği konusunda başkanımızın bir tasarrufu olmuş olacaktır da en nihayetinde daha öncesinde bunu defalarca söyledi. İzleyeceğim, iş noktasında işin ehli olan, emeğinin karşılığını zaten kişiler alacak bu noktada işin yapmayan, liyakat sahibi olmayan kişilerle ilgilide bir değişim olacak. Şu an başkanımız olamadığı için hangi kişi hangi sebeple nereden nereye değişmiş ya da sözleşmesi yapılmış mı, yapılmamış mı bunların bilgisini başkanımız verecek. Ancak personelin sözleşmeli olup olmaması tamamıyla başkanımızın yetkisi dahilinde ve emin olun bu da sebepsiz yere değildir. Şu kadarını söyleyebilirim yani. Diğerlerinin sözleşmesinin yapılıp yapılmayacağı noktasında da bana gelen bir bilgi yok. Sözleşmeler yapılıyor diye biliyorum. Sadece muhasebemiz sadece 10 kişi ile bir durum söz konusu. Bunlara da zaten diğer birimlerde eğer çalışacaklarsa da muhtemelen onlara böyle bir seçenek onlara sunulmuş ve sunulacaktır. Yatırımlarla ilgili şeyi söylüyorsunuz. Evet, devlet tarafından yardımlar yapılıyor. Bayraklı’da kendi içinde özel bir yer yani bir yerle mukayese etmek doğru değildir. Bir yerle kıyaslamak yine doğru değil. Bayraklı kendi içinde yaşadığı ayrı acı bir olay var. 117 vatandaşımızı kaybettik ve deprem biraz daha sürseydi çok daha acı sonuçlar alabilecekken evet bu noktada devletimizden bu yardımları beklemek en nihayetinde başkanında hakkı bütün Bayraklı’nın da hakkı. Bir yardım yapılmış. Yeterli mi? Olmadığını sizde biliyorsunuz. Yani Bayraklı Belediyesi sizin söylediğiniz rakamı her halde 3 katını her ay sigorta kesintisi olarak zaten devlete halen ödüyor. Ödemeye de devam ediyor. Evet diğer konuları bir sonraki oturumumuzda başkanımız detaylı bilgileri verecek. Özgür bey buyurun

ÖZGÜR HIZAL- Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi bu gerçekten 30 Ekimde yaşadığımız acı hadise deprem hadisesi hepimizin fazlasıyla derinden etkiledi ama 30 Ekim sonrasında Bayraklı’da İzmir’de , İzmir’in bütün unsurlarıyla ortaya konulmuş olan o muazzam dayanışma vurgusunu sadece Bayraklı Belediyesine yapılmış  ya da yapılacak olan bir takım merkezi hükümet tarafından yapılacak olan bir takım yardımlar üzerinden değerlendirmek çok doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Sizde dile getirdiğiniz gibi burada ülkemizin değişik şehirlerinde meydana gelen bu gibi hadiselerde hükümetimiz çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip, orada gerekli yardımları yaptı. Benzerini İzmir’de de yaptı ve depremin hemen akabinde adeta Bakanlar Kurulu İzmir’e geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, Bayraklı Belediyesi Başkanlığı bünyesindeki bütün birimler deprem mağdurlarının mağduriyetinin en minimuma indirilmesi için ciddi bir mücadele verildi ve bugün bakıldığında deprem nedeniyle dışarda kalan hiçbir vatandaşımız kalmadı. Burada hiçbir kurumu yarıştırmaksızın bunu söylüyorum. Biz esasında bundan sonra şunu konuşmamız lazım. Bir Bayraklı Belediye Başkanı olarak Sayın SANDAL'ın işte bize şu kadar yardım geldi. Diğer illere bu kadar yardım geldi gibi bir yaklaşımdan ziyade. Biz bundan sonra bu Bayraklı’daki dönüşümü nasıl sağlayacağımızı konuşmamız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz çok yakın bir zamanda bu meclisten bir karar çıkardık. Ve Büyükşehirde bu karar şuanda bekliyor ve bunun çalışması yapılıyor. Bu kararı oy birliğiyle çıkardık biz. Özellikle orta hasarlı binaların, konutların değişimi dönüşümü noktasında ve bir algı ortaya konuldu. Sanki bu almış olduğumuz kararla Bayraklı’daki özellikle deprem sahasındaki deprem bölgesindeki bütün binaların şu haliyle dönüşeceği gibi bir algı ortaya konuldu. Kim tarafından Sayın SANDAL tarafından, ama maalesef ki bu çıkartılan Bayraklı Belediyesi tarafından çıkartılan bu kararında altlığı da yoktu. Çünkü biz biliyoruz ki bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinde çok daha detaylı bir çalışma yapılıyor. Sayın Başkan sizlerde biliyorsunuz. Aynı komisyondayız ve bu komisyonda da bunun çalışmaları henüz devam ediyor. Dolayısıyla buradaki vatandaşımızın Bayraklı’lı vatandaşımızın, hemşerilerimizin beklentilerini çok yukarı seviyeye çıkartıp sonrasında beklentileri karşılamayan bir takım kararlar alır isek işte orada büyük problem var demektir. O yüzden bizim şu kadar yardım geldi, diğer şehirlere şu kadar yardım yapıldı gibi bir takım tartışmalı meselelerin üzerine gidersek o zaman hata yaparız. Elbette ki Bayraklı’ya da yapılması gereken bakanlık nezdinde bir yardım var ise hibe var ise, olacak ise bu konuda AK Parti grubu olarak başta grup başkan vekilimiz, ilçe başkanımız, bölge milletvekillerimiz olmak üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapmak içinde buradan elbette ki taahhüt veriyoruz. Ama tartışmayı bu kadar minimize noktaya çekmek ne Bayraklı Belediyesi’ne bir fayda getirir, ne Bayraklı’ya bir fayda getirir, ne Bayraklı’lılara bir fayda getirir, bu anlamda asıl yapmamız gerekenden uzaklaşmış oluruz diye düşünüyorum ve saygılar sunuyorum.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Teşekkür ediyorum. Başka söz isteyen buyurun.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkan, değerli meclis üyelerim, ben iki konuda söz almak istiyorum. Şimdi emeğe saygılı bir belediye başkanına sahibiz. Hepimiz emeğe saygılı insanlarız, elbette herkesin işsiz kalması bizi üzer, özellikle bizim çalışanlarımızın, ben belediye başkanımızla görüştüm. Çare arıyoruz, bütçemiz belli gönül ister ki Bayraklı’da hiç kimse işsiz kalmasın, genç kızlarımız, delikanlılarımız iş sahibi olsun. Bütçemiz belli çalıştıracağımız eleman sayısı belli, işten sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşlarla ilgili Sayın Başkanımız mutlaka bir çare bulacak, bizde bu konunun takipçisi olacağız. Şimdi bir deprem felaketi yaşadık 30 Ekim’de belki de İzmir tarihinde hiç yaşamadığımız şiddetli bir depremle karşı karşıya kaldık. Mansuroğlu, Adalet, Osmangazi ve Manavkuyu Mahallelerinde çok sayıda bina halen yıkılmaya devam ediyor. Çok yardım geldi Allah herkesten razı olsun, bu depremde özellikle bürokrat arkadaşlarıma ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Canla başla çalıştılar, emekçi kardeşlerimizin 12-15 saat çalıştıklarına bizzat şahidim. Belediye meclis üyelerimizin birçoğunu parklarda toplanma yerlerinde çalışırken gördüm. Gayretlerinden dolayı onlara da teşekkür ederim. Fakat bu depremde şunu gördük, nerede bu devlet, nerede bu millet sözünün hiç kimseden duymadık. Depremzedelere gerçekten bir annenin bir bebeğine gösterdiği şefkatli davranışın aynısını depremzedelere çalışanlarımız gösterdi. Hani uçağa biniyoruz hostesler yolculara çok kibar davranır, yumuşak davranır, aynen bizde depremzedelere öyle davrandık. Şimdi depremde park ve bahçelere verdiğimiz önemin ne kadar yerinde olduğunu da ispatlamış olduk. Toplanma yerlerinde insanlarımız çok rahat etti. Fakat bir gerçek daha var ki, bu iki aylık sürede o park ve bahçelerimiz darmadağın oldu. Yani bugün herhalde çimleri yenilesek ağaçları bordürleri, alet edevatları yenilemeye kalksak, 5 milyon gibi bir rakam bir bütçe ile karşı karşıyayız. Gelen para yeterli değil, o yüzden bütün belediye meclis üyesi arkadaşlardan rica ediyorum. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımdan bize Bayraklı Belediyesine maddi desteğin gelmesine sağlamaların önünü açmaları lazım, yani onların desteğine bu konuda merkezi hükümetten destek verirlerse bize çok yerinde olacak, inşallah bir daha böyle bir büyük depremle İzmir’imiz, Bayraklı’mız karşı karşıya kalmaz. Ben saygılar sunuyorum size.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Teşekkürler. Başka söz isteyen? Evet, Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Mehmet abinin dediği bir konuya katılmıyorum. Tabii ki çalışanlarımızın tamamı, bütçe ile alakalı peki o zaman sormak istiyorum. Niye o zaman bakanlığa 140 kişi ilave çalışan almak için bu belediye başvuru yaptı? Demek ki bütçesi çalıştırmaya uygun.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Henüz almamış, öyle bir durum yok.

Abdullah AKTAŞ- Hayır Öyle bir durum var. Bende konunun içindeyim. Yani onaylaması için ben de müdahil olmuş insanların bir tanesiyim. Bunu Grup Başkanı olarak bende birebir konuştum. Mademki bütçen yetmiyor neden 140 kişi almaya çalışıyorsun. Bütçen yetiyorsa neden 10 kişiyi daha çıkartıyorsun ya da 120 kişinin işini bekletiyorsun? Yılbaşına bu insanlar neden ağlayarak sızlayarak ya da işsiz olarak yılbaşına girmesini sağlıyorsun.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey Şimdi kıyaslamayalım diyoruz ama…

Abdullah AKTAŞ-Kıyaslama değil ama hayır. Bütçeden bahsetti ama bende bütçeyle olan alakasını sormak istedim. Bunun bütçeyle alakası yok. Bütçeyle alakası olan bir belediye tekrar ilave çalışan almak için bakanlığa başvuru yapmaz. İkinci bu konu park bahçeler çok doğru söyledi. Deprem bölgesindeki parklar bahçeler gerçekten depremde insanlara kucak açan yerler haline geldi. Peki Cengizhan, Alparslan, Adalet Mahallesi diğer yukardaki mahallelerimiz hiçbirinin ortasında bir tane park yok bahçe yok. Peki bu deprem orada olsaydı ne yapacaktık? Demek ki bu imar planın, herşey bırakılıp, her şeyin önünde geçirilip bu imar planlarının bir an önce revizyon yapılması lazım. Dönüşüm yapılması lazım. Oradaki yaşayan insanların önünün açılması lazım. Şimdi Bayraklı Belediyesi ne yaptı? Yaklaşık 10 yıldır, 10 yılda geçti bazı bölgeler imarını kapattı. Ruhsat vermedi, yani dedi ki evinizi yapamazsınız, satamazsınız, müteahhitlerle de anlaşamazsınız. Şu an bu bahsettirdiğiniz 7- 8 bölgeye özellikle yani plan revizyon için başlanan ama bir türlü sonlandırılamayan 7-8 tane mahallemiz tamamen tarla pozisyonunda. İmar yok ya da adamın sadece şeyi var binası var ama üzerine yapılacak bir şeyi yok. Tarla pozisyonuna düşmüş bir imar mevcut. Dolaysıyla buradaki yaşayanların oraya taşınması için bir önceki imar planı revizyonun hızlandırılması lazım. Yani belediyenin en öncelikli görevi olması lazım. Allah korusun bu depremi o bölgede yaşasaydık. Oralara ne araç girebilirdi, ne yardım malzemesi gidebilirdi, ne itfaiye girebilirdi, ne de sağlık çalışanları ve ya 112 oralara müdahale edebilirdi. Onun için bu belediyenin öncelikli görevlerinden bir tanesi imar planların revizyondur. Bununda bir an önce yani burada geldiğimizden beri, iki defa sunum gördük. Aynı bölgelerle ilgili ama değişen ilerleme göremiyoruz. Bir an önce bunların gerçek planların üzerine yatırılıp hazırlanması ve vatandaşın sürecinin önünü açılması gerekiyor. Teşekkür ediyorum

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Başka söz isteyen? Diğer soruların cevaplarını başkanımız bir sonraki mecliste verecek. Ancak emin olun sizin o taşıdığınız hassasiyetleri bizde taşıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızda sürüyor. Emek noktasında da kimsenin şüphesi olmasın. Bir kere daha söylüyorum, emekçilerimiz hep yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki kişi işi hakkıyla yapsın. İşini hakkıyla yapsın. Teşekkür ediyorum.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)-  Bir sonraki toplantı gün saati

Emel ARSLAN HÜR- Bir sonraki toplantı 1 Şubat 2021 saat 16:00.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım daha önce de konuştuk ama 16 saati uygun bir saat değil. Şunu söyleyeyim. Bakın biz geçmişten beri gelen bir saat düzenimiz var. Bir 13’e çekildi, bir 14’e çekiliyor, bir 15’e çekiliyor yani çocuk oyununa döndürüldü. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu arkadaşların işi gücü mü yok. Ben anlamıyorum. Şimdi bakın bu saatte orta saate alınmasıyla bütün insanların iş mesai saati bölünüyor. İnsanlar bir günü tamamen bu meclise ayırmak zorunda kalıyor. Yani niye geri çekiyorsunuz saati anlamadım yani.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Belediye çalışanların saat 16’da mesaileri bitiyor. Bununla ilgili kararnameleri Cumhurbaşkanlığı gönderiyor. Mesai saatlerinin değiştirilmesi esnek saatler çalışma şeyleri 1 saat öne alınmış.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan 16’da yapmış olsanız, zaten çalışanlarımız yine beklemek zorunda kalıyor 16 da mesai bitiyor.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Meclise geliyorlar

Özgür HIZAL- O zaman çok daha erken bir saatte yapın. Saat 10 da yapın o zaman.10 da başlayın 9 da başlayın.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Bunu yapan yerlerde var arkadaşlar. 17 diye bir anayasada yazmıyor.

Özgür HIZAL- 17 diye bir anayasada yazmıyor Sayın Başkan elbette ki ama sonuç itibariyle bu meclisin belli bir alışkanlıkları vardı. Meclis üyelerin belli bir programı vardı.  Burada sizin, çok özür diliyorum Sayın Başkan sizin sanki zorlama bir kararla bunu 16’ya alıyor olmanız çok doğru bir yaklaşım değil, bunu usule anlamda söyle yapabilirsiniz. Bu mecliste temsil eden 3 siyasi partinin grup başkan vekilleriyle önden bir istişare edebilirsiniz aksi takdirde demokratik bir yaklaşım sergilememiş olursunuz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Bir sonraki toplantıda öyle olduğunu arkadaşlarla…

Özgür HIZAL- Bence bugün 17 yapın, sonra da grup başkan vekilleri değerlendirme yapsınlar ve başkana bu konuyla ilgili bilgi versinler. Saygılar sunuyorum

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Grup başkan vekilimizden, böyle bir öneri geldi arkadaşlarda belki kendi aralarında değil de bir sonraki toplantı öncesinde bir araya gelirsiniz. Ortak bir karar alırsınız. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi ne zaman şimdi saat kaç?

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 16.00

Abdullah AKTAŞ- o zaman bir araya gelmenin ne anlamı kaldı? 17’ye çekelim saati bu şekilde devam etsin.

     İrfan ÖNAL

Meclis I. Başkan V.

 

 

                                                    İpek KUL                                      Zehra ONGUN

                                                        Üye                                                       Üye