Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 17/05/2021

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
 

            İlan olunur.

                                   Serdar SANDAL

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    17.05.2021

                                                                                                                   Pazartesi

                                                                                                                     Saat : 14.00

 

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.04.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2232) 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3206) Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylı 1 dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

 

3- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-724) 07.01.2021 Karar Tarih ve 13 Karar No'lu Meclis Kararımız ekinde yer alan 2021 yılı için mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvellerinde yer alan Sağlık Ocağı tarifesinin 250 TL/AY olarak değiştirilmesi hk.

 

 

4- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2953) Altyapı ve Ulaştırma Koordinasyon sisteminde yer alan harç bedellerinin AYKOME ile görüşmeler neticesinde bu harç bedelleri Bakanlık'a bağlı kuruluşların birim fiyatı baz alınarak altyapı kazı izni harcının oluşturulması hk.

 

5- (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ-208) Sermayesinin %100 ü Bayraklı Belediyesi’ne ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket yönetim kurulu başkanlığına 3 yıl süre ile seçilen Berk ULUSAL’ın, tüm genel kurul toplantılarında Bayraklı Belediyesi’nin tüzel kişiliğini temsil etmeye yetkilendirilmesi hk.

 

6- (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ-207) Sermayesinin %100 ü Bayraklı Belediyesi’ne ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket yönetim kurulu başkanlığına 3 yıl süre ile seçilen Gaffar AKKEL’in, tüm genel kurul toplantılarında Bayraklı Belediyesi’nin tüzel kişiliğini temsil etmeye yetkilendirilmesi hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-759) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37901 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu taşınmazın Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alan dışına çıkarılarak, taşınmazda yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin Bayraklı Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli ve 54 sayılı kararında, taşınmazın ada numarası sehven "37091"  olarak belirtilmiş olup;  bahsi geçen meclis kararında "37091" olarak belirtilen ada numarasının "37901" olarak düzeltilmesi hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-760) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 23956042 sayılı yazısı ile Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa ve IVb paftalarda,  3849 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı KAKS:0,60 yapılaşma koşullu İLKOKUL alanının, TAKS:0.30, KAKS:1.20, Yençok=4 Kat ve tüm bahçe mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-757) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35226814), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.398 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisi hk.

 

 

 

 

 

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-758) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35982541), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.399 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-51) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ilinin, Hozat Belediyesi'nin Kardeş (Belediye) Şehir olmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1838) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID pafta, 32833 ada, 16 nolu parseldeki 25/39 (75,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1378) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 32807 ada, 62 nolu parseldeki 899/17677 (8.99 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37101 ada, 16 nolu parseldeki 214/8201(6.42m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-553) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, L18A04C1A paftada, 40056 ada 3 no.lu parselin güneybatı köşesinde kalan ve yürürlükteki  imar planında Katlı Pazar Yeri+Yeraltı Otopark alanı olarak ayrılmış alan içerisinde bulunan 2,50 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet mevcut trafo yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar komisyonları (oybirliği) ortak raporu

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.