Meclis Çalışmaları

06/04/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ           06.04.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR -  İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Osman AKSEKİ - Dilek YILDIZ - Orhan TEMİZ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Değerli meclis üyeleri, sevgili bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri meclis çoğunluğumuz vardır. Meclisi açıyorum. Bayraklı’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.04.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Başkanım toplantı tutanağının okumuş gibi oynanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağımızda herhangi bir maddi hata yok ve geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi evet buyurun.

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-51) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ilinin, Hozat Belediyesi'nin Kardeş (Belediye) Şehir olması hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey

Cindi Can POLAT- Başkanım gündemimizin 1’inci maddesinin Kültür Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Kent Konseyi Komisyonlarına gitmesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım. Kalmadı sanırım başka ilçede değil mi Başkanım. Tunceli'de başka ilçede kalmadı diyorum.

BAŞKAN- Valla Rize'ye geçeceğiz oradan.

Abdullah AKTAŞ- Yok yok tamamlayalım..

BAŞKAN- Rize'ye geçeceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Tunceli’yi tamamlayalım ondan sonra devam edelim bence.

BAŞKAN- Rize'ye geçeceğiz Rize'ye.

BAŞKAN- 1 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2055) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 3 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Başkanım bu gündem maddesi belediyenin direk iç işleyişini ilgilendirdiği için meclisimizce direkt oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN-Evet arkadaşlar 2 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2054) 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi uyarınca dahil olduğumuz C-15 grubundaki henüz ihdas edilmeyen 2 adet müdür kadrosundan 1 adedinin ihdas edilmesi hk.

 

Cindi Can POLAT- Başkanım bu gündem maddesinin de direkt oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 2 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 4 mü?

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2651) Belediye Meclisimizin 07/05/2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Meclisimizce direkt oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1378) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 32807 ada, 62 nolu parseldeki 899/17677 (8.99 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Cindi Can POLAT- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna gitmesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 5 nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25N-IA pafta, 37101 ada, 16 nolu parseldeki 214/8201(6.42m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin de Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1838) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID pafta, 32833 ada, 16 nolu parseldeki 25/39 (75,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Bu gündem maddesinin de Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonuna gönderilmesini..

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-553) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, L18A04C1A paftada, 40056 ada 3 no.lu parselin güneybatı köşesinde kalan ve yürürlükteki  imar planında Katlı Pazar Yeri+Yeraltı Otopark alanı olarak ayrılmış alan içerisinde bulunan 2,50 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet mevcut trafo yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Bu gündem maddesinin Çevre, İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar Komisyonuna gitmesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-52) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda "SÜHEYLA ERDÖNMEZ Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi" ismi verilmesi şartı ile #200.000# TL (ikiyüzbin Türk Lirası) nakdi bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci maddesinin g bendi ve 38'inci maddesinin g bendi hükmü gereği kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım bu gündem maddesi de ilgili komisyonlardan oy birliği ile çıkmış, komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını istiyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A ile 26M-2D paftalarda, 7398 sokak ile 7356/8 sokak arasında kalan imar planında Belediye Hizmet Alanı (Kreş) olan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında uygulama projelerinin hazırlatılması ve uygulama projelerine uygun olarak gündüz bakım evi projesi yapım işinin yapılarak hizmete kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendindeki "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendindeki  "Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak" hükmü gereği söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 2 nolu önergeyi arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-331) Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covıd-19) süreci kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan açık alan, park ve bahçelerde, çeşitli spor aktiviteleri ve spor kursları sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılmış ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı tesis ve spor salonlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun bir şekilde faal olarak devam etmekte olan tüm spor kurslarımızın 2021 yılı içerisinde kurs kayıt ücreti talep edilmeksizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Çocuk Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri ilgili önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1782) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14146 ada, 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait 9.623,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.573,35 m2’lik kısmına isabet eden hissemizin 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin vergi borçlarına karşılık olarak 7.802.683,99 TL bedelle Maliye Hazinesine devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-597) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alanda kalan, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37091 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu parselin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu alan dışına çıkarılarak, parselde yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim, Kent Konseyi, Çocuk Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey..

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

V. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1620) 2020 yılı Faaliyet Raporu hk.

 

Başkanımız ve Meclis Başkan Vekilimiz yer değiştikten sonra görüşmeye devam edilecektir.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu madde Belediye Yasamızın 19. maddesine göre başkan yerini başkan vekiline devrediyor, görüşmelere bu şekilde devam edeceğiz.

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                  Emel ARSLAN HÜR                               İbrahim BALIKÇI

                                                            Üye                                                               Üye        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ           06.04.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Meclis I. Başkan Vekili       : İrfan ÖNAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR -  İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Osman AKSEKİ - Dilek YILDIZ - Orhan TEMİZ.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet arkadaşlar şimdi faaliyet raporuna başlayabiliriz. Bayraklı'mıza öncelikle hayırlı olsun. Buyurun faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen?

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım isterseniz öncelikle ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bir genel açıklayıcı bilgi vereceğim. Ondan sonra görüşmelere başlayabiliriz.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Buyurun Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri belediyemiz 2020 yılı faaliyeti ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına düşüncelerimizi dile getirmek için söz aldım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben genel anlamda bütçe ile ilgili fikirlerimizi sizinle paylaştıktan sonra Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız bütçe ile ilgili rakamsal anlamda daha detaylı paylaşımda bulunacaktır. Öncelikle faaliyet raporu nedir? Ne amaçla yapılır? Ülkemizde tarihi süreci nedir sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusuna istinaden çıkarmış olduğu uyum yasalarından biri de 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmuştur. Bu kanun ülkemizin kan mali yönetiminde sistem ve süreçlerinde önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Getirilen yeniliklerden biri de Belediyelerde faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyunun bilgisine sunulması olmuştur. Bundaki amaç ise kurumun faaliyet ve hizmetlerini açık, anlaşılır ve sade bir şekilde mali saydamlık ve hesap verme ilkeleri çerçevesinde kamuoyu denetimi sağlamaktır. Böylelikle her vatandaş istediği kamu kurumunun ya da belediyenin web sayfasından faaliyet raporuna girerek kurumun ne iş yaptığını, amacını, nasıl bir teşkilat organizasyon yapısına sahip olduğunu, kaç personeli olduğunu, fiziki ve mali durumunu ne olduğunu, ne tür harcamalar yaptığını rahat da görebilmektedir. Faaliyetimize ve Bayraklı’mıza dönünce Bayraklı coğrafi konumu, fiziki koşulları, tarihi ile geçmişte olduğu gibi bugün de özellikle ilçe olması ile birlikte yaşamış olduğu hızlı değişimle şehrin kalbi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Elbette Bu sadece Bayraklı Belediyesi imkân ve yatırımlarıyla olmuyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün bunda payı büyüktür. Ancak şu da bir gerçektir ki bu gelişimde ilçe Belediyesi'nin koordinatörlüğü çok kıymetli önemli ve belirleyicidir. Bayraklı Belediyesi yeni sayılabilecek bir belediye günlük rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yapabiliyor. Bunun yanında kurumsallığı önemseyen bir anlayışla kurumsallaşma süreci devam ediyor. Hedef güçlü bir kurumsal yapı oluşturmaktır. Amaç hemşerilerimizin onur ve zevk duyacakları çağdaş, modern daha yaşanılır tercih edilen bir kenttir. Gençlerimizi geleceğimiz çocuklarımızı kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere yönelterek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktadır. İlçemizde vesileyle sosyal barışı tesis etmek amaçlanmıştır. Türkiye’nin her yerinden çeşitli nedenlerle gelerek Bayraklı’mıza yerleşen hemşerilerimizin gelenek, görenek yaşam şekil ve inançlarını yitirmeden ama modern, çağdaş bir kentte yaşamanın gerektirdiği gibi yaşamanın koşullarını sağlamaktır. Değerli arkadaşlar Bayraklı güzel, önemli İzmir açısından stratejik konumu olan değerli ama bir o kadar fakir geniş ve engebeli coğrafi yapısı olan gecekondu yapılaşmanın ve işsizliğin yoğun olduğu bir ilçedir. Belediye, belediyemizin sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile sosyal belediyeciliği önem vermektedir. Sportif kültürel yarışmalar düzenleyerek sosyal hayata canlılık getiriyor. Seminerler, kongreler, geziler yaparak vatandaşlarımızın yukarıda saydığım eksiklerini gidermek konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Her ne kadar pandemi kaynaklı bu tür faaliyetler yavaşlatıldı veya askıya alındı ise de pandemi sonrası bu tür faaliyetler hızla devam edecektir. Bütün bu hizmetleri yaparken belediyemiz din, dil, ırk, siyasi görüş gözetmeksizin temel hizmetlerde eşitlikçi bir anlayışla birçok öğrenciye maddi destek, eğitim desteği, malzeme desteği ve öğretim desteği sağlamaktadır. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine malzeme ve nakdi yardımlar yapmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere imkanlar dahilinde bir evin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme ve erzak desteği sağlanmaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz adeta bir temizlik ordusu ile el marifet ile makinelerle Bayraklı'nın her noktası temizlemektedir. Temizlik İşleri çalışanlarımız Bayraklı genelinde yaklaşık günlük 300 ton, aylık 10000 ton yıllık 120000 tondan fazla evsel nitelikli katı atık toplayarak depolama alanlarına taşımaktadır. İlçe genelinde bütün çöp konteynırlarının düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edilmesi işler yapılıyor, çok eski yenileniyor, ihtiyaç durumunda tamir ediliyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar toplayarak geri dönüşüm yoluyla da ekonomiye kazandırıyor. 2021 yılında bu faaliyetler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 13 tonu aşkın atık toplayarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırmıştır. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 2020 yılı içerisinde 15 ton moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyası toplamıştır. Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2020 yılında yaptığı kilit parke miktarı Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları saydığımızda toplamda 32000 metrekareyi aşkın bir kilit parke taşı çalışması yaptığını görüyoruz. Bordür miktarı 2500 tonu, dökülen beton miktarı 3 metreküpü 2020 yılında geçmiştir. Bayraklı'da 2020 yılında 120 tonu aşkın asfalt serimi yapılmıştır. 10 adet taşınmazın, 11 adet spor tesisinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 2853 kişiye poliklinik, 1566 kişiye hasta nakil hizmeti, 4830 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti vermiştir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 739 sokak hayvanını kısırlaştırmış, 2383 sokak hayvanları klinik klinik hizmeti vermiş, 745 sokak hayvanlarda kuduz aşısı yapmıştır. Bütün bu çalışmaları arkadaşlarımız benden sonra daha detaylı olarak sizlerle paylaşacaklar. Ben çok fazla daha detaya girmeden genel bütçeye girdiğimizde faaliyetlerimize, 2020 yılı hepinizin bildiği gibi 315 milyon 111 bin TL olarak öngörülmüştür, ancak gerçekleşen faaliyetimiz 245 milyon 487 bin 970 TL olmuştur. Bunun sebebi maalesef 2020 yılında yaşamış olduğumuz küresel pandemi ve ülkemizde ilimizde yaşamış olduğumuz sel, deprem gibi doğal felaketlerdir. Bu sebeple sadece belediyemizin değil maalesef genel anlamda da ülkemizde ortak ortaya koymuş olduğumuz hedeflere ulaşılamamıştır. Örneğin hükümetimizin 2020 yılı sene başı enflasyon hedefi 8.5 iken yıl sonunda gerçekleşen maalesef üretici fiyatlarında 14.6 üretici fiyatlarında 25.15 olmuştur. 2020 yılı büyüme hedefimiz ülke olarak %5 iken bu 1.8 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında gene merkezi yönetim bütçesinde başlangıçta öngörülen bütçe açığı ülke olarak öngörülen 140 milyar TL iken yıl sonunda 172 buçuk milyar TL olmuştur. Gene 2020 sene başı Dolar kuru 5.95 iken yıl sonunda 7.43 şu an maalesef 8 TL'yi geçmiştir. 2020 yılında elektrik ve doğalgaza %32 ve 34 oranlarında zam yapılmıştır. Bunları çoğaltmak mümkün niye anlattım? 2009 yılının zor bir yıl olduğunu sadece, özür dilerim 2020 yılının zor bir yıl olduğunu sadece belediyemiz değil ülke olarak bütün dünyada herkesin olduğu gibi bizim de zorlandığımızı anlatmak için saydım. Tabii ki böylesi zor bir ortamda Bayraklı Belediyesinin zorlanmamış olmasından söz etmek mümkün değildir. Elbette ki eleştiriler olacak, demokrasinin gereği de budur ancak, yapıcı olmak hepimizin ve Bayraklı'nın menfaatine olacaktır. Bu süreçte vatandaşımızın belediyemize yatırmış olduğu doğrudan vergi ve harçlar da düşüşler yaşanmış İller Bankası Payı azalmıştır. Yine belediyemiz esnaf ve ticaret yapan vatandaşımız üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmek için, bu yıl içerisinde 2020 yılı içerisinde 1468 işyerine ait ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ve katı atık bedellerinin alınmasından vazgeçmiştir. Covid-19 salgını ve sokağa çıkma yasağından dolayı pazar tezgahını açamayan 1276 pazarcının pazarcı esnafının pazar yeri tahsis ücreti almamıştır. Deprem nedeniyle yıkılan ağır hasarlı orta hasarlı yaklaşık 5500 konutun takribi 3500000 civarındaki emlak vergilerinden vazgeçilmiştir. Her şeye rağmen mali yetersizlikler nedeniyle çoğu belediyeler bırakın yatırım yapmayı maaş ödemek için borçlanırken, Bayraklı Belediyesi bir kuruş borçlanma yapmadan hizmet ve faaliyetlerin yürütmüş, personel maaşlarını düzenli olarak ödemiştir. Son olarak sağlanan mali disiplin ve faaliyetlerden dolayı başta başkanımız olmak üzere meclis üyelerimize bütün çalışanlarımıza bilhassa emekçi kardeşlerimize grubumuza adına teşekkür ediyorum. Faaliyet raporunu hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak faaliyette lehte oy kullanacağımızı belirtiyor yapılan bütün çalışmaların Bayraklı’mıza hayırlı olmasını diliyorum.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Bizde Cindi Bey’e teşekkür ediyoruz. Evet başka konuşmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi adına Mehmet Bey söz alacak. Plan Bütçeyle ilgili sanırım teknik olarak..

 

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim 2020 yılında yaşadığımız covid-19 ve ardından gelen büyük felaket deprem maalesef performans programımızdaki öncelikleri değiştirmiştir. Yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde vatandaşlarımızın büyük bir bölümü ekonomik olarak çok zor durumda kalmış olup, bu dönemde kaybettiğimiz canlar, mallar ve işlerimiz bölge insanlarımızın psikolojisini de alt üst etmiştir. Bu süreçte bütçe gelirlerindeki eksilme nedeniyle yatırım olanağına ulaşmakta zorlanmamıza rağmen borçlanma cihetine gitmedik. Kısacası bu olağanüstü dönem yaptığımız tasarruflar sayesinde bütçemize kara bir delik yaratmadık. 2020 yılında 245 milyon 487 bin 970 lira 18 kuruş toplam harcamanın detayına bakıldığında belediyenin memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin maaş ve ücretleri için 63 milyon 49 bin 576 lira 43 kuruş, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 6 milyon 707 bin 444 lira 10 kuruş, mal ve hizmet alım giderleri içerisindeki kamu KHK’lı personel, personel ücretleri için 110 milyon 505 bin 645 lira 8 kuruş, mal ve hizmet alım giderleri için 45 milyon 860 bin 454 ila 84 kuruş, önceki yıllarda yapılan borçlanmaların 2020 yılı faiz giderleri için 7 milyon 545 bin 306 lira 89 kuruş, cari transferler yani hane halkına yapılan yardımlar vesaire için 3 milyon 697 bin 428 lira 10 kuruş, yatırım giderleri için 5 milyon 816 lira 9.. 5 milyon 816 bin 986 lira 90 kuruş, sermaye transferleri için 2 milyon  305 bin 127 lira 84 kuruş harcama yapıldığı görülmektedir. Belediyenin 2020 yılı gelir bilgilerini bakıldığında 88 milyon 145 bin 543 lira 16 kuruş vergi tahakkuku verildiği, bu tahakkukun 81 milyon 981 bin 186 lira 3 kuruşunun tahsil edildiği görülmüştür. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, çeşitli hizmet gelirleri, kira gelirleri gibi adı altında 29 milyon 103 bin 277 lira 36 kuruş tahakkuk verildiği, bu tahakkukun 28 milyon 914 bin 807 lira 83’nün tahsil edildiği görülmüştür. Bağış ve yardım gelir olarak da 1 milyon 33 bin 643 lira 13 kuruş tahsilat yapılmıştır. Diğer gelirler adı altında İller Bankası'ndan 93 milyon 861 bin lira katı atık vesaire gelirler 20 milyon 202 bin 749 lira toplam 114 milyon 64 bin 421 lira tahsilat yapıldığı görülmüştür. Kiralanan araç sayımız geçmiş dönemlere göre azalmaya devam etmektedir. Tüm birimlerimize özenli tasarruf tedbirlerini alarak hizmet hiçbir aksama yaratmışlardır. KHK’lı personel işlemleri tek merkezde İnsan Kaynaklarına bağlanmış ve disiplinli ve düzenli iş planları yapılmıştır. 2020 yılında birimlerimizde ki çalışmaları sıralarken başta Büyükşehir Belediyemizin verdiği katkılara, yaşadığımız deprem dolayısıyla bizimle beraber çalışan derdimizi dinleyen Çevre Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, AFAD ve Kızılay yetkililerine emniyet görevlileri ile tüm gönüllü yardım kuruluşlarına teşekkür ederiz. Fen İşleri Müdürlüğünde bu dönem 15000 metrekare kilit parke döşenmiş, 10 adet taşınmazın bakım onarımı yapılmış, 11 adet spor tesisinin bakım onarımı yapılmış, 1 adet muhtarlık binası yenilenmiş, 1 adet okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif sokaklardaki tamir ve bakımlar belediyemizin elindeki malzemeler ile sürekli yapılmış, gelen istekler ve şikayetlere bağlı çalışmalar titizlikle karşılamaya gayet edilmiştir. Bu dönemde artan kreş kreş ihtiyacı ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, bu eğitim döneminde hizmete başlayacaktır. Gümüşpala Düğün Salonu Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiş olup, Masal Evi olarak düzenleme yapılmıştır. Cengizhan Mahallesindeki vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine maruz kalan televizyon vericilerin kaldırılması için gerekli yazışmalar yapılmış ve bu konunun gündemde kalkmasına az kalmıştır. Park alanları içinde basket sahaları içindeki saha betonları ile süs havuzlarının periyodik bakım ve onarımları yapılmıştır. Yeni yapılan parklarımız bu dönemde 3 adet olup boş bulduğunuz her yeri yeşil alan yapma çabasındayız. Atıl durumda bulunan boş alanlarımızı yeşil alanlara dahil ederek revize ettik. Bu dönemde revize edilen park sayısı 20’dir. Bunun yanında okul bahçelerinin tamir bakım ve onarımını da düzenli ve gelen isteklere göre yapmaktayız. 2020 yılında 6307 metrekare parklarımızdaki kauçuk zemin değişimi yapılmış olup, aynı zamanda parklardaki çocuk oyun elemana montajları sürekli tamir bakımı yapılmaktadır. deprem felaketinde vatandaşlarımızın toplanma merkezi olarak kullandığı özellikle 4 mahallemizdeki parkların sayısı 26 adettir. Bu parklarda yaklaşık 1400 adet çadır çadır kurulmuş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, yaşadıkları ağır travmadan kurtulmaları ile ilgili her türlü destek kendilerine verilmiştir. Çadırda hiç akıllarına gelmeyen bir şekilde bu süreci yaşayan komşularımız ve vatandaşlarımızın verdiğimiz hizmetlerden dolayısıyla yaptığı teşekkürler bizleri daha da motive etmiş olup birçok çalışanımız günde 14 saate varan gönüllü mesai yapmıştır. Huzurlarınızda tüm çalışan emekçi kardeşlerime, bürokratlarıma teşekkür ediyorum. Çadırda yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmının yakın akrabalarına veya semt ilçe değiştirmelerine, bir kısmının İzmir Büyükşehir Belediyemizin verdiği konutlara taşınmasına, yine bazı otellerin ve evlerin ve bu vatandaşlarımızın hizmetine bedelsiz sunulması ile yeni kurulan konteyner kente yerleşmesi ile bu parklardaki revizyon çalışmaları yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. 2020 yılında iş yoğunluğu en fazla olan temizlik işleri çalışanlarının üstün gayreti ile şikayet ve istekler minimum seviyeye gelmiştir. Bir önceki yıl başlayan her hafta bir mahalledeki toplu temizlik devam etmiş olup, covid-19 ile başlayan bu salgını azaltmak amacıyla kamu binaları, apartman girişleri ve sokaklarımız dezenfekte aracımız ve çalışanlarımızın ferdi çalışmaları ile birçok vatandaşımızın memnuniyetini aldık. Bu dönemde özellikle Plan ve Proje Müdürlüğümüz geçmiş yıllara oranla başarılı çalışmalar yapmış Adalet ve Manavkuyu Mahallelerindeki içerisindeki 83 hektarlık alanı imar revizyon planlarını hizmet alım işine ihale etmiş olup, bu çalışmaların sonucunu önümüzdeki günlerde hep beraber değerlendireceğiz. Yine Cengizhan Mahallesi, Alparslan ve Fuat edip Baksi Mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alan içindeki içinde 2021 yılı içinde imar revizyon çalışmasını bitirmiş olacaktır. 2020 yılında önemli gün ve anma etkinlikleri pandemi nedeni ile kısıtlı olarak yapılmıştır. Yaşanan pandemi dünyada ve ülkemizde mali ve sosyal yapıları değiştirmiş ve halen de değiştirmeye devam etmektedir. Önceden hiç öngörülmeyen bu pandemi nedeniyle sosyal yardımlarımızı artan bir talep alarak anında yerine getirmeye gayret ettik. Bu taleplere karşı başta çalışanlarımız fazla mesai yaparak, disiplinli ve düzenli çalışarak cevap verdiler. Sokağa çıkma yasağına maruz kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ihtiyaçları taleplerine ilişkin yerine getirildi. Deprem felaketi nedeniyle çevre il, ilçe belediyeler ile hayırsever vatandaşlarımızdan gelen yardımlar düzenli olarak istiflenerek anında ihtiyaç sahiplerine gerekli araştırmalar yapılarak yerine getirildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarda alışveriş kartı 93 adet, battaniye 15503 adet, yorgan 8145 adet, yastık 11003 adet, yatak 2496 adet, kırtasiye seti 652 adet, erzak yardımı 11781 adet, et dağıtılan kişi sayısı 149 adet, ev eşyası 518 adet, giyecek yardımı kişi 966, hijyen paketi 9424 adet, nakdi yardım 49, fazla gıda derneği işbirliği ile yapılan yardımlar sebze, meyve paketli gıdalar 18894 adet, muhtelif gıda ve içecekler 1836 adet, tablet öğrencilere verdiğimiz tablet 428 adet, alışverişim sağlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sayısı 1680, Ramazan ve Muharrem aylarına dağıtılan iftar yemeği sayısı 13000, günlük dağıtılan yemek dağıtımı engelli engelli sayısı 25, cenaze törenlerine gönderilen ikram aracı sayısı 104, sosyal marketten yararlanan kişi 120, medikal malzeme yardımı yapılan engelli sayısı 104, engelli bireylere verilen nakil hizmet sayısı 161, engelli bireylere verilen danışmanlık hizmeti 20, kadın sığınma evinde kalan kadın ve çocuk sayısı 89, aile danışma merkezinde yapılan danışmanlık sayısı 889, Nene Hatun Yüksek Öğrenim kız öğrenci yurdu kalan kişi sayısı 72. Zabıta Müdürlüğümüzde bu zor dönemde özverili çalışmalarımıza büyük katkı koydu kendilerinin görev tanımı içindeki tüm alanlarda gerekli inceleme ve denetimleri düzenli olarak yapmış olup, özellikle bu dönemde toplu alışveriş yerlerinde, pazar yerlerindeki nizam ve intizam önem vererek vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda almalarını sağlamak amacıyla gıda ve fırını işletmeleri sürekli denetlenmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikayet ve öneri dikkate alınarak geri dönüşleri yapılmıştır. Çevre kirliliği yaratan tüm pankart afiş ve benzeri elemanlara kaldırılmış ve bunlara yaptırım uygulanmıştır. Depremin hemen ardından çok yoğun bir mesai ile Emniyet Teşkilatı ile birlikte anında yıkılan binalarda ilk yardımı ve emniyet tedbirlerini alarak tüm kamu görevlileri ile uyumlu bir çalışma yapılmıştır. İlk günlerde yaşanan büyük kargaşayı ve trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için kamunun bütün birimleriyle koordineli bir çalışma yapılmıştır. Veteriner Veterinerlik Müdürlüğümüz bu süreçte sokak hayvanlarının kısırlaştırılması tedavileri ve bu hayvanların sahiplendirmesi için gayret sarf etmiş olup, bu birimlerimize binlerce kişi ziyarette bulunmuştur. 2020 yılında bütçemize ve performans programımıza uygun davranarak milletçe içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen çalışan emekçi kardeşlerimizin ücretlerine açıklanan enflasyon üzerinde zam uygulayarak onların vatandaşlarımıza karşı daha hizmet etmeleri sağlama sağlayarak motivasyonlarını güçlendirdik. 2020 yılı birimlerimizin faaliyet raporunu Plan Bütçe Komisyonu olarak kabul oyu vereceğimizi söylüyoruz. Ve tüm kadrolarımıza yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Biz teşekkür ederiz. Evet Abdullah Bey..

 

Abdullah AKTAŞ- Arkadaşlardan varsa biz bekleriz Başkanım.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Az önce öyle bir öneriniz oldu. Sırayla konuşalım diye şimdi sizde konuşmanızı yapın. Özgür Bey sonra sıra sizde.

 

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle tüm meclisimize ve toplantıya katılan herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Şimdi faaliyet raporu biliyorsunuz gerçekleşen işlerin açıklandığı ya da kitapçık haline getirilip dağıtıldığı, anlatıldığı bir rapor. Şimdi Bayraklı Belediyesinin bu raporuna baktığımızda yani 2020 yılı faaliyet raporuna baktığımızda, planlanan faaliyet adeti 166, pandemi ve depremden dolayı yapılamayan faaliyet 101 gerçekleşen 152 yani % 30’unu yapabilmiş % 70'ini maalesef yapamamış. Peki, gerekçe ne? Herkes için ızdırap olan ve acı olan pandemi ve deprem maalesef Bayraklı Belediyesinin kurtuluş olmuş. Çünkü 101 tane maddenin yanında pandemi ve deprem diye not düşülmüş, yapılamama gerekçesi. Depremin ne zaman olduğunu herkes herhalde biliyor, 2020 yılının son çeyreğinde oldu. Yani buna bu faaliyet raporu bunun yazmaması gerektiğini düşünüyorum ki zaten hiçbir şey daha yapılmamış ama arkadaşız birçok şeyler buradan gördüler ama nedense yanlış olanı hiç söylemediler. Burada maddi hatalar da var, ilgili müdürlerimiz de bunu düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi onunla da ile gerekli şeyleri söyleyeceğim not alırlarsa sevinirim. 2020 yılı faaliyet raporunda verilen teşkilat yapısı baktığınızda 5 başkan yardımcısı ve başkan yardımcılığına bağlı 26 müdürlük görünüyor. Bugün uygulamada olan teşkilat yapısı ise bu tabloya uyumadı anlaşılmaktadır anlaşılmaktadır. Belediyede yaşanan sürekli müdür ve başkan yardımcısı değişimi hızından teşkilat yapısına bile uyumakta zorluk çektiğini çekildi görmektedir. 23.03.2020 tarihi itibariyle ikinci 2 yılda 5’inci kez teşkilat yapısı değişimine gidilerek 20'nin üzerinde isim değişimi olmuştur. Devamlılık olmadığı için kemik yönetim kadrosu hala netleştirilememiştir. Bu değişimler belediyenin çalışmasına da yansımış verilen hiçbir seçim vaadi yerine getirilememiş, yeni proje ve yatırımlar yapılamamıştır. İlk göreve geldiğinde 2018 yılın rakamına göre 2 milyon 575 bin 482 TL olan Özel Kalem Müdürlüğü rakamını Sayın Başkan da yüksek bulduğunu söylemiş ve eleştirmiştir. Bugünkü faaliyet raporu baktığınızda kendi dönemindeki Özel Kalem Müdürlüğü harcamaları daha da yüksek olduğu görülmektedir. Sayın Başkanın 31 Mart 2019 yerel seçimlerine her mahalleye kreş yapacağız sözü ile yola çıkmasına rağmen Kreş Müdürlüğünün harcamalarının 2019 ve 2020 yılında sıfır olduğu görülüyor. Bırakın yeni kreşler açılmasını mevcut kreşlerinde işletilemediği ortadadır. 2020 yılı faaliyet raporu giderlerine göre ödenen yıllık faiz tutarı 7 milyon 545 bin 306 TL olduğu görülmektedir. Borç ödeniyorsa, tasarruf yapılıyorsa, bu faiz gideri neden 2 yıl sonunda gözle görülür şekilde düşmemektedir? Daha önce de belirttiğimiz gibi tasarruf yerine belediyenin ve belediye şirketlerinin borcu her geçen gün artmaktadır. 2020 yılı mali gelir kesin hesabı tablosu baktığımızda alınan bağış ve yardımlar tutarına İller Bankası ve AFAD tarafından yapılan 2 milyon TL’lik, 2 milyon TL'lik rakamın yansıtmadığını görüyoruz. Bu 2 milyon TL gerçekten de depremzedelere harcanmış mıdır merak ediyoruz. Bu tutar hangi kaleme dahil edilmiştir? Hangi müdürlükçe kullanılmıştır? Neden bu tabloya eklenmemiştir? Sayın Başkanın “ilk 100 gün içerisinde 40 milyon borç ödedik, 5 milyon tasarruf ettik” sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki bu faaliyet raporunda belirtilen 2020 mali yılı bilanço tablosunda neden görünmemektedir? Bu bilanço tablosuna göre Bayraklı Belediyesinin kısa vadeli borç toplamı 201 milyon 222 bin 087 TL TL. Uzun vadeli borç toplamı ise 79 milyon 330 bin 619 TL olarak gerçekleşti, gerçekleşmiştir. Bayraklı Belediyesinin bugünkü toplam borcu ise 2019 yılı kesin hesabı tutarı olan 238 milyon 789 bin 814 TL’den 280 pardon 238 milyon 789 bin 814 TL’den 280 milyon 661 bin 239 TL'ye yükselmiştir. Yakında 300 milyonluk borçları da herhalde burada göreceğiz. Yine 2020 yılı faaliyet raporunda verilen ilgili müdürlerimiz bu sayfaya açarlarsa sayfa 26. 2020 yılı faaliyet raporunda verilen 2020 yılı mali gelir kesin tablosuna baktığımızda sermaye gelirleri kalemi bütçe ile tahmin edilen tutar 49 milyon 810 bin, devreden tahakkuk tutarı 27 milyon 178 bin 954, 2020 yılı tahakkuk tutarı - 3 milyon 800 bin 582, toplan tahakkuk tutarı 23 milyon 378 bin 372, 2020 net tahsilatının ise 13 milyon 521 bin 424 TL olduğu belirtilmiştir. Buradaki 2020 yılı tahakkuk tutarı - 3 milyon 800 bin 528 TL rakamı da dikkatimizi çekmektedir. Buradan sermaye geliri tahsilatı yapılmadığı anlaşılıyor. 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine satan taşınmazlar ile hak sahibi vatandaşlara satılan 37 taşımasın geliri neden burada gözükmemektedir? Bu arsa satışlarının geliri ne olmuştur? Bayraklı Belediyesi tahsilat yapmak yerine üzerine para mı vermiştir de eksiye düşmüştür anlamak mümkün değildir. Sayfa 38’de verilen İhtisas Komisyonları toplantı rakamlara baktığınızda iki önemli komisyon olan Engelliler Komisyonu ve Deprem ve Afiyetler Komisyonunun geçen 2 yılda hiç toplanmadığı görülmektedir. Bayraklı Belediyesinin Bayraklı’daki yaklaşık 18 bin engelli vatandaşımıza ne kadar önem verdiğini buradan anlayabiliriz. Aynı şekilde 1. derece deprem bölgesi olan ve kısa zaman önce ilçemizde büyük acılara neden olan depremden de ders çıkarılmamıştır. Yani en ufak yağmurda sele maruz kalan insanlarımız ve sokaklarımızda unutulmuştur. Bu iki komisyonu hem engellilerimiz için hem deprem ve afetlerimizin çalışır hale getirilmesi gerekli kararların bu komisyon tarafından alınması önem arz etmektedir. Sayın Başkanın basına verdiği demeçlerde 2020 yılında 10 yeni park yapılacağı, depremzedelere 1 yıllık kira desteği yapılacağı, Haşim İşcan Caddesinin cazibe merkezi yapılacağı, 3 yeni kreşinde açılacağı gibi haberler yapıldığını görüyoruz. Şimdi soruyoruz 2020 yılında açılan 10 yeni park nerede yapılmıştır? Hangi depremzedeye kaç aylık kaç TL para para yardımı yani kira yardımı yapılmıştır? Göreve geldiğiniz günkü haliyle hiç değişmeyen olduğu gibi duran Haşim İşcan Caddesinin neresi cazibe merkezi haline gelmiştir? Açmayı vadettiğiniz ilave 3 yeni kreş nerede açılmıştır? Ayrıca faaliyetler içerisinde görünen ve bazı vatandaşlarımıza veren erzak paketleri içeride elle tutulur bir gıda maddesi olmadığı görülmektedir. Hepsi için söylemiyorum, bazıları önümüze geldiği için söylüyorum. Peçete, ıslak mendil ve bisküvi çeşitleri ile kolileri oluşturduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın da tepkisine neden olmuştur. Bu erzak kolilerinin gerçek ihtiyaçlara göre düzenlenip dağıtılması en azından yardım edilen vatandaşımızın ihtiyacı karşılayacak karşılayacak gıda maddelerinin her koliye dahil edilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Birçok meclis toplantısında dile getirdiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi konusu olan konular Bayraklı Meclisimin konusu olmayan konular Türkiye sadece konuşmak için burada gündeme getirmektedir. Cuma günü yaptığımız mecliste bunlardan bir tanesi olmuştur. Geçen haftaki meclisin canlı yayınının altına yapılan yorumlara baktığımızda bu söylemimizin doğru olduğunu göstermiştir. Bir mahalle muhtarımız “bence Bayraklı’yı konuşursanız mahallemize ne gibi hizmetler yapılacak veya neler yapılacak tartışması yaparsanız memnun olurum” mesajı yazmıştır. Yine bir vatandaşımız “Bayraklı’nın tüm sorunları çözüldü sıra bu konulara mı geldi? Zaten muhalefet partileri yeteri şekilde mücadele ediyor. Ben meclis toplantılarında Bayraklı’nın sorunlarının ve çözümlerinin konuşulduğunu zannediyordum. Demek ki yanılmışım.” diye mesaj yazmıştır. Sürekli genel konularla bu meclisi meşgul eden arkadaşlara söyleyeceğimiz şudur; genel konuları gündeme getireceğinize 05.04.2001 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile satış satış rakamı 1 TL ile sınırlandırılan maskenin 77 bin adet maske satın alımında 40 gün sonra 77 bin maske alımı yapan belediyenin neden bu maskeleri 1.39 TL aldığını sorgulayın. 1 TL ile sınırlanmış olmasına rağmen maalesef belediyemiz 1.39 TL'den satın almıştır. Meclis üyesi ve 1. derece akrabalarının dahi bağlı bulunduğu belediyeye iş yapması, malzeme satması, komisyonculuk yapması kanunen yasak ve suç olduğu halde, neden buna izin verildiğini sorgulayın. Genele değil öncelikle göreviniz olan konulara eğilin ve mücadele edin. 2020 faaliyet raporunda yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılması planlanan Özkanlar Pazaryerinin performans kriteri ise planlanan seviyede gerçekleştirme olmuştur notu da dikkat dikkatimizi çekmiştir. 2 yılda bir çivi dahi çakılmamış olan bu projenin seviyesi eğer planlanmış seviye ise bu projenin başlayıp bitirilmesini görmek de mümkün olmayacağı buradan anlaşılmaktadır. Şimdi bu 161 tane faaliyetlere baktığımızda sizler de takip edebilirsiniz. Yani komik olan şeyleri buradan anlatmak istiyorum. Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlanması covid-19 ve pandemi gerekçesiyle yapılamamış istenilen düzeyde. İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazlar kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması deprem, pandemi, imar barışı nedeniyle yapılamamış. Stratejik plan, performans program, faaliyet raporu hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi planlanan 30, yapılan sıfır. Uyum ve eylem planı güncellemek güncellenen plana göre işlem yapılması sağlanacaktır demiş, ama hiçbir şey yapılmamış. Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması 550 planlanan gerçekleşen 83 yine pandemi, esnek çalışma, deprem dolayısı ile sapma olmuş diye not düşülmüş. Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışın yapılması planlanan 300 gerçekleşen 35 pandemi, esnek çalışma, deprem dolayısı ile sapma olmuş notu düşülmüş. Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazın kiralanması işlemlerine baktığımızda ise planlanan 8 gerçekleşen 15 burada bir artış olduğunu görüyoruz. Madem pandemi ile ilgili pandemiden ve depremden dolayı hiçbir şey yapılamadı neden bu kiralık yerlere ihtiyaç duyuldu? Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılmasına baktığımızda planlanan 5000 gerçekleşen 2000 yine pandemi, esnek çalışma, depremden dolayı sapma olmuş notu düşürmüş. Çocuk ve Gençlik Bilim Teknoloji Kampüsü projesi başlatılması planlanan 70 gerçekleşen 0, pandemi, esnek çalışma, deprem dolayı yine sapma olmuş. Belediyemize bağlı birimlerinde kontrol ve güvenlik etkin bir şekilde sağlanması buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Planlanan 95 gerçekleşen 92 sapma nedeni 3 personelin emekli olması nedeniyle planlanan seviyede güvenlik personeli ile güvenlik hizmetleri yerine getirmemiştir. Belediyeden ayrılan 3 arkadaşımız yüzünden maalesef bu belediyenin güvenliği sağlanamamış olduğunu buradan görüyoruz. Bu kadar işi yapamazken pandemi ve depremde yapamazken anket çalışmalarında maalesef 2 planlanmış, ama 3 yapılmış. Tabii orada pandemi etken değil. 3194 sayılı yasanın 34-39 ve 40’ıncı maddeleri geriye ihbar, gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek planlanan 500 gerçekleşen 96 yine deprem, pandemi, esnek çalışma dolayısı ile yapılamamış. Sayın Başkanımız burada biz daha öncede sormuştuk. Her mahalle yollarını yeniliyoruz asfaltlar attırıyoruz. Hatta Büyükşehirde şu kadar 140 milyonluk yatırım yaptı demişti. Çok acıdır ki faaliyet raporuna baktığımızda yol, asfalt bakım onarımlarının yapılması yeni ve eski yolların imar planı uygun hale getirilmesi, toprak kaymasının önlenmesi amaçlı istinat duvarlarının yapılması, açılan yol uzunluğuna göre performans değerlendirmesi planlanan 1000 gerçekleşen 0. Bu yapıldı dediğiniz yollar nerede merak ediyoruz. Sebebi ise yine pandemi, tasarruf tedbirleri sonrası yaşanan deprem. Doğançay şişeleme şantiye alanına dönüştürülmesi projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir proje 10 gerçekleştiren 0, yine pandemi, tasarruf tedbirleri, yaşayan deprem. Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi, Körfez Mahallesi Kültür Merkezi İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak proje muhtarlık binalarının yenilenmesi bunlar da aynı planlanan 8 yapılan 1, planlanan 5 gerçekleşen 0, sapma sebebi pandemi, tasarruf tedbirleri, deprem. Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi bu da taahhüt edilen seçim vaatlerinden bir tanesi üretilen proje sayısı yani planlanan 1 gerçekleşen 0, proje maliyetlerinin planlarından daha yüksek çıkması ve altyapı ile ilgili sorunlar sapma nedeni. Tescilli yapıların restoran proje restorasyon projesini tamamlamak, bu da yine seçim vaatlerinden bir tanesi planlanan 20 gerçekleşen 0, sapma nedeni ise Bayraklı Belediyesinin öngörülen maliyetten büyük olması diye not düşmüş. Sevgi yolu eski Smyrna Antik Kentin çevre alanının düzenlemesi, projelerini tamamlamak bu da seçim vaatlerinden bir tanesi 2020 yılında planlanan 20 gerçekleşen 0, sapma nedeni proje maliyetinin öngörülen maliyetten büyük olması, dış paydaşlara yapılan müzakerenin devam ediyor olması. Şimdi buradan sormak istiyorum madem bu maliyetler yüksekti neden insanlara vaat verdiniz? Evet trajikomik bir madde daha İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Özkanlar Pazaryerinin mevzuata ve standartlara uygun olarak yeni alanda faaliyete geçirmek planlanan 15 gerçekleşen 15 sapma nedeni planlanan seviyede gerçekleşme olmuştur. Şimdi her meclis üyesi arkadaşıma soruyorum Allah aşkına bu yere gidin burada ne yapılmış kendi gözünle görün. Bir tane çivi çakıldıysa geleceğim ben burada herkesten özür dileyeceğim. Hiç bir çalışma yok şuan yanlış hatırlamıyorsam 23’üncü veya 24’üncü ayı dolmak üzere yani 2 yılı doldurmak üzere burası Büyükşehir Belediyesine tahsisinden bugüne bu da seçim vaatlerinden bir tanesiydi. Pazaryerlerinin temizliği tamir bakım yapılan konteyner sayısı kriteri buymuş, 2020 yılında planlanan 3600 gerçekleşen 3240 sapma nedeni kullanım kullanım ömrü dolan ve çalışmayan yeraltı konteyner sistemlerinin sökülmesine harcanan vakit nedeniyle hedeflenen tamir ve bakım yapılacaklar hedefe ulaşılamamış. Yani orada sökümden kaynaklar vakitten dolayı bu gerçekleştirilememiş. Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacıyla sokak hayvanlarının kısırlaştırılması planlanan 750 gerçekleşen 739, sapma nedeni bölgede hayvan popülasyonun da yaşanan değişikler. Ya böyle gülünç cevaplar olmaması lazım. Evet buradaki hayvanlarımız maalesef Bayraklı’yı sevmedikleri için başka ilçelere göç etmişler, onlar da dayanamamış demek ki. Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanları tanı teşhis ve tedavi hizmetinin verilmesi rehabilite edilmesi planlanan 2150 gerçekleşen 2382, sapma nedeni sokak hayvanları bakım ve beslenme koşullarında oluşan değişikler. Nasıl bir değişik olmuş bunu da merak ediyoruz. Yine trajikomik bir madde daha hurda araçları kaldırmak, kaldırılan hurda araç sayısına göre kriter belirlenmiş planlanan 25 araç gerçekleşen 10 araç 15 aracın kaldırılmaması sebebi ise covid-19 salgını ve yaşanan deprem ile işgücü iş önceliklerimizi değişiklikler olması, yani 15 araç içinde yani covid-19, depremin bahane edilmesi çok komik. Bir diğer madde çim alan çim alanı tesis edilmesi planlanan 40.000 gerçekleşen 25.000 depremden dolayı park alanları çadır lokasyonlarına dönüştürüldüğünden dolayı planlanan ölçüde çim alanı oluşturulamamıştır. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum depremde kullan tüm çim alanlar ve parklar tamamen Büyükşehir Belediyesinin bakım ve onarımı içerisinde kalan alanları oluşturuyor. Belki bir parkımız ya da bir parkın bir kısmı Bayraklı Belediyesinin bakım onarım sorumluluğu içerisindedir. Basınçlı sulama sisteminin kurulması planlanan 50.000 gerçekleşen 0, depremden dolayı park alanları çadır lokasyonuna dönüştürüldüğünden  öncelik bakım onarım çalışmalarına verilmiştir. Bu nedenle planlı işler yapılamamıştır. Demek buradan da anlaşılıyor ki Bayraklı Belediyesi depreme kadar yatmış, hiçbir şey yapmamış, uyumuş depremden sonrada bakmış zaten deprem oldu deyip yapacaklarını da yapmamış. Buradan o anlaşılıyor, çünkü depremin olduğu tarih belli. Bir komik madde daha 10.000 metrekarelik alanda sera kurulması, şimdi insana sorarlar madem bunu bu belediye  gerçekleştiremeyeceksin niye buraya vaat olarak yazdın? Niye bu faaliyet raporu bunu istedin? Şimdi cevabı ne 10.000 metrekarelik alanda sera alanı konulması dikkatinizi çekmek istiyorum kurulan sera miktarı, kurulması düşünen sera miktarı 10.000 metrekare gerçekleşen 0, sebep kurulması planlanan sera için uygun alan bulunmadığından hedef gerçekleştirilememiştir. Ya bu kadar komik bu kadar yani insanlarla dalga geçer gibi bir sebep buraya yazılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Madem böyle bir alan yok, niye bu faaliyet raporuna yazıyorsunuz? Ya da neden bu şekilde vaat veriyorsunuz? Yapabileceğiniz işleri neden buraya yazmıyorsunuz? Yapmayacağınız işleri neden buraya ilave ediyorsunuz? Bu şeye benziyor ben uzaya çıkacağım aa bir baktım ki mekik icat edilmemiş çıkamadım gibi bir şey olmuş.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Öyle bir hedef konmuş Abdullah Bey uzaya yol..    

 

Abdullah AKTAŞ- Hedef değil. Şimdi hedef nasıl konur önce yapacağınız işin planlamasını yaparsınız yapılabiliyor mu yapılamıyor mu ona bakarsınız. Uygun yer bakarsınız bunu hedef  koyarsınız. Ama siz olmayacak bir şeyi hedef diye koymuşsunuz zaten yeri de bulamamışsınız yani böyle bir yer yok. Şimdi geçen hafta Cuma günü bu mecliste kadına şiddetle ilgili arkadaşlarınız bir çok konuşma yaptılar. Bu konuşmaların birçoğuna katıldık, ama siyasi malzeme yapılması kısmına katılmadık. Şimdi eğer izin verirseniz Gamze Hanımın 148. sayfayı açmasını ve son maddeyi okumasını kendisinden diliyorum, bir bayan olarak. İstiyorsa ben de okuyabilirim. Peki ben devam edeyim. Yaklaşık 1 saat boyunca burada kadına şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi ile ilgili arkadaşlarımız konuşma yaptılar. Ama olayı öyle bir hale getirdiler ki inanın bir ara burada timsah yürüyüşü yapacaklar diye biz de endişe duyduk. Şimdi Bayraklı Belediyesinin faaliyetleri içerisine bakalım kadına yönelik şiddet önleyici çalışmalar yapılması sayfa 148 son madde kadın danışma merkezinde yapılan danışmanlık talebi planlanan 30 gerçekleşen 0, sapma nedeni bu hizmet Aile Danışma Ve Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülmekte olup, Kadın Danışma Merkezi faaliyetleri sonlandırıldığından sonlandırıldığından gerçekleştirmiştir. İşte sizin ne kadar kadınların arkasında durduğunuz, Bayraklı Belediyesinin ne kadar arkasında durduğunu bu madde zaten söylüyor konuşma hiç gerek yok. Hayır Başkanım az kaldı toparlıyorum. Şimdi 2 madde okuyacağım, dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Yine faaliyetlerin içerisinde görünüyor ulusal bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyon organizasyonları düzenlemek planlanan 50 gerçekleşen 55. Planlanandan daha iyi bir performans sağlamış, fakat vatandaşımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonu düzenlemek planlanan 20 gerçekleşen 0. Yani belediye kendisiyle ilgili her şeyi pandemi, deprem meprem yazmış, ama vatandaşa gelince onlar da yapmamış. Yine seçim vaatlerinden birisi olan Aziz SANCAR Arge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projenin hazırlanması hazırlanan proje sayısı 1 gerçekleşen 0, sapma nedeni pandemi dönemi içerisinde olunmasından dolayı faaliyetlerin ertelemiş olması. Bu da seçim vaatlerine bir tanesiydi. Aziz SANCAR Arge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulması planlanan 15 2020 yılı gerçekleşen 0, yine sapma nedeni pandemi ve proje merkezinin açılacağı bir binanın bulunamaması. Yani böyle bir bina yoksa niye bunu vaatlere konuyor onu da anlamış değiliz yani. Yani hayali projeler gerçekleştirilmeye çalışıldığını buradan da görebiliyoruz. Şimdi toparlayacak olursak en başta söyledim, bir daha söylemek istiyorum Bayraklı Belediyesi 2020 yılı içerisinde 166 faaliyeti kendine hedef edinmiş, bu faaliyetleri 101 tanesini pandemiden depremden dolayı yapamamış. Gerçekleştirdiği ise 52 faaliyet, bunlar çoğu da vatandaşa dokunmayan faaliyetler. Yani %70’ini yapamamış %30’unu ise gerçekleştirmiş. Yani Bayraklı Belediyesi 2020 yılında %30'luk bir performans sağlamış, buradan bunu görüyoruz. Sonuç olarak 2020 yılı faaliyet raporunda 2019 yılı faaliyet raporuna göre gözle görülür bir değişikliğe rastlanmamıştır. Rutin yapılan işleri bilgi işlerin bilgileri ile doldurulmuş bir rapor olmuştur. Maalesef seçim vaatlerinden gerçekçi gerçekleştirilmiş hiç bir proje görülmemektedir. Hatta yapılması düşünen birçok projenin karşısına pandemi, deprem ve proje öngörülen maliyetten büyük olması bahanesi not düşülmüştür. Dolayısı ile beklentilerin altında kalan 2020 faaliyet raporuna AK Parti Grubu olarak ret veriyoruz. Ayrıca Sayın Başkanımızdan -3 milyon 8 milyonluk tahsilatın nasıl yapılabildiğini buradan açıklamasını kendisinden bekliyoruz. Nasıl - bir tahsilat yapılmış gerçekten biz öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

 

Emre DEMİR- Sayın Başkan, kıymet üyeler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle faaliyet raporunda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Cindi Bey’in de faaliyet raporu bilgilendirmesi için kendisine teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir söylem içerisinde bulundu Bayraklı’mız ilçemiz şehrin kalbi olma yolunda ilerliyor dedi. Evet bunu herkes biliyor Bayraklı’mız İzmir'in kalbi ama şehirde ilçemizde maalesef kalp spazmı geçirecek durumda, faaliyet raporu önümüzde. Şimdi Grup Başkan Vekilimiz birçok konuya değindi. Ben tekrar tekrar aynılarına değinmek istemiyorum ama faaliyet raporunu açtığımızda bunu tüm bayraklılı hemşerilerimizin bilmesi lazım şöyle; belediyenin kuruluşundan bugüne kadar yapılan yatırımların iki katını yaptık ifadesi var. Grup Başkan Vekilimiz eleştirirken gördük ki belediyemiz %30’luk bir performansla çalışmış. Geçmişte pandemi yok, geçmişte herhangi ekonomik kriz yok Biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden belediyeyi Cumhuriyet Halk Partili birisine devir etmişiz ve yapılan işlemler ortada. Bayraklılı hemşerilerimizin bunu görmesi bilmesi lazım. Mottomuz var bizim Sayın SANDAL'ın seçim manifestolarında da gördüğümüz bilboardlarda da birçok yerde birçok reklam alanlarında gördüğümüz Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı. Şimdi oraya de değineceğim oraya değineceğim ama oraya değinmeden önce ufak tefek birkaç konuya değinmek istiyorum. Haşim İşcan’ı cazibe merkezi olma konusunda Grup Başkan Vekilimiz de bunu dile getirdiler. Haşim İşcan Caddesi'nde Sayın Başkan muhakkak biliyordur. Buradaki arkadaşlarımıza muhakkak biliyor. Haşim İşcan Caddesi zaten Bayraklı’mızda sıkışıp kalan ilçemizde birçok sosyal faaliyetin yapılamadığı ilçemizde kafelerin, restoranların olduğu cazibe merkezi diyebileceğimiz bir caddemiz. Onun dışında Haşim İşcan’ı cazibe merkezi haline getirebileceğiniz demek ayakları yere basmayan faaliyetler ve söylemler demektir arkadaşlar. Devam ediyorum birçok konuyu atlıyorum Grup Başkanı Vekilimiz dillendirdi diye ama sayfa 86 da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün Osmangazi, Osmangazi ile beraber Manavkuyu ve Adalet Mahallesindeki parklarımıza yapmış olduğu hizmetleri gördük, kendine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle ifadem yanlış anlaşılmasın lütfen çarptırılmasın 24 mahallenin 24'ü de bizim ama ama eşit belediyecilikte Bayraklı’yı yönetmeye çalışırsak bu ilçeye hizmet edemeyiz. Bayraklı'ya adaletli hizmet lazım. Adaletli hizmetten kastım şu Onur Mahallesi, Gümüşpala, Yamanlar, Nafiz Gürman gibi mahallelerimizde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hiçbir işlem yok. Şöyle bir işlem var ama Dünya Barış Anıtı’na kısmi revizyon yapılmış parkların içerisinde diye bir yer verilmiş. Arkadaşlar ben Dünya Barış Anıtı’na üç günde bir çıkıyorum, belediyemizden hiçbir ekibi orada göremedim. Varsa bu hizmeti yapan arkadaşlar burada bizi de bilgilendirirse memnun olurum ben atlamış olabilirim. Proje sunumlarına gelecek olursak biz proje sunumları alışkınız. 3 meclisten 2'sinde önceki dönemlerde proje sunumları ile burada belediyemiz sağ olsun bizi bilgilendirdi. Sunum sunum gidiyoruz diye de ifade söylemiştik kendilerine. Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız projelerin %90 %95'i yapılmamış ama sunumların hepsi tamam Sayın Başkana geçen meclis şöyle bir soru sormuştum. Grup Başkan Vekilimizde sordular 140 milyonluk yatırım senle beraber kayıp şehir mi oldu? 140 milyonluk yatırımı göremiyoruz. Ben 140 milyonluk yatırım nereye gitti dediğimde bu konu bu konu şöyle şöyle bağlayalım şöyle bir parantez açalım Sayın SANDAL belediyeyi ve Bayraklı'yı algı ile yönetmeye çalışıyor, dediğimizde haliyle arkadaşlardan bize bir set gelmiştim. Şöyle bir algı oluşturdu Sayın Başkan ben kendisine 140 milyon nereye gitti diye soruyorum. Kırsal kesim diye addettiğiniz bizim ise 10 senelerdir hizmetin gitmediği mahalleler dediğimiz mahallelerimize ne zaman hizmet götüreceksiniz? Bayraklı Belediyesi gibi yaklaşık 300 milyona yakın bütçesi olan bir belediyenin bir düğün salonu bir düğün salonu projesini 3 defa yapıyormuş gibi göstermesi ne Bayraklı'ya nede halkımıza yakışmamıştır dediğimizde şöyle bir cevap geldi geçen meclisimizde Grup Sözcünüzde aynısını söyledi. “Emre genç bir meclis üyemiz.” Evet arkadaşlar ben gururla söylüyorum, partimizin İzmir'deki bu dönem en genç meclis üyesi, en genç grup sözcüsü benim Türkiye'nin en büyük gençlik hareketinin burada il yönetim kurulu üyesi. 15 Temmuz gibi hain darbe girişiminde tankların önüne geçmiş, bildirilerin altına imza atıp, ne dediğini bilmeyen kişilerin önüne çıkmış, gençlerden birisiyim. 21 yaşında çağ açmış çağ kapatmış ecdadın genç torunuyum. Kesmeyi lütfen Sayın Başkan. Bu algıyı bu algıyı..

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Burası meclis konularının görüşüleceği yer değil Emre Bey. Grup Başkan Vekiliz az önce söyledi. Meclis çalışmalarının konuşulacağı yer. Kendi tanıtımınızı yapacağınız yer değil burası Bayraklı Meclisi..

 

Emre DEMİR- Sayın Başkan burası Bayraklı Meclisi evet. Evet arkadaşlar burası Bayraklı Meclisi sözüm sizlere genel siyasete girip, genel siyasetle kişilerin yaşlarıyla ilgileneceğinize Bayraklı için bir önerge verin. Bayraklı'nın mahallelerini gezin. Bayraklı'da iş yapın işlem yapın arkadaşlar. Devam ediyorum Sayın Başkan..

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Bir de bağırmadan konuşursanız.

 

Emre DEMİR- Heyecanlıyım ya gençliğin vermiş olduğu heyecan, arkadaşlar muhakkak hoş görüyorlardır Sayın Başkan. Smyrna Çevrenin Düzeni ve Müze Projesi diye bir projemiz vardı. Sayın Başkanın da en büyük projelerinden birisiydi bizde heyecanla bekliyorduk. Burada proje maliyetinin öngörülmemiş, öngörülen maliyetten büyük olması siye bir ibare açılmış, biz manifestolarımızda yapamayacağımız projelerimi konuştuk acaba? Birçok konu var ama ben sadece buradan yaşıtlarım, gençlerime söylemek istiyorum arkadaşlar Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti değil Bayraklı inanmayın. Gençler için yapılan hiçbir proje yok inanmayın. Ben tekrar faaliyet raporu ile ilgilenen, faaliyet raporunu hazırlayan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum ve sizlerle beraber Sayın Başkanı da hizmete davet ediyorum. Teşekkürler.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkürler başka konuşmak isteyen var mı AK Parti grubundan? AK Parti grubu bitirsin isterseniz.. Bizlerin cevap mahiyetinde Dilek temellerde konuşursunuz. Faaliyetle ilgili başka konuşma olmadığına göre Cumhuriyet Halk Partisine geçiyorum. Mehmet Bey Buyurun kısa bir konuşması olacak sonra..

 

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkan değerli meclis üyelerim şimdi biraz önce Abdullah kardeşim faaliyet raporu ile ilgili tenkitlerini sıraladı, fakat kitapçıklar önümüzde biz biraz önce benim yaptığım sonunda hiçbir maddi hata yok, verdiğim rakamların hepsi doğru. Biraz önce Özel Kalem Müdürlüğünün giderleri ile ilgili bir yanlış bilgi var 25. sayfada zaten Özel Kalem Müdürlüğünün 2020 yılında yaptığı harcama 2 milyon 580 bin. 1 yıl önceye bakınca 2 milyon 935 bin yani 355 bin lira bir tasarrufa gitmişiz burada. Belediyemiz tavsiye edilen bütçeye göre %78 oranında harcama yapmış. 2019'la 2020 yılı harcama verilerini karşılaştırdığımda da 2019 yılı toplam harcamamız 231 milyon lira 2020 yılında 245 milyon lira yani geçen yıla göre enflasyon %15 gibi rakamlar konuşulduğun bir ortamda %6 gibi gider artışı gerçekleşmiş. Bu da gösteriyor ki gerçekten tasarruf anlayışı ve israfların önlenmesinde önemli bir çalışma yapılmış. 2020 yılı tahakkuklarını baktığımızda da %90’ların üzerine tahsilat gerçekleşmesi olmuş. 2019 yılı ile 2020 yılı gelir verilerini karşılaştırdığımızda 2019 yılının toplam gelir 192 milyon lira 2020 yılında da %24 oranında artışla 239 milyon lira olmuş. Şimdi iktisat teorisinde kaynaklar kıt ihtiyaçlar ise sonsuz diye bir terim var. Sonsuz ihtiyaçlar ile kıt kaynaklar arasında oluşturulan dengeye de ekonomi denilmekte. Gerek corvid-19 salgınının yarattığı olumsuz etkiler, gerekse yaşanan deprem felaketine rağmen borçlanmadan ve borç ödeyerek bir önceki yıla göre giderlerde %6 oranında artış gelirlerde ise %24 oranında artış yapılarak gerek iktisadi, gerek ekonomik ve gerekse yönetimsel olarak çok başarılı bir bütçe süreci yönetildi. Gerçekten emeği geçenlere ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle belediyemiz faaliyet raporunun en önemli unsuru olan bütçe fonksiyonuna ilişkin faaliyetleri çok başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu konuda bilgi vermek istedim.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkürler. Alim Bey buyurun.

 

Alim ÇANKAYA- Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri pandeminin en üst seviyeye çıktığı dönemde 30 Ekim'de maalesef büyük bir deprem yaşadık, 177 vatandaşımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Deprem felaketi sonrası ülkemizde birçok deprem yaşamış bir ülke olarak örgütlü belediyemiz başta olmak üzere Büyükşehrimiz devletin bütün kurumları ve ilgili hassas yardımsever vatandaşlar sayesinde Bayraklı'da depremin yaraları en hızlı bir şekilde sarılmıştır. Belediyemiz çalışmalarına gelirsek depremin meydana gelişinden itibaren belediye olarak hemen harekete geçilmiş, Deprem Kriz Merkezi oluşturulmuş 900 personel, 177 araç ve iş makinesi ile 24 saat esasına göre çalışmalara başlanmıştır. İlk etapta hepiniz bilirsiniz trafik yoğunluğu yaşanması sebebiyle ilçenin ana arterlerinde motorize ekiplerimizle trafik akışına yardımcı olmuş, ambulans, iş makinesi ve itfaiye araçlarının sevki sağlanmış, deprem esnasında yıkılan binalarda arama kurtarma ekipleri gelene kadar ilk müdahale yapılıp, çevre emniyeti sağlamıştır. Belediye ekiplerimiz diğer yardım ekipleri sahaya ulaşıncaya kadar ağır hasarlı ve henüz yıkılmamış binalara sepetli vinçlerimizi sevk ederek ilk 3 saatte evlerinde mahsur kalan 183 yurttaşımızın kurtarmıştır. Bölgede bulunan belediyemize ait yenilik konteynırdan ilk 3 saatte AFAD akut ve diğer arama kurtarma ekiplerine ilk anda ihtiyaç duydukları 350 adet enkaz eldiveni, 400 adet toz maskesi, 30 adet koruyucu iş gözlüğü 100 litre benzin, 50 adet çelik burunlu ayakkabı, 100 adet kazma kürek, 75 top kurtarma halatı, 400 adet baret, 500 adet yağmurluk teslim edilmiş, Ayrıca AFAD'a belediyemize ait 15 iş makinesi arama ve kurtarma çalışmaları için tahsis edilmiştir. Yoğunluk olan lokasyonlarda hemen çadırlar kurulmuş yiyecek, içecek, temizlik ve hijyen malzemeleri vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştır. Belediyemizin spor salonları, kız yurdu kafeler ve semt merkezleri açılmış vatandaşımıza hizmet vermeye başlamıştır. En kısa sürede yapılmıştır bunlar. İlçemizin değişik yerlerinde hızlı bir şekilde 25 çadır lokasyonu oluşturulmuş ve bu lokasyonlarda toplam 1346 çadır kurulmuş ve tefriş edilerek 5207 vatandaşımız çadırlara almıştır. Her çadır lokasyonunda 24 saat esasına göre belediye irtibat ve koordinasyon stantları kurulmuştur. Bunun yanı sıra geçici ikametle giden vatandaşımıza da her türlü yardım yapılmıştır. Yapılan hizmetler hakkında özet bilgiler verecek olursak 814.698 adet yemek, kahvaltı, gıda ve benzeri ürün dağıtımı yapılmıştır. 511.299 adet hijyen ve temizlik malzemesi dağıtılmış, 39.261 adet battaniye, yorgan, yatak, uyku tulumu ve yastık dağıtılmıştır. 116.736 adet ısınma ve aydınlatma malzemesi, 29.527 adet mat, strafor ve palet, 26.795 adet yiyecek 2.984 adet ayakkabı dağıtılmıştır. 3.958 adet mutfak malzemesi, 797 adet beyaz eşya, 150 adet çeşitli ev eşyası mobilya dağıtılmış, çadır lokasyonlarına da 419 adet mobil WC kurulmuş ve hizmete sunulmuştur. 2.494 adet masa ve sandalye 1.345 adet sağlık hizmeti verilmiştir. 3.965 defa çadır ve çadır alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmış, deprem dolayısıyla o kalabalıkta covid olayına rastlanmamıştır. 412 vatandaşımız konutlara alınarak konaklaması sağlanmış, 900 aileye nakdi yardım sağlanmıştır. Depremzede çocuklara 324 adet tablet ve bilgisayar dağıtılmıştır. 54.955 litre akaryakıt tüketimi yapılmıştır. Konteyner kentlerde yerleşen 187 ailenin talep ve ihtiyaçlarına ihtiyaçları da karşılanmıştır. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan hayvanlar unutulmamış depremde zarar gören 22 köpek, 23 kedinin ilk tedavileri yapılarak ilçe belediyelerine nakil nakili sağlanmış ve rehabilitasyon merkezinde enkaz altında gelecek olan hayvanlar için boşaltılmış, 24 saat esasına göre hayvan sever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları AFAD, Akut ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi işbirliği yapılarak yıkılmış binalardan ağır veya hasarlı evlerde mahsur kalan 61 canlı kedi, 19 ölü kedi, 9 kuş, 1 kaplumbağa akvaryum ve akvaryum çıkarılmıştır. Yaşanan deprem felaketinde felaketinden dolayı belediyemizin tüm personeli 7/24 çalışarak süreci çok iyi yönetmiş ve deprem mağdurlarının bütün istek ve talepleri anda yerine getirmiştir. Belediyemiz bu çalışmalarıyla Türkiye'de örnek olacak bir ekip çalışması ve organizasyon örneği sergilemiştir. Bu vesileyle başta belediye başkanımız ve belediye personelimize süreçte büyük desteğini gördüğümüz büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye personelimize, süreçte büyük desteğini gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir ekiplerine, Bayraklı Belediye Meclis Üyelerimizin tümüne, devletimizin ilgili bütün kurumlarına, büyük yardımsever örneği gösteren tüm halkımıza teşekkür ederiz. En derin saygılarımla.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- En son Cindi Bey en son siz konuşun. İpek Hanım buyurun.

 

İpek KUL- Sayın Başkanım, saygı değer meclis üyelerim herkesi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle birkaç yanlış aktarılan bilginin doğrusunu Bayraklı halkına arz etmek istiyorum. Geçen meclisimizin sonunda süremizin olmaması sebebiyle Abdullah Bey'in aktarmış olduğu sözleşme konuşmasında… Hayır hayır siz daha demin bahsettiniz de ona binaen birkaç yanlışlık var İstanbul Sözleşmesi'nin tavsiye niteliğinde bir karar olduğunu Bayraklı halkına arz etmişti Abdullah Bey, ancak kendisine söylemek gerekir ki Anayasamızın 90’ıncı maddesi uyarınca sözleşme bir kanun hükmünde ve bu hükmün getirdiği özel statü nedeniyle aynı konuda iç hukukumuzda farklı hükümler var ise, sözleşme esas alınır. Yani bu sözleşmenin tavsiye niteliğinde olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devletince yapılan kadınların modern haklarına erişimi konusundaki Abdullah Bey'in burada bize anlatmış olduğu düzenlemelerde bu sözleşmenin iç hukuktaki iç düzenlemelerdeki birer yansımasıdır. O halde sözleşme ile ilgili aleyhe bir yorum getirmenin anlamsız olacağı kanaatindeyim. Öte yandan bilindiği üzere 11.03.2020 tarihi itibariyle ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildi ve tüm dünyayı sarsan salgın karşısında ekonomik ve sosyal hayatımız kesintiye uğradı. Bizde haliyle Bayraklı Belediyesi olarak covid-19 salgını sürecinde bu sosyal ve ekonomik kesintilerimiz karşısında derman belediyeciliği esasıyla halkımızın isteklerine ve taleplerini derman olduk. İlk olarak sosyal yardımlar kapsamında yapılan faaliyetlerden bahsetmek gerekirse öncelikle Türkiye'de 1.680 vatandaşının alışverişlerini, 65 yaş üstü 1.680 vatandaşının alışverişlerini aksatmadan yapan ilk belediye olmakla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve 25 engelli vatandaşımızın evine her gün sıcak yemek servisi yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında yine Tvbek uygulaması ile eğitimden mahrum kalan çocuklarımızın tablete erişimi olmayan çocuklarımıza 428 adet tabletin dağıtılmasının yanı sıra sence televizyonlarından tek tuşla bağlanabilecekleri bir eğitim kanalının tüm Türkiye çapında öncelikle Bayraklı halkımızın hizmetine sonrada Türkiye'mizin Türk çocuklarının hizmetine sunulduğunu belirtmek istiyorum. Bu da yine emsali olmayan ve eğitimci bir başkanın en güzel icraatlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun dışında yine 89 kişinin kadın sığınma evinde kalan kadın ve çocuk sayısı olduğunu, aile merkez Aile Danışma Merkezinde de yapılan danışmanlık sayısı göz önüne alındığında yine haksız bir eleştiri olarak önümüze sunulan kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması ile ilgili faaliyetin 2020 yılında 30 olarak planlanıp gerçekleşme rakamının 0 olmasının bu hizmetin Aile Danışma ve Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülmekte olduğundan mütevellit olduğunu, bu anlamda da gerçekleşmeme gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrardan belirtmek istiyorum. Yine erzak yardımları, battaniye yardımları, yatak, yastık, yorgan kişiye giyecek ve hijyen yardımı anlamında da Meclis Üyem Alim Bey’in ve Mehmet Bey'in belirttiği gibi yardımlar yapılmıştır. Salgının en önemli mücadele unsurlarının maske, mesafe ve temizlik olduğu göz önüne alındığında 24 mahallemizde ana caddeler üzerinde detaylı hijyen çalışması yapıldığı, bu kapsamda üç buçuk ton dezenfektan ile dış mekan temizliğinin bir buçuk ton dezenfektan ile de iç mekan dezenfektanın gerçekleştirildiğini 6.000 noktada konumlandırılmış olan çöp konteynerlarımızın düzenli olarak dezenfekte edildiğini, süpürge ve el marifeti ile temizlik çalışmalarının tüm bölgelerimizde her bölgede en az 20 çalışmamızın emeği ile gerçekleştiğini belirtmek istiyorum. Yine 124.078 ton katı atığın Büyükşehir Belediyemizin tesislerine havale edilerek geri dönüşümüne kazandırıldığını bu anlamda hiçbir çevre kirliliğine sebebiyet verilmediğini belirtmek istiyorum ve de 1.648 işyerinin sosyal mesafe, maske kuralları kapsamında denetiminin yapıldığı değerli Zabıta Ekiplerimizin yine pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarında pazaryeri alanı içerisinde maske denetimi yaptığı, dezenfekte çalışmaları yaptığı ve ateş ölçümü yaptığı göz önüne alındığında salgın salgınla mücadelede çok büyük rol üstlendiğini görüyoruz. 175.000 adet Maske ve 150.000 eldivenin yine vatandaşımıza bu süreçte dağıtıldığını vatandaşımızın 5 maskeyi dahi elde etmekte zorlanırken bu denli güzel bir çalışmayla beldemiz tarafından ihtiyaçlarını yerine getirilmiş olmasından dolayı yine gurur duyuyorum. Ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öte yandan spor faaliyetlerinde halkımızın psikolojik olarak da evlere kapandığı bu dönemde çok da mağdur olmamaları adına sosyal mesafe kurallarına uyarak açık havada 500'e yakın çocuğumuzun törenle tekvando, jimnastik ve kickboks sertifikalarını aldığını ve yine kadınlarımızın ve katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızın hafta içi belirli gün ve saatlerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak spor etkinliği yaptığını, kültür faaliyetleri anlamında 2 Haziran itibari birçok kültür faaliyetinin Bayraklı Belediyesinin sayfasından online olarak ve birçok anmanında sosyal olarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldığını belirtmek istiyorum. Bunun dışında yine Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün deprem esnasında yaralanan hayvanlarımıza ve yine covid döneminde de acil müdahalede bulunduğunu ve yine covid döneminde de 55.000 5.574 ton evet 5.574 kilogram kuru mama ve 167 kilogram yaş mama ile düzenli olarak besleme alanlarında besleme yaptığına hatırlatmak istiyorum. Bu bağlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğimizi düşünüyorum. Bu oluşumunda bir parçası olmak gurur verici Teşekkür ederim. Saygılar.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Cindi Bey buyurun.

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli meclisi arkadaşlarım öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki 2020 yılında Bayraklı Belediyesi yaşamış olduğumuz doğal afetler, sel, deprem efendim pandemi ve yıllardır süre gelen uzunca yıllardır yaşamış olduğumuz ekonomik kriz ki bu global bir kriz ancak ülkemizde Türkiye'mizde maalesef daha derinde yaşamış olduğumuz bu ekonomik krize rağmen Bayraklı Belediyesi rutin yapması gereken bütün belediyecilik hizmetlerinin aksamadan yapmış, mali disiplinden taviz vermemiş, borçlanmamış ve bütün emekçi kardeşlerimizin maaşlarını bir gün dahi gecikmeden ödemiştir. Yani bu marifet mi? Evet marifet çünkü; içinden geçmiş olduğunuz sürece baktığımızda ki partisi fark etmeksizin sizin AKP’li belediyelerinde içinde olduğu birçok belediye bırakın bu günlük rutin yapması gereken işlerin yanında, yatırımların yanında rutin işlerini yapamamış ve işçilerine birçok belediye borçlanmadan maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. Ekonomik kriz diyoruz ekonomik kriz gerçekten önemli gerçekten de atlanmaması gereken bir mesele. Burası Bayraklı arkadaşlar Türkiye İzmir'in bir ilçesi, siz İzmir Türkiye'nin bir ili ve Türkiye'de yaşanmış olan bir ekonomik krizden olumsuzluktan Bayraklı’mızın etkilenmemesi mümkün müdür? Tabii ki değildir. Ben biraz önce size bazı rakamlar verdim Hani siz anlarsınız de ipucu verdim ancak anlayamadığınız bir kez daha söyleyeyim söylemekte bir sakınca görmüyorum arkadaşlar hükümetimiz Merkezi Hükümetimiz sene başında 2020 yılında 8 buçuk enflasyon hedefi koyarken yıl sonunda bu tüketici fiyatlarında 14.6 üretici fiyatlarında 25.15 olarak gerçekleşmiştir. Gene büyüme hedefi %5 konulmuş 1.8’de kalmıştır. Ben hani eleştiri getirmiyorum gerçekten. Global kriz, pandemi yaşanan problemler deprem sadece İzmir'de olmadı. Giresun'da oldu. Elazığ'da oldu başka yerlerde de oldu. Başka felaketler de yaşadık. Kriz süregelen kriz vardı ve bundan dolayı bunlar aksadı. Maalesef hedeflere konulan hedeflere ulaşılamadı. Nasıl ki Merkezi Hükümetimiz bu koymuş olduğu hedeflere %100 anlamda ulaşamadı ve başarı sağlayamadı ise bu doğal olarak diğer kamu kurum kuruluşları ve belediyeleri de olumsuz alamda etkilemiştir. Şimdi kadın sığınma kadınlarla ilgili kadınlarla ilgili arkadaşlığımız bir faaliyetin gerçekleşmediğini sıfır olarak gerçekleştiğini ifade etti. İpek KUL meclis üyesi arkadaşımız ona yeteri kadar bir açıklık getirdi. Ancak ben şunu belirtmeden geçemeyeceğim, Türkiye'de gerçekten de kadın sığınma evi olan ve bunu yürüten çalıştıran ender belediyelerden bir tanesidir Bayraklı Belediyesi. Tabii toplu olarak yapılan etkinlikler maalesef pandemiden dolayı bu süreçte yapılamamıştır. Anketle ilgili çalışma anketle ilgili arkadaşınız sıfır çektiğimizi söyledi. Ben gene işte anket insanları oluyor toplu alanlarda yapılıyor böyle bir çalışma, ancak buna rağmen Bayraklı Belediyesi 2020 yılı içerisinde Haşim İşcan Caddesi'nin trafiğe kapatılıp kapatılmaması için esnaf ve halka görüş bildirim anketi yapmıştır ve bu anketin sonucuna da kapatılmaması yönünde bir sonuç almıştır. Bu Bayraklı Belediyesinin başarıyla gerçekleştirmiş olduğu bir ankete örnektir. Gene evet ücretsiz bir anket tabii ki ücretsiz olarak gerçekleştirmiş bir ankettir. Bir anket firmasına bir ücret ödenerek yapılmış bir anket değildir. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi eğitim anketi yaparak Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi tarafından koronavirüs salgını 4’üncü gününde Türkiye'de ve İzmir'de online eğitimini ilk başlatan belediyelerden belediyelerden bir tanesi olmuştur Bayraklı Belediyesi. Şimdi covidden etkilendik, vatandaşımız vergisini ödeyemedi. İşte çevre temizlik vergisini ödeyemedi. Emlak vergisini ödeyemedi. Diğer harçları ödeyemedi. Normal devlete ödemesi gereken vergiyide ödeyemedi. Dolayısıyla Merkezi Hükümetin vergi gelirleri düştüğünden dolayısıyla bizim de İller Bankası payımız düşmüştür. Diğer doğrudan gelen vergi ve harçlarımız düşmüştür. Buna rağmen Bayraklı Belediyesi işi bozulan Bayraklı’daki esnafımıza bu zor zamanda bile sahip çıkmış ve 1.468 esnafımızdan çevre temizlik vergisi, katı atık bedeli ve ilan reklam vergisi alınmamıştır arkadaşlar. Gene covid-19'dan dolayı pazarını açamayan pazarcı esnafından 1.276 pazarcı esnafından pazar tahsis ücretini Bayraklı Belediyesi almamıştır. Depremden dolayı evi yıkılan ağır hasarlı olan, az hasarlı, orta hasarlı olan yaklaşık 5.500 hemşerimizden Bayraklı’daki konut sahibinden hemşerimizden yaklaşık 3 buçuk milyon TL değerinde emlak vergisi alınmamıştır. Şimdi Özel Kalem Müdürlüğünün harcaması eleştiri konusu oldu. Özel Kalem Müdürlüğünün harcaması bence çok makul bir değer sonuçta bir müdürlük ve çalışanlar var orada yapılan harcamaya bakıldığında harcamanın büyük bir bölümünün hemen hemen tamamına yakınının personel gider olduğunu göreceksiniz. Ki Bayraklı Belediyesi ölçeğinde Türkiye'deki partisine bakmaksızın diğer belediyeler ile kıyasladığımızda Bayraklı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü harcamasının bütçesinin gerçekten de çok aşağılarda birçok belediyeden daha düşük olduğunu göreceksiniz. Kreş yapılmıyor kreş yapıldı. 3 tane öngörülmüş 3 tanesi yapılıyor. Hem de vatandaşımız hibe yoluyla eliyle yapılıyorsa tabi bunlar faaliyete girmedi gene pandemiden dolayı faaliyete girmedi kreşler. Bu hazırlanan kreşler önümüzdeki süreçte pandeminin bitmesi ya da hafiflemesi ile birlikte eminim ki faaliyete girecektir. Özkanlar Pazaryerini Büyükşehir Belediyesi yapacak %15'i 2020 yılı içerisinde öngörülmüş 2015 yılı içerisinde 2020 yıl içerisinde öngörülen %15 tamamlanmış. Evet kazma vurulmadı. Ama yani bir yere kazma kurulabilmesi için avan projeler hazırlanıyor, diğer mimari projeleri statik vesaire projelere hazırlanıyor. Bunlar ihale yoluyla yapılıyor. Daha sonra ihale ediliyor ve yapılma başlanıyor. Arkadaşımız bir de komisyonlara giden önergelere baktığımızda deprem ve Doğal Afetler ile Engeller Komisyonuna önerge gitmediğini havale edilmediğini, sevk edilmediğini söyledi. Evet olabilirdi. Bir eksiklik mi düşünülebilir ama sizin grup olarak AK Parti grubu olarak bu konuyla ilgili 1 yıl içerisinde getirmiş olduğunuz hiçbir önergenin olmadığını getirmiş olsaydınız bunu bunu ilgili komisyonlara havale edip gereğini de kesinlikle yapacağımızdan emin olmanızı isteriz. Şimdi arkadaşlar pandemi pandemiden etkilendik CHP'li belediyeler etkileniyor. Bayraklı Belediyesi etkileniyor da Adalet ve Kalkınma Partisi AK Partili belediyeler etkilenmiyor mu? Arkadaşlarımız kendi belediyelerinin bütçelerine, faaliyetlerine baktıklarında onların da gerçekten bu durumdan etkilendiğini ve maalesef uzun yıllardır süre gelen yanlış politikalar yüzünden vatandaşımızın sosyal anlamda bir paket malzemeye muhtaç edildiğini görecektir. Park Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili 3 yeni park yapılmış başka park yok denildi. Evet 3 yeni park yapıldı. 20 adet parkın kısmi, 5 adet parkın komple revizyonu yapıldı. 5 adet parka büst, anıt vesaire konulmuştur. Yeni park yeri benim bildiğim kadarıyla yok. Eminim ki olur ise yer ayrılabilir ise yer açılabilir ise parklarda yapılacaktır. Bu parklarda süreçte yapılacak plan tadilatı revizyonlarla yeni oluşacak alanlarda yeni parklarda yapılacaktır. Bayraklı’nın 274 parkının rutin bakım ve onarımı yapılmıştır. Yani bu parkların rutin bakım onarımları yapılırken efendim bunlar Mansuroğlu’nda şunları Manavkuyu'da öbür taraftaki Alparslan’da, Yamanlar'da onları yapmayalım, bunları yapalım düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır. Mevcut bulunan bütün parkları rutin bakımları yapılmıştır ve 25.000 metrekare çim alan tesis edilmiştir. 2020 yılı içerisinde gene Park Bahçeler Müdürlüğümüz 30.000 ağaç dikmiştir. Şimdilik bu kadar teşekkür ediyorum.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Muhammet Bey buyurun.

 

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle tüm arkadaşlarıma hayırlı akşamlar diliyorum. Yaklaşmakta  olan Ramazan Ayının Türk İslam Alemine ve Türk Milletine şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii Bayraklı Belediyemiz merkezde olması ve aynı zamanda İzmir'in önemli bir ilçesi olması hasebiyle beklenti Bayraklı’mızla Bayraklı Belediyesi ile alakalı Bayraklı’mız da eksik kalmış şimdiye kadar yapılmamış, planlanmış bugün yarın yapılacak düşüncesiyle sözleri verilmiş, akabinde de bu sorunların bu sıkıntıların temelinde olan hususların hiç bir tanesine el değmemiş bir sürü beklenen, Bayraklı halkını Bayraklı’daki vatandaşlarımızın, komşularımızın beklentileri var. Aslında diğer meclis üyesi arkadaşlarımızın da bahsettiği hususlar yapılan veya yapılmayan konular tabii ki kısmen önemli vatandaşlarımızın kimisi işlerini kolay kolaylaştıracak. Kimisi günlük yaşamlarını iyileştirecek hususlar. Fakat Bayraklı’daki yaşayan vatandaşlarımızın Bayraklı’daki halkımızın temel, önemli, büyük ve yıllardan 30 yıldır 40 yıldır süregelen sorunları var. Ve bu sorunlarla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Bayraklı, Karşıyaka Belediyesi'den ayrılıp Bayraklı Belediyesi'ne geçtikten sonra Bayraklı Belediyesi kendi belediyesini oluşturduktan sonra tüm aday olan sayın başkanlar bunların her seferinde sözleri verilmiştir. Her seferinde de bunların yapılacağı taahhüt edilmiştir. Fakat her gelen belediye başkanı 5 yılın sonucunda bu sorunların hiç bir tanesinin hallolmadığını bizde Bayraklı’daki yaşayan vatandaşlarımız da bunları görmektedir. Nedir bu sorunlar? Tabii bu faaliyet raporunda bizim beklentimiz Bayraklı'nın temel sorunlarına işaret edecek başlangıçlar olması yani bunlarla ilgili küçük de olsa faaliyetleri ve bu sorunların ortadan kalkması ile ilgili bir belirti göstermesi. Yani biz bu faaliyet raporunda bence Bayraklı’nın en önemli sorunlarından bir tanesi olan bu bir yıl içinde bu plan değişikliklerinin ve kentsel dönüşüm sorununun hallolmasını ve bununla ilgili bununla ilgili bir faaliyetin gerçekleşmesini beklerdik. fakat gördüğümüz kadarıyla bunlarla ilgili ve bunların planlaması ile ilgili herhangi bir faaliyet ve öncelik verilmemiş. Bir diğer konu Bayraklı’da merkezi mahallelerimizin haricinde diğer mahallelerimizde kentsel dönüşüme ihtiyacı olan gecekondu mahallelerimizde yani buralara spor alanlarını ve sosyal alanların yapılması ile ilgili sözler verilmişti. Ve bunlarla ilgili spor spor salonu, sosyal tesisler, park bahçeler gibi yerlerin, yeni yerlerin yani var olanı onarmak değil de, sıfırdan bir yerlerin yapılmasını arzu ederdik ve bunların da bu faaliyet raporunda biz şuradaki şu spor salonunda başladık. Şuradaki şu büyük parka başladık. Ve bunları yap yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim sadece burada gördüğümüz tamir tadilat işleri başka bir şey ben göremedim. Sadece tamir etmişiz tadilat yapmış boyamışız işte kaynak yapmışız vesaire yani böyle büyük bir organizasyona sahip olan 1.400 küsur tane personel olan bir belediyenin tamir tadilat işi ile ilgili bence bunların buraya yazması bile yani hoş olmamış. Çünkü biz burası köy belediyesi ve yahut da küçük bir belediye değiliz. Yani büyük bir organizasyon yapısına sahip bir belediyeyiz. Bunlar içinde defalarca Bayraklı’da Sevgi Yolunda sel felaketi yaşandı. Sevgi Yolunda su taşkınları yaşandı. Bura ile ilgili defalarca 2 sefer bir proje getirildi ve bu projenin oluşması ile ilgili burada sunumlar yapıldı. Fakat bu faaliyet raporunda bununla ilgili yine hiçbir şey göremedik. Bununla ilgili hiçbir belirti de göremedik. Yine işte kaldırım, tadilat, tamirat işleri ile ilgili hususlar gördük. Bu faaliyet raporunda şunu görmek istiyor Bayraklı’lı vatandaşlarımız buradaki Altın Yolun yer altına alınması ve bununla ilgili Bayraklı Belediyesinin yapmış olduğu bir faaliyeti görmek istiyor. Çünkü Bayraklı'nın denizle buluşması engellenmiş durumda ve bununla ilgili de her gelen bir önceki Sayın Belediye Başkanı şimdiki Sayın Başkan da bununla ilgili taahhütleri var. Ama bununla ilgili bir proje dahi yok faaliyet raporunda, proje ayrılan bir bütçe bir para dahi yok. Diğer bir anlamda Sayın Başkan kendi öncelikli hedeflerinden bir tanesi Çocuk ve Gençlik Kenti ile alakalı fakat Çocuk ve Gençlik Kenti ile alakalı bir oluşmuş bir olgu bir somut bir faaliyet yine yok. Bununla ilgili ayrılan bir para yok, harcanan bir para yok. Efendime söyleyeyim Bayraklı'nın 19 tane gecekondu mahallesinde Cengizhan'da, Alpaslanda, Erenler'de, Gümüşpala'da, Yamanlar'da bu bölgelerle alakalı olarak eğitim faaliyetleri ile ilgili harcanan ve harcanması planlanan bir bütçe yok. Yani Bu bölgedeki eğitim faaliyetleri ile ilgili planlanmış gerçekleşen herhangi bir şey ben göremedim, zaten yok. Biz o bölgede yaşıyoruz. Diğer bir husus belediyemizin Sayın Başkanın da eğitimci olması hasebiyle ben mahallelerimizin tamamında değilse bile, az da olsa mahallelerinde eğitimle ilgili en önemli konu kütüphane vesaire bunların yapılmasını arzu ederdim Sayın Başkandan da bunu beklerdim. Çünkü Sayın Başkan kendisi eğitimci ve bu anlamda da kendisinin de mutlu olacağını ve Bayraklı’daki eğitim ihtiyacı olan insanları da…

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Muhammet Bey ……

 

Muhammet ŞAHİN- Faaliyet raporunda bunlar olmadığı için bunları söylüyorum. Taleplerimiz bunlar kütüphane yapılsın diyoruz.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Ama dilek temenni konusu… faaliyetle ilgili…

 

Muhammet ŞAHİN- Kütüphaneyle ilgili, eğitim faaliyetleriyle ilgili bir husus var ve onun gerçekleşme olmadığıyla ilgili burada bizde arzularımızı, isteklerimizi, taleplerimizi belirtmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan Sözümüzü kesmezseniz seviniriz. Ve faaliyetlerde gerçekleşme oranı olmayan bir diğer husus hatta günümüzde de sürekli gündeme gelen kadına ve kadın ve şiddete yönelik faaliyetler ile ilgili maalesef gerçekleşme oranı sıfır. Ben bunu bu konu ile ilgili gerçekleşme oranının tam mevcudiyetini yerine getirmesini beklerdik. Çünkü sizin de, bizim de tüm halkımızın da en önemli beklentileri içerisinde olan ve günümüzde de bize sürekli memleketimizin en önemli konularından bir tanesi. Diğer bir konu da işte meclis üyesi arkadaşlar belirtti işte Bayraklı'da çöp konteynırların dezenfekte edilmesi işte temizlenmesi vesaire. Vallahi ben sürekli dikkat ediyorum. Hatta geçen seneki meclislerde de bununla ilgili birkaç konuya belirtmiştim. Bununla ilgili herhangi bir mahallelerde dezenfekte vesaire şu bu ben göremedim. Bununla ilgili de yani yazılmış ama herhangi bir şey yok. Ben mahalleler mahallemizde göremedim, mahallelerde de göremedim. Kendi yaşadığım mahallelerinden bahsediyorum. Ve diğer bir konuda özellikle gecekondu mahallelerinde eğitim faaliyetlerine yönelik konu ile ilgili eksikliklerin olmadığını ve faaliyet raporuna yansımadığını gördüm. Şimdi Bayraklı'nın genel temel istekleri en önemli arzular burada belli fakat Bayraklı'nın tamamını yönelik faaliyetlerin içinde belirli bölgelerin temel arzu ve istekleri ile ilgili bu faaliyet raporunda yapılmış veya gerçekleşmiş ben bir husus göremedim. Bununla ilgili inşallah bir sonraki dönem planlarsınız yapılır ama şu ana kadar bizim beklentimiz ile alakalı gerçekleşme oranları ile alakalı Bayraklı’mız ile ilgili istediğimiz arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz hususların bu faaliyet raporunun içinde olmadığını, olanların da gerçekleşti gerçekleşme oranlarının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Az da olsa emeği geçen arkadaşlara, bürokrat arkadaşlara, sahada belediyemiz personeline çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- İbrahim Bey çok kısa..

 

İbrahim BALIKÇI- Sayın Başkan tabi çok kısa tutacağım Başkanım, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi biz öncelikle borçlanmadan ve borç ödeyerek personel reformu yaptık. Yani %750 ikramiye zammı vermişiz. Koku pirimi istediğimi sorumluluk pirimi, direksiyon primleri bunun yanında şu an en az alan işçimiz 5200 lira maaş alıyor. Yani borçlanmayarak şu süreçte 2020 bir tek meteor düşmedi herhalde yani yangın oldu. Çığ oldu. Deprem oldu. Bayraklı kaç kere yandı sel bastı vesaire bunu yakalamış olmak çok önemli bir durum. Vallahi öyle olacak gibi abi sonra ondan sonra Muhammet arkadaşımız söyledi dezenfektan falan yapılmadı dedi. Biz Türkiye'de bir ilki yaptık. Başka belediyeler 100-120 bin lira paraya makine alıyorken biz patent almadık. Faydalı model olarak kendimiz ürettik. Bu makine ile bütün mahallelerden önce Gümüşpala’dan başlamak üzere bütün mahallelerimizde gezdik. Çok da etkili oldu vatandaşa yani şöyle bir şey verdi, bir moral oldu. Bayram havasında bir geçiş oldu. Tabi bunları yapılıyorken siz nasıl görmediniz ben ona konteyner da devam ediyor şu anda hem içini hem dışını devam ediyoruz çalışmaya.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

İbrahim BALIKÇI- Daha önce de konuşamaz mıyım? Bilmiyordum tamam içthati bilmiyordum, problem yok. Tamam problem yok, neyse ben uzatmıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yani inşallah hayırlı uğurlu olsun.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkürler son konuşmacı Gamze Hanım ondan sonra oylayacağız. Dilek ve temennilerde olur mu? Evet arkadaşlar 9’da yasak geliyor. Dışarıya çıkma yasağı saat konuşmacı listesini almıştım Gamze Hanım son konuşmacı ondan sonra dilek ve temennilerde..

 

Abdullah AKTAŞ- Sayın Başkan faaliyet raporunu konuşuyoruz. Arkadaşlar bakın 5’inci kez oraya söz verdiniz.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Tamam Özgür Bey’e evet, kısa bir değerlendirme sizden alalım. Gamze Hanım’a geçelim.

 

Özgür HIZAL- Evet Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Esasında bir çok konu meclis üyesi arkadaşlar tarafından dile getirildi. Ama benim de bir takım çelişkilerle alakalı bazı ifadelerde bulunmak istiyorum. Şimdi tabii elbetteki bir belediyeyi değerlendirirken iki yönlü değerlendirmek lazım. Bir bu belediyenin günlük faaliyetlerini yerine getirebiliyor olması, bir taraftan da bu belediyenin bu şehirde yaşayanlara ne katıyor olması tartışılması gerekir. Şimdi günlük faaliyetleri yerine getirebilme noktasında Bayraklı Belediyesinin yetkilileri, meclis üyesi arkadaşlarımız, Sayın SANDAL borç almaksızın maaşlarını ödeme gibi bir durumdan bahsediyor. Bu bir başarı değil aslında olması gereken bir durum. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi tüm dünyayı etkileyen covid-19 pandemisi, şehrimizde etkili olan özellikle ilçemizde etkili olan deprem, sonrasında yaşanan sel gibi hiçbirimizin istemediği ama sonuçlarından direkt etkilendiğimiz birtakım hadiseler oldu. Bunların ekonomik karşılığı var mı? Elbette ki var. Tüm dünyada olduğu gibi Bayraklı'da da İzmir'de de bunlar elbette ki ekonomik karşılığı var, bunları kabul ediyoruz. Bununla ilgili hepimiz hemfikiriz ama kıymetli arkadaşlar koca bir 730 gün geçti. Yani 365 gün çarpı 2 yani 2 yılımız geçti. Ve kaldı 1090 günümüz 1095 günümüz koca 730 gün içerisinde muazzam bir bütçe yönettiniz bu bütçenin karşılığı 500 milyona yakın. Bu yıl 245 milyon geçen yıl da buna benzer bir rakam yaklaşık 500 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun büyük bir kısmı personel giderleri geriye kalan 250 milyon gibi bir rakamın nereye gittiği konusunda bazı sorunlar var. Soru işaretleri var kafamızda. Çünkü Sayın Başkan faaliyet raporu görüşmelerinden önce yapmış olduğumuz görüşmelerde de birçok defa basında da bu açıklamaları yaptı. Bayraklı'da 10 yılda yapılamayanları 2 yılda yaptık gibi ifade kullanmıştı. Ama bakıldığında aslında 10 yılda neler yapılıp yapılmadığı da tartışmalı elbette ki çünkü 10 yıllık süreç içerisinde de bu belediye Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı yönetti. Umuyorum bu 5 yılın sonunda da aynı eleştiriler Sayın Başkan ile ilgili yapılmaz. Bu başka bir tartışma konusu elbette ki ama, şimdi rakamlarla meseleye yaklaşacak olursak rakamlar her zaman doğruyu söyler, rakamlar yalan söylemez. Biz ne söylersek söyleyelim. Siz ne söylerseniz söyleyin biz rakamlarla meseleye bakacak olursak net sonuçları varmamız mümkün. Bu yıl 245 milyon gibi bir rakamdan bahsediyorsunuz gider bütçesinden bahsediyorsunuz bu 245 milyonu 245 milyonun direkt yatırım'a dönük bütçesi ne kadar? Yani sermaye gideri dediğimiz rakam ne kadar? Buna baktığımızda 5 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani bütçenin %2’si arkadaşlar, 245 milyonun %2’si. Şimdi diyebilirsiniz ki geçen yıllarda bunlar 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon, 40 milyon iken biz 2020 yılında pandemiydi, depremdi, sel ve benzeri felaketlerden ötürü birtakım kısıtlamalara gittik. Ee gittiğinizde ortadaki tasarruf ettiğinizi iddia ettiğiniz parayı nereye harcadınız? Hayatın olağan akışı şunu söyler der ki; bu parayı sosyal yardımlara harcamış olmanız lazım. Yani pandemiden etkilenen vatandaşa harcamanız gerekir. Yani depremden etkilenen vatandaşa harcamanız gerekir ya da Bayraklı'nın sosyal ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Peki sosyal yardımlara harcadığınız toplam bütçe ne kadar tüm Türkiye'den, tüm İzmir'den gelen yardımları bir kenara koyarak söylüyorum bunu, sizin kendi bütçenizle harcadığınız rakamdan bahsediyorum. 2020 rakamı 5 milyon 937 bin lira yani genel bütçenin %2’si arkadaşlar %2’si, %3’e çıkmadı. 2018 yılında bu rakam neydi 8 milyon 932 bin liraydı. 2019 yılında 7,5 milyondu bu yıl bunda da bir indirime gittiniz. Yani bunda da bir tasarrufa gittiniz. O zaman demek ki sosyal yardım yok bütçenizde, yatırım yok, ee nereye gitti? Şimdi bunu bir yavaş yavaş sizlerle birlikte araştıralım ve bulmaya çalışalım. 156 milyon bütçeden harcanan kıymetli arkadaşlar, 156 milyon mal ve hizmet alımı hadi bunun yüzde onu 110 milyonu 100 milyonu civarında KHK’lı personelin maaşı 50 milyon mal ve hizmet alımından bahsediyoruz arkadaşlar 50 milyon. Peki bu 50 milyonluk mal ve hizmet alımları ile neler alınmış mesela bir bakalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar sayfa zannedersem 53, 53’te bir tablo var. Bu kitapçığı hazırlayan arkadaşlarımız bir tablo koymuşlar demişler ki, 2020 yılında yapılan ihaleler birtakım ihalelerden bahsedilmiş. Araç ve iş makinesi kiralama ihalesi 31/8 bitiş tarihi 14.11.2019 tarihli 5 milyon 220 bin liralık bir ihale yapılmış arkadaşlar, arkasından dönmüş yine bir akaryakıt ihalesi, arkasından dönmüş araç kiralama ihalesi 553 milyon arkasından bir ihale daha yapılmış, 946 milyon Kırtasiye ve sayfalar rutin masraflardan bahsediliyor. Ama burada bir takım eksikler var tabii bazı ihalelerden bahsedilmemiş bunları isterseniz hep beraber biz şey yapalım. Şimdi 22.02.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ama ihalesi daha öncesinde yapılmış 16 milyon 539 bin TL'lik bir araç ihalesi araç kiralama ihale yapılmış arkadaşlar sözleşmesi yapılmış. Bu belediyede bu belediyede bu belediye bünyesinde 115 adet araç var arkadaşlar. 115 adet araç, bu 115 araç yetmemiş. Yatırım yapmamışsınız. Tasarruf yaptığımızı iddia etmişsiniz yaklaşık 20 milyon bedelle bir araç kiralama ihalesi yapmışsınız kıymetli arkadaşlar. İşte o 50 milyon nereye gidiyor yavaş yavaş buluyoruz. Bu 50 milyon yatırıma gitmiyor. Sosyal yardımlara gitmiyor. Bayraklı’nın ihtiyaçlarına gitmiyor. Ama araç ihalesi yapılıyor, 115 araç olan bir Bayraklı Belediyesi'nden bahsediyor. Çöp toplama ihalesi var Sayın Başkan onu da daha sonra şey yaparız. Evet şimdi eğitime elbette ki bir belediye katkı koyacak, elbette yerel yönetimlerin görevlerinden biridir eğitim. Eğitimcilere verilen ücretin elbette ki hiçbir şekilde ya da bedelin hiçbir şekilde bir sınırı da yoktur. Hiçbir şekilde sınır yoktur herkes için hepimiz için öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz değerlidir ama  bir hayatın olağan akışı ve hayatın gerçekleri diye bir husus vardır. Şimdi bir ihale yapılmış Baysem de demiş ki biz eğitimci alacağız. Eğitimci görlendireceğiz bu ihale neticesinde kıymetli arkadaşlar öğretmenlere brüt asgari ücretin %400'ü yani 4 katı arkadaşlar az önce bir arkadaşımız işçi arkadaşlarımızın almış olduğu maaşı en az 5.000 TL olarak belirledi. Burada bahsedilen rakam ihale ile almış olduğunuz hizmetin karşılığı bir öğretmenin maaşı 14 milyona geliyor, 14 bin TL'ye geliyor arkadaşlar. Nasıl oluyor öğretmenleri küçümsemiyorum ve konuyu saptırmayalım. Aynen sizin ihale belgenizden söylüyorum. Tüm öğretmenler için brüt aylık asgari ücretin %400 fazlası üzerinden saatlik olarak ödeme yapılacaktır. Bunu aylığa vurduğunuzda bunu aylığa vurduğunuzda brüt asgari ücretin 4 katı yaklaşık 14 bin liraya gelir Arkadaşlar. Bu ihalelere Vermiş olduğunuz rakamlardan bahsedeyim size, bu ihalede vermiş olduğunuz rakamlardan bahsedeyim. 30.12.2020 tarihinde 573 bin TL, 29.7.2020 tarihinde 13 - 313 bin TL arkadaşlar yaklaşık 1 milyon. İşte 50 milyonluk o tasarruf ettiğiniz rakamlar nereye gittiğine yavaş yavaş ulaşıyoruz kıymetli arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda bir yine ihale yapılmış tabii bu 2021 yılının ilk aylarında ilk çeyreğinde yine benzer ihaleler yapılmış. Yaklaşık 600 bin TL'lik bir eğitmen ihalesi yapılmış Baysem’de. Yine 16 milyonluk ihale yetmemiş 345 bin TL'lik bir araç kiralama ihalesi daha yapılmış. Gerçekten çok merak ediyorum bu araçların listeleri elimde 47 araç kiralanıyor. Bu araçlar gerçekten Bayraklı Belediyesinin araç parkında var mı? Bunu bi iş iddia olsun diye ya da birilerini suçlamak adına gerçekten söylemiyorum. Şimdi savunmasını elbette ki yapacaksınız ben bir burada birini suçlamak adına söylemiyorum. Bakın bir realiteden bahsediyorum. Bu belediyenin bünyesinde 115 araç var. Ve burada yapılan araç kiralama ihaleleri yaklaşık 20 milyon. Eğitime harcanan harcamaların elbette ki sınırı olmayacak ama rakamlar ortada. Şimdi hal böyle olunca siz sosyal yardımlara 5’er milyon harcarsınız kendi bütçenizden, yatırımlara 5 milyon harcarsınız kendi bütçenizden, ondan sonra çıkıp şunu söyleyebilirsiniz şu kadar ürün dağıttık. Şu kadar bağışla kreş yapacağız. Yapılsın bunlarda da bir sakınca yok. Bunları emin olun ki herhangi bir dernek ve vakıf da yapabilir. Bakın herhangi bir dernek ve vakıf da yapabilir. Ama önemli olan sizin 245 milyon gibi gerçekten muazzam ve devasa bir bütçenizi doğru kullanarak, doğru yatırımlarla, doğru sosyal projelerle Bayraklı'nın Bayraklı’lı hemşerilerimizin menfaatine kullanmış olmanız. Maalesef ki bu süre içerisinde bu 730 günlük süre içerisinde bunu gerçekçi olmamız gerekirse göremedik. Ve bunun üzerinden lütfen ama lütfen pandemiydi, depremdi, seldi gibi hadiseleri ortaya koyarak bunları mazeret göstererek biz aslında bunları yapacaktık ama yapamadık gibi ifadeler kullanılması çok doğru değil. Evet bunlar etkiledi etkilemedi değil ama sizin bütçesel performansınız ortada arkadaşlar. Bütçesel performansınız ortada. 245 milyon Türk Lirası bir yılda harcanan para. 245 milyonun %2’sini direk yatırım harcamışsınız 5 milyon 245 milyonun  %2’sini bu rakamları siz yazdınız ben yazmadım. Bu rakamları siz yazdınız herhalde bunları yazan arkadaşlar size önden bir sunum yapmıştır değil mi? Yanlış da sizin yanlışınız eksikse sizin yanlışınız benim değil. Bana bu kitapçık 3 gün önce geldi. 3 gün de araştırdık, baktık, inceledik. Gerçekten faaliyet aradık. Ama gel şunun söylememiz mümkün içinde faaliyet olmayan bir faaliyet raporu ile karşılaştık. Gönül isterdi ki içinde bol bol faaliyet olsun biz o faaliyetlerin eksiğini eleştirelim, yanlışını eleştirelim. Ama ortada faaliyet olmayan bir faaliyet raporu ile karşılaştık. Durum bu durum bu umuyorum o kalan Sayın Başkan hemen bağlıyorum. Umuyorum o kalan 1090 günde 1095 günde bu benzer hatalar yapılmaz. Benzer bütçesel sorunlar yaşanmaz ve gerçekten Bayraklı Belediyesinin bütçesi doğru kullanılarak Bayraklı'nın menfaatine olan işler yapılır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum İyi akşamlar diliyorum.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Gamze Hanım son konuşmacı.. Teşekkürler artık şey oynayalım ondan sonrası Dilek temelleri götür…

 

Gamze Gül ÇAMUR- Değerli Başkanım, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım faaliyet raporunu çok güzel tartışıyoruz, tartışma daha da uzamasın diye ben kısa keseceğim en son sözü aldığım için. Arkadaşlarımızın da sabrını zorlamak istemiyorum. Faaliyet raporunda ben muhalefetteki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim de zaten muhalefetten aksini beklememiz mümkün değildi. Çünkü Bayraklı'da iktidar olarak elbette yaptıklarımızı, bizim iyi yönde yaptıklarımızı dahi altında kötü gerekçelerle bu şekilde küçümseyici bir tavırla muhalefetliklerini yapmalarını ben çok normal buluyorum. Ama yine de beklerdim ki her şeye rağmen bu kriz ortamının zaten kendileri de ifade ettiler pandemi ortamı, deprem, sel felaketi kendilerinin de borçlanma yetkisi verdiği belediye başkanımızın bu krediyi kullanmadan şu süreci atlatmasını bile takdir etmelerini beklerdim. Ama ne yazık ki yine rakamları ve faaliyet raporumuzu yanlış okuyarak karşımıza geldiler. Evet Özgür Bey’ciğim rakamlar doğru söyle ancak onları doğru okumak da önemlidir, rakamları konuşmak kadar. Ben öncelikle Abdullah Bey’in birkaç söylemine cevap vermek istiyorum. Faaliyet raporundaki çok faaliyetimizi trajikomik buldu kendisi. Bana göre şu anda trajik olan yaşadığımız süreçtir. Komik olansa her şeye rağmen bizim var gücümüzle Belediye Başkanımızla, Meclis Üyelerimizle, bürokratlarımızla, parklarda, bahçelerde, sokaklarda çalışan işçi kardeşlerimizle beraber bütün engellere rağmen doğanın ve ekonomik krizin verdiği engellere rağmen canla başla mücadele etmemizdir. Geçen günkü konuşmandan dolayı alındığı için özellikle vurgu yaptı unutmadan ben ondan bahsetmek istiyorum. Sayfa 148’de kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması öncelikle belirtmek isterim ki Bayraklı Belediyemiz İzmir'de sığınma evi bulunan 3 belediyeden birisi ve bu konuda kanunun verdiği gizlilik ve çalışmalarını yürütmekte. Şu anda 89 kadınımıza çocukları ile birlikte hizmet vermiştir ve dikkatinizi çekmek istediğim diğer husus ise Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık sayısı talebi daha önceki yıllarla kıyaslandığında bir hedef konulmuş 350, ancak gerçekleşme 889 dur. Yani bizim aile Ve Danışma Merkezimiz çok iyi çalışmaktadır. Diğer Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi işte işte okumak burada önemli bu hizmet Aile Danışma ve Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülmektedir. Yani biz faaliyet raporunu hazırlarken prosedürü olarak bazı kavramları kullanmak durumundayız. Burada Kadın Danışma Merkezinin adı Aile ve Kadın Danışma Merkezi olduğu için o sıfır olarak gösterilmiştir. Bunu da iyi okumanızı tavsiye ederim. Özellikle böyle meclislerde kadınların sesini yükselttiği bir belediyede ilçe başkanının kadın olduğu, çoğu müdürün de kadın olduğu bir belediyede kadın haklarından taviz verilmesi kadına karşı şiddetin hiçe sayılarak danışma merkezine hizmet verilmemesi söz konusu dahi olamaz. Bunu belirtmek isterim. Eğitimle ilgili elbette biz yola çıkarken çocuk kenti olacağız dedik. Çocuk ve Gençlik Kenti olacağız dedik. Şuna dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'de pandemi süreci ile beraber başlayan eğitim olanaksızlığında online eğitime geçen ilk kamu kurumu Bayraklı Belediyesidir. Yine aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığını EBA programı dışında kamu kurumları içerisinde TV yayını üzerinden ulusal düzeyde ücretsiz eğitim veren ilk ve tek eğitim yayını veren belediyedir. Ben sizlerin bunları da takdirle burada söylemenizi beklerdim. Aynı zamanda belediyemiz bütün ekonomik ihtiyaçların Yanı yanı sıra insanların bu süreci Mart 2020’de başlayan pandemi sürecinde de insanların psikolojik olarak da evlere kapandığı süreçte psikolojik destek olarak online yayınlarla kültürel etkinliklerini yapmaya devam etmiş bir belediyedir. Ayrıca bu faaliyet raporunda yok. Ancak belediyemizin de desteği olduğu için gururla söylemek isterim. Bayraklı Belediyemizin de ortak olduğu bir kadın kooperatifimiz var. Kadının Emek Dünyası Kadın Kooperatifi bu kooperatifimizde de çalışmaları Bayraklı Belediyesi desteklemiştir ve Ticaret Odasından İzmir'de proje kazanan 3 kooperatiften biridir ve bu sayede Üniversite mezunu bir kadınımız istihdam edilmektedir. Aynı zamanda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfından da bir proje kazanmışız ve bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu da bizim için kadınlara verdiğimiz önemi gösteren diğer hususlardan birisi. Özellikle konuşmanıza başlarken dikkat ettim Özel Kalem konusunda bayağı bir hassassın o konuda Grup Başkan Vekilimiz cevap verdi ama lütfen artık bütçe tekniğinde yapılan farklı değişiklikten dolayı harcamaları temsili harcama olarak görmeyin, personel harcamaları 2 milyonunu oluşturmakta. Diğer bir…

 

Abdullah AKTAŞ- Personel harcamalarının hepsi hepsi..

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Abdullah Bey lütfen..

 

Gamze Gül ÇAMUR- Abdullah Bey karşılıklı konuşmuyoruz lütfen. Ben hemen kısaca cevaplarımızı vereceğim uzatmak istemiyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Özel Kalemin bütçesi neden %65 artmış onu soruyorum yani.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Abdullah Bey sözünü kesmeyin lütfen.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Sermaye gelirleri ile ilgili sermaye gelirleri ile ilgili neden eksilerdeyiz? Biz hiç mi satış yapamadık dediniz bütçeyle tahmini olarak zaten 20 milyon öngörülmüş ve satışlarımızda yapılmıştı. 13 milyonluk satış yapıldığı için orada sermaye gelirimiz – görülmektedir. Bunun elbette pandemi ile de ekonomik krizle de ilgili olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Teşkilat yapımızda müdürlüklerimiz de başkan yardımcılıklarımızla da ilgili de hiçbir sıkıntımızın olmadığını sizlere belirtmek isteriz. Diğer belirtmek istediğim bir husus geçen sene çok net hatırlıyorum umarım önümüzdeki yıl devam etmez ama pandemi devam ederse faaliyet raporunda ki üslubumuz ve tarzımız farklı olacak dediniz. Ancak bu sene direk bizim önümüze bu pandemi ve deprem sizin faaliyet raporunuzda bu başarısızlığınıza bir gerekçe olamaz diye önümüze geçiyorsunuz. Ama bazı şeyleri de gerçekten doğru okumuyorsunuz. Deprem bizim ilçemizde büyük bir yıkım yarattı. Park ve bahçeler ile ilgili Abdullah Bey dedi ki birkaç tanesi Bayraklı Belediyesi'nde diğerleri Büyükşehir Belediyesi'nin. Ben şimdi size onları sayayım isterseniz. Sanırım deprem bölgesini gezmediler ve vatandaşlarımız hangi parkları yoğun olarak kullandıkları ve daha sonrasında doğal olarak kullanılamaz hale geldiğini fark etmediler. Zeki Müren Parkı, 75. Yıl Parkı, Türkan Saylan, Barış Manço, Bilal Çakırcalı, Murat Aslantürk, Şehit Türker Aydın sokaktaki semt parkımız, Kızılay Kan Merkezi arkası Ahmet Taner Kışlalı, Öğretmenevi arkası Hasan Ali Yücel Parkı, Bülent Kıyanç Parkı, Kaan Kılıç Parkı, Unesco 1 Parkı bunlar bizim belediyemizin yetki alanında olan parklar. Evet değerli Başkanım ben aslında çok verilecek cevap var ama arkadaşlarımıza çok fazla sıkmamak için bu kadarlık cevap veriyorum. Biz CHP grubu olarak bütün bürokratlarımıza, çalışan personellerimize, işçi arkadaşlarımızın hepsine bu süreçte her şeye rağmen verdikleri emek için teşekkür ediyoruz. Ve faaliyet raporuna olumlu oy kullanacağımızı bildiriyoruz.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet arkadaşlar yeterince konuşma yapıldı şimdi faaliyet raporumuzu oylayalım. Evet arkadaşlar 2020 yılı Faaliyet Raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

    İrfan ÖNAL

Meclis I. Başkan V.

 

 

                                                  Emel ARSLAN HÜR                               İbrahim BALIKÇI

                                                            Üye                                                               Üye       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ           06.04.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR -  İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Osman AKSEKİ - Dilek YILDIZ - Orhan TEMİZ.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri teşekkür ediyoruz. Tabii ki demokrasimiz gereği arkadaşlarımızın fikirlerini söylemeleri, faaliyet raporlarını tartışılması bu konuda özgür bir tartışma ortamının olması arzu ettiğimiz bir işlem. Arkadaşlarımızda eleştirilerini dile getirdiler. Bu eleştirilerin tamamına dikkat edeceğimizi buradan beyan ediyorum. Ama önemli olan işlerden bir tanesi şu beyanların birazcık insaflı olması gerekiyor. Arkadaşlarımız birçok şeye cevap verdiler. Yani sanki başka bir gezegende yaşıyormuşçasına, sanki Bayraklı başka bir işim parçasıymış gibi algılayıp oradan böyle rutin bir işi sürdürmek çok doğru bir iş değil. Evet kredi çekmeden çalışanlarına %35'in üzerinde zam verip, yapması gerekenlerden faaliyetlerini 1 gram olsun aksatmadan işini yapmak evet bir maharettir arkadaşlar. Hem de büyük bir maharettir. İş adamısınız iş dünyasındasınız, şirketlerdesiniz birçok kamu kurum ve kuruluşunun faaliyetleri ortada bizim genel bütçemizde ortada bundan bağımsız bir şey yapabilme şansımız yok. Bir de bazen rakamları böyle dehşet bir şekilde abartmanın bir anlamı da yok. Öğretmenlerimize 14 milyon maaş ile ilgili arkadaşlar sözleşmeli düzeltiyorum geçen yıl brüt ders saati 48 lira iken 59 TL alınmış ve alan öğretmenimizin ortalama girdiği ders saati 120 saat olmak kaydıyla aldıkları ücret 5 milyon 800 bin. 5.800 lira 14 milyon nerede 5 milyon 800 nerede? Tamam bizim ödediğimiz şey belli arkadaşlar ya bir saniye. Özgür Bey lütfen. Arkadaşlar lütfen. Özgür Bey lütfen. Özgür Bey lütfen. Biz öğretmenimize verdiğimiz maaşı biliyoruz 5.800 lira. Bir diğer iş araç kiralama işi ile 16 milyonluk işin 20 milyon lira olarak söylenmesi artı bunun sanki bir yıl içerisinde yapılmış bir işlem olarak söylenmesi de doğru değil 3 yıl 9 ay. Buradan iddia ediyorum. Tüm belediyeler arasında alınan en düşük ücretlerden bir tanesidir iddia ediyorum, sizde araştırın gelin. İddia ediyorum. Diğer bir mesele Özel Kalemle ilgili arkadaşlar evet özel biz personelimizin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde çalışan personelimizi tabi ki İnsan Kaynaklarına aldık. Ama Özel Kalem bünyesinde ağırlıklı çalışan personelimiz memur kadrosunda, sözleşmeli personel kadrosunda ve bizim bu rakamı sürekli arttırdığımızla ilgili yani koca devasa bir Bayraklı’dan söz ediyoruz ama 2018'deki rakamlara baktığımızda, 2019'a baktığımızda 2 milyon 935 bin lira bu rakam. 2020'de düştüğü oran 2.580 lira 2500 lira. 2 milyon 500 işte. Evet değerli arkadaşlar sonuç itibarıyla görüştük, tartıştık karara bağladık. Eğer uygun görürseniz Grup Başkan Vekillerimizle de görüştük. Meclis üyelerimizle bir yemek yemek istiyoruz. istiyorsanız Dilek temeline kısmını atmayalım. Onu yemekte de bize aktarabilirsiniz ya da bir dahaki toplantıya şey yapın.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım çok kısa şekilde geçelim ama yapıp da geçelim. Şimdi bizim sormak istediğimiz başka şeyler var yani.

 

BAŞKAN- Ya bir dahakine bırak.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi o zaman Başkanım o zaman.

 

BAŞKAN- Saat 8 buçuk oldu. Yasak başlayacak.

 

Abdullah AKTAŞ- Bizim iki sorumuzun cevabını alalım. Bu -3 milyon tahakkuku nasıl yapıldı onun açıklamasını bekliyoruz sizden.

 

BAŞKAN- Tamam arkadaşlar onunla ilgili..

 

Abdullah AKTAŞ- AFAD’la ilgili 2 milyon gelir nerede onun açıklamasını bekliyoruz.

 

BAŞKAN- Bütçede ya ne nerede olacak AFAD’dan gelen para.

 

Abdullah AKTAŞ- Biz göremedik.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar kesin hesapta göreceğiz hepsini.

 

Abdullah AKTAŞ- Burada burada göremedik  kesin hesapta değil burada da olması lazım buradaki bilançoda göstermeniz lazım. Ama buradaki bilançonuzda burada yok görünmüyor.

 

BAŞKAN-Arkadaşlar 2021'de gelen para vardır. Ben bu 2020’nin dikkatinizi çekerim.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım doğru 2020 yılı Aralık ayında geldi zaten para size bu rakam. 2020’den bahsetmiyor muyuz?

 

BAŞKAN-Ahmet Bey buyurun. Ahmet Bey cevap versin sonra mazeretleri oylayalım. Siz bana söyleyin abi yemekte ya mahallenin sorunu

 

Ahmet ACAR (Belediye Başkan Yardımcısı)- Efendim AFAD’dan 2021 yılında geldi.

 

BAŞKAN- Evet 2021 yılında geldiği için rakamları da bütçede göstermemiş.

 

Abdullah AKTAŞ- Peki -3 milyon 800 bin nasıl oldu Başkanım? Tahsilat -?

 

BAŞKAN- Evet Ahmet Bey cevap versin. Bir saniye.

 

Ahmet ACAR (Belediye Başkan Yardımcısı)- Efendim bütçe bir tahmindir zaten. Bütçedeki rakamlar bir tahmindir. 2020 yılında 47 milyon liralık bir arazi arsa satışı öngörülmüş tahmin edilmiş ama 13 milyon liralık bir arsa satışı olmuş gerçekleşmiş. 3 milyonda şu geçmiş yıllarda satılan arazilerden ödenmediği için satış iptal edilmiş. Dolayısıyla onun tahakkuku düşmüş. Yoksa bir eksik şey yok yani oradaki kasıt yok.

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-Evet arkadaşlar gelmeyen arkadaşlarım mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

 

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Bir sonraki meclisimiz Cindi Bey bir sonraki meclis.

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım bir dahaki toplantımız 3 Mayıs tarihinde saat 16. 18’de.

 

BAŞKAN-Abdullah Bey uygun mudur?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Bizce de uygundur bir dahaki toplantımız 3 Mayıs Pazartesi saat 18’de arkadaşlar.

 

 

 Serdar SANDAL

 Belediye Başkanı

 

 

                                                  Emel ARSLAN HÜR                               İbrahim BALIKÇI

                                                            Üye                                                               Üye