Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/09/2021

DUYURU

Belediye Meclisimiz07.09.2021Salıgünü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                             Serdar SANDAL

                                                                                                                                                            Belediye Başkanı
 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.09.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

 07.09.2021

Salı

Saat : 18.00

(2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.09.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6293) Belediyemiz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bandocu kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mimar kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 2 dereceli Mühendis kadrosunun,  Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Teknisyen Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 11 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 4 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 9 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 7 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 2 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 3 adet 5 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 3 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

 

 

2- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-9814) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

Bu maddeye istinaden -İbrahim Ethem Caddesi, Şehit Asteğmen Mesut Uslu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Ankara Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Caddesi, Dumlupınar Caddesinde listelenen güzergahların; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi hk.

 

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3058) 07.07.2021 tarihli ve 84 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev dağılımı neticesinde oluşan değişiklikler nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin "b" bendine esas, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde yapılan değişikliler hk.

 

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3188) İlçemiz sınırları içerisinde Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 Sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katındaki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1537) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26n-IIIc paftada, 40062 ada 1 no.lu parselin güneyinde kalan ve yürürlükteki imar planında "Park" olarak ayrılmış alan içerisine 7,50m. x 4.60m ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3041) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:67 adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 35 sayılı Kararıyla kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.559 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane/Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği (PİN-UİP:35788769), 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, Bu süre içerisinde; Mehmet Hulusi GÖRGÜLÜ, Berrin TANAY ve Vaner BASMACI vekili Av. Hadi GENÇ ile Av. Melike ZEYTİN tarafından bahsi geçen plan notu değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk, Kültür, Deprem ve Afetler Komisyonu (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.