Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/10/2021

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 04.10.2021 Pazartesi günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

 İlan olunur.

 

Serap KESKİN

 Belediye Başkan V.

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

04.10.2021

Pazartesi

Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.09.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2812) Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI’nın Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine (Asil) kalan süreyi tamamlamak üzere 1 Asil Katip Üyenin gizli oyla seçilmesi hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2813) Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI’nın  Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Deprem ve Afetler Komisyonu ile Hayvan Hakları Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçimlerin yapılması hk.

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4145) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Performans Programı hk.

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4146) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Bütçesi hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1685) Bayraklı İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-2a paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 3 Kat(B-3) koşullu Konut alanında kalan 36822 nolu adanın bahçe mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1714) Belediye Başkanlığımızca, İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı İlçesinde hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Belediyemiz 01.07.2021 tarih 75 Karar No'lu Meclis Kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde yapılacak harcamalara esas bütçenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 03.05.05.02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralama Giderlerinden toplam 1.256.000,00 TL'nin aşağıda tablodaki bütçe kodlarına belirtilen oranlarda dağıtılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1683) Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma esas ve hükümlerince yürütülen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma alanını kapsayan iş ve işlemlerin, faaliyetlerinin yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne devredilmesi sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü "Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde" yapılan değişiklilerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-1) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3058) 07.07.2021 tarihli ve 84 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev dağılımı neticesinde oluşan değişiklikler nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin "b" bendine esas, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde yapılan değişiklilerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3188) İlçemiz sınırları içerisinde Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 Sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katındaki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

6- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-9814) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir  Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denilmekte olup; Bu maddeye istinaden İbrahim Ethem Caddesi, Şehit Asteğmen Mesut Uslu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Ankara Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Caddesi, Dumlupınar Caddesinde listelenen güzergahların; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1537) İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26n-IIIc paftada, 40062 ada 1 nolu parselin gündeyinde kalan ve yürürlükteki imar planında "Park" olarak ayrılmış alan içerisine 7,50m.x4.60m ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ve İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.