Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/10/2021

DUYURU

Belediye Meclisimiz 07.10.2021 Perşembe günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                        Serdar SANDAL

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

04.10.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

 07.10.2021

Perşembe

Saat : 18.00

(2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.10.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-11248) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

Bu maddeye istinaden, Gümüşpala Mahallesi 7075 Sokak'ında yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi hk.

 

2- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-326) Bayraklı İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması ve bu amaçla kent kimliğini geliştirecek projeleri belirlemek amacı ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4145) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Performans  Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4146) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.