Belediye

Yazı İşleri Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç- Kapsam-Yasal Dayanak-İlkeler ve Tanımlar

AMAÇ :

MADDE - 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bayraklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma ile Usul ve Esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM :

MADDE - 2 Bu yönetmelik, Bayraklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün; görev, yetki ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

KURULUŞ :

Madde -3  06/03/2008 gün ve 5747 Sayılı Kanunla Bayraklı Belediye Başkanlığı kurulmuş olup, 14/04/2009 gün ve 10/05 sayılı Meclis kararıyla Yazı İşleri Müdürlüğü kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 


YASAL DAYANAK :

MADDE - 4 Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İLKELER :

MADDE - 5 Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.
            Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.
            Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek.
            Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.   


TANIMLAR : 

MADDE - 6

a) Belediye Başkanlığı: Bayraklı Belediye Başkanlığını,
b) Müdürlük : Yazı İşleri Müdürlüğünü,
c) Personel: Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personelleri,
d) Meclis : Bayraklı Belediye Başkanlığı Meclisini,
e) Encümen: Bayraklı Belediye Başkanlığı Encümenini,
f) Genel Evrak : Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak İşlemlerini,
g) Evlendirme Mem : Bayraklı Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğunu
  
İKİNCİ BÖLÜMYönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri


YÖNETİM PLANI

MADDE -  7 Yazı İşleri Müdürlüğü aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

1) Yazı İşleri Müdürü,
2) Yazı İşleri Bürosu,
    A-) Genel Evrak işlemleri   
    B-) Meclis İşlemleri,
    C-) Encümen İşlemleri,
3) Evlendirme Mem.    

MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE -  8 

1) Yazı İşleri Müdürünün Görevleri :


a) Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.
b) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
c) Belediye Başkanlığına; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
d) Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak, yerine ulaşmasını sağlar.
e) Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.
f) Meclis toplantı tarihini, Belediye başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden faks ve telefon aracılığıyla Meclis Üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapar, ayrıca Belediye Başkanlığının internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis toplantısının yapılmasını sağlar.

g) Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki meclis toplantısının ne zaman yapılacağının, Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis Toplantı Gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girişindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin kontrolünü yapar.

h) Alınan meclis kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade edilmemesi durumunda, yedi gün içinde Mülki Amire ulaşılmasının kontrolünü yapar.
ı) Mülki İdare Amirine gönderilen kararları ek belgeleriyle birlikte ilgili birimine gönderimi sağlanır.
i) Belediyenin İmar ve Bütçe hakkındaki meclis kararlarının Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin sağlanması açısından ilgili müdürlükler yazı ile bilgilendirilir.
J) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlık adına Encümen Gündemini hazırlar üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen toplantısına Belediye Kanununun 33, maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin Memur Üyesi olarak toplantıya katılır, toplantıda alınan kararların yazılmasını, sonuçlarıyla birlikte Encümen Kayıt Defterine kayıt edilmesini, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra arşivlenmesini yaptırır, Bununla birlikte Encümen ve Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol eder.
k) Stratejik Planlama ile ilgili Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

2-) Yazı İşleri Müdürlüğü Bürosunun Görevleri :


A-) Genel Evrak İşlemleri :

a) Belediye Başkanlığına dış kurumlar ve kişilerden gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelen evrakların kaydını yaptıktan sonra ilgili birimlere havalesini yaparak dağıtımını gerçekleştirir.
b) İç birimlerden gelen, dış kurum ve kişilere gidecek olan yazıların ve posta evraklarının çıkış kaydını yapıp, PTT  vasıtasıyla yasal süresi içerisinde ilgililerine ulaştırılmasını sağlar.
c) Yazı İşl.Md.lüğü ile ilgili evrakların (avans alma-kapama, malzeme alımı, tediye, iç ve dış dairelere verilecek cevaplar vb.) yazışmalarını yapar.
d) Müdürlük bütçesini hazırlar, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.  

B-) Meclis İşlemleri :

a) Belediye Birimlerinden Belediye Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular doğrultusunda, Belediye Meclis Gündemini hazırlar.
b) Hazırlanan Gündemi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği en az üç gün önceden faks ve telefon araçları ile (Web sitesi kurulduğunda internet kanalıyla) üyelere bilgi verilmesini sağlar. Meclis gündeminin Belediye İlan Panosuna asılmak suretiyle ilan edilmesini sağlar.
c) Meclisin 1. toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen dosyaların, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra bir sonraki  meclis toplantısında görüşülmesi için gündeme alınmasını sağlar.
d) Kararı çıkan tekliflerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık Divanındaki Üyelere de imzalatır, Belediye Başkanı 5393 sayılı Kanunun 23. maddesi gereği yasal süresi içinde kararı iade etmemişse, ilgili birimine sevkini yapar.
e) Toplantıda alınan kararların özetlerini (Web sitesi kurulduğunda internet kanalıyla) yayımlar, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar.
f) Alınan meclis kararlarının onaylatılmak üzere mülki amire gönderilmesini yapar.
g) Meclis Üyeleri Devamlılık Cetvelini tutar, toplantıya katılanların huzur haklarını alabilmeleri için toplantı sayılarına ait listeyi hazırlayarak bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
h) Belediye Meclisi ile ilgili bütün evrakların arşivlemesini yapar.

C-) Encümen İşlemleri  :

a)  Belediye Encümeni 5393 sayılı Kanunun 33. maddesinde belirtilen üyeler ile aynı Kanunun 35. maddesi gereği önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
b) Belediye Başkanı tarafından Encümende görüşülmesi için havale edilen tekliflerin, Encümen  Gündemini hazırlar, Encümene sunar.
c) Encümende görüşülen tekliflerin geldiği şekliyle veya encümen görüşü doğrultusunda kararları yazılıp, gereği için zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere verilir.
d)  Encümen Karar Asıllarının Encümen Üyelerine imzalatılması, karara muhalif olanların gerekçelerini yazmaları sağlanır,
e)  Encümen toplantısında alınan kararlar sırası ile Encümen Defterine kaydedilir.
        f)  Belediye Encümeni ile ilgili bütün evrakların arşivlemesini yapar.
       g) Encümen Üyelerinden toplantıya katılanların huzur haklarını alabilmeleri için toplantı   sayılarına ait listeyi hazırlayarak, bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
        h)  Encümen Kararından istenildiğinde, belge ücreti alınarak verilir. 


D) Evlendirme memurluğu:
            a) Vatandaştan gelen talepler değerlendirilir.
            b) Gerekli belgeleri vatandaştan talep etmek
            b) Nikah türüne göre ücretin vezneye yatırılması konusunda vatandaşı yönlendirmek
            c) Nikah sonrası çiftlere Uluslar arası Aile Cüzdanı düzenleyerek vermek
            d) Nikah işlemi yapıldıktan sonra tescili için mernis hazırlayıp Nüfus Müdürlüğüne 10     gün içinde göndermek
            e) Ayrı bir ilçe, şehir veya il içindeki farklı bir nikah dairesinde nikah işlemi gerçekleşecekse çiftlerin isteği üzerine 6 ay süreli evlenme izin belgesi vermek
            d) Evlendirme Memurlukları arasında gerekli yazışmaları yapmak
            e) Nüfus Müdürlükleri ve Mahkemelerle yazışmalar yapmak
            f) İşlemler için kayıt defteri ve zimmet defteri kullanmak


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve YürütmeUYGULAMA USUL VE ESASLAR :

MADDE - 9 Yazı İşleri Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yazı İşleri Müdürlüğü Görev; Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis Kararları uygulanır.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE  -  9  Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel;
a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
b) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
e) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır. 

YÜRÜRLÜK


MADDE - 10 Bu yönetmelik hükümleri; Bayraklı Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE - 12 Bu Yönetmelik hükümlerini, Bayraklı Belediye Başkanı yürütür.


1-      Binalar ve İletişim Bilgileri

 

 

 

 

Adres

Telefon

Faks

Yazı İşleri Müdürlüğü

Anadolu Cad. no 125 Bayraklı

0232 477 20 00

0232 345 31 18

Merkez Evlendirme Memurluğu

1900/1 sk. no:2/A  (Kocaman Kereste Atölyesinin Arka Sokağı)

0232 341 20 36

0232 341 13 06

0232 345 21 21

Postacılar Evlendirme Memurluğu

Postacılar Mahallesi 6067/9 Sokak No:4

(İsmet İnönü Kültür Merkezi)

0232 365 65 52

0232 365 65 61

0232 383 00 79

Osmangazi Evlendirme

Memurluğu

 

OsmangaziMahallesi Yavuz caddesi No: 321

0232 341 41 42

0232 341 57 42